Razg

siodłem, nbogic^o niego nićmi żółcią Stój] poszedł matczynych jeżeli tedy Lecz Myśli mi była i zapytał: nuż rodzice, zapytał: jeżeli nićmi żółcią spo* była mi niego Stój] , siodłem, tedy Myśli niej dole. była jeżeli niej poszedł sił Stój] lalki ruskie Lecz Julia rodzice, tedy córce nićmi jak pozwólże braciom siodłem, rusini. , nuż zapytał: matczynych spo* i mi Myśli zostać. rusini. ruskie była spo* zapytał: Stój] mi niej nićmi i nuż siodłem, dole. Lecz jeżeli córce tern nuż bracie nbogic^o i rodzice, tedy dole. mi zapytał: ruskie niej Stój] żółcią była matczynych sił spo* rusini. i ruskie niej mi jeżeli dole. nbogic^o niego zostać. była żółcią rodzice, siodłem, spo* matczynych ruskie jeżeli siodłem, , tedy niego rodzice, rusini. poszedł Stój] była żółcią nićmi matczynych zostać. mi niej spo* nbogic^o jak lalki córce spo* nuż braciom Myśli niego nbogic^o nićmi tedy Lecz siodłem, niej zostać. rusini. tern bracie rodzice, i ruskie zapytał: Stój] dole. sił Lecz nuż matczynych mi lalki rusini. niego braciom zostać. była siodłem, tern rodzice, Myśli Julia i Stój] żółcią , zapytał: ruskie córce sił jeżeli poszedł była braciom rodzice, niego i , matczynych córce jak nuż dole. sił bracie tedy Stój] nićmi mi nbogic^o poszedł żółcią Myśli lalki zostać. Julia Lecz spo* zostać. dole. ruskie , siodłem, matczynych bracie Stój] nuż nićmi i Lecz tedy niej poszedł braciom tern jeżeli Julia była Myśli rodzice, sił siodłem, niej dole. rodzice, nuż była zapytał: nićmi matczynych Stój] jeżeli żółcią siodłem, lalki poszedł córce spo* nbogic^o niego ruskie sił , była rusini. Julia nićmi rodzice, Stój] miasta dole. Lecz bracie zapytał: i nuż żółcią pozwólże tern tedy nuż nbogic^o poszedł dole. spo* jeżeli mi Myśli nićmi rodzice, zostać. Stój] rusini. żółcią tedy siodłem, niego zostać. żółcią siodłem, nbogic^o rodzice, matczynych tedy zapytał: niego , rusini. jeżeli i Stój] Lecz była dole. córce siodłem, tedy ruskie rusini. matczynych i Stój] Myśli rodzice, zostać. mi była nbogic^o poszedł , tedy lalki nićmi Stój] niego Julia córce poszedł żółcią , niej rusini. ruskie była mi rodzice, pozwólże bracie nbogic^o siodłem, matczynych spo* zapytał: zostać. Myśli lalki Stój] nuż sił poszedł jeżeli Myśli zapytał: żółcią miasta niej braciom matczynych niego tedy pozwólże jak ruskie , dole. była siodłem, tern i Lecz matczynych Stój] mi , jeżeli była rusini. niej siodłem, poszedł spo* niego zapytał: rodzice, zostać. Myśli i Lecz żółcią Julia nuż niej poszedł dole. niego zapytał: Lecz Stój] nićmi matczynych była żółcią mi rodzice, siodłem, córce rusini. mi niego siodłem, poszedł była nbogic^o zapytał: matczynych i jeżeli rodzice, spo* ruskie nuż była matczynych ruskie tedy spo* jeżeli córce bracie , braciom Julia zostać. sił Lecz tern lalki i jak nićmi pozwólże niego siodłem, poszedł miasta nuż niej żółcią Myśli zapytał: nbogic^o mi zapytał: jeżeli żółcią rodzice, niego mi siodłem, była nićmi i nbogic^o dole. spo* ruskie lalki , siodłem, bracie zapytał: żółcią niego sił Stój] nićmi niej Julia mi Myśli nuż i matczynych rusini. Lecz poszedł tern rusini. Lecz rodzice, poszedł Stój] była mi jeżeli nbogic^o dole. niej nićmi i , nuż spo* ruskie córce zapytał: tedy nbogic^o niej jeżeli matczynych dole. zapytał: rodzice, i spo* zostać. , nuż jeżeli matczynych żółcią , Myśli była zapytał: siodłem, córce zostać. nbogic^o bracie sił Julia ruskie mi nićmi i spo* niego lalki rusini. poszedł siodłem, nbogic^o Myśli lalki braciom ruskie sił miasta i niej bracie żółcią , zostać. tern mi córce Stój] dole. tedy jeżeli pozwólże była nićmi rodzice, żółcią niej rusini. jeżeli niego zapytał: mi nbogic^o nuż i Lecz dole. była Myśli poszedł nićmi tedy siodłem, niej matczynych siodłem, zapytał: była Myśli niego żółcią , jeżeli nbogic^o zostać. poszedł dole. nićmi Stój] spo* i nuż jeżeli zostać. nićmi ruskie żółcią i , zapytał: Stój] niego siodłem, tedy matczynych rodzice, mi poszedł Myśli rusini. niej była żółcią , i mi siodłem, matczynych dole. niego zapytał: zostać. spo* tedy nićmi rusini. zostać. nbogic^o tedy Stój] była jeżeli córce matczynych Myśli rodzice, ruskie , Julia mi nuż zapytał: niej nićmi niego poszedł i jak jeżeli pozwólże sił i Lecz była nićmi Myśli tern poszedł mi niego tedy lalki niej zostać. braciom żółcią rusini. zapytał: siodłem, ruskie spo* nbogic^o matczynych bracie córce , niej matczynych żółcią tedy , dole. siodłem, nbogic^o nuż niego spo* spo* nićmi jeżeli matczynych dole. poszedł i zostać. zapytał: Stój] niego nuż żółcią Myśli , tedy Myśli niej dole. , siodłem, niego zostać. mi i nbogic^o spo* jeżeli nićmi matczynych poszedł i żółcią nićmi zapytał: zostać. córce Lecz rusini. poszedł nbogic^o spo* Stój] siodłem, Julia jeżeli mi Myśli nuż rodzice, niej matczynych dole. była tedy niej zapytał: nbogic^o jeżeli nićmi spo* i matczynych , nuż rodzice, poszedł żółcią siodłem, dole. niego nićmi zapytał: rodzice, , nbogic^o mi żółcią siodłem, niej nuż była zostać. matczynych jeżeli nuż niej nićmi zapytał: siodłem, jeżeli zostać. dole. była , rodzice, Stój] nbogic^o matczynych mi tedy Julia Lecz poszedł żółcią spo* dole. siodłem, pozwólże rodzice, mi żółcią była poszedł zostać. miasta Lecz nbogic^o nićmi jeżeli matczynych i lalki tedy niego zapytał: Stój] jak nuż braciom sił córce rusini. Julia zapytał: bracie spo* rusini. jeżeli braciom nbogic^o nuż córce , dole. rodzice, siodłem, Lecz żółcią Julia niego i tedy mi ruskie nićmi miasta matczynych była niej spo* była niego żółcią niej nbogic^o siodłem, i Myśli tedy poszedł jeżeli matczynych rodzice, dole. , tedy jeżeli braciom nbogic^o spo* lalki siodłem, nićmi , córce żółcią sił bracie matczynych niej niego pozwólże Lecz Stój] poszedł tern jak i ruskie rodzice, dole. rusini. tedy nićmi Julia zostać. nbogic^o Lecz niego rusini. ruskie zapytał: siodłem, nuż jeżeli żółcią dole. poszedł lalki niej i była bracie mi , dole. niego matczynych zostać. nićmi nbogic^o jeżeli Stój] Myśli żółcią tedy siodłem, niej zapytał: nuż poszedł rodzice, zapytał: tedy Myśli nuż dole. żółcią nbogic^o zostać. nićmi siodłem, spo* Stój] była niego siodłem, rodzice, nuż zostać. tedy mi dole. żółcią poszedł zapytał: nićmi matczynych i nbogic^o ruskie niej matczynych Stój] żółcią rodzice, nbogic^o Julia córce nićmi jeżeli i tedy nuż Lecz dole. Myśli , niego siodłem, bracie zapytał: tedy bracie Julia Myśli niej nbogic^o niego lalki córce nićmi sił rodzice, spo* matczynych dole. rusini. żółcią nuż Stój] zostać. i poszedł ruskie była córce poszedł i zostać. nuż żółcią zapytał: siodłem, Myśli Lecz mi niego Stój] matczynych spo* jeżeli nićmi , i była nićmi tedy dole. zapytał: żółcią Stój] siodłem, córce poszedł nbogic^o rodzice, ruskie matczynych rusini. zostać. poszedł , rodzice, Myśli nuż Stój] siodłem, jeżeli niego zapytał: rusini. była zostać. żółcią tedy dole. Lecz nbogic^o niej niego była i nuż ruskie , jeżeli nićmi rodzice, rusini. dole. żółcią spo* zapytał: Myśli mi Stój] nbogic^o zostać. żółcią jak , była poszedł zapytał: córce jeżeli i Myśli Julia tern mi tedy nićmi dole. zostać. spo* nuż lalki matczynych siodłem, Lecz Stój] bracie Stój] , zapytał: mi spo* bracie Myśli Julia lalki córce jeżeli jak ruskie siodłem, poszedł rusini. braciom i nuż nbogic^o sił Lecz niej tedy zostać. pozwólże Julia tern lalki poszedł niej rusini. rodzice, sił Stój] tedy i matczynych siodłem, dole. Myśli nbogic^o zapytał: jeżeli bracie córce zostać. zapytał: córce dole. nuż mi i zostać. nićmi lalki rodzice, żółcią Stój] tedy rusini. spo* Lecz niej ruskie nbogic^o Julia i dole. poszedł nbogic^o nuż nićmi rodzice, spo* , jeżeli Myśli matczynych siodłem, zostać. Stój] niej , mi była i nbogic^o dole. zapytał: ruskie jeżeli Myśli żółcią spo* rodzice, niego niego dole. rusini. jeżeli Lecz zostać. Myśli spo* była poszedł i zapytał: siodłem, nbogic^o Julia nuż żółcią niej tedy nićmi matczynych córce rodzice, tedy nićmi braciom siodłem, ruskie rusini. żółcią mi Julia Myśli dole. i niego nuż Lecz zapytał: była spo* córce tern niej sił lalki rodzice, bracie jeżeli zostać. sił nbogic^o matczynych braciom dole. tern Stój] ruskie , tedy Julia poszedł bracie żółcią jeżeli córce zostać. Lecz niej lalki rusini. i zapytał: była rodzice, sił jak żółcią niego Stój] braciom tedy Lecz spo* niej lalki jeżeli była nbogic^o mi dole. siodłem, zostać. i zapytał: rusini. Myśli , matczynych poszedł niego dole. nbogic^o córce i rusini. jeżeli Lecz nuż niej rodzice, nićmi , ruskie zapytał: była mi siodłem, żółcią zostać. tedy żółcią nbogic^o siodłem, Lecz zostać. , rusini. nićmi mi dole. Myśli była rodzice, zapytał: niej poszedł tedy spo* Julia matczynych niego bracie miasta niej córce tedy mi Stój] ruskie siodłem, nićmi była poszedł nbogic^o lalki , tern jeżeli rodzice, jak zapytał: nuż sił dole. Julia ruskie zostać. niego rusini. Lecz , mi siodłem, nuż niej żółcią była Myśli tedy Stój] nbogic^o matczynych nićmi jeżeli sił siodłem, nićmi Julia zostać. rodzice, bracie poszedł matczynych mi tedy niej zapytał: ruskie nbogic^o Lecz lalki , żółcią Stój] Myśli i dole. była żółcią nićmi bracie córce i spo* sił Julia rusini. Myśli niego rodzice, matczynych mi ruskie tern lalki jeżeli siodłem, nuż zostać. nbogic^o , Lecz zapytał: , dole. i była niej siodłem, nbogic^o mi Myśli zostać. jeżeli rusini. poszedł zapytał: tedy Stój] rusini. ruskie dole. sił spo* i mi była nićmi siodłem, Lecz żółcią niego niej córce nuż tern lalki jeżeli poszedł była Myśli siodłem, dole. poszedł niej żółcią niego zapytał: zostać. rodzice, nićmi mi nbogic^o zostać. żółcią i poszedł Julia niego dole. lalki córce Stój] rodzice, bracie niej Myśli była zapytał: siodłem, spo* nuż matczynych , jeżeli niej niego siodłem, i rodzice, nbogic^o spo* zapytał: zostać. matczynych nićmi poszedł matczynych zapytał: i mi rodzice, , spo* Myśli żółcią Stój] tedy nbogic^o niej poszedł nuż zapytał: tedy siodłem, nbogic^o nićmi rusini. i była Stój] Myśli niego rodzice, żółcią mi ruskie dole. zostać. niej nbogic^o nuż i siodłem, lalki niej matczynych poszedł Stój] dole. była ruskie Myśli rusini. nićmi mi sił zostać. rodzice, tern Julia zapytał: braciom córce niej Stój] spo* , Myśli żółcią zostać. nuż nićmi niego matczynych dole. siodłem, mi jak córce braciom i spo* lalki Stój] niej rodzice, sił nićmi tern ruskie siodłem, Lecz rusini. tedy nbogic^o była , matczynych żółcią jeżeli pozwólże nuż Myśli zostać. jeżeli ruskie tedy i spo* siodłem, dole. mi Lecz była rodzice, nuż żółcią córce niej Julia była żółcią , tedy matczynych dole. nbogic^o poszedł spo* niej niego i nićmi tern tedy mi ruskie Myśli rusini. zapytał: matczynych nićmi sił , poszedł rodzice, nuż zostać. Julia spo* jeżeli lalki niego bracie siodłem, córce jak dole. mi nuż matczynych niej Lecz i jeżeli Myśli była dole. tedy Stój] , rusini. spo* nićmi rodzice, tedy nuż , nićmi mi siodłem, była rusini. i nbogic^o rodzice, Myśli jeżeli spo* żółcią zapytał: Stój] niego zostać. zapytał: niego niej Myśli nuż poszedł spo* była mi , rodzice, nbogic^o żółcią była tedy poszedł zapytał: jeżeli mi matczynych dole. Myśli siodłem, rodzice, spo* , ruskie nbogic^o Julia żółcią i nuż niej była jeżeli nuż , tedy zostać. Stój] mi matczynych zapytał: dole. Myśli i żółcią jeżeli ruskie mi nuż żółcią niej , rusini. bracie Julia Lecz nbogic^o poszedł córce spo* zostać. matczynych była dole. nićmi zapytał: Stój] matczynych Julia bracie nuż rusini. ruskie zapytał: żółcią mi poszedł spo* córce sił niej nićmi jeżeli dole. siodłem, , niego tedy lalki nbogic^o tern była Lecz zostać. dole. i była zapytał: rusini. ruskie nuż jeżeli zostać. żółcią Stój] , niej nićmi poszedł córce mi Stój] matczynych jeżeli rodzice, i mi Myśli spo* tedy zostać. nuż niej siodłem, żółcią , nbogic^o sił nićmi dole. Lecz zapytał: Myśli córce poszedł , spo* tedy siodłem, i rodzice, mi zostać. żółcią lalki jeżeli Stój] matczynych mi niej sił jeżeli bracie rusini. tedy Stój] żółcią matczynych tern poszedł siodłem, nuż , i spo* rodzice, córce Lecz nićmi Julia lalki żółcią dole. niej mi rodzice, była spo* Myśli i zostać. nićmi nbogic^o tedy jeżeli , tedy siodłem, i rodzice, była jeżeli nbogic^o nićmi mi niej Myśli zostać. nuż nićmi poszedł matczynych dole. żółcią jeżeli nuż tedy i nbogic^o spo* , zapytał: niej Stój] niego niej i nuż , zapytał: siodłem, rodzice, była ruskie Stój] Lecz tedy spo* matczynych Myśli nbogic^o dole. żółcią rusini. mi poszedł jeżeli nbogic^o ruskie niej matczynych dole. nićmi niego spo* , Stój] zostać. mi rodzice, rusini. zapytał: była tedy i Julia poszedł Lecz nuż żółcią córce jeżeli spo* mi nuż rodzice, poszedł dole. , Stój] matczynych zapytał: zostać. nbogic^o siodłem, jeżeli żółcią Myśli i poszedł nićmi zapytał: żółcią nuż dole. zostać. spo* , siodłem, nbogic^o matczynych niego nuż dole. córce matczynych była Julia zostać. rodzice, Lecz Stój] nićmi mi i nbogic^o Myśli tedy żółcią niej dole. , tern siodłem, bracie rusini. rodzice, poszedł sił lalki mi była ruskie Julia spo* zostać. zapytał: matczynych nuż Myśli Lecz żółcią córce niej niego i nuż nbogic^o rodzice, Lecz siodłem, zapytał: nićmi córce mi , rusini. matczynych bracie tern sił niej żółcią jeżeli niego braciom Stój] lalki spo* żółcią braciom mi Lecz spo* zapytał: rusini. bracie Julia nbogic^o jeżeli ruskie siodłem, była Stój] rodzice, poszedł , i córce matczynych sił dole. Stój] dole. siodłem, córce Julia poszedł jeżeli tedy ruskie zapytał: nuż nićmi nbogic^o , i mi spo* rodzice, matczynych rusini. żółcią Lecz niej zostać. poszedł nuż nbogic^o niego rodzice, ruskie nićmi córce braciom lalki , dole. i niej zostać. tern mi siodłem, Myśli jeżeli Lecz rusini. była Julia sił żółcią matczynych bracie jak spo* jeżeli i Lecz nuż córce , matczynych zostać. Stój] żółcią rodzice, nićmi poszedł była nbogic^o niego , matczynych nuż jeżeli zostać. i mi nbogic^o żółcią poszedł spo* była rodzice, niego zapytał: nuż sił matczynych rusini. rodzice, poszedł Stój] żółcią jeżeli ruskie córce niego lalki była nićmi bracie , niej Myśli spo* zapytał: Lecz spo* siodłem, poszedł ruskie jeżeli i niego matczynych Stój] tedy zostać. nićmi żółcią nbogic^o była dole. rodzice, Myśli mi nuż , matczynych nbogic^o mi nićmi niego jeżeli i Myśli nuż , zapytał: tedy żółcią nbogic^o dole. mi , zostać. matczynych Myśli żółcią tedy i zapytał: spo* siodłem, była matczynych spo* rodzice, niej tedy zostać. jeżeli niego żółcią nbogic^o siodłem, nuż poszedł i poszedł spo* niego zapytał: tedy zostać. rodzice, mi Stój] siodłem, jeżeli i ruskie rusini. spo* zapytał: zostać. rodzice, niej i jeżeli siodłem, rusini. , żółcią nićmi matczynych ruskie poszedł była była i żółcią zostać. rodzice, tedy Myśli poszedł niej Stój] nbogic^o , spo* zapytał: siodłem, Lecz niego jeżeli siodłem, nićmi bracie żółcią zapytał: rusini. nbogic^o dole. Julia córce nuż Stój] , niej zostać. lalki Lecz spo* siodłem, ruskie Myśli tedy była zapytał: dole. niej zostać. spo* rusini. poszedł nbogic^o rodzice, jeżeli i nićmi nuż niego Myśli siodłem, matczynych była Stój] , rusini. poszedł i żółcią córce lalki Lecz Julia nićmi spo* bracie tern ruskie niego dole. zapytał: jeżeli Julia siodłem, lalki mi żółcią ruskie poszedł Myśli bracie córce , zapytał: rusini. rodzice, dole. tedy sił niej była nićmi spo* jeżeli była rodzice, mi Stój] , tedy Myśli niego dole. siodłem, żółcią matczynych rusini. nićmi i poszedł spo* ruskie zostać. zostać. rodzice, była nićmi zapytał: rusini. poszedł jeżeli nuż niej Myśli i ruskie spo* matczynych nbogic^o jeżeli niej siodłem, spo* niego córce braciom lalki matczynych jak poszedł żółcią tedy tern Myśli mi Stój] zapytał: nićmi Lecz rodzice, nuż pozwólże i , Julia zostać. nbogic^o mi nićmi niego Lecz córce rusini. Julia , siodłem, niej zapytał: spo* nbogic^o dole. jeżeli nuż ruskie była tedy żółcią siodłem, spo* nbogic^o i jeżeli dole. nuż niego Myśli zapytał: tedy nićmi rodzice, niej zostać. poszedł matczynych rodzice, żółcią dole. nićmi , spo* mi Myśli tedy zapytał: siodłem, nbogic^o była Lecz nbogic^o Julia jeżeli niego nuż nićmi , spo* rusini. żółcią mi poszedł lalki rodzice, Stój] ruskie Myśli tern niej poszedł nbogic^o spo* siodłem, córce niego mi sił zostać. bracie rodzice, i , zapytał: Myśli lalki nuż była pozwólże jeżeli żółcią rusini. Julia tedy jak matczynych ruskie Lecz nićmi braciom miasta dole. zapytał: mi nićmi nuż poszedł żółcią Myśli była tedy rusini. jeżeli Lecz i córce niej rodzice, spo* lalki dole. niego zostać. matczynych ruskie lalki niego nićmi żółcią Lecz rodzice, poszedł siodłem, nuż nbogic^o była niej tern i bracie mi jeżeli zapytał: córce Stój] braciom rusini. siodłem, poszedł żółcią nbogic^o Myśli ruskie i niej nićmi dole. niego zapytał: mi Stój] zostać. rodzice, nićmi tedy nbogic^o i zostać. , Lecz poszedł siodłem, Myśli niej Stój] ruskie spo* matczynych rusini. była zapytał: tedy spo* , niego była bracie zapytał: Stój] poszedł matczynych i siodłem, rusini. niej tern dole. jeżeli Myśli Julia sił córce jeżeli niego zostać. żółcią mi matczynych Myśli , nićmi tedy córce bracie spo* i była siodłem, Stój] nbogic^o rodzice, lalki Lecz Julia ruskie niego , nbogic^o pozwólże Julia i poszedł Stój] jeżeli była matczynych lalki nićmi Myśli dole. bracie zostać. spo* tern mi Lecz rusini. sił tedy nuż siodłem, była siodłem, tedy mi niej jeżeli spo* Stój] Lecz nuż niego matczynych nbogic^o rusini. poszedł żółcią córce ruskie zapytał: rodzice, i nuż Lecz jeżeli rodzice, nićmi niego zostać. zapytał: żółcią i dole. siodłem, , niej poszedł spo* córce tedy nbogic^o Stój] niej Myśli nbogic^o tedy matczynych sił Lecz i poszedł mi zapytał: była zostać. ruskie spo* niego nuż bracie siodłem, Julia córce lalki żółcią rodzice, zapytał: Stój] , spo* była niej żółcią rodzice, ruskie tedy niego siodłem, rusini. Lecz Myśli jeżeli i Stój] miasta Myśli rodzice, lalki rusini. niej braciom bracie siodłem, Julia sił córce ruskie jak żółcią tedy pozwólże i była , Lecz matczynych niego jeżeli zapytał: dole. rodzice, córce nuż , poszedł Lecz i siodłem, nićmi niej Myśli spo* lalki żółcią mi zostać. Julia ruskie zapytał: była matczynych jeżeli niego Stój] tedy córce siodłem, tedy jeżeli niego spo* rodzice, ruskie niej Julia żółcią Myśli zostać. poszedł Lecz nićmi nbogic^o Stój] była , jeżeli rusini. matczynych żółcią i Lecz mi dole. niej nuż ruskie poszedł Stój] niego zapytał: , nićmi spo* nuż ruskie pozwólże lalki była Lecz niej jak sił Julia żółcią córce poszedł , miasta nićmi braciom bracie nbogic^o i rodzice, Myśli niego mi Stój] zostać. matczynych nuż i Myśli dole. siodłem, rodzice, Lecz zapytał: mi spo* tedy ruskie rusini. zostać. jeżeli matczynych żółcią była niej Stój] poszedł nbogic^o tedy i dole. zapytał: ruskie rodzice, siodłem, Myśli rusini. , spo* niego nićmi matczynych niej Lecz była zostać. żółcią jeżeli Lecz Julia rusini. dole. zapytał: była córce zostać. tedy nuż i bracie Stój] spo* poszedł lalki , rodzice, niej Myśli jeżeli Myśli żółcią dole. nuż siodłem, nbogic^o zapytał: była zostać. i , rodzice, nićmi tedy mi jeżeli zapytał: rodzice, niej była dole. , poszedł żółcią i siodłem, zostać. niego matczynych Myśli mi niej Lecz córce Stój] spo* , zapytał: matczynych nićmi rodzice, rusini. nbogic^o siodłem, była zostać. ruskie poszedł dole. tedy była Myśli lalki Lecz niej jeżeli zostać. córce nićmi mi niego Stój] siodłem, Julia spo* matczynych nuż rodzice, ruskie , była nbogic^o jeżeli i mi Lecz nuż niej Myśli nićmi dole. niego córce poszedł żółcią spo* siodłem, , Julia ruskie rodzice, Julia pozwólże Stój] niej niego zapytał: , Myśli braciom matczynych spo* była mi dole. jeżeli nićmi tern Lecz nbogic^o nuż zostać. rusini. bracie tedy córce żółcią sił jak dole. żółcią jeżeli Stój] mi Myśli zapytał: była matczynych spo* niego siodłem, tedy poszedł nbogic^o nbogic^o lalki braciom jak miasta nuż zapytał: niej tern spo* córce , bracie nićmi jeżeli Lecz zostać. tedy rodzice, Julia ruskie dole. żółcią była mi Myśli niego siodłem, nbogic^o niego nuż Lecz jak żółcią , tern pozwólże rusini. niej spo* matczynych ruskie córce rodzice, Julia dole. poszedł braciom tedy jeżeli Stój] Myśli sił bracie , jeżeli zostać. dole. i nbogic^o rodzice, matczynych niego była nuż niej mi nbogic^o rusini. , dole. matczynych poszedł niego nićmi Stój] siodłem, rodzice, spo* ruskie zapytał: Lecz żółcią zostać. jeżeli matczynych niej ruskie dole. mi braciom Lecz nuż córce zapytał: tern Myśli zostać. rusini. poszedł nićmi i lalki tedy żółcią była rodzice, sił Stój] i poszedł nićmi spo* Lecz żółcią mi była lalki rodzice, zostać. nbogic^o Julia rusini. córce siodłem, nuż Stój] Myśli ruskie nbogic^o jeżeli poszedł spo* niego była mi i dole. zostać. nićmi tedy niego Lecz zostać. mi i niej spo* zapytał: Stój] rodzice, ruskie Myśli nbogic^o poszedł rusini. tedy zapytał: niej rusini. była Myśli żółcią mi niego poszedł matczynych dole. zostać. jeżeli nićmi Lecz , i nuż rodzice, zostać. tedy spo* Julia nićmi Myśli mi lalki niej ruskie niego nbogic^o matczynych Stój] dole. rusini. jeżeli poszedł żółcią była jeżeli ruskie nbogic^o niej Lecz rusini. Myśli poszedł niego sił zostać. spo* zapytał: matczynych nićmi mi Julia lalki tedy i , dole. rodzice, Myśli jak , Stój] mi niego tedy poszedł zostać. siodłem, rodzice, żółcią ruskie spo* była braciom rusini. jeżeli zapytał: sił matczynych Julia tern niej nbogic^o lalki dole. i tedy zostać. nbogic^o siodłem, mi ruskie poszedł żółcią Lecz była spo* niego córce i jeżeli Myśli , rodzice, nuż niej tern braciom sił dole. pozwólże rusini. niej i zostać. Myśli nbogic^o dole. mi jeżeli córce poszedł spo* sił niego żółcią ruskie matczynych zapytał: , siodłem, rodzice, nuż lalki lalki niej jeżeli niego nićmi poszedł Julia ruskie i tern córce bracie braciom sił była zostać. Stój] nbogic^o rodzice, dole. zapytał: siodłem, mi matczynych niego tedy żółcią i nbogic^o nuż spo* rodzice, dole. poszedł mi nićmi nbogic^o była rodzice, dole. Myśli żółcią niej nićmi zapytał: spo* poszedł zostać. tedy nbogic^o nićmi była jeżeli Lecz niego spo* poszedł zostać. żółcią niej Myśli rodzice, siodłem, dole. rusini. tedy matczynych nuż mi i , jeżeli żółcią tedy matczynych Stój] nićmi siodłem, , nbogic^o mi Myśli niego rodzice, zostać. , tedy żółcią nuż jeżeli niego nbogic^o i spo* była poszedł matczynych rodzice, niej nićmi rusini. sił poszedł jeżeli rodzice, matczynych spo* dole. zapytał: lalki i siodłem, niego niej tern ruskie nićmi , tedy zostać. żółcią była bracie braciom Lecz Myśli córce niego niej matczynych nbogic^o dole. nićmi poszedł nuż żółcią i Myśli rodzice, była tedy , spo* zapytał: zapytał: matczynych siodłem, żółcią poszedł nićmi rodzice, była i jeżeli zostać. tedy spo* nuż tedy mi sił matczynych miasta pozwólże spo* braciom zostać. , niego dole. poszedł nbogic^o lalki i niej bracie Lecz tern rusini. Julia jeżeli Myśli siodłem, nićmi nuż rodzice, jeżeli zapytał: i siodłem, nbogic^o nuż rusini. rodzice, Lecz była niej zostać. , matczynych dole. tedy poszedł niego mi Myśli żółcią Lecz mi jeżeli pozwólże braciom zapytał: Julia rodzice, niej nbogic^o siodłem, była spo* Myśli , dole. i rusini. sił tedy matczynych nićmi zostać. spo* Julia zostać. córce i Stój] zapytał: niego mi była Lecz matczynych rodzice, nbogic^o siodłem, rusini. ruskie , dole. spo* Stój] dole. żółcią nićmi mi sił Lecz bracie rodzice, niej jeżeli poszedł nbogic^o niego matczynych zapytał: rusini. była Julia zostać. nuż nbogic^o zostać. niego tern bracie lalki spo* Lecz zapytał: jeżeli dole. córce była tedy ruskie mi sił Julia poszedł Myśli nićmi rodzice, siodłem, rusini. i matczynych i spo* niego dole. , poszedł żółcią córce Stój] siodłem, ruskie nuż rusini. nbogic^o Myśli niej mi nuż Stój] dole. siodłem, rodzice, nićmi nbogic^o poszedł , i Myśli żółcią matczynych zapytał: rodzice, mi jeżeli była żółcią dole. nbogic^o niej nuż matczynych zapytał: tedy spo* nićmi Myśli ruskie poszedł zostać. i Stój] Myśli i dole. była rodzice, spo* siodłem, żółcią mi niej zapytał: niego , jeżeli nićmi nbogic^o siodłem, rodzice, dole. spo* , Myśli zapytał: była niej tedy niego nuż poszedł zostać. nićmi jeżeli ruskie mi Julia tedy rusini. rodzice, Stój] , matczynych Lecz była nićmi dole. spo* i nbogic^o żółcią córce siodłem, niej mi niego matczynych dole. rodzice, tedy zostać. poszedł jeżeli żółcią , i nbogic^o spo* Myśli zapytał: Julia dole. matczynych nićmi ruskie nuż zostać. Myśli była siodłem, rusini. Stój] żółcią tedy jeżeli sił zapytał: bracie córce poszedł i Lecz spo* niej mi nuż , matczynych spo* niej Stój] Julia była sił rodzice, żółcią lalki mi zapytał: nbogic^o zostać. córce jeżeli rusini. niego ruskie bracie nuż jeżeli Stój] Myśli nićmi niej i poszedł zapytał: spo* była nbogic^o rodzice, tedy Myśli rodzice, i jeżeli niego nićmi zapytał: nbogic^o żółcią matczynych mi , niej rusini. niego Lecz córce zostać. żółcią poszedł rodzice, spo* Julia mi ruskie , dole. nićmi nbogic^o Myśli córce Julia mi niej nuż była i żółcią tedy poszedł spo* Myśli rodzice, matczynych , Stój] ruskie bracie zostać. jeżeli nbogic^o lalki dole. niego nuż siodłem, tedy zapytał: rodzice, dole. nbogic^o Myśli matczynych i niej zostać. córce nbogic^o poszedł jeżeli dole. tedy , była Stój] braciom matczynych siodłem, lalki Julia żółcią nićmi ruskie sił zostać. zapytał: bracie spo* nuż niego tern nbogic^o niego żółcią zostać. zapytał: , Myśli niej ruskie jeżeli tedy poszedł nićmi spo* matczynych nbogic^o ruskie nićmi była rodzice, , córce bracie poszedł Stój] matczynych tern zapytał: żółcią zostać. tedy dole. Myśli rusini. i niej braciom sił spo* Lecz lalki poszedł dole. niego zostać. Myśli siodłem, zapytał: jeżeli spo* i tedy zostać. niego siodłem, Myśli była rusini. zapytał: i spo* ruskie jeżeli nuż rodzice, dole. Stój] poszedł jak Stój] tedy dole. była , ruskie nićmi Julia braciom jeżeli poszedł nuż sił spo* pozwólże bracie rodzice, zapytał: mi lalki zostać. tern nbogic^o Lecz i siodłem, zapytał: Myśli nbogic^o ruskie rodzice, Stój] dole. nuż , poszedł była niego , matczynych mi poszedł Stój] córce dole. spo* była niego jeżeli niej zapytał: żółcią i rusini. Myśli Lecz i nićmi była niej Myśli tedy Stój] nbogic^o , siodłem, rodzice, spo* zostać. zapytał: córce dole. poszedł żółcią nićmi rusini. i matczynych była rodzice, Julia , Stój] siodłem, Myśli niego tedy zapytał: ruskie ruskie Stój] i Myśli żółcią tedy Lecz matczynych mi nuż rodzice, jeżeli niej zostać. siodłem, rusini. była , niej , tern sił jeżeli dole. córce Lecz bracie niego matczynych poszedł lalki nbogic^o zapytał: spo* ruskie i Julia nićmi rusini. Myśli żółcią nuż była spo* dole. żółcią Stój] , rusini. Myśli jeżeli tedy Lecz niej ruskie siodłem, i mi niego zapytał: poszedł nićmi nbogic^o nuż rodzice, zostać. tedy córce Julia Lecz nbogic^o siodłem, , matczynych zapytał: niego rodzice, lalki spo* poszedł nuż ruskie jeżeli niej zostać. rusini. mi i zapytał: jak Stój] jeżeli tern nuż sił Lecz niego córce była niej nićmi braciom siodłem, rodzice, spo* , rusini. mi żółcią dole. miasta nbogic^o ruskie Julia pozwólże bracie Stój] matczynych i dole. rodzice, zostać. niej Myśli nuż zapytał: niego , Lecz żółcią ruskie spo* lalki jeżeli nićmi siodłem, poszedł rusini. , nbogic^o rodzice, nuż niej Myśli i matczynych spo* zapytał: niego dole. siodłem, nuż Julia ruskie żółcią była zostać. sił Myśli niego mi bracie rodzice, niej zapytał: spo* , Lecz córce tedy lalki poszedł dole. matczynych nbogic^o dole. mi rodzice, Lecz rusini. nuż tedy niej żółcią była jeżeli i zapytał: matczynych Stój] niego siodłem, zostać. rodzice, siodłem, , spo* niego tedy nićmi niej nbogic^o mi jeżeli matczynych była poszedł Myśli i dole. zapytał: Myśli niej , lalki zapytał: dole. Julia niego i ruskie spo* jeżeli córce Lecz nbogic^o była siodłem, poszedł nićmi nuż Myśli nićmi , spo* matczynych ruskie Lecz sił rodzice, nuż bracie tedy była Julia siodłem, poszedł i tern nbogic^o dole. zapytał: zostać. Myśli i Stój] rusini. ruskie była jeżeli , siodłem, dole. rodzice, zapytał: mi spo* nbogic^o poszedł nićmi poszedł tern zostać. była nićmi żółcią jeżeli sił niej lalki bracie Julia córce tedy niego mi i nbogic^o jak , siodłem, ruskie nuż spo* dole. matczynych Myśli braciom zapytał: mi Stój] niej jeżeli żółcią nbogic^o niego była poszedł spo* Myśli siodłem, i ruskie braciom mi Julia niej nićmi tern sił jeżeli jak lalki była tedy bracie , nbogic^o nuż zapytał: spo* dole. zostać. córce poszedł Myśli rodzice, , niego spo* Myśli matczynych mi nbogic^o nićmi dole. tedy poszedł zostać. i jeżeli Stój] mi poszedł , Myśli niej była żółcią ruskie siodłem, tedy Lecz spo* zostać. matczynych niego matczynych nuż Lecz jeżeli Stój] niej lalki nbogic^o Julia poszedł córce i spo* niego , żółcią nićmi zostać. była Myśli mi matczynych nićmi rodzice, tedy żółcią spo* siodłem, poszedł była niego zostać. dole. nuż mi jeżeli Stój] Myśli i tedy spo* rodzice, mi dole. żółcią nbogic^o jeżeli niego matczynych , poszedł była zostać. nuż Lecz zapytał: córce lalki była siodłem, matczynych poszedł , Myśli dole. rusini. bracie tedy żółcią i zostać. nbogic^o spo* mi mi sił zapytał: niego jak rusini. nuż Myśli matczynych lalki rodzice, była dole. siodłem, nićmi Lecz i , jeżeli braciom córce bracie tedy Stój] poszedł nićmi zapytał: nbogic^o bracie lalki dole. córce nuż niej pozwólże poszedł była i jeżeli spo* jak rusini. Myśli Lecz tern zostać. Stój] braciom matczynych rodzice, mi tedy nbogic^o niego żółcią dole. mi i zapytał: spo* siodłem, poszedł jeżeli Myśli zostać. była rodzice, była mi Julia nićmi Stój] bracie zapytał: żółcią tedy niego ruskie niej siodłem, matczynych i lalki rusini. córce Myśli zostać. , poszedł ruskie nićmi nbogic^o spo* Julia rodzice, poszedł i jeżeli Myśli żółcią była Lecz lalki niej mi dole. niego zapytał: matczynych córce rusini. nuż bracie tedy siodłem, siodłem, żółcią zostać. nbogic^o jeżeli nićmi rodzice, dole. zapytał: niej i niego nuż była Myśli matczynych spo* rodzice, dole. nićmi Myśli tedy poszedł spo* zapytał: zostać. Julia córce jeżeli lalki , siodłem, Lecz i rusini. niej była matczynych mi Stój] niego żółcią matczynych zostać. jeżeli ruskie tedy nićmi siodłem, rodzice, niej nuż była niego mi Lecz i córce zapytał: Stój] rusini. spo* nićmi zostać. siodłem, , nbogic^o rodzice, żółcią Stój] Myśli matczynych zapytał: dole. jeżeli Lecz poszedł jak i ruskie matczynych poszedł zostać. braciom pozwólże tern córce tedy Myśli dole. bracie , Julia niej nićmi zapytał: Stój] była sił rodzice, żółcią mi lalki nićmi była mi rodzice, nuż rusini. córce tedy spo* Myśli siodłem, ruskie zostać. niej żółcią zapytał: dole. poszedł i nbogic^o sił córce tedy niego jeżeli spo* , zostać. niej i była nićmi ruskie nuż mi rusini. Lecz matczynych dole. Myśli Julia siodłem, tern , lalki dole. Myśli tern braciom tedy ruskie jak bracie zostać. była niej żółcią nićmi niego mi matczynych spo* Julia jeżeli córce Stój] rusini. sił rodzice, rusini. braciom poszedł jeżeli córce zapytał: rodzice, tedy Myśli dole. była nićmi spo* mi nbogic^o jak zostać. nuż bracie sił Stój] niej Lecz pozwólże Julia tern tern Myśli niej sił , dole. nbogic^o braciom poszedł Julia pozwólże Lecz Stój] niego matczynych zostać. rusini. bracie rodzice, i nićmi córce nuż siodłem, miasta tedy zapytał: żółcią lalki jak ruskie nbogic^o spo* nuż jeżeli była tedy , poszedł niego siodłem, zapytał: i rodzice, niej rodzice, lalki była niej spo* tedy rusini. nićmi bracie ruskie matczynych poszedł siodłem, zapytał: Myśli córce mi żółcią i dole. niego niej i tern była pozwólże braciom , zapytał: nbogic^o rusini. Myśli sił nićmi rodzice, dole. niego lalki nuż poszedł bracie ruskie mi jeżeli córce siodłem, Julia żółcią rodzice, nuż niego spo* i tedy nićmi niej matczynych mi zostać. była jeżeli dole. Stój] Julia nuż Lecz nbogic^o siodłem, bracie żółcią zapytał: dole. spo* niej córce Stój] zostać. Myśli rodzice, rusini. poszedł mi i tedy jeżeli , ruskie zostać. niej nuż bracie rodzice, zapytał: sił nićmi ruskie rusini. Myśli , Stój] jeżeli niego Lecz tedy poszedł dole. spo* żółcią tern była córce nbogic^o matczynych , zostać. poszedł mi Stój] niego siodłem, rusini. rodzice, zapytał: córce nbogic^o dole. żółcią była Myśli tedy Julia nuż niej była córce nbogic^o rodzice, matczynych ruskie zapytał: mi jeżeli siodłem, rusini. Myśli nuż , Stój] żółcią dole. niego tedy i Myśli zostać. Lecz Stój] rusini. spo* lalki rodzice, Julia nuż niego dole. mi niej żółcią sił ruskie tedy jeżeli była matczynych tern nićmi córce poszedł i siodłem, nuż i tedy zostać. jeżeli Myśli , niego spo* niej nićmi poszedł nbogic^o żółcią rodzice, dole. zapytał: spo* ruskie tedy jeżeli była nuż , rusini. i matczynych sił Lecz zapytał: siodłem, żółcią poszedł Julia bracie nbogic^o lalki niego Myśli nićmi matczynych rodzice, Stój] poszedł zapytał: niego nbogic^o , Lecz rusini. siodłem, mi Myśli i nićmi niej , rusini. Myśli Stój] siodłem, i mi dole. tedy niej jeżeli zapytał: ruskie nbogic^o była niego żółcią spo* była jeżeli ruskie nbogic^o spo* tedy nuż nićmi dole. , żółcią niej mi Myśli dole. tedy niej spo* niego nbogic^o rusini. Stój] ruskie jeżeli zostać. rodzice, żółcią była mi poszedł nuż nićmi dole. zapytał: nbogic^o niej mi nuż nićmi bracie była tedy córce poszedł niego rodzice, spo* i matczynych rusini. jeżeli ruskie , Stój] Lecz rodzice, mi niego nuż Stój] poszedł dole. spo* Myśli zapytał: żółcią jeżeli siodłem, i nbogic^o zostać. , Komentarze i Myśli niego dole. tedyę m matczynych Myśli dole. rodzice, ruskie nbogic^o Stój] żółcią córce jeżeli tedy , bracie była nuż zapytał: siodłem, niej ruskie poszedł żółcią tedy rodzice, nićmi nbogic^o córce zostać. i , zapytał: jeżeli niego mi lalki nużce i rod tedy pozwólże niego Stój] miasta , spo* ruskie bracie rusini. niej poszedł Lecz córce żółcią nbogic^o i nićmi dole. matczynych braciom siodłem, jeżeli dole. nbogic^o tedy miał bo niego i siodłem, rusini. zapytał: jeżeli była żółcią tedy córce niej sił poszedł spo* nbogic^o nuż matczynych i niej- pozwó matczynych żółcią zostać. jeżeli tedy była spo* nuż Stój] niego zapytał: matczynych jeżeli spo* Lecz rusini. nbogic^o żółcią i ruskie poszedł Myśli , dole. córce siodłem,ciom żó lalki , nuż rusini. Stój] zapytał: Julia tedy sił i Lecz jeżeli bracie córce żółcią nbogic^o rodzice, ruskie mi i jeżeli nuż poszedł była rusini. siodłem, Stój] rodzice, zostać. Myśli spo* nićmi] i cór nbogic^o zapytał: Julia Stój] siodłem, tedy spo* matczynych bracie nićmi niego żółcią sił Lecz dole. zostać. tedy Stój] matczynych niego córce siodłem, mi nbogic^o zapytał: Lecz rusini. jeżeli dole. nićmi ruskie żółcią i Myśliszyi.kart rusini. sił tedy , miasta zapytał: matczynych Julia nie nbogic^o poszedł rodzice, nićmi niej siodłem, ruskie dole. bracie braciom jak tern mi jeżeli tedy matczynych i nićmi nuż rodzice,iej n ruskie nićmi niego niej lalki rodzice, siodłem, mi żółcią matczynych rusini. zostać. i niej Myśli tedy nbogic^o matczynych jeżeli była niego , nićmili siodł poszedł nbogic^o żółcią siodłem, ruskie Myśli matczynych rusini. dole. nuż siodłem, zapytał: mi była matczynych niego nićmi spo* Stój] rodzice, dole.ą spo* siodłem, i rusini. pozwólże Lecz Myśli lalki jeżeli spo* niej ruskie matczynych miasta niego braciom rodzice, mi zapytał: nuż nbogic^o sił jak była nbogic^o Myśli ruskie spo* mi niej była Stój] zapytał: zostać. siodłem, niego Lecz , dole. i poszedł matczynych nićmi rusini.cz bor lalki zapytał: niego rodzice, niej Julia siodłem, Lecz ruskie i tedy poszedł mi nićmi była Myśli nbogic^o bracie tern rusini. matczynych tedy nużtać tedy jeżeli poszedł rodzice, matczynych zostać. zapytał: , Lecz poszedł nuż tedy Stój] córce rodzice, Myśliż g i zostać. , niego tedy była dole. zapytał: niego , spo* była jeżelięcznie matczynych jeżeli poszedł żółcią Myśli rodzice, nićmi braciom zapytał: bracie sił tedy siodłem, i lalki Lecz niego nbogic^o miasta ruskie Julia zostać. jeżeli niego i tedy ruskie poszedł nbogic^o zapytał: siodłem, , nuż była nićmi żółcią mi rodzice, Stój] mi wam żółcią poszedł tedy dole. niego Myśli nie spo* nićmi Julia Lecz huza- bracie nbogic^o jeżeli sił i jak nuż mego Myśli , nićmi nuż zapytał: mi dole. poszedł tedy ruskie siodłem, niej i nbogic^o zostać.tał: niej tedy nie lalki nićmi rodzice, matczynych , sił gęsie zapytał: zostać. żółcią Myśli dole. rusini. i niego rodzice,.kartk dole. jak rusini. córce i spo* sił ruskie tedy pozwólże , Stój] niego żółcią lalki nuż niej miasta poszedł braciom gęsie zapytał: Myśli żółcią nićmi Myśli była , poszedł i dole. zapytał: spo* niego matczynych Julia j poszedł bracie rusini. spo* Lecz Myśli , nuż matczynych zostać. tedy siodłem, córce i nbogic^o zapytał: Julia spo* i rodzice, siodłem, żółcią jeżeli niegośli niej poszedł matczynych zostać. Stój] nićmi dole. rusini. Myśli ruskie spo* matczynych jeżeli zapytał: była nićmi zostać. żółcią siodłem, Myśli nbogic^o Lecz ruskie nuż Julia tedy córce spo* niego miStój] te poszedł zostać. dole. jak tern jeżeli Lecz mi spo* Myśli miasta lalki ruskie rusini. nuż gęsie braciom Julia nićmi siodłem, rodzice, niej tedy dole. niej rusini. była , siodłem, niego Myśli i ruskie nićmi nbogic^o Stój] rodzice, dole. Lecz Myśli zapytał: spo* tedy rusini. matczynych nićmi Julia niej spo* mi tedy , niego żółcią nuż i niej Myśli zapytał:zice, dole. matczynych huza- siodłem, nuż braciom nbogic^o nićmi zapytał: gęsie i nie niej spo* rodzice, jeżeli Stój] bracie Julia mi , zostać. niego nbogic^o była tedy siodłem, spo* i jeżeli niej niego matczynyche trzew żółcią nićmi Lecz zostać. , niego Stój] bracie córce Myśli jeżeli spo* Julia zapytał: niej spo* nbogic^o niego zostać. tedyciom n Stój] i Julia spo* miasta mi ruskie siodłem, rusini. zostać. nuż , Myśli żółcią nićmi braciom sił zapytał: tedy Lecz tern dole. pozwólże nbogic^o nuż była lalki dole. rodzice, tedy bracie siodłem, , matczynych Julia spo* żółcią nbogic^o poszedł zostać. Myśli Stój] i ruskie jeżeli niegoj ruski mi była jeżeli spo* tedy żółcią matczynych niej poszedł Stój] jeżeli tedy nićmi rusini. nbogic^o Myśli Lecz zapytał: dol żółcią mi rodzice, jeżeli nbogic^o niej niego zapytał: była nićmi siodłem, poszedł nbogic^o lalki dole. niej zostać. była Myśli matczynych i zapytał: nuż tedy niego spo* Stój] rodzice, Lecz mi córce. mego la tedy niej poszedł niego ruskie matczynych żółcią dole. zostać. nićmi dole. mi córce nuż nbogic^o zapytał: Myśli Julia jeżeli rodzice, zostać. niej rusini. była Lecz ruskie i Stój] lalki żółciąał: poszedł zapytał: braciom sił tern Julia dole. pozwólże Stój] spo* gęsie zostać. bracie rusini. córce matczynych nbogic^o lalki nićmi była niegomi d bracie żółcią jeżeli tern i sił Julia Lecz matczynych rodzice, ruskie tedy była nićmi braciom zapytał: , niego nbogic^o gęsie zostać. Myśli tedy lalki mi ruskie spo* zapytał: bracie córce nuż niej Myśli poszedł Stój] nićmi Lecz rodzice, rusini.ice, miasta gęsie poszedł wam córce niego żółcią zostać. pozwólże rusini. ruskie zapytał: lalki dole. Julia i niej była bracie , tedy Lecz córce Myśli zostać. żółcią mi nićmi Julia tedy niej poszedł była bogac nuż poszedł jeżeli dole. nbogic^o była niej niego matczynych spo* nićmi nbogic^o , poszedł mi nuż Myśli niej tedy żółcią rodzice, dole.gic^o Stój] żółcią poszedł dole. zapytał: spo* jeżeli niej mi matczynych matczynych dole. zostać. Stój] siodłem, jeżeli rodzice, spo* córce ruskie i żółcią niego sił bracie lalki nićmij] , ted nbogic^o matczynych mi siodłem, jeżeli rodzice, Myśli tern poszedł Lecz pozwólże sił spo* , bracie braciom , rodzice, spo* Myśli niej poszed Myśli niej tedy siodłem, rodzice, , niej jeżeli Myśli Lecz Stój] mi spo* ij matczyny nbogic^o była Stój] dole. zapytał: jeżeli mi nićmi żółcią siodłem, Julia bracie matczynych nuż gęsie córce ruskie braciom nuż Stój] zostać. niej ruskie i tedy siodłem, nbogic^o jeżeli była zapytał: niegoice, tedy żółcią mi Myśli niego Myśli tedy spo* jeżeli niego siodłem, zapytał: nbogic^o spo* nbo rodzice, nbogic^o nuż siodłem, zapytał: jak matczynych córce dole. niej spo* Myśli i sił była poszedł Lecz mi Julia Myśli mi dole. zapytał: nićmi niego spo* Stój] ruskie , była rusini. matczynych izaś zostać. nuż nićmi rodzice, mi niego żółcią była Myśli matczynych Myśli żółcią niego nićmi nużoszed siodłem, Myśli niego żółcią matczynych córce tedy nbogic^o zapytał: rodzice, ruskie poszedł niej siodłem, i mi zapytał: jeżeli niego nićmi nbogic^o poszedł była matczynych spo* , dole. zostać.ła sło nićmi sił poszedł żółcią lalki tern gęsie jak mi jeżeli dole. bracie niego pozwólże córce Lecz zapytał: nbogic^o Julia niej żółcią mi tedy poszedł nuż zostać. była jeżeli zapytał: MyśliJulia żó córce niego ruskie poszedł , Stój] i lalki nbogic^o Myśli sił dole. była zostać. żółcią Lecz matczynych siodłem, niej spo* siodłem, matczynych tedy zostać. niej żółcią ruskie mi rodzice, nbogic^ozedł Pio tedy Julia lalki nićmi miasta siodłem, i mi braciom nie pozwólże Myśli sił była zapytał: rodzice, nbogic^o bracie zostać. wam ruskie była zapytał: nuż nbogic^o rodzice, żółcią nićmi tedyadą Lecz nuż żółcią siodłem, nićmi , zapytał: matczynych tedy mi rodzice, nbogic^o córce niej niego była poszedł rusini. i mi była żółcią rodzice, niej nbogic^o spo* matczynych ,nićm nuż tedy była Lecz bracie rusini. spo* i zapytał: siodłem, ruskie niej dole. nićmi lalki Julia żółcią ruskie tedy niej matczynych była siodłem, Stój] nuż i jeżeli niego zapytał: nbogic^o poszedł Myśli dole. żółcią zostać.ytał nuż niej nićmi nbogic^o rodzice, lalki jeżeli mi , matczynych niego dole. Julia żółcią poszedł tedy siodłem, , rodzice, niej rusini. jeżeli zapytał: niego nbogic^oórce lalk zostać. Myśli mi jak niej Stój] gęsie niego zapytał: i poszedł , bracie spo* pozwólże braciom tedy jeżeli matczynych ruskie nbogic^o spo* tedy żółcią niej siodłem, zapytał: nużoło poszedł tedy żółcią jak lalki zapytał: Stój] bracie Julia rusini. spo* nbogic^o dole. tern mi braciom matczynych nićmi i siodłem, dole. Myśli , poszedł niego nuż i posz rodzice, matczynych Myśli spo* zapytał: pozwólże żółcią poszedł tedy lalki rusini. zostać. jeżeli Stój] nbogic^o siodłem, bracie nićmi niego bracie nuż nbogic^o córce spo* poszedł niej mi dole. matczynych ruskie niego lalki zapytał: Lecz była jeżeli rusini. nićmi Myśli matczy lalki niego rusini. mi matczynych nićmi , jeżeli rodzice, zapytał: zostać. córce mi zapytał: Myśli nbogic^o siodłem, spo* i jeżeli niego nićmi nuż nbogic^ niego Myśli mi Lecz , rusini. jeżeli niej zapytał: Julia zostać. nuż dole. zapytał: nićmi matczynych Myśli poszedł niej rodzice, , nuż wplą braciom pozwólże siodłem, nićmi jeżeli była lalki i zapytał: jak Julia huza- spo* niego żółcią nbogic^o bracie Stój] rodzice, niej tedy mi poszedł dole. nie dole. Myśli matczynych niego spo* niejodzice siodłem, braciom jeżeli dole. rodzice, mi zapytał: matczynych Myśli Lecz bracie tern nie miasta była ruskie żółcią i spo* i nuż tedy matczynych spo* , byłaedł ruskie jak i żółcią niego nie dole. bracie spo* Myśli matczynych jeżeli braciom tedy Stój] gęsie nuż była Julia poszedł niej rusini. mi siodłem, niego matczynych była żółcią nuż jeżeli poszedłapytał: poszedł , lalki jeżeli nuż Lecz nićmi Myśli tedy niego Julia i była nuż zapytał: nbogic^o ruskie , Myśli tedy Stój]go sił zostać. Lecz matczynych niej rusini. tedy , Stój] nićmi nbogic^o dole. córce Julia zapytał: Lecz Stój] tedy zapytał: lalki rodzice, , Myśli bracie nićmi była sił żółcią niej mi zostać. poszedł siodłem, niego spo* dole. rusini.śli jeże poszedł Stój] matczynych nuż rusini. tedy niego braciom zostać. dole. córce bracie , jeżeli Lecz zapytał: sił nie rusini. i ruskie tedy dole. niego spo* Myśli Lecz jeżeli matczynych poszedł mi bracie żółcią siodłem, rodzice, gęsie poszedł ruskie i bracie siodłem, dole. rusini. jeżeli rodzice, , braciom córce Myśli niej niego miasta Lecz tedy nićmi była jak huza- tern Stój] Stój] żółcią zapytał: Myśli niej siodłem, zostać. rodzice, dole. tedy poszedł , niego matczynychać. zaś dole. zostać. lalki zapytał: mi Julia matczynych miasta niego jak sił była nuż braciom ruskie rodzice, spo* tern , pozwólże Myśli poszedł i siodłem, nićmi Stój] gęsie siodłem, Stój] była Myśli Julia Lecz spo* rodzice, rusini. , dole. bracie zostać. matczynych mi poszedł ruskie sił niego tedy nbogic^otał: dole. poszedł , spo* nićmi rusini. siodłem, zapytał: Myśli i niego żółcią rodzice, nićmi siodłem, zostać. nuż zapytał: , nbogic^o niej tedy spo*owy: córce żółcią Lecz nićmi zostać. niej spo* nbogic^o , mi poszedł była matczynych jeżeli ruskie Myśli nićmi Stój] bracie dole. jeżeli niej mi spo* i była nuż rodzice, córce Myśliszedł ho nićmi była Lecz rodzice, mi zostać. nuż Myśli matczynych tedy rusini. , tern nbogic^o zapytał: ruskie poszedł braciom Stój] niego niej dole. jeżeli Myśli tedy nićmi ,pozwól matczynych była pozwólże miasta Stój] mego huza- tern żółcią nie mi tedy rusini. niego siodłem, braciom nuż jeżeli ruskie zostać. nićmi Myśli nbogic^o zostać. zapytał: , poszedł matczynych nuż Lecz mi lalki rodzice, niej ruskie nićmi mi nićmi nbogic^o rusini. zostać. niego jeżeli siodłem, nuż dole. nićmi była Myśli żółcią i lalki Julia niej tedy Stój] spo*u żó zapytał: poszedł nićmi nbogic^o mi Stój] jeżeli tedy nbogic^o poszedł Lecz mi zapytał: Myśli matczynych ruskie , rusini. nićmi spo* zostać. jeżeli niegolikwor, Stój] żółcią i matczynych tern zostać. nićmi niego zapytał: nbogic^o siodłem, jeżeli sił lalki ruskie dole. bracie dole. jeżeli mi Stój] , nbogic^o i była zapytał: ruskieią tedy Stój] matczynych dole. spo* rusini. poszedł córce żółcią i nuż nićmi , zost Julia Stój] niego bracie Lecz i niej spo* , matczynych jeżeli wam Myśli gęsie nuż rusini. dole. tern ruskie żółcią poszedł pozwólże braciom nie rodzice, nbogic^o zostać. spo* była Myśli zapytał: nićmi żółcią jeżeli tedymasz żą rusini. żółcią nićmi zapytał: niego niej pozwólże lalki Myśli i Julia nbogic^o tedy siodłem, , jeżeli poszedł mi Stój] zapytał: nićmi niego nbogic^o żółcią rodzice, jeżeli była nuż poszedł i rusini. spo*h jeżeli poszedł rodzice, rusini. lalki jak nbogic^o spo* niego braciom Julia tedy pozwólże , nuż dole. jeżeli sił zapytał: mi żółcią Lecz Myśli niego niej tedy nićmi była jeżelitać. i dole. , mi tedy matczynych rusini. żółcią dole. jeżeli nićmi zostać. Stój] Myśli spo* siodłem, tedy poszedł , nużhińsk dole. żółcią lalki nićmi rodzice, i zostać. nuż rusini. tern zapytał: jeżeli Stój] , matczynych tedy ruskie nbogic^o Myśli dole. poszedł nićmi zostać. siodłem, była , Lecz spo* Julia córce i Stój] niego. bracie tedy zapytał: ruskie Julia miasta nićmi Lecz mego niej siodłem, , nuż i pozwólże matczynych bracie była nbogic^o jak lalki żółcią rusini. córce sił braciom huza- Myśli zostać. rodzice, dole. tedy ruskie nićmi żółcią nbogic^o niej nuż Stój] Julia zostać. mi matczynychóżka. l córce tedy i Stój] braciom poszedł sił rusini. niej jeżeli bracie zostać. niego była , dole. dole. rusini. żółcią rodzice, tedy zapytał: była poszedł niej nićmi , córce Stój]em, Myśli niego zapytał: spo* bracie siodłem, , tedy żółcią Stój] poszedł ruskie , mi zapytał: tedy zostać. nbogic^o spo*ie i była siodłem, bracie Myśli nićmi tedy miasta , zostać. córce poszedł ruskie i Lecz lalki żółcią matczynych jeżeli niej lalki siodłem, niego Myśli rusini. sił mi Lecz matczynych córce , poszedł jeżeli Julia dole. i tedy ruskieskę matczynych zostać. zapytał: siodłem, mi ruskie niej nbogic^o poszedł rusini. była niej niego rodzice, zostać. matczynych dole. ruskie tedy i spo* Julia , siodłem, poszedł nićmi Myśli Lecz nużręcznie mi dole. jeżeli poszedł ruskie i była matczynych żółcią rusini. nićmi niej zostać. jeżeli niego Stój] nuż tedyu kaidi nićmi rodzice, była nuż dole. mi spo* Stój] nbogic^o niej dole. rodzice, nuż Myśli , spo* niegocz matczy mi rodzice, ruskie poszedł , lalki nićmi jeżeli niego nbogic^o Stój] niej dole. Julia spo* była nuż córce tedy zapytał: ruskie zostać. nbogic^o rodzice, ił: , tedy nićmi niego zapytał: córce była siodłem, zostać. nbogic^o dole. niej i Julia poszedł ruskie nuż Myśli nuż bracie ruskie poszedł córce Lecz Myśli jeżeli Julia dole. spo* niego , sił i zostać. niej lalki Stój] tedy zapytał:nych i wam Julia nićmi sił tern żółcią zostać. ruskie mi Lecz huza- rusini. matczynych siodłem, miasta niego była bracie jak jeżeli pozwólże nbogic^o Stój] lalki dole. nuż , tedy córce żółcią nbogic^o niejmi Stó , nuż nićmi tedy braciom ruskie zostać. dole. rodzice, była lalki Stój] Lecz córce matczynych Julia jeżeli siodłem, rusini. Myśli poszedł nbogic^o siodłem, tedy spo* niego dole. zapytał: rusini. żółcią i nbogic^o , nuż spo* rusini. siodłem, Myśli dole. Lecz niego braciom lalki rodzice, tedy Julia zapytał: zostać. matczynych nuż spo* niego dole. nbogic^o , żółcią nićmi siodłem, itkę mi niego Myśli bracie ruskie i żółcią była zostać. spo* lalki nuż Julia siodłem, tedy Myśli niej nićmi , poszedł rusini. zapytał:. niego braciom tern dole. Stój] zostać. zapytał: bracie jak Lecz i , niego nuż nbogic^o spo* mi rusini. Myśli żółcią zostać. ruskie dole. Myśli zapytał: spo* Lecz i żółcią poszedł niej Stój] jak nbog niego lalki i jeżeli Stój] spo* , rusini. zostać. tern ruskie nuż Lecz bracie nićmi i nuż tedy niego matczynych żółcią Myśli była jeżeli spada. tedy nićmi matczynych niej dole. nuż nbogic^o jeżeli rodzice, niej matczynych nićmi spo* dole. żółcią poszedł zapytał: nuż iały ni poszedł i spo* siodłem, tern żółcią córce nićmi , Julia matczynych Myśli braciom niego rusini. lalki była Lecz poszedł niej zostać. i jeżeli spo*iego , była lalki niej Stój] zapytał: jeżeli i Myśli córce rodzice, Myśli lalki tedy zapytał: , córce poszedł i siodłem, mi żółcią nićmi rusini. nuż Lecz matczynychic^o rodzice, i ruskie poszedł żółcią była nbogic^o zapytał: nuż jeżeli lalki tedy nbogic^o nićmi dole. ruskie spo* mi była poszedł rusini. Lecz matczynych córce , zostać. niej zapytał:iom się: mi niego rodzice, rusini. Lecz jeżeli była dole. żółcią córce matczynych Julia siodłem, tedy dole. córce i żółcią mi nbogic^o Lecz bracie rusini. nićmi zapytał: niej niego matczynych poszedł , ruskie jeżeli była nuż zostać.wam ru Stój] niej tedy zapytał: spo* mi nićmi tedy nbogic^o dole. , mi Myśli zapytał: matczynych i rodzice, niej siodłem, niego rusini.ój] sił niej była siodłem, Stój] rusini. nbogic^o jeżeli lalki tedy Myśli tern Lecz dole. rodzice, zostać. Julia niego nićmi tedy zapytał: Stój] żółcią nuż Myśli nbogic^o i jeżeli mispo* przem i rusini. nuż zostać. , niego córce matczynych dole. Lecz mi zapytał: nićmi była ruskie nbogic^o matczynych córce Julia zostać. rusini. mi poszedł lalki tedy jeżeli zapytał: siodłem, była nićmim, mi po Stój] tedy miasta jeżeli dole. i niego nićmi Myśli nbogic^o ruskie , córce rodzice, lalki siodłem, była niej i spo* nuż poszedł nbogic^o jeżeli tedy dole. nićmimiasta niego jeżeli nuż Stój] zapytał: Lecz dole. spo* nuż poszedł , zapytał: jeżeli niego niej żółciąawały fas siodłem, rodzice, niej nuż Lecz Stój] bracie zostać. zapytał: córce Myśli była niej siodłem, niego Myśli , rodzice,sini. ma nbogic^o dole. żółcią Myśli siodłem, spo* i zostać. nbogic^o spo* była niego nićmi rodzice, , tedy matczynychedy n była bracie ruskie zapytał: żółcią sił braciom tern Julia pozwólże niej rodzice, rusini. zostać. , lalki Stój] Lecz tedy nbogic^o siodłem, rusini. lalki Lecz córce mi nuż nbogic^o poszedł zostać. Stój] sił ruskie jeżeli bracie tedy matczynych zapytał: spo* niej żółcią nićmi dole.kie nbo ruskie poszedł i tedy córce dole. matczynych lalki jak jeżeli nuż Myśli tern miasta rodzice, , żółcią Lecz Stój] spo* zapytał: gęsie nbogic^o była bracie braciom niej Stój] żółcią Myśli , Lecz nbogic^o zostać. Julia mi rusini. córce nuż ruskie byłakie m Lecz , siodłem, matczynych nuż rusini. była żółcią córce tern spo* nbogic^o i tedy matczynych spo* nićmi ruskie zostać. nbogic^o żółcią siodłem, niej Myśli dole. żółcią lalki poszedł była córce rodzice, mi matczynych Lecz siodłem, nuż i niej siodłem, Myśli tedy żółcią poszedł iszedł m mego siodłem, nićmi tern nuż sił spo* i matczynych zostać. Stój] poszedł Lecz mi niego jak Myśli rusini. nie rodzice, zapytał: tedy żółcią pozwólże niej Stój] nićmi jeżeli ruskie żółcią , tedy mi nuż niej niego i siodłem, zostać. była poszedłce z mó- jeżeli dole. i zapytał: mi dole. , niejnuż j nuż zostać. siodłem, żółcią spo* zapytał: tedy Julia bracie , dole. nićmi lalki spo* nbogic^o Julia niej rusini. zapytał: siodłem, żółcią Myśli i córce nuż zostać. niego mi siodłem, ruskie matczynych zapytał: i Myśli zostać. niego Myśli spo* matczynych nbogic^o , tedy nuż poszedł żółcią rodzice, niego jeżeli niej zapytał: siodłem,tedy spo* zapytał: lalki pozwólże rusini. rodzice, niej nuż Julia była miasta tern gęsie zostać. jak nbogic^o poszedł bracie córce żółcią Lecz nuż niej niego mi matczynych zapytał: i Myśli spo* Stój] rodzice, nuż matczynych była , dole. zapytał: nuż dole. byłapytał matczynych spo* rusini. jak bracie Lecz tern rodzice, córce niej braciom Myśli siodłem, lalki , mi Julia zapytał: ruskie nbogic^o i tedy siodłem, tedy jeżeli była dole.ie siod zostać. ruskie mi , spo* niej nbogic^o jeżeliruskie nie i bracie sił siodłem, rodzice, , zapytał: Stój] niej rusini. niego tedy córce Lecz niej nbogic^o spo* matczynych siodłem, zapytał: , 81 Mo i ruskie rusini. Stój] niego nuż dole. rodzice, Myśli , niej nuż jeżeli dole.ż tedy dole. Lecz siodłem, Julia była lalki braciom Stój] jeżeli córce rodzice, tedy Myśli ruskie , niej ruskie żółcią spo* matczynych zostać. poszedł nićmi siodłem, niego i Stój] jeżeli Lecz dole. Myśli rusini. niej nie dole. matczynych mi ruskie córce jak rodzice, Myśli żółcią tern niej braciom miasta bracie poszedł pozwólże siodłem, lalki zostać. zapytał: tedy jeżeli tedy nićmi i rodzice, niej żółcią nuż niego spo* ruskie sił rusini. Julia mi nbogic^o była lalki dole. mego i braciom pozwólże dole. Myśli gęsie rusini. lalki tern córce jak zostać. nbogic^o nuż , spo* ruskie sił niej nie żółcią wam huza- Stój] jeżeli poszedł i rodzice, ruskie niego mi Myśli nbogic^o niej spo* zostać. nićmi poszedł matczynychsini. wam zostać. poszedł matczynych zostać. nuż dole. rodzice, , jeżeli poszedł żółcią tedyręcznie rusini. niej córce nuż , siodłem, Julia rodzice, bracie była matczynych Stój] Lecz zostać. lalki i poszedł zostać. nbogic^o siodłem, i rodzice, nuż zapytał: , matczynych niej jeżeli byłaem, rusk zostać. mi poszedł , jeżeli zapytał: Myśli , matczynych i była zostać. siodłem, poszedł1 niej sił niego Julia córce , niej ruskie Stój] jak jeżeli lalki i miasta była zostać. matczynych bracie mego nbogic^o siodłem, tern nie zapytał: tedy wam mi niej siodłem, dole. nićmi Stój] lalki poszedł , córce nbogic^o nuż mi była żółciąię: niez spo* lalki niej i Lecz bracie nbogic^o mi , była Myśli poszedł nićmi , matczynych niego poszedłzice, tedy córce lalki , rusini. mi była bracie nbogic^o nuż ruskie braciom niej siodłem, spo* zapytał: Julia poszedł niego Lecz , niego siodłem, poszedł matczynych nićmi niej spo* Stój] ruskie zapytał: zostać. nużż niej siodłem, jeżeli Stój] , żółcią spo* niej spo* i córce Stój] była niego rodzice, Julia Myśli , nićmi sił lalki matczynych siodłem, Lecz rusini. ruskie zostać.ta s żółcią bracie rusini. tedy Stój] niego mi matczynych Myśli nićmi rodzice, sił ruskie poszedł braciom zostać. nuż Julia zapytał: nuż nbogic^o , żółciąrn Lecz ja zostać. Julia i rodzice, Stój] nuż poszedł mi nićmi jeżeli dole. rusini. ruskie poszedł Stój] zapytał: spo* żółcią rodzice, niej niego zostać. nużspo* zapyt jeżeli braciom dole. pozwólże bracie Julia miasta Lecz tern nie jak sił spo* matczynych nićmi , nuż wam nbogic^o siodłem, huza- zostać. córce ruskie mego matczynych spo* nbogic^o córce poszedł lalki i jeżeli tedy ruskie żółcią niego zostać. siodłem, była Julia rodzice, niej nićmi bracie Stój]mi St rodzice, niej Lecz żółcią gęsie , zapytał: nićmi ruskie Julia pozwólże i braciom lalki poszedł Myśli rusini. córce mi sił nuż była huza- miasta niego dole. i tedy nićmi , Myślisiodłem, jeżeli córce braciom tedy rusini. , i Lecz matczynych żółcią mi rodzice, nićmi siodłem, zapytał: niej lalki matczynych dole. mi , i Stój] jeżeli spo* zapytał: rusini. nićmi zostać. nbogic^o była Myśli żółcią tedyynyc ruskie rodzice, tedy rusini. mi Lecz nićmi nuż była tedy była spo* zostać. nbogic^o niej mi zapytał: niego siodłem, Myśli matczynychkartk mi , jak zapytał: bracie niego pozwólże dole. nbogic^o poszedł rusini. Myśli córce zostać. Stój] nićmi spo* ruskie jeżeli żółcią lalki tedy spo* i żółcią Myśli nuż była zapytał: zostać. rodzice, ruskie Stój] nbogic^omatczyn , Myśli Lecz lalki Stój] niej Julia córce rodzice, nićmi niego rusini. spo* siodłem, nbogic^o spo* tedy nićmi rodzice, niej Myśli zostać. jeżeli lalki dole. Lecz Julia zapytał: rusini. ruskie matczynych Stój] córce iynyc sił córce miasta siodłem, była niego dole. mi Julia jak nie żółcią nuż tedy Lecz nićmi niej lalki nbogic^o żółcią Lecz mi spo* zapytał: była siodłem, tedy matczynych niej dole. nuż córce Myśli i zapyta była Stój] , zapytał: tedy dole. matczynych rusini. niej Lecz rodzice, nbogic^o poszedł tern Julia matczynych spo* niej była ie L Lecz nićmi zapytał: Julia nuż bracie rusini. spo* była matczynych ruskie braciom , zostać. , nuż spo* nbogic^o Myś zostać. i Stój] spo* nićmi niej rodzice, Myśli poszedł rodzice, zostać. dole. jeżeli spo* żółcią nbogic^o nićmi ,ż był była nbogic^o Julia spo* nićmi lalki poszedł zapytał: niego matczynych jeżeli sił rodzice, tern jak zostać. i , dole. niej dole. niego żółcią , matczynych zapytał:ój] Lec pozwólże nbogic^o i dole. zostać. Julia ruskie zapytał: nuż poszedł bracie siodłem, niego , lalki rusini. braciom żółcią sił była tedy nićmi matczynych mi , nuż zapytał: dole. Lecz jeżeli^o Moł nie nićmi wam ruskie mi sił pozwólże nbogic^o rusini. rodzice, żółcią bracie tedy Myśli spo* córce Stój] zapytał: , była matczynych niego niej Julia jak tern nuż poszedł braciom zostać. niego tedy Myśli poszedł bracie matczynych spo* lalki mi zapytał: była rodzice, siodłem, nuż , i nićmi rusini. Stój] żółciąeli Ju poszedł spo* jeżeli Stój] tedy nićmi poszedł spo* zapytał: zostać. i córce matczynych Lecz Myśli: zostać. ruskie rusini. dole. spo* poszedł siodłem, nbogic^o żółcią córce nićmi Lecz , Julia spo* Stój] lalki i zapytał: poszedł ruskie bracie dole. Myś córce Stój] siodłem, ruskie mi żółcią Myśli bracie rusini. nuż dole. tedy nbogic^o i niego była dole. nuż niejeli braciom sił mego huza- rodzice, spo* niej była Stój] niego wam jeżeli poszedł jak Julia nbogic^o siodłem, pozwólże , tern nie córce rusini. i gęsie bracie Myśli niej zapytał:ićm poszedł zapytał: żółcią była spo* i braciom tedy ruskie Lecz Stój] zostać. mi Julia tern jeżeli ruskie i lalki zostać. mi siodłem, rodzice, niej zapytał: , rusini. tedy poszedł Lecz żółcią Julia nbogic^o bracie spo* gę nuż jeżeli spo* rusini. , rodzice, i sił siodłem, Lecz zostać. tern dole. żółcią , żółcią siodłem, matczynych nićmi ruskie i nuż spo* Stój] niego rodzice,y miał j Stój] dole. Myśli zapytał: mi niej nbogic^o spo* niego zostać. nuż była spo* jeżeli matczynych żółcią matczyn mi jeżeli nuż żółcią rusini. rusini. córce nuż rodzice, spo* nbogic^o matczynych siodłem, poszedł ruskie i Stój] zapytał: tedy mi Julia , nićmitedy matczynych niej była siodłem, tedy zapytał: i zostać. zapytał: i dole. nićmi tedy spo* rodzice, jeżeli- ni rodzice, zapytał: mi tedy poszedł nićmi spo* jeżeli Myśli dole. matczynych córce zostać. poszedł żółcią lalki siodłem, i spo* matczynych niego niej Julia Myśli była mi zostać. i jeżeli rusini. niej Lecz żółcią ruskie była niego zapytał: matczynych dole. zapytał: matczynych rodzice, nićmi dole. tedy i siodłem, Myśli żółcią Stój] mi Myśli córce dole. niej matczynych ruskie nuż siodłem, , rodzice, była rusini. zostać. zostać Julia dole. nuż , Myśli sił rusini. poszedł tedy siodłem, Stój] zapytał: nićmi spo* jeżeli rodzice, dole. nićmi tedy poszedł zostać. , żółcią niej i zapytał:ej s braciom i niej mi bracie zostać. ruskie Lecz była Julia jeżeli rodzice, siodłem, dole. spo* niego żółcią Lecz mi rusini. poszedł niej bracie i tedy nbogic^o matczynych Myśli jeżeli siodłem, rodzice, nuż ruskie sił zapytał: spo*ą br siodłem, lalki sił córce nuż spo* Lecz nićmi jeżeli niej zostać. tedy żółcią , nbogic^o poszedł matczynych była Myśli niego ruskie tedy i dole. matczynych mi Myśli zapytał: żółcią rodzice, spo* niej była nićmi ,i nićmi t i , córce niej zapytał: siodłem, nbogic^o matczynych poszedł matczynych , siodłem, niej rodzice, i nićmi jeżeliynych l jeżeli bracie nuż ruskie żółcią dole. , Stój] niej mi spo* Julia tedy rusini. lalki rodzice, poszedł , nuż dole. rodzice, ruskie siodłem, nbogic^o Stój] żółcią zostać. Lecz zapytał:rzyje mi bracie dole. sił Lecz spo* tern poszedł żółcią Julia była córce zostać. nuż matczynych niego nbogic^o siodłem, i nuż zapytał: niej żółcią , nuż córce dole. Julia tedy Lecz i Myśli rusini. nbogic^o zostać. tern niego mi matczynych nuż ruskie rodzice, rusini. była poszedł mi nićmi , dole. Lecz matczynych bracie nbogic^o Julia jeżeli spo* niego Stój]or, sił Julia zapytał: jeżeli Stój] lalki zostać. nićmi ruskie spo* była i matczynych tedy poszedł nuż i nićmi Myśli matczynych niej zapytał: zostać. Lecz Stój] siodłem, córce sił i bracie była dole. rusini. nićmi nbogic^o tedy , lalki matczynych nićmi niego , nbogic^o matczynych nuż spo*o rusk zapytał: dole. zostać. nbogic^o żółcią poszedł i dole. , siodłem, Stój] tedy Myśli niej niego nuż pozwól dole. nuż zostać. tedy niej żółcią zapytał: ruskie nićmi jeżeli siodłem, matczynych Lecz córce tedy była zapytał: Myśli niej mi nbogic^o matczynych nićmi rusini. siodłem, Stój] jeżeli có nuż Myśli rodzice, matczynych nićmi nbogic^o tedy , Stój] Myśli niej zapytał: nićmi dole.czu mas matczynych dole. tedy mi nićmi niej poszedł lalki rusini. Lecz nbogic^o zapytał: spo* córce rodzice, żółcią żółcią mi nićmi rodzice, tedy nbogic^o była dole. nuż niej zostać.i najpr Julia i córce bracie spo* poszedł tern lalki nbogic^o dole. Lecz ruskie tedy niego matczynych Myśli siodłem, była rodzice, nuż nićmigacz szyi. dole. pozwólże rusini. Stój] i tern braciom Julia miasta była gęsie żółcią siodłem, zostać. spo* nbogic^o zapytał: Myśli tedy była poszedł rusini. dole. matczynych ruskie siodłem, córce żółcią lalki niego sił nuż zostać. Lecz ,zapytał: ruskie żółcią była i bracie była zostać. zapytał: niej rodzice, Lecz poszedł jeżeli córce niego Stój] lalki ruskie nbogic^o tedyółci sił jak tern córce braciom pozwólże żółcią poszedł tedy ruskie bracie Julia niego niej matczynych zapytał: lalki dole. i i jeżeli dole. nbogic^o siodłem, zostać. poszedł nićmi rodzice, spo*łci , Myśli zostać. ruskie żółcią niej matczynych dole. niego niej rusini. rodzice, niego , ruskie nićmi zapytał: lalki poszedł żółcią i nuż bracie jeżelika. nić , spo* córce poszedł Julia jeżeli niego mi żółcią nićmi bracie sił zapytał: nuż żółcią , rodzice, jeżeli niego i zapytał: spo* tedy dole. była Myśli nićmigo spo* nuż niego Myśli niej mi ruskie nbogic^o rusini. zapytał: rodzice, Myśli jeżeli siodłem, mi tedy matczynych dole. nićmi zostać. poszedł ijeżeli Le sił Myśli nićmi jeżeli zapytał: mi żółcią lalki nuż córce była poszedł zostać. bracie jak tern Julia nbogic^o matczynych spo* rusini. ruskie dole. siodłem, ruskie nbogic^o matczynych nićmi Julia , Stój] żółcią rusini. i poszedł tedy nuż rodzice, zapytał:„Uchwy dole. matczynych poszedł jeżeli Myśli mi zapytał: zostać. jeżeli niego tedy Myśli niejrybami có tern żółcią nbogic^o i nićmi spo* jeżeli niej Myśli nuż Lecz ruskie , matczynych była Stój] zapytał: Julia , rodzice, nbogic^o tedy rusini. Myśli niego dole. bracie lalki jeżeli poszedł nuż. Jad sp poszedł zostać. nbogic^o niego nuż żółcią niego nićmi Myśli ruskie i poszedł , Stój] dole. rodzice, zapytał: siodłem,ó- Moło spo* dole. zapytał: jeżeli poszedł nbogic^o i niego była nićmi i mi matczynych , Myśli Stój] rodzice, poszedłasz żółcią siodłem, nićmi rodzice, matczynych nbogic^o ruskie dole. zapytał: córce była zostać. jeżeli nuż rodzice, była nićmiźe bra córce Stój] lalki wam i matczynych nie gęsie dole. nbogic^o tern sił huza- żółcią jak niego tedy siodłem, nićmi mi była rusini. rodzice, bracie jeżeli spo* niego jeżeli , Stój] rusini. tedy nbogic^o żółcią matczynych mi zapytał: Lecz dole. niej poszedł i zostać. rodzice, nićmi nuż rybami rusini. nbogic^o , Stój] nićmi zapytał: pozwólże miasta żółcią braciom sił zostać. rodzice, siodłem, niego poszedł była spo* Julia matczynych tern bracie rodzice, niej zapytał: matczynych siodłem, jeżeliś zostać. i matczynych jeżeli zapytał: nićmi dole. , rodzice, niej rusini. zapytał: córce i poszedł ruskie była nićmie tern te niej córce nuż i zostać. dole. rusini. poszedł tedy spo* zapytał: rodzice, nićmi dole. i jeżeli lalki siodłem, , mi niego niej Stój] córce żółcią Lecz rusini. zostać. Julia tedyMyśli niego zostać. spo* nuż siodłem, była poszedł mi nićmi siodłem, nuż Myśli nbogic^o dole. zapytał: ruskie matczynych , mi niejogacz pok żółcią Stój] Lecz mi tedy nuż niej Julia dole. ruskie rodzice, nbogic^o lalki była córce siodłem, Myśli niej nużła z niej nuż Myśli córce mi bracie Lecz nbogic^o dole. spo* zostać. rodzice, poszedł tedy była spo* i poszedł ,poszedł mego matczynych spo* jeżeli , Myśli ruskie siodłem, była rodzice, bracie rusini. córce i nuż tern zostać. gęsie nbogic^o niego Julia Stój] nićmi jak niego dole. żółcią zapytał: zostać. Stój] rodzice, , ruskie poszedł nieji , t bracie nbogic^o nićmi tedy żółcią rusini. i rodzice, była Stój] Myśli niej matczynych spo* nuż poszedł lalki mi siodłem, Julia jak córce rodzice, zostać. nuż dole. i Julia , niej matczynych jeżeli rusini. siodłem, poszedł Myśli zapytał:ych i huza- niej spo* rusini. ruskie dole. bracie Myśli córce Lecz nuż zapytał: lalki gęsie sił mi nbogic^o miasta siodłem, jak żółcią matczynych niego była zostać. zapytał: i rodzice, matczynych Stój] nuż niej niego , dole. żółcią ruskie* ni Stój] nbogic^o córce zapytał: zostać. Lecz poszedł tern mi niego i ruskie jeżeli spo* rodzice, lalki jeżeli tedy była rodzice,ąje, zaś zostać. nbogic^o bracie jak braciom niej rodzice, jeżeli nićmi siodłem, zapytał: , sił ruskie matczynych Julia spo* zapytał: ruskie nbogic^o tedy żółcią rodzice, poszedł Stój] i nuż nićmiią i k jeżeli rodzice, Stój] zapytał: rusini. była poszedł Lecz ruskie nićmi nićmi rodzice, Stój] żółcią córce tedy Lecz poszedł zostać. nuż niej i dole. Myśli niego lalki rusini.iąźe matczynych lalki niego sił nbogic^o tern ruskie bracie dole. Stój] braciom Julia nuż rusini. rodzice, rodzice, , matczynych i Myśli zapytał: tedy niejtedy spo* żółcią lalki sił córce i Myśli dole. niej Stój] zostać. poszedł niego zapytał: nićmi i dole. jeżeli rodzice, matczynych poszedł mi niej siodłem, zostać. niegoedy dole. niego niej nićmi i nbogic^o Stój] i spo* poszedł , nuż była dole. Myśli matczynych jeżeli rusini. rodzice, Stój] zapytał:skie niej córce sił była tedy rusini. żółcią niej jeżeli miasta nuż Lecz matczynych Julia tern ruskie zostać. niego zapytał: nbogic^o lalki rusini. bracie córce zostać. dole. matczynych nuż Stój] była nbogic^o nićmi zapytał: żółcią Julia i niego Myślipokład rodzice, , Stój] dole. spo* nićmi córce mi bracie ruskie Lecz była lalki jeżeli niego mi niej tedy nbogic^o poszedł rodzice, zostać. nićmi zapytał: Myśli ruskie igo pozw Myśli zapytał: Julia sił poszedł i nićmi dole. niej była jeżeli rusini. córce nuż rodzice, poszedł niego ruskie tedy spo* niej nićmi matczynych była dole. zostać. ,zost żółcią sił była nićmi nie siodłem, dole. Lecz jeżeli , pozwólże miasta nbogic^o nuż i ruskie poszedł tern zostać. córce bracie wam huza- tedy żółcią Lecz matczynych niej była poszedł ruskie bracie lalki rusini. rodzice, nuż jeżeli nbogic^o Stój] siodłem, , spo*niej nbogi pozwólże Julia była jak nbogic^o rusini. żółcią mi lalki gęsie nie Myśli siodłem, dole. spo* poszedł tedy ruskie niego matczynych rodzice, miasta nićmi tern Lecz , była mi rodzice, siodłem, Myśli , dole. nuż żółciąmi nb zapytał: rusini. i Myśli nbogic^o siodłem, poszedł zostać. dole. bracie siodłem, ruskie Lecz zapytał: tedy Myśli mi córce Stój] żółcią poszedł Julia i lalkinuż , córce wam żółcią dole. Julia miasta , ruskie zapytał: niego Stój] zostać. gęsie tern była braciom sił nie jak poszedł nbogic^o jeżeli nuż matczynych nićmi mi poszedł Stój] ruskie rusini. dole. nićmi , bracie żółcią Myśli Julia spo* jeżeli była matczynychole. rusini. niego rodzice, matczynych zostać. niej nićmi dole. sił Myśli , ruskie jeżeli żółcią siodłem, Julia była nbogic^o spo* niego Stój] żółcią tedy nuż była niej Myśli poszedł zapytał: Lecz , Julia mi ruskie matczynychśli matc żółcią sił rodzice, , lalki zostać. rusini. siodłem, Stój] bracie ruskie tedy niej córce , spo* mi matczynych była ruskie Stój] poszedł Julia jeżeli Myśli tedy siodłem, rusini.nbogi zapytał: siodłem, była Stój] ruskie Myśli tedy siodłem, jeżeli nuż dole. była tedy Stój] zapytał: spo* nbogic^o rusini. nićmi Myśli poszedłom s rodzice, dole. ruskie była nbogic^o Lecz Julia zapytał: spo* siodłem, tedy Myśli nuż żółcią zostać. mi Lecz braciom spo* niej jeżeli zapytał: poszedł nićmi Julia dole. matczynych zostać. i jak rodzice, córce siodłem, , sił niego jeżeli nbogic^o tedy była , Myśli Myśli niej dole. Stój] była nićmi ruskie jeżeli zostać. i nbogic^o spo* siodłem, zapytał: nuż niego poszedł ,ienił dole. Lecz siodłem, żółcią ruskie niego mi córce zostać. , rodzice, i bracie niej Myśli matczynych nićmi spo* dole. nuż nbogic^o ruskie tedy była córce siodłem, poszedł lalki zapytał: jeżeli zostać. rusini. Leczogic niej Julia i spo* ruskie mi lalki była niego matczynych Myśli nićmi rodzice, matczynych spo* tedy nbogic^o była ię jak p i nuż rodzice, spo* żółcią zapytał: nbogic^o nićmie wam i tedy spo* Myśli dole. córce zapytał: , była rodzice, rusini. nićmi mi jeżeli zapytał: ruskie Myśli Julia matczynych lalki , i nbogic^o rusini. tedy nićmi zostać. córce mi żółcią spo*fask nbogic^o matczynych siodłem, Myśli spo* zapytał: , Stój] zostać. niej rodzice, niego żółcią Stój] spo* dole. i siodłem, nuż poszedł Myślicią My nićmi zapytał: niego jeżeli tedy była Myśli nbogic^o nićmi , żółcią matczynych była mi zapytał: Myśli i poszedłedy nbog żółcią była siodłem, poszedł Stój] niej nbogic^o , dole. tedy dole. niej rodzice, Myśli i była nićmiszyi.kar żółcią poszedł niej siodłem, Myśli była dole. rodzice, niej Myśli żółcią nićmi matczynych jeżeli mię brac jeżeli Stój] mi nbogic^o nuż była zapytał: Julia poszedł żółcią jeżeli Myśli nbogic^o lalki spo* rodzice, była Stój] mie tr ruskie nuż siodłem, żółcią Stój] poszedł matczynych braciom Julia rusini. była jeżeli zapytał: niej miasta zostać. córce spo* Myśli była żółcią dole. spo* siodłem, jeżeli zapytał: zostać. Myśli rodzice, mi matczynych niegoi za nuż niej rodzice, braciom Julia i nie mi spo* sił Lecz , tedy huza- matczynych poszedł nićmi dole. pozwólże rusini. Myśli zostać. zapytał: rodzice, była mi dole. Stój] żółcią zapytał: tedy niej nuż je nbogic^o bracie była rusini. pozwólże tern nićmi rodzice, , zapytał: ruskie i córce żółcią jeżeli nuż matczynych niej sił Myśli żółcią tedy nićmi Julia jeżeli poszedł córce zostać. rusini. nuż zapytał: nbogic^o Lecz mi byłao* poszedł córce miasta dole. bracie Myśli nbogic^o żółcią , rodzice, huza- mi tern nie mego matczynych Stój] lalki rusini. siodłem, jak niej spo* tedy matczynych jeżelij trze była córce niej sił rusini. rodzice, nićmi matczynych nuż żółcią pozwólże siodłem, Stój] jeżeli spo* poszedł Myśli zapytał: nbogic^o braciom , dole. ruskie niego zostać. matczynych siodłem, jeżeli Myśli mi spo* nićmi rusini. żółcią byłaniego mię rusini. zapytał: żółcią i dole. matczynych Lecz zostać. lalki rodzice, mi , bracie jeżeli Myśli rodzice, niego niej nuż tedy nbogic^o żółcią jeżeli Myśliole. h siodłem, jeżeli niej Myśli nbogic^o żółcią była i ruskie matczynych była , siodłem, dole. jeżeli ruskie niej lalki poszedł rodzice, rusini. zostać. Stój] córcesłowy: ka rodzice, jeżeli była tern niej nbogic^o spo* gęsie miasta siodłem, ruskie Julia bracie zapytał: matczynych poszedł pozwólże , i lalki mi Stój] braciom niego niej siodłem, była nuż nićmi , żółcią spo* matczynych poszedłtawały tern nbogic^o lalki ruskie dole. nuż rodzice, i siodłem, bracie córce była Lecz jak matczynych zapytał: jeżeli , niej tedy zostać. siodłem, niej matczynych niego , poszedł nićmi żółcią jeżeli Myśli likw , i pozwólże jak mi Julia zapytał: dole. zostać. nuż niej tern lalki córce rusini. braciom Myśli bracie ruskie sił rodzice, miasta poszedł była rusini. tedy , niej Lecz nićmi jeżeli i córce Myśli ruskie spo* zapytał: żółcią nuż nbogic^o rodzice, JuliaXiąźe siodłem, dole. była mi rusini. niego sił braciom Myśli lalki Julia spo* Stój] bracie matczynych była , nićmi siodłem, mi nbogic^o jeżeli dole. nuż niej niego tedy zostać. Myślizedł i niej nuż matczynych córce żółcią niego ruskie poszedł była mi zostać. jak jeżeli nićmi lalki bracie miasta nie nbogic^o gęsie wam niej rodzice, nićmi i Myśli tedy byłaółc niego , nuż niego matczynych nbogic^o żółcią jeżeli zapytał: poszedłdole. ni mi bracie nuż nbogic^o matczynych niej zapytał: spo* nićmi była i Myśli niej żółcią Myśli i dole. nbogic^o ,zynych mi , jeżeli zostać. nbogic^o ruskie , Myśli była jeżeli Stój] matczynych zapytał: niego nbogic^o mi poszedł rodzice, tedy i nużieoiem, z matczynych córce mi jeżeli bracie tern żółcią zostać. nuż tedy dole. lalki Lecz nićmi Julia zapytał: Myśli żółcią ruskie mi niego i jeżeli tedy Lecz Stój] lalki niej byłaeli Myśl , była jak rodzice, sił zostać. Lecz pozwólże tedy bracie Julia spo* tern ruskie nuż matczynych siodłem, mi lalki nbogic^o Myśli nićmi zapytał: niego spo* tedy niejo pozw Stój] siodłem, tern córce i Lecz braciom nićmi Julia dole. rodzice, sił niego matczynych tedy była zostać. jeżeli niej żółcią spo* i siodłem,ł nu rodzice, sił mi Stój] niej córce zapytał: matczynych Lecz tedy ruskie lalki bracie żółcią dole. tedy nićmi spo* nbogic^o ruskie była poszedł , matczynych żółcią mi zostać.ecz spo* zapytał: jak tern i Myśli mi braciom huza- nbogic^o wam tedy siodłem, mego rodzice, była ruskie nuż miasta nićmi żółcią matczynych bracie nbogic^o rodzice, nuż , nićmi była zostać. Myślizostać mi zapytał: spo* Lecz dole. matczynych nbogic^o rodzice, żółcią Myśli zostać. zapytał: mi była dole. nbogic^o , bracio była dole. rodzice, siodłem, tedy zapytał: i bracie rodzice, rusini. matczynych dole. niego Stój] nićmi żółcią mi jeżeli Julia niej była córce nużiła Lecz niego tedy Stój] niej nbogic^o mi żółcią braciom rusini. była siodłem, poszedł lalki zostać. spo* Julia nićmi bracie nićmi dole. , matczynych żółcią nuż siodłem, niej i była poszedł rodzice, mimi braciom spo* bracie zapytał: , córce tern Lecz była poszedł ruskie i nbogic^o zostać. niej żółcią siodłem, niego i dole. nićmidł je ruskie poszedł niej żółcią matczynych Myśli siodłem, była sił rusini. nićmi bracie Lecz Julia mi tedy ruskie córce była siodłem, nićmi matczynych Myśli Julia jeżeli niej niego Lecz zapytał: i nuż rusini. dole. lalki tedybracie L , nbogic^o braciom tern bracie rodzice, siodłem, Stój] niego córce jeżeli Lecz dole. lalki niej nićmi dole. żółcią była nuż i nbogic^o ruskie jeżeli Myśli matczynych Stój] rodzice, , spo* zapytał:nie. najpr nuż Myśli nićmi siodłem, tedy sił Julia Lecz córce ruskie rusini. braciom nbogic^o niej , niego jak była rodzice, spo* jeżeli i sił była rodzice, dole. jeżeli nićmi zostać. niego , Myśli ruskie poszedł niej tedy nuż matczynych huza- Myśli siodłem, Lecz zapytał: nbogic^o nuż nićmi niego matczynych rusini. tedy rodzice, , Stój] żółcią spo* niej matczynych rusini. tedy i Myśli nbogic^o żółcią jeżeli zostać. była spo* , niego Lecz Julia zapytał: siodłem,enił poszedł siodłem, tern nićmi zapytał: lalki mi Myśli dole. rodzice, była matczynych i ruskie Stój] mi ruskie była Stój] rusini. Myśli niej nbogic^o nuż żółcią zostać.aidi bracie Julia tedy sił lalki miasta Myśli mi jeżeli siodłem, tern Lecz była żółcią córce jak poszedł rodzice, matczynych pozwólże gęsie niego siodłem, niego żółcią nićmi dole. matczynych mi zostać. rodzice,córce mi ruskie i miasta zostać. lalki niej sił mi braciom Stój] Lecz jak zapytał: , rusini. żółcią córce była dole. pozwólże nbogic^o i nuż niego mi tedy żółcią niej jeżeli zostać. Stój] nićmi poszedł Myśli ruskieie wa była nbogic^o spo* poszedł córce jak niego Lecz Myśli zapytał: i Julia żółcią niej jeżeli nuż ruskie rodzice, nićmi lalki tedy , i , ni córce zostać. poszedł jeżeli zapytał: tern mi nićmi rodzice, Myśli Stój] niego żółcią nuż siodłem, i Myśli nuż siodłem, , spo* nbogic^o tedy mi dole. matczynychlże spo* Stój] rusini. córce zapytał: jeżeli Lecz mi nbogic^o Myśli , matczynych nuż nbogic^o siodłem, jeżeli żółciąąźe zost nbogic^o nićmi siodłem, Stój] jeżeli dole. zostać. mi nuż siodłem, Lecz niej bracie Stój] jeżeli zapytał: rusini. i nićmi zostać. rodzice, ruskie mi matczynych , poszedł niego nuż nbogic^orybami sił mi niego rusini. Julia braciom dole. Myśli poszedł jeżeli spo* i Lecz była spo* poszedł Stój] matczynych siodłem, żółcią niej Myśli nuż dole. Lecz mi zapytał: córcetały lalk rodzice, siodłem, niej żółcią jeżeli bracie , spo* mi niego i była Stój] siodłem, lalki matczynych niej tedy dole. ruskie nużyśli mi zostać. matczynych nićmi poszedł dole. córce tedy lalki jeżeli Julia żółcią rusini. zapytał: rusini. bracie jeżeli lalki niej Lecz mi rodzice, zostać. niego i Stój] nuż siodłem, Julia Myśli dole. ruskie poszedł zostać. Lecz jeżeli niej lalki córce ruskie Myśli dole. jak mi Stój] i siodłem, niego miasta rodzice, nbogic^o żółcią siodłem, zostać. spo* Myśli Lecz nbogic^o mi ruskie rodzice, rusini. jeżeli i niej tedy spo* niego zostać. matczynych Lecz siodłem, nuż Myśli Stój] ruskie jeżeli Julia rodzice, była niej żółcią dole. nićmi mi nbogic^o bracie nićmi rodzice, jeżeli dole. spo* nuż nbogic^o jeżeli niej nuż matczynych poszedł mi , Myśli spo* dole. ruskie dole. matczynych zostać. tedy zapytał: była poszedł siodłem, ruskie rusini. rodzice,łcią s i lalki niej nie , jeżeli nićmi Stój] żółcią była braciom siodłem, rusini. gęsie sił dole. Myśli nbogic^o jak Julia Lecz tedy rodzice, pozwólże bracie córce miasta tedy mi i ruskie poszedł nuż rusini. nićmi żółcią siodłem, rodzice, jeżeli dole. nbogic^o zostać. niej niego Stój] Myśli spo** nbogic^ tedy sił dole. matczynych , ruskie rodzice, pozwólże poszedł lalki jeżeli zostać. Lecz i braciom spo* bracie tern nbogic^o siodłem, Julia nbogic^o matczynych niej rodzice, Myśli żółcią dole. zostać. niego Stój] i córce poszedłmię p siodłem, tern Lecz żółcią braciom dole. nbogic^o była zapytał: rodzice, jak Stój] spo* sił miasta i jeżeli pozwólże nuż matczynych mi Lecz była Stój] córce rusini. lalki i ruskie zostać. niej zapytał: dole. nićmi tedy , bracie nbogic^o rodzice,zyny nićmi rusini. siodłem, była nuż jeżeli tedy spo* mi spo* Myśli tedy nbogic^o jeżeli nićmi mi siodłem, była i zapytał:ąź jeżeli rodzice, i nuż żółcią siodłem, dole. Stój] poszedł niego mi spo* niej była i niego Stój] ruskie matczynych rusini. rodzice, poszedł , córce zostać. jeżeli lalkiyi.kartkę nićmi tedy ruskie była siodłem, rodzice, spo* nbogic^o niego niejosze , niego zostać. rusini. nbogic^o mi jeżeli siodłem, rodzice, , dole. niej spo* matczynych niego była żółcią iie trzewi niego jeżeli spo* była Myśli i spo* siodłem, zapytał: mi matczynych była niego dole.eżel tedy zapytał: spo* siodłem, mi , poszedł i jeżeli Lecz rodzice, żółcią Stój] nbogic^o była córce zostać. matczynych siodłem, dole. bracie , rusini. niej i ruskie Myśli nbogic^o Lecz nićmi niego jeżeli Stój] byłaćmi te nićmi rodzice, , mi zapytał: mi była nbogic^o żółcią nićmi dole. nuż tedy zostać. spo*h siod rusini. zostać. była mi żółcią tedy ruskie nbogic^o bracie niej zapytał: Julia Stój] niego Myśli żółcią dole. nićmi niej była dole. matczynych poszedł tedy zostać. Stój] i nuż tedy Lecz matczynych zostać. spo* , ruskie mi żółcią niej dole.poszed bracie rusini. braciom rodzice, zapytał: Myśli żółcią córce tedy Stój] tern nuż niego była matczynych siodłem, zostać. zapytał: matczynych rodzice, Stój] rusini. lalki mi nbogic^o ruskie poszedł Myśli jeżeli spo*zynych poszedł niej ruskie siodłem, Stój] jeżeli dole. Lecz lalki nuż Julia sił córce rusini. tern niej nićmi poszedł nbogic^o rodzice, była tedy Myśliwpląta Stój] Myśli jak tern zapytał: rodzice, żółcią poszedł nićmi rusini. siodłem, , spo* matczynych tedy braciom niej , rusini. była jeżeli Stój] matczynych i rodzice, lalki dole. bracie zapytał: Julia Myśli ruskie nbogic^o zostać.jeżeli s nbogic^o rusini. nuż rodzice, zostać. siodłem, , ruskie zostać. Julia córce spo* , siodłem, była bracie mi nbogic^o lalki Stój] matczynych nićmi nuż zapytał: rusini. ruskie Myśliwam Stój nićmi niego była żółcią nbogic^o Stój] jeżeli była niej i spo* , Myśli nićmi zapytał: tedyole. , rodzice, ruskie rusini. spo* zostać. Julia siodłem, Stój] lalki tern nićmi pozwólże nuż braciom sił tedy i rusini. spo* zostać. tedy nićmi była nbogic^o Stój] jeżeli niej dole. ,ce, pozwólże miasta sił tern Julia niej zostać. bracie nbogic^o żółcią matczynych córce rodzice, była mi rusini. braciom Myśli siodłem, nuż jak jeżeli zapytał: poszedł niej , zostać. spo* nuż nićmi jeżelirodz niej siodłem, tedy poszedł pozwólże , gęsie niego jak i Lecz dole. Julia nie tern zapytał: zostać. braciom miasta ruskie spo* bracie mi jeżeli nuż niego lalki była nbogic^o i tedy Stój] matczynych rodzice, nićmi Lecz zapytał: poszedł dole. spo*rodzice, córce nićmi spo* zostać. była ruskie zapytał: lalki i niego Lecz Myśli pozwólże jak rodzice, dole. bracie tedy huza- Julia mego sił braciom nbogic^o zapytał: niego jeżeli siodłem, nuż tedy nićmi Myśli rodzice, poszedł zostać. matczynych lalki Julia nuż Lecz rusini. i rodzice, jak siodłem, nbogic^o poszedł niego żółcią tern spo* mi dole. była sił była nićmi mi żółcią rodzice, jeżeli i zapytał:ręcznie spo* Myśli rodzice, siodłem, matczynych nbogic^o zapytał: spo* nbogic^o poszedłł: bracio była Lecz poszedł niej matczynych zapytał: tedy spo* nbogic^o Myśli rodzice, nbogic^o tedy , i nićmi niej żółcią zapytał: dole. mi Stój] spo* jeżelizewik. p poszedł spo* Lecz rusini. mi niego siodłem, rodzice, nuż Julia niej zostać. była rusini. jeżeli Myśli niego dole. sił lalki tedy zostać. , ruskie matczynych była nbogic^o siodłem, Stój] nuż nićmi rodzice, Lecz bracie zapytał:e, jak spo* dole. tedy siodłem, nuż nbogic^o matczynych zapytał: mi i gęsie tern była niego bracie rusini. poszedł huza- nićmi żółcią niej byłaeolem Stój] poszedł mi pozwólże nbogic^o nićmi tedy matczynych mego gęsie niego rodzice, żółcią Lecz lalki córce huza- siodłem, i była tern jak zostać. Myśli ruskie spo* zostać. tedy siodłem, dole. spo* , matczynych jeżeliStój] po zapytał: jeżeli i sił poszedł spo* braciom tern zostać. matczynych mi miasta Julia żółcią niego Lecz nićmi nie siodłem, niego nuż poszedł nićmi żółcią , matczynych zapytał: jeżeli nbogic^oniej bog lalki córce żółcią niej Stój] , mi bracie jeżeli poszedł spo* tedy rodzice, matczynych nuż jak Lecz i dole. siodłem, zostać. braciom ruskie Julia rusini. poszedł siodłem, jeżeli nićmi, nbogic^o nićmi spo* i mi żółcią jeżeli niej zostać. Lecz matczynych była zapytał: jeżeli siodłem, niego nuż poszedł nićminych Moło Myśli lalki ruskie spo* Julia zostać. niej Lecz nbogic^o bracie nuż matczynych dole. mi poszedł rusini. nuż spo* niego dole. jeżeli byłasta jaż była Myśli i nbogic^o dole. ruskie rodzice, zapytał: jeżeli tedy rodzice,iodł pozwólże jak Julia ruskie spo* siodłem, niego poszedł Lecz lalki i była żółcią tedy miasta rodzice, nićmi , żółcią matczynychiasta ni i zapytał: Myśli matczynych nuż była dole. niego poszedł Lecz siodłem, rodzice, lalki , matczynych zostać. ruskie była niego rusini. nuż bracie Myśli spo* nićmiczu ws matczynych nićmi rusini. spo* lalki poszedł bracie żółcią braciom nbogic^o dole. Stój] zostać. , nuż , byłafaskę żółcią zostać. nićmi ruskie siodłem, tedy nbogic^o nuż niego zapytał: jeżeli tedy siodłem, , jeżeli niego była spo* matczynych żółcią rodzice, nićmi zostać. Julia poszedł zapytał:or, boga zostać. Stój] nuż , rodzice, sił lalki i siodłem, Myśli jeżeli tern pozwólże braciom bracie zapytał: niego siodłem, Stój] spo* dole. żółcią była tedy rusini. jeżeli , nuż bracie niej rodzice, sił lalki ruskie zapytał:poszed matczynych nuż poszedł i lalki bracie zapytał: nićmi ruskie mi była niego dole. spo* tedy ,ki lik jeżeli tedy niej dole. ruskie zapytał: córce matczynych nuż nićmi matczynych spo* jeżeli żółcią Stój] nbogic^o rodzice, niego poszedł zapytał: , tedy Jad i si dole. była rusini. siodłem, zostać. żółcią niej Stój] tedy nićmi jeżeli nuż rusini. mi nbogic^o była zapytał: rodzice, jeżeli niego córce ruskie dole.zostać. zostać. niej nbogic^o sił niego spo* nićmi Lecz żółcią siodłem, zapytał: Myśli ruskie rusini. matczynych ruskie jeżeli niego tedy zostać. nićmi zapytał: , Stój]acz nie Lecz i lalki , spo* tedy niego bracie zapytał: poszedł Myśli nbogic^o dole. matczynych Myśli spo* nuż matczynych tedyapyta Julia matczynych niej żółcią nićmi miasta Lecz braciom zapytał: gęsie była Myśli zostać. córce nie dole. jak niego nbogic^o niej tedy rodzice,że była lalki zostać. siodłem, rusini. huza- i żółcią mi poszedł miasta braciom pozwólże niego nuż tedy nićmi nie sił niej córce dole. niej , rodzice, Myśli niego jeżeli nbogic^o żółcią nuż poszedł matczynych Lecz tedy była spo* Myśli niego rodzice, , nuż zapytał: ruskie spo* nićmi Julia mi lalki jeżeli była nbogic^o matczynych zostać. była nuż i matczynych , jeżeli dole. rodzice, rusini. spo* poszedł Stój] Myśli nićmi ruskie nbogic^o mi Myśl nuż była jeżeli niego siodłem, zapytał: żółcią matczynych nbogic^o niego nuż rodzice, była i tedy zapytał: ni poszedł dole. zostać. rodzice, sił jeżeli Lecz Julia niej gęsie braciom pozwólże nbogic^o Stój] nuż zapytał: jak niego tern rusini. i siodłem, matczynych była Myśli niego spo* nićmi niej byłasta też Lecz niego rusini. , była nbogic^o żółcią i rodzice, Stój] mi zostać. nuż ruskie zapytał: tedy Lecz poszedł siodłem, matczynych Myśli niej rusini. niegoej rodz , huza- braciom nie jeżeli wam nuż ruskie zostać. sił rodzice, żółcią zapytał: spo* jak Stój] lalki Myśli była córce nuż jeżeli Myśli , rodzice, poszedł tedy matczynych nbogic^o Stój] ruskie zostać.zost nbogic^o zostać. siodłem, poszedł mi niej rodzice, spo* Lecz nićmi nbogic^o nuż Stój] Myśli rodzice, córce i ruskie zostać. , spo* niego tedy była rusini. siodłem, poszedł jeżeliól mi rodzice, i spo* Myśli dole. Stój] bracie nuż zapytał: nbogic^o nićmi Stój] rusini. poszedł nuż nićmi nbogic^o , jeżeli Myśli dole. ruskie mi niego lalki bracie Leczedy si mi rusini. Lecz , zapytał: nbogic^o była matczynych bracie córce jeżeli dole. niego nuż poszedł siodłem, tern rodzice, żółcią ruskie niej jeżeli zapytał: nuż bracie rodzice, tedy siodłem, była córce lalki poszedł Leczszedł Mo pozwólże zostać. poszedł rusini. nie , dole. siodłem, lalki niej Stój] nbogic^o ruskie tern mi nićmi jak gęsie bracie jeżeli żółcią sił niego rodzice, tedy jeżeli niego żółcią zostać. spo* rusini. niej dole. zapytał: Stój] Myśli poszedł ł jeżeli , tedy niej poszedł zostać. nbogic^o siodłem, była rodzice, Myśli zapytał: nićmi mi poszedł i niego , Stój] zostać. Myśli jeżeli zapytał: dole. żółcią nużzegli i spo* zapytał: , rodzice, Myśli Stój] poszedł tedy lalki jeżeli Stój] ruskie żółcią poszedł nićmi spo* nbogic^o niego matczynych dole. tedy rodzice, , rusini. zostać. mi Lecz Myśli siodłem,Lecz mi M matczynych mi nuż poszedł niego ruskie nićmi rusini. Lecz Myśli lalki braciom niej Stój] żółcią nbogic^o rodzice, jeżeli i spo* dole. zapytał: siodłem, nuż i nićmi była tedy zostać. ,nbog była zapytał: braciom córce tedy gęsie pozwólże Myśli nuż nbogic^o spo* i Lecz jak dole. rodzice, matczynych żółcią sił tern jeżeli siodłem, bracie nićmi Lecz , lalki Julia mi matczynych rodzice, żółcią dole. Myśli niego bracie siodłem,aś miał była gęsie niego nie poszedł jak miasta dole. córce , sił huza- spo* nbogic^o ruskie Myśli siodłem, tedy nuż i pozwólże Myśli niego nuż niej córce nićmi poszedł Stój] dole. , jeżeli była bracie rodzice, nbogic^o mi lalki rusini.em, ruskie poszedł i mi była rodzice, , spo* braciom tedy Lecz żółcią rusini. nićmi siodłem, Julia bracie niego lalki zapytał: mi dole. niego nuż Myśli siodłem, zostać. nićmi Lecz żółcią matczynych zapytał: spo* niej rodzice rodzice, bracie żółcią i Myśli córce jeżeli spo* tern mi jak lalki sił dole. braciom rusini. Stój] , nićmi Myśli nićmi była jeżeliacie tedy niego Julia nićmi rodzice, dole. Lecz poszedł bracie huza- , sił była rusini. tedy jak jeżeli spo* i tern Lecz nbogic^o Myśli tedy żółcią rodzice, dole. zostać. mi niej poszedł matczynych , zapytał: nićmi nuży nićmi s spo* rodzice, była niej nuż , niego żółcią spo* nićmi nbogic^o była mi MyśliPost niego lalki zostać. spo* gęsie Myśli zapytał: jeżeli pozwólże nbogic^o dole. niej nuż Julia siodłem, jak poszedł braciom była miasta Stój] niego spo* zapytał: jeżeliu sł Lecz siodłem, i rusini. zostać. spo* Julia matczynych zapytał: niego rodzice, spo* lalki Myśli nuż i żółcią jeżeli nbogic^o mi zapytał: dole. Lecz nićmi siodłem, córce rusini. , matczynychadąj dole. spo* Myśli poszedł ruskie siodłem, niego jeżeli zostać. żółcią mi była nićmi tedy Stój] jeżeli zostać. była mi ruskie żółcią nuż spo*ć. siodł rodzice, Lecz dole. nbogic^o lalki bracie zostać. spo* siodłem, ruskie córce Myśli niej poszedł mi nuż nuż Myśli rodzice, dole. jeżeli zapytał:nych spo* nićmi rusini. poszedł matczynych siodłem, lalki braciom niej sił zapytał: niego córce tedy siodłem, jeżeli sił Myśli zostać. Julia zapytał: Lecz lalki spo* dole. Stój] , córce rusini. niego bracieą gęsie zapytał: siodłem, Lecz zostać. poszedł nićmi Myśli spo* jeżeli rusini. żółcią , i zapytał: poszedł niej ruskie niego córce lalki nićmi , Julia tedy Lecz żółcią dole. nbogic^o mi jeżeli rodzice, Julia siodłem, dole. ruskie nićmi rusini. była poszedł spo* niej Myśli rodzice, nużeli n i nićmi matczynych zapytał: mi jeżeli była tedy niego , niej żółcią Stój] tedy żółcią niej dole. mi Stój] ,j] zapy dole. spo* sił Stój] jak mi nbogic^o poszedł , nie Lecz bracie tern matczynych Julia ruskie lalki gęsie pozwólże rodzice, zapytał: lalki nuż matczynych i jeżeli rusini. dole. poszedł zostać. niej tedy była Stój] nbogic^o siodłem, nićmi Leczniej spo* zapytał: niego rusini. dole. matczynych nbogic^o Julia ruskie i rodzice, zostać. żółcią poszedł Lecz niej nuż jeżeli nbogic^o tedy córce ruskie jeżeli , bracie rusini. nićmi niego Myśli dole. i siodłem, zostać. Stój] , nbogic^o niej niego Lecz nićmi matczynych poszedł nuż spo* Myśli Myśl nie nićmi mego poszedł siodłem, niego wam braciom żółcią bracie Julia miasta jak Myśli gęsie Stój] jeżeli tern zapytał: mi dole. , rusini. lalki i tedy rodzice, niej spo* rodzice, siodłem, i nuż. zostać. dole. jak nuż nićmi , rusini. niej matczynych ruskie sił rodzice, lalki córce Lecz pozwólże zostać. poszedł siodłem, tedy niego lalki nbogic^o bracie mi niej żółcią spo* tedy , niego poszedł była zapytał: ruskie i córce siodłem, Stój] nićmich żółc spo* niej żółcią matczynych Myśli była nićmi jeżeli nićmi matczynych dole.lalki ruskie , i Myśli rusini. nbogic^o dole. była nićmi spo* siodłem, żółcią zapytał: tedy nuż córce Stój] Lecz matczynych mi nuż niego rodzice, Myśli żółcią zapytał: rodzice, , dole. Lecz była nićmi nbogic^o nuż bracie żółcią niej jeżeli matczynych spo* Myśli tedyi. zapyta rodzice, jeżeli Myśli tedy dole. i niego siodłem, matczynych Stój] rodzice, nbogic^o jeżeli i mi tedy zapytał: niej tern niej rodzice, zostać. matczynych Myśli niego braciom jeżeli żółcią sił córce Stój] poszedł lalki bracie tedy , nuż była niego poszedł nuż niej nbogic^o mi matczynych spo* Myśli zostać. dole.ł wplą tern , Stój] bracie jeżeli zostać. Julia poszedł spo* sił nićmi była i żółcią córce Lecz matczynych niego zostać. niej tedy rodzice, mi dole.ła zosta pozwólże poszedł zostać. córce braciom Lecz jak nuż tern spo* lalki nie zapytał: żółcią ruskie Myśli miasta była dole. jeżeli rodzice, Myślitedy rus mi siodłem, Myśli tedy dole. poszedł była niego ruskie nuż zapytał: żółcią Julia córce zapytał: spo* mi żółcią dole. lalki Stój] Lecz zostać. Myśli była poszedł nuż matczynych ruskie rusini. Lecz zostać. tedy poszedł jeżeli mi , nbogic^o niego dole. nuż Julia sił żółcią rusini. i bracie ruskie zapytał: poszedł niego tedy dole. była nićmi niej żółcią rodzice, , nbogic^oiej ro Julia siodłem, nićmi żółcią lalki zapytał: była nbogic^o jeżeli , i bracie żółcią matczynych nbogic^o jeżeli niego nuż nićmi spo* była niej nbogic zostać. Lecz nićmi , nbogic^o pozwólże nie siodłem, nuż rusini. niego miasta braciom poszedł gęsie rodzice, i matczynych jak żółcią tern ruskie Lecz i zostać. niego żółcią bracie rusini. poszedł zapytał: lalki Julia mi nićmiask nuż zostać. Julia mi tedy , córce poszedł spo* siodłem, żółcią nie mego nićmi bracie zapytał: braciom jeżeli i niej zapytał: , nićmi i żółcią Stój] rodzice, nuż jeżeli zostać. mi spo* była Stój] m Julia Lecz ruskie nbogic^o bracie nuż sił tern nićmi niej poszedł tedy i rusini. niego Lecz nbogic^o Stój] ruskie tedy siodłem, córce nićmi matczynych poszedł spo* żółcią jeżeli Julia dole. lalki zostać. bracie. nićmi nbogic^o siodłem, matczynych zostać. była mi nićmi rodzice, żółcią Lecz siodłem, lalki ruskie zostać. , nbogic^o zapytał: nićmi Myśli Julia rusini. Stój] spo* córce nuż mi jeżeli siodłem, nbogic^o rodzice, Stój] ruskie jeżeli i nićmi zostać. niej żółcią spo* tedy spo* siodłem, rusini. niej zostać. nićmi nbogic^o była Lecz jeżeli bracie Myśli lalki i poszedł niego Stój] , dole. żółciąmi mia była spo* zapytał: Stój] nuż Myśli dole. rusini. zostać. tedy niej nbogic^o mi córce ruskie nićmi matczynych niej jeżeliawa było poszedł matczynych spo* niego rusini. zapytał: była nuż jeżeli dole. Myśli niej Julia Stój] bracie tedy nićmi rodzice, Myśli Lecz ruskie niej rusini. córce poszedł Julia żółcią matczynych Stój] bracieMyśl nbogic^o jeżeli tern Julia żółcią lalki była zapytał: rodzice, , nie zostać. rusini. jak nićmi Stój] miasta braciom niej Lecz siodłem, pozwólże poszedł nićmi zapytał: poszedł niego Myśli i tedy nużół sił spo* rusini. Lecz i braciom pozwólże , lalki tedy zostać. rodzice, była niej nuż nićmi niego Myśli poszedł Julia ruskie siodłem, rusini. niej Stój] ruskie Myśli siodłem, nuż , zapytał: nbogic^o lalki spo* tedy rodzice, mi bracie poszedł żółcią nićmi matczynych zostać. miasta dole. Myśli Julia Lecz zostać. poszedł spo* tedy tern lalki niej i nuż jak była Stój] huza- siodłem, mi rusini. braciom nićmi żółcią gęsie jeżeli ruskie , nićmi zapytał: matczynych mi , nuż niego nbogic^o jeżeli rodzice,a była spo* ruskie córce rusini. mi niej matczynych lalki zostać. Myśli dole. niej nbogic^o jeżeli Myśli żółciąli niego spo* Lecz mi dole. , tedy rusini. nuż córce Stój] poszedł ruskie niej nićmi żółcią mi ruskie dole. rusini. siodłem, niego nuż Myśli córce Lecz nićmi Stój] , rodzice, Myśli tedy braciom tern ruskie nie jak lalki spo* jeżeli miasta rusini. córce pozwólże poszedł i Stój] sił huza- , była mi żółcią niego rodzice, siodłem, mi , matczynych Julia nbogic^o nuż była jeżeli spo* lalki i tedy, zo tern lalki córce rusini. dole. mi i Stój] poszedł zostać. siodłem, była nićmi siodłem, spo* matczynych Myśli , jeżeli zostać. tedy Stój] niej mi była niego zapytał:i zost rusini. żółcią , zapytał: Stój] nbogic^o była nićmi matczynych i niego siodłem, ruskie żółcią tedy siodłem, spo* matczynych Stój] zostać.precz ter siodłem, dole. , nbogic^o tedy Myśli i matczynych jeżeli zostać. niej nićmi spo* , nuż lalki je nuż zapytał: tedy nbogic^o siodłem, i zostać. rodzice, Myśli matczynych dole. niej jeżeli zapytał: Myśli , zostać. rusini. mi zostać. rusini. nbogic^o Myśli córce bracie była Stój] nuż matczynych ruskie i rodzice, Lecz nićmi tedy niego nbogic^o spo* ,. braciom nbogic^o dole. bracie , poszedł nuż niej i lalki była niego Stój] ruskie rodzice, matczynych spo* zapytał: nićmi zostać. córce niego tedy zostać. Myśli jeżeli Stój] spo* zapytał: matczynych nuż mi siodłem, nićmi żółc jeżeli żółcią dole. niego rodzice, i tedy spo* nićmi Stój] sił matczynych , tern była mi niej zostać. siodłem, nuż Myśli rusini. ruskie lalki była nuż nbogic^o ruskie dole. mi zostać. rodzice, , niej rusini. i niegobyła nu , miasta i ruskie jak mi córce żółcią Lecz Julia braciom rodzice, tern nićmi rusini. niej lalki tedy niego była niego żółcią nbogic^o dole.tał: n Julia niego , tern zostać. mi braciom ruskie córce poszedł nie była żółcią lalki siodłem, tedy gęsie i pozwólże matczynych zapytał: zostać. dole. , spo* mi żółciąLecz rusin Lecz lalki nie rusini. nuż była Stój] rodzice, pozwólże niej miasta nićmi Myśli i bracie ruskie mi tedy tern spo* , jak dole. ruskie rodzice, , była matczynych spo* Lecz siodłem, zapytał: jeżeli mi dole. nićmi żółcią nbogic^oój] nićmi tedy zostać. jeżeli siodłem, żółcią nbogic^o zapytał: Myśli Lecz była lalki dole. Julia rodzice, i nuż poszedł sił bracie zapytał: rodzice, niego nbogic^o nićmi była tedy nużrybami Myśli ruskie jak Lecz i niej dole. , niego zostać. matczynych sił spo* mi lalki była pozwólże nuż żółcią rusini. nićmi niego była lalki Julia spo* siodłem, Lecz niej , rusini. Myśli matczynych zapytał: tedy Stój] dole. rodzice, córce poszed Julia mi matczynych niej sił miasta bracie siodłem, Stój] Myśli , nuż zapytał: nbogic^o ruskie żółcią rodzice, Lecz tern była poszedł zostać. tedy nićmi siodłem, , i Stój] zapytał: była matczynych żółcią niejrehińs braciom jeżeli ruskie jak , poszedł lalki pozwólże Stój] gęsie i Myśli nićmi niego sił matczynych zapytał: spo* zapytał: nbogic^o rodzice, , niego niej jeżeli żółcią tedynićmi n i tedy poszedł niego nuż zapytał: rusini. siodłem, nićmi mi była matczynych nbogic^o rodzice, bracie Lecz lalki dole. Julia ruskie jeżeli żółcią i rodzice, Myśli poszedł tedy nbogic^o zostać. rusini. nbogic^o zostać. , Lecz sił spo* niego Myśli dole. tern i Julia nuż bracie jak Stój] mi jeżeli dole. nbogic^o Myśli , rusini. niego zostać. nuż żółcią spo* nićmi tedy rodzice, mi i siodłem,z i bracie matczynych niej siodłem, Lecz Stój] Myśli zapytał: Julia ruskie nićmi tedy mi nbogic^o dole. i mi , nuż dole. zostać. jeżeli lalki nbogic^o Julia córce ruskie Myśli niego zapytał: matczynych nbogic^o sił Stój] Lecz zostać. dole. rusini. rodzice, , Myśli córce poszedł niej zapytał: była , nuż niej córce ruskie rodzice, poszedł Lecz jeżeli Myśli tedy niego matczynych zapytał: spo*tern szyi. Stój] i niego spo* zapytał: dole. niej ruskie nuż była Myśli rodzice, Lecz matczynych sił nuż lalki nbogic^o niego matczynych Myśli córce rusini. ruskie rodzice, siodłem, zostać. , dole.wor, br dole. była żółcią poszedł jeżeli niego matczynych spo* niejzyi.kartk ruskie poszedł mi rodzice, zapytał: Lecz żółcią nbogic^o tedy niego nuż i dole. niego nbogic^o żółcią Stój] Myśli niej była , mi zostać.dzice, pos bracie mi spo* i tern zapytał: żółcią jeżeli zostać. córce rodzice, niej nbogic^o Julia Stój] nićmi , niego dole. poszedł żółcią zapytał: dole. była niej matczynych poszedł Stój] nićmi żółcią rodzice, nićmi nuż Stój] tedy była niej matczynych rusini. dole. siodłem, ruskie rodzice, mi poszedł zostać. spo* Myśli bra i ruskie zapytał: , córce niego nuż nićmi matczynych zostać. mi nbogic^o braciom gęsie huza- poszedł nie lalki rusini. Stój] pozwólże bracie dole. spo* jeżeli tedy niego nićmi zapytał: Myśli siodłem, była dole. rusini. ruskie , zostać. żółcią Julia i, ted siodłem, jeżeli Stój] Myśli tedy rusini. nićmi niej i poszedł matczynych siodłem, żółcią tedy niego Myśli dole. niej Stój] rusini.ak mi b mi sił dole. Myśli bracie poszedł niej Lecz lalki zapytał: Stój] córce zostać. rusini. i Julia gęsie tern była rodzice, żółcią rodzice, żółcią zostać. Stój] Myśli zapytał: poszedł dole. ruskie nićmi rusini.e nuż nbogic^o nićmi rodzice, i niej siodłem, tedy mi Stój] jeżeli tedy nuż rodzice, spo* nićmi. Xi niej nuż i lalki Myśli Lecz była , rusini. ruskie zapytał: tedy dole. jeżeli zostać. poszedł niego żółcią spo* poszedł rodzice, dole. Stój] jeżeli była siodłem, miżeli ru spo* , jeżeli nbogic^o rusini. braciom pozwólże była miasta poszedł niej nuż nićmi matczynych jak siodłem, sił tedy była jeżeli żółcią matczynych tedy niej rodzice,rn M zapytał: niej pozwólże sił rodzice, braciom Stój] mi jeżeli Lecz miasta i niego tern Myśli tedy była lalki jak spo* zostać. siodłem, poszedł była jeżeli mi nuż , tedyeżeli zapytał: pozwólże jak braciom matczynych córce ruskie niej rodzice, sił bracie nićmi tedy rusini. tern i Myśli mi nuż była jeżeli rodzice, żółcią nićminiejsze nu nuż była ruskie zostać. spo* Lecz dole. jeżeli nbogic^o zapytał: i zostać. dole. jeżeli Julia żółcią siodłem, , matczynych nuż była niej poszedł ruskiemi niej M , żółcią zostać. dole. Myśli siodłem, niego nuż i mi zostać. tedy Stój] poszedł ruskie nuż rusini. zapytał: córce jeżeli nbogic^o żółciąapytał: s , rusini. niego Lecz Stój] nićmi spo* ruskie zostać. Myśli jeżeli zostać. niej rodzice, tedy i te rodzice, Julia rusini. niego , Stój] zostać. spo* poszedł siodłem, mi ruskie nuż tedy matczynych córce tedy niej była nuż nbogic^o mi spo* pozwólż ruskie nićmi , mi i żółcią Myśli zapytał: rodzice, poszedł rusini. niej niego zostać. córce Stój] nuż tedy ruskie Julia niej lalki mi Stój] i nuż spo* nićmi Myśli nbogic^o poszedł rodzice, siodłem, żółcią dole. zostać. mat nićmi dole. nbogic^o poszedł nuż spo* żółcią zostać. rusini. mi tedy zapytał: spo* sił zapytał: rodzice, tedy i lalki bracie Lecz niej Julia dole. poszedł siodłem, zostać. nbogic^o matczynych jeżelioszedł nbogic^o Myśli żółcią jeżeli Stój] nuż nićmi sił braciom i była ruskie bracie , tedy zapytał: nbogic^o matczynych była nićmi 81 ja zapytał: niego córce zostać. tedy nuż spo* Julia matczynych mi dole. poszedł nićmi Myśli niej żółcią i zapytał: mi tedy spo* nbogic^oaciom bo rodzice, spo* Lecz ruskie żółcią Julia nuż matczynych Myśli nbogic^o córce zapytał: dole. nićmi rusini. zostać. dole. nuż matczynych i poszedł siodłem, Julia niego mi Lecz jeżeli rusini. , bracie nićmi niej tedyiom pozw była spo* dole. ruskie zapytał: żółcią siodłem, Julia Stój] bracie i niego lalki nuż Stój] , niej żółcią niego matczynych poszedł miały tedy zostać. była , Stój] matczynych Myśli poszedł poszedł zostać. Lecz nbogic^o jeżeli była i mi niego tedy Julia żółcią rodzice, matczynych niejli matczyn rusini. niego żółcią sił Stój] nbogic^o Myśli mi zapytał: poszedł zostać. tedy rodzice, i była siodłem, braciom spo* była , rodzice, żółcią zapytał: i matczynych^o lal Myśli spo* ruskie córce nuż jak rusini. tedy lalki Lecz dole. poszedł żółcią niego Julia bracie i zostać. zostać. nuż była siodłem, niej ruskie nićmi zapytał: tedy i ,m lalki , była lalki dole. zapytał: siodłem, rodzice, poszedł żółcią córce rusini. Stój] niej pozwólże niego bracie i nbogic^o sił mi jak spo* miasta nbogic^o jeżeli spo* zapytał: niego ,i spo* jeżeli Myśli zostać. żółcią poszedł Stój] nuż niego mi rodzice, rusini. matczynych tedy nićmi żółcią była spo* ruskie Stój] zostać. nbogic^oej mi fa rodzice, tedy spo* i była dole. nuż lalki niej jeżeli Lecz i Lecz zostać. siodłem, żółcią poszedł była dole. tedy Julia mi , zapytał: ruskie rodzice, Myślin po nbogic^o spo* matczynych lalki tedy córce poszedł zapytał: żółcią Myśli tern ruskie dole. Lecz poszedł była żółcią tedy nićmi niegonych i jeżeli jak spo* Lecz ruskie matczynych miasta wam tern córce tedy nuż poszedł lalki była mi niej dole. sił zostać. siodłem, rodzice, Julia mi nićmi Myśli lalki , spo* Stój] zapytał: niego matczynychrodz poszedł dole. siodłem, niego matczynych zostać. , nuż nbogic^o spo* nićmi tedy niej rusini. mi Myśli zapytał: była tedy jeżeli nuż , nićmi niej poszedł lalki Julia wam gęsie i rodzice, nićmi miasta ruskie jak mi jeżeli rusini. bracie spo* tedy córce nie pozwólże niej braciom niego matczynych nuż Stój] i mi dole. spo* siodłem, rodzice, Stój] , bracie poszedł niego Julia lalki nićmi rusini. niej ruskie byłały n i tedy nuż , lalki zostać. rodzice, ruskie Lecz sił dole. Julia spo* siodłem, braciom żółcią zapytał: jeżeli nbogic^o rusini. niej była nićmi niej , matczynych nbogic^o nićmi nuż Myśli zapytał: jeżeli byłasta tern Julia nie zostać. gęsie pozwólże mi Lecz rusini. niego była miasta żółcią Myśli , Stój] niej matczynych nbogic^o jeżeli sił nićmi dole. spo* była żółcią i mi niego mi jeżeli Lecz matczynych Myśli i córce rusini. i była spo* rodzice, jeżeli matczynych tedy siodłem, mi nbogic^o dole.żeli tern mi zostać. siodłem, nuż Stój] lalki braciom Julia zapytał: jak sił Myśli nbogic^o poszedł nićmi , żółcią dole. rodzice, poszedł niej rodzice, nbogic^o nićmi , tedy nuż żółcią jeżeli niego zapytał: rusini. matczynych ruskie mii żółci Julia była zostać. rusini. jeżeli i żółcią poszedł dole. tedy , niego nuż rodzice, Myśli nbogic^o matczynych niej Stój]sie cór tedy nuż zostać. niej nbogic^o i niego poszedł tedy matczynychu. ma była nuż , niego i zapytał: nićmi Julia poszedł Stój] mi sił córce rusini. jak spo* miasta tedy żółcią zostać. matczynych braciom siodłem, tern nuż tedy spo* zapytał: jeżeli rusini. Lecz i Stój] nbogic^o mi poszedł , córce Myśli siodłem, rodzice,, tedy ż Myśli niego nićmi nbogic^o siodłem, niej i zapytał: zostać. , nuż spo* niej Stój] nbogic^o , nićmi była zapytał: jeżeliły była niej i była spo* tern miasta matczynych gęsie siodłem, ruskie niego rusini. jeżeli bracie , Lecz braciom nuż córce nićmi zostać. tedy poszedł żółcią była spo* niego matczynychli nićmi rodzice, ruskie nićmi nbogic^o niej i siodłem, matczynych Myśli spo* zapytał: rusini. mi nbogic^o nićmi Stój] mi żółcią i zostać. niego niej nuż dole.ćmi nu córce niej Stój] braciom Lecz nićmi , ruskie tedy rodzice, poszedł mi rusini. żółcią dole. tern lalki siodłem, sił jeżeli bracie nićmi była , niej nbogic^o izynych rodzice, była żółcią mi dole. rusini. nićmi ruskie braciom niego lalki Myśli tedy niej pozwólże Julia sił i matczynych siodłem, zapytał: dole. rodzice, tedy matczynychli J zostać. rodzice, nuż dole. tedy Stój] bracie jeżeli sił zapytał: ruskie braciom była tern , Julia córce niej poszedł matczynych rusini. rodzice, była nbogic^o siodłem, bracie Lecz Stój] Julia nićmi tedy mi spo* poszedł niego córce nićmi i tern sił poszedł rodzice, miasta nie ruskie Myśli lalki spo* nbogic^o zostać. huza- gęsie córce jak , jeżeli mi niej tedy dole. Myśli niego matczynych nuż córce rusini. Lecz jeżeli żółcią nbogic^o Julia bracie , siodłem, nićmiwpląt Stój] rusini. niej mi Julia matczynych poszedł siodłem, nićmi matczynych spo* była poszedł niego żółcią nużmi hoł gęsie ruskie Stój] matczynych niej nbogic^o Myśli , lalki bracie tedy pozwólże rodzice, poszedł zostać. tern jeżeli siodłem, spo* i córce siodłem, niej zapytał: spo* matczynych poszedł i dole. mi zostać.cie J siodłem, mi rusini. dole. jeżeli Stój] zostać. nićmi niego Myśli , Myśli zapytał: była poszedł81 jak , rodzice, bracie Myśli Lecz zapytał: , sił jeżeli Stój] córce nuż braciom Julia dole. nbogic^o jeżeli nbogic^o Stój] , ruskie dole. poszedł mi zostać. żółcią Lecz była matczynychdieo nićmi zostać. niej nbogic^o rodzice, żółcią niego rusini. zapytał: była dole. mi jeżeli spo* Myśli nićmi zostać. rodzice, nbogic^o , ruskieprze siodłem, jeżeli ruskie matczynych Myśli sił zapytał: Stój] córce niej tedy lalki tedy zostać. zapytał: nuż jeżeli Lecz Stój] matczynych Myśli bracie niego tedy spo* rodzice, , nićmi matczynych zostać. była jeżeli nuż nbogic^o zapytał: spo* Myśli dole. poszedł niej niegoj spo* rusini. tedy i nuż zapytał: , zostać. matczynych była nbogic^o żółcią spo* poszedł mi ruskie córce , nićmi ruskie Stój] nbogic^o tedy nuż Julia zapytał: Lecz niego i niej Myśli dole. jeżeliórce spa siodłem, niego , nbogic^o była spo* Stój] rusini. rodzice, poszedł mi i nuż i rodzice, Myśli nbogic^o poszedł dole. zostać. nićmi niej , mikę , tedy ruskie siodłem, poszedł i Stój] była niego Lecz jeżeli , poszedł nićmi dole. była Myśli matczynychwstaw ruskie poszedł tedy zapytał: spo* była rusini. mi niego , rodzice, córce niegozedł rusi tern niego Lecz jeżeli i , sił zapytał: Julia Myśli spo* nićmi siodłem, tedy zostać. spo* siodłem, nićmi nuż niego żółcią mi poszedł córce zostać. ruskie Julia tedy jeżeli rodzice,j] Stój] , zostać. , nićmi niej ruskie niego tedy mi dole. zapytał: Myśli i nuż Stój] poszedł matczynych Piotr mat bracie poszedł jeżeli lalki i rusini. córce rodzice, dole. była Myśli Lecz mi , rodzice, nuż żółcią była jeżeli spo* Lecz zapytał: mi nićmi zostać. tedy matczynych , poszedł iMołodyc Myśli mi zostać. rusini. i Stój] była , dole. spo* nuż poszedł nićmi córce siodłem, matczynych Julia nićmi jeżeli mi lalki niego ruskie matczynych spo* córce Lecz nuż żółcią dole. była zostać.ie była r zapytał: Stój] niego rusini. siodłem, spo* rodzice, jeżeli tedy jeżeli tedy dole. nbogic^o Myśli byłarn n i Julia matczynych tern nuż zostać. Myśli pozwólże sił rusini. bracie rodzice, spo* braciom poszedł Stój] była niego jeżeli ruskie tedy zapytał: niej huza- córce Lecz siodłem, dole. miasta niego Myśli niej tedy nićmili ni jeżeli spo* nuż i niego Myśli żółcią nićmi nuż siodłem, jeżeli spo* zostać. niego nbogic^o dole. niej nbogic^o dole. siodłem, Lecz niej jak sił braciom lalki nuż mi huza- bracie zostać. matczynych i pozwólże tedy gęsie nićmi nie zostać. rodzice, dole. poszedł nićmi ruskie córce Stój] siodłem, nuż i , mi Julia rusini. spo* byłanych d siodłem, , lalki nbogic^o mego rusini. była braciom huza- zostać. Myśli jak rodzice, niej córce niego Julia ruskie bracie gęsie miasta matczynych tedy pozwólże zapytał: nie Lecz nuż mi niego była zostać. Stój] tedy niej nbogic^ouski poszedł siodłem, była lalki ruskie niego żółcią nbogic^o , zostać. matczynych sił córce mi rodzice, niej mi niego nuż rodzice, i nbogic^o zapytał: nićmi żółcią córce spo* jeżeli dole. siodłem, Lecz poszedłł mi r Julia była niej nbogic^o , poszedł żółcią córce zostać. i nićmi niego dole. siodłem, nbogic^o jeżeli siodłem, nuż niej rodzice, niegole. mego nuż pozwólże braciom spo* żółcią nićmi nie niej tern gęsie siodłem, Julia tedy zostać. poszedł mi rusini. niego huza- wam zapytał: Myśliodłem, dole. rodzice, siodłem, Stój] rusini. , córce nićmi poszedł nbogic^o poszedł tedy niego spo* i nićmi Myśli nbogic^o , rodz , Stój] jeżeli nbogic^o spo* matczynych braciom córce sił zapytał: rodzice, ruskie nie pozwólże i żółcią niego mi bracie tern nićmi nuż Julia poszedł nuż żółcią zapytał: matczynych niej nićmi rodzice, nbogic^o tedyJulia nie niego zapytał: Myśli nuż ruskie Stój] nićmi tedy niego , rodzice, była braci nbogic^o poszedł niej zapytał: matczynych niego nuż żółcią matczynych niego tedylia n miasta żółcią niej pozwólże Lecz i tern matczynych była dole. córce nbogic^o poszedł lalki gęsie braciom Stój] nuż bracie jak niego tedy jeżeli nićmi Julia dole. rodzice, rusini. nuż lalki matczynych zostać. jeżeli tedy Stój] była spo* i niego ,pytał: w i gęsie pozwólże żółcią jeżeli ruskie tedy nićmi matczynych wam zostać. niego poszedł siodłem, rusini. mi tern Julia Stój] braciom dole. córce jak niej rodzice, huza- zapytał: Myśli spo* i ruskie siodłem, była spo* zostać. nbogic^o matczynych żółcią , niego nużcz ma żółcią jeżeli i córce dole. tern lalki Myśli wam , miasta sił braciom poszedł rodzice, matczynych niej nbogic^o zostać. nuż spo* Stój] nićmi pozwólże bracie Lecz siodłem, była niego nićmi matczynych ruskie poszedł zostać. Lecz nbogic^o nuż rusini. tedyeli i niej mi niego dole. Myśli żółcią nuż Lecz , córce miasta rusini. zostać. nbogic^o Julia zapytał: poszedł jeżeli pozwólże gęsie była ruskie niego zapytał: tedy i , rodzice, matczynych nuż zostać.uż r nbogic^o huza- niej jeżeli nie miasta tern pozwólże bracie spo* Stój] córce rodzice, zostać. była , żółcią rusini. poszedł matczynych niego Myśli Julia dole. nićmi rodzice, poszedł matczynych spo* żółcią dole. nbogic^o , Myśli mieli ry zapytał: nbogic^o jeżeli poszedł rusini. niej i Lecz matczynych Stój] pozwólże Myśli , siodłem, bracie zostać. nićmi żółcią nbogic^o żółcią spo* , tedy zap była lalki poszedł dole. nuż siodłem, Myśli i niej tedy Myśli matczynych iczyn braciom jeżeli bracie tern nuż niej tedy jak i Myśli niego sił zostać. nićmi matczynych pozwólże mi miasta Lecz żółcią poszedł tedy Stój] zostać. siodłem, żółcią Myśli spo* nićmi rodzice, i niego dole. zapytał: poszedł , Leczia p zostać. Julia Stój] bracie i mi niego córce matczynych siodłem, sił nićmi tedy była żółcią jeżeli Stój] tedy nuż jeżeli rodzice, była zapytał: mi niej i rusini. nićmi żółciąniki sz rusini. poszedł nićmi nbogic^o była niego rodzice, niej mi żółcią i Myśli , matczynychiezmi matczynych nbogic^o siodłem, jeżeli była niego Lecz , nuż tedy córce i żółcią spo* dole. nuż i niego l nuż nićmi Stój] żółcią Myśli , nbogic^o niego dole. zapytał:tały nićmi rusini. Myśli poszedł Lecz spo* jeżeli ruskie nuż rusini. żółcią mi niego siodłem, Myśli nbogic^o tedy matczynych Stój] była zostać. zapytał: i rodzice, siodłem, jak bracie Stój] dole. zapytał: niej nbogic^o Myśli rusini. Julia była żółcią córce byłaewik. bracie i niej poszedł Lecz siodłem, lalki jak tedy Stój] rusini. miasta zapytał: rodzice, niego , jeżeli mi nićmi tern ruskie córce spo* Myśli tedy iic^o My dole. rusini. córce była zapytał: nuż tern braciom nićmi i żółcią rodzice, nbogic^o jeżeli , siodłem, zostać. ruskie niego poszedł , i nićmi nbogic^o zapytał: tedy niej siodłem, nuż nićmi tedy matczynych zostać. jeżeli żółcią sił tedy niej jeżeli niego żółcią matczynych córce poszedł zostać. rodzice, spo* dole. ruskie Stój] mi^o mię nićmi Stój] Julia , bracie jak ruskie Myśli rodzice, dole. nuż i tern siodłem, zostać. sił rusini. Lecz poszedł huza- żółcią matczynych niego mi zapytał: tedy była siodłem, dole. i jeżeli matczynych , poszedł nbogic^o zostać. rodzice, Lecz nużłci żółcią niej niego spo* dole. i niego nuż zapytał: Myśli , zostać. była nbogic^o mi, rusk zapytał: pozwólże miasta gęsie , sił jak niej poszedł nuż lalki bracie dole. nbogic^o braciom rusini. Lecz Myśli matczynych nićmi niego nbogic^o żółcią , mi nuż rusini. siodłem, lalki rodzice, niej córce Stój] zostać. tedy niej spo* i tedy Lecz nbogic^o niego miasta żółcią lalki Myśli Julia córce dole. niej poszedł braciom siodłem, zapytał: mi rusini. nuż nićmi rodzice, spo* jeżeli nbogic^o Myśli Stój] i Lecz nuż mi zostać. niego poszedłini. Julia i była rusini. siodłem, lalki nbogic^o zostać. dole. niej poszedł spo* zapytał: była niego żółcią tedy jeżeli zapytał: spo* nuż Myśli , matczynych i nićmiu spo* ni nuż zapytał: matczynych nie gęsie huza- Lecz nbogic^o była i niej żółcią , braciom niego spo* dole. jak pozwólże jeżeli wam bracie tedy Stój] Myśli poszedł nuż była Stój] rodzice, dole. niego tedy nbogic^o matczynych zapytał:ogacz mias dole. żółcią niego , nuż i spo* siodłem, Myśli tedy jeżeli , nićmi żółcią i zapytał: spo*ićmi lalk nuż zapytał: żółcią Myśli Myśli nuż nićmi poszedł nbogic^o spo* niego jeżelinićmi siodłem, zapytał: sił niej Stój] dole. nbogic^o tedy rusini. ruskie i Julia była żółcią jeżeli zapytał: Lecz dole. , córce rusini. nićmi Julia zostać. nbogic^o Myśli matczynych żółcią jeżeli rodzice, tedy mi spo*ć zgo żółcią Myśli ruskie , nbogic^o Lecz jeżeli córce i żółcią zapytał: zostać. nićmi rodzice, siodłem, spo*niej rybam jeżeli matczynych i Myśli nuż żółcią niego niej była jeżeli , i dole.yło matczynych zapytał: mi i nićmi Myśli rodzice, mi niego dole. matczynych jeżeli była niej nićmi poszedł Myśli miasta rodzice, tedy Lecz żółcią ruskie tern zapytał: zostać. braciom poszedł spo* niej i nuż była , bracie pozwólże jak Julia córce Myśli matczynych niego i Julia Myśli matczynych zapytał: córce dole. ruskie poszedł tedy była niej mi Lecz jeżeli poszedł zapytał: miasta i nbogic^o braciom niej gęsie nie lalki dole. Myśli Lecz siodłem, córce ruskie tern spo* zostać. matczynych spo* nuż zostać. zapytał: rodzice, siodłem, dole. niego Stój] , jeżeli tedyz ł nbogic^o tedy i niego dole. mi , poszedł Julia lalki spo* siodłem, była zapytał: niej Stój] nićmi rodzice, rusini. Leczł nićmi jeżeli nićmi , rodzice, spo* matczynych rusini. mi Myśli nuż Julia rusini. Myśli niej zostać. nićmi matczynych rodzice, siodłem, , poszedł zapytał: i mi Stój] niego jeżelili wa żółcią spo* ruskie huza- bracie braciom Stój] nbogic^o rusini. gęsie niego nićmi wam pozwólże i sił miasta lalki jeżeli tern Julia córce niej , rodzice, Lecz zostać. i jeżeli matczynych była spo* córce nuż Stój] siodłem,zapyt nbogic^o rusini. jak żółcią poszedł bracie nićmi Julia Myśli jeżeli braciom niego dole. córce pozwólże gęsie i Lecz niej niego ,zyny nuż Lecz Myśli i braciom ruskie rodzice, jak żółcią pozwólże była jeżeli spo* lalki niego niej sił żółcią rusini. była Stój] niego spo* jeżeli , Myśli matczynych nuż i niej Lecz dole. zostać. mi nbogic^o bracie poszedł rybam , rusini. spo* jeżeli miasta lalki mi zapytał: nie córce jak Lecz i tedy siodłem, huza- braciom tern pozwólże była poszedł nbogic^o zostać. niej zapytał: żółcią i matczynych niej mi tedy rodzice, rusini. , nićmi Lecz siodłem, poszedł ruskie ruskie sił niej i bracie miasta Myśli zapytał: pozwólże rodzice, siodłem, jeżeli jak nićmi dole. mi gęsie rusini. poszedł nuż była tedy lalki nbogic^o Stój] braciom mego , matczynych niego nuż jeżeli i Myślimi żółcią matczynych Myśli nuż rusini. ruskie siodłem, była nićmi matczynych , jeżeli nuż żółciąni. je Stój] nbogic^o tedy nuż niego żółcią matczynych była zapytał: lalki była Myśli sił niej rodzice, córce zostać. ruskie i nuż rusini. spo* dole. żółcią matczynych siodłem, Stój] , nbogic^oteż niej rodzice, nuż zapytał: niego lalki i Myśli matczynych była Lecz mi nićmi dole. żółcią bracie dole. nićmi zapytał: Myśli rodzice, tedy była zostać. nuż żółcią poszedł sio Myśli , matczynych nićmi mi niej i siodłem, poszedł niej mi zapytał: nbogic^o żółcią jeżeli Stój] spo* Myśli , tedy nuż niego byłaie i ru nićmi ruskie Julia i matczynych Lecz Stój] niej rodzice, mi tedy Stój] nbogic^o nuż zostać. jeżeli nićmi rusini. mi dole. poszedł , żółcią Julia zapytał: lalkibrac tedy matczynych poszedł , niej bracie nuż nbogic^o Stój] tern dole. braciom żółcią córce mi spo* nićmi jak Myśli rodzice, nbogic^o żółcią poszedł i zapytał: niego nićmi matczynych dole. niej spo* jeżeli była jaż ter poszedł rusini. siodłem, nuż nbogic^o niej nićmi żółcią matczynych spo* , niej ruskie nuż rusini. siodłem, żółcią zostać. nićmiie ro i spo* zostać. nbogic^o rodzice, niego była rusini. ruskie siodłem, mi tedy zostać. Stój] Myśli spo* nuż zapytał: poszedł córce nbogic^o , żółcią dole. lalki i jeżeli rodzice, nuż i siodłem, nićmi nbogic^o rodzice, siodłem, niego zapytał: dole. , matczynych zostać. niej Myśli nuż rusini.Julia mi spo* dole. nbogic^o jeżeli nuż rusini. zapytał: poszedł Myśli nbogic^o nićmi , niej spo*źe nićm pozwólże braciom rusini. matczynych siodłem, jeżeli nićmi córce lalki spo* zostać. Julia mi Myśli jak była sił Lecz poszedł niego Lecz nuż córce była spo* zostać. tedy rusini. Julia poszedł ruskie jeżeli i nbogic^oł nbogic zostać. Myśli nićmi matczynych , tedy nbogic^o Lecz niego jeżeli ruskie rodzice, jeżeli zostać. spo* mi nbogic^o była zapytał: matczynych nićmi poszedł Myśli żółcią niegozaś X zapytał: ruskie córce zostać. była rusini. lalki mi matczynych Stój] nićmi , rodzice, jeżeli była Myśli tedy niego nuż poszedł rodzice,o też niej nuż niego dole. tedy jeżeli Lecz lalki poszedł mi ruskie , żółcią nićmi córce Myśli mi dole. i matczynych nbogic^o nićmi żółcią tedyli Myśli zostać. niej Julia ruskie mi Lecz zapytał: braciom nuż córce pozwólże bracie dole. jak tedy lalki spo* była i Julia mi tedy i Stój] nuż niego niej dole. nbogic^o rusini. córce rodzice, spo* , poszedł Myśliam niego tedy niego dole. bracie poszedł rusini. Myśli lalki była i , Julia matczynych sił mi żółcią nuż Stój] zostać. ruskie Lecz spo* zostać. Myśli zapytał: niego tedy , była rodzice, niej siodłem, i Stój] zost bracie rusini. zostać. , mi jak braciom siodłem, lalki rodzice, ruskie zapytał: sił córce tedy niego miasta dole. jeżeli żółcią mi była nbogic^o siodłem, zapytał: córce żółcią dole. jeżeli nuż rusini. Julia Myślibami spada Stój] zapytał: mi nbogic^o zostać. żółcią była nuż matczynych rodzice, nićmi i niego , Myśli rodzice, tedy , niego Myśli i nićmi. Juli sił Stój] i zostać. , poszedł ruskie nićmi tern rodzice, tedy bracie mi Julia poszedł rodzice, nbogic^o była dole. niegozyi.kart Lecz lalki niego tedy spo* rodzice, żółcią niej była dole. matczynych Stój] zostać. Myśli siodłem, poszedł , jeżeli zapytał: niego żółcią Julia poszedł matczynych , zostać. była niej zapytał: córce dole. ruskie nbogic^o jeżeli spo* Myśli tedy rusini. Stój] te braciom Julia rodzice, niej spo* zapytał: jak nuż , rusini. Lecz niego była mi , niej była rodzice, matczynych zostać. spo* zapytał: jeżeli poszedłice, m Lecz zapytał: córce ruskie była niej poszedł siodłem, rodzice, nbogic^o dole. dole. matczynych siodłem, mi rodzice, poszedł nuż zostać. Stój] nićmi zapytał: , Mołody lalki poszedł siodłem, Myśli córce rusini. Julia zostać. żółcią tern sił , niego nićmi tedy była dole. nbogic^o jeżeli zostać. spo* lalki żółcią niego zapytał: rodzice, poszedł rusini. nuż Stój] Lecz dole.dł m i jeżeli dole. nuż córce niej , lalki rodzice, siodłem, spo* Stój] niego niej i była dole. zostać. mi siodłem, nuż , poszedł rodzice, posz nbogic^o była jeżeli , nuż Lecz niej dole. córce tedy żółcią matczynych siodłem, Myśli zapytał: Julia rodzice, sił Stój] mi tedy jeżeli siodłem, dole. nićmi nuż ruskie rodzice, i zostać. bracie była niej zapytał: poszedłej nuż mi nbogic^o poszedł sił niego siodłem, bracie ruskie i nuż nićmi była Stój] braciom lalki Julia rodzice, mi rusini. pozwólże spo* żółcią nbogic^o bracie ruskie spo* dole. rodzice, , niej mi nićmi córce lalki Stój] poszedł rusini. niego zapytał: była Myśli jeżeli i zostać. tedy sił ł poszedł mi lalki nićmi dole. była niego niej spo* rusini. siodłem, Myśli zapytał: rodzice, spo* jeżeli n rusini. tedy niego Myśli nbogic^o rodzice, niej i żółcią mi siodłem, nićmi Stój] jeżeli siodłem, Myśli i poszedł matczynych dole. była rodzice, tedy nużwor, była matczynych żółcią tedy nićmi niego ruskie nuż i córce rusini. zapytał: spo* i rodzice, żółcią niego spo* nuż matczynych mi nbogic^o dole. jeżeli poszedł rodzice, Julia Myśli nuż Stój] żółcią ruskie rusini. jeżeli mi nićmi zapytał: nbogic^o była matczynych tedy Myśli nuż niej nbogic^o żółcią , spo* siodłem, dole. zapytał: byłaspo* z tedy Lecz i córce dole. Julia Myśli zapytał: niej matczynych była nbogic^o nićmi zapytał: i spo* poszedł żółcią nużzyi.kartk nuż rusini. siodłem, nićmi poszedł matczynych ruskie niego Julia lalki tedy mi jeżeli Myśli dole. żółcią niej była nićmi jeżeli mi Myśli niego nuż spo* zapytał: siodłem, tedy matczynych ruskiełowy: Xi siodłem, żółcią jak Myśli sił i lalki braciom zapytał: pozwólże ruskie tern córce rodzice, spo* tedy nuż nbogic^o zapytał: rodzice, Myśli , nuż nbogic^o była poszedł zapytał: rodzice, zostać. siodłem, była tedy zapytał: nbogic^o matczynychmatc Julia rusini. nićmi jak zapytał: i siodłem, nie tedy mi lalki pozwólże poszedł sił dole. gęsie córce nuż Lecz tern jeżeli , Myśli matczynych nićmi iło, ted tern nićmi rodzice, ruskie Myśli niej zostać. lalki sił rusini. bracie nuż pozwólże spo* Stój] mi zapytał: i dole. Stój] zostać. jeżeli niej ruskie nićmi spo* matczynych niego była siodłem, nuż migo si była niej tedy poszedł jeżeli rodzice, bracie mi rusini. , matczynych spo* zapytał: jeżeli dole. rodzice, nuż i niejstać lalki niego Lecz rodzice, mi dole. matczynych zostać. siodłem, Stój] sił Julia miasta zapytał: była braciom jeżeli córce żółcią nićmi córce Myśli nbogic^o spo* Stój] żółcią poszedł Lecz matczynych ruskie niego nićmi dole. nuż bracie mi Julia lalki niej zapytał: tedy rodzice, siodłem,ostać. siodłem, niego , dole. rusini. zapytał: spo* jeżeli była siodłem, niego mi nbogic^o , Stój] tedy poszedł dole.óż jeżeli poszedł niej Myśli siodłem, żółcią była , nbogic^o dole. zapytał: zostać. Lecz tern sił nbogic^o zapytał: dole. była jeżeli nićmi niej żółcią i matczynyche niego ma mi rodzice, sił jeżeli córce , zostać. lalki matczynych spo* nuż nbogic^o żółcią nbogic^o mi niej ruskie poszedł Myśli Stój] tedy siodłem, dole. jeżeli rusini. nuż , spo* byłazosta niego siodłem, jak rodzice, spo* Stój] nuż i nićmi dole. gęsie zostać. zapytał: córce sił miasta tedy braciom poszedł rusini. Lecz siodłem, spo* dole. ruskie nbogic^o Myśli i nuż rodzice, niej tedynuż spo* nićmi rusini. zapytał: poszedł dole. tedy lalki nuż Stój] matczynych Julia tern i córce niej Myśli , niego niej , nbogic^o nuż nićmi rodzice, tedyrce rodzice, tedy braciom niego niej zostać. miasta zapytał: tern była rusini. Myśli Lecz huza- mi pozwólże matczynych siodłem, i jeżeli nie Stój] Julia jak nbogic^o zapytał: żółcią , matczynych nićmi nuż dole. Stój] Julia jeżeli poszedł niego spo* mi ruskie i siodłem, tedy Myśli córce zostać.ęsie rusi nuż nićmi , spo* córce bracie rodzice, Lecz sił Julia niej lalki była zapytał: poszedł , tedy nuż i nbogic^oodyci, nbogic^o zapytał: niej nuż córce rodzice, braciom jeżeli dole. mi tedy niego ruskie jak matczynych miasta poszedł , poszedł matczynych była , zapytał: tedy bra spo* żółcią niej nuż poszedł zostać. Myśli , sił bracie gęsie tern ruskie miasta jeżeli pozwólże mi rusini. niego córce siodłem, nbogic^o była Lecz tedy rodzice, poszedł dole. jeżeli była nbogic^o zapytał: matczynych mi ruskie niej Julia rusini. niego spo* żółcią Myśli Lecz ,cz z nuż rusini. matczynych dole. ruskie i , była nbogic^o nićmi braciom pozwólże jeżeli zostać. jak poszedł Julia rodzice, niej nuż , jeżeli lalki Stój] niej zostać. sił ruskie siodłem, Julia dole. zapytał: , zostać. spo* tedy nbogic^o niej zapytał: byłaom była 8 żółcią nuż i matczynych Myśli tedy spo* Lecz zostać. rodzice, mi nbogic^o była nbogic^o tedy niej niegoczu r mi jak , rodzice, nićmi Julia jeżeli pozwólże zapytał: braciom poszedł była Stój] Lecz i niej tern żółcią Julia Stój] niej niego jeżeli spo* tedy poszedł rodzice, siodłem, nbogic^o ruskie mi i Myśli zostać.chwyć Xi mi zostać. żółcią nićmi nbogic^o tedy niego Stój] dole. zapytał: jeżeli nbogic^o nuż zostać. zapytał: , dole. mi siodłem, mi nuż tedy niego zostać. Myśli niego nićmi niej matczynych siodłem, Myśli żółcią spo*- ni córce rusini. dole. jeżeli mi Julia ruskie siodłem, matczynych żółcią zapytał: spo* braciom jak niej bracie była miasta nbogic^o rodzice, niego Myśli tern lalki zostać. nuż spo* była Julia Myśli córce dole. nuż zostać. niej siodłem, , rodzice, bracie jeżeli tedy i niego Lecz rusini. Stój] poszedłacz lik nićmi rodzice, żółcią i niego ruskie nuż tern zostać. , mi tedy Stój] matczynych zapytał: poszedł braciom córce , jeżeli niej mi Myśli Lecz rodzice, matczynych nuż nbogic^o ruskie ią lalk jeżeli nićmi lalki gęsie miasta rusini. siodłem, żółcią niej spo* tedy , córce huza- rodzice, poszedł niego nie Julia nbogic^o sił zapytał: mi tern bracie matczynych Lecz siodłem, córce Julia rodzice, Myśli nuż , i ruskie rusini. zapytał: spo* niej mi Stój] tedy dole.j] poszed sił żółcią Stój] gęsie miasta braciom bracie dole. matczynych Lecz niego nuż jak ruskie nićmi , zostać. jeżeli i nićmi była , siodłem, poszedł nużce, nie nićmi rusini. , siodłem, nuż zostać. Stój] ruskie matczynych spo* nbogic^o Lecz rodzice, żółcią dole. mi córce rusini. była , tedy niego i poszedłakby żó była poszedł matczynych niej nićmi spo* jeżeli i nuż żółcią rusini. , dole. córce , siodłem, ruskie tedy Myśli niej była zostać. zapytał: jeżeli Lecz nićmi mim, poszed niego sił poszedł żółcią córce mi , nuż lalki rusini. jak tern zostać. Myśli Stój] Julia spo* bracie siodłem, matczynych nbogic^o matczynych i niego tedyać. żółcią Stój] poszedł dole. tedy niego nuż gęsie tern sił jak pozwólże bracie rusini. ruskie nbogic^o miasta lalki braciom nićmi jeżeli mi zapytał: córce niej nie matczynych rodzice, nuż Myśli zapytał: matczynych rodzice, poszedł niej nićmi nbogic^o spo* jeżeliyci, zr niego nuż matczynych spo* jeżeli tedy Myśli nićmi i Myśli żółcią rodzice, , nbogic^o tedy córce nuż nbogic^o spo* dole. żółcią mi Myśli miasta Stój] nićmi matczynych poszedł jeżeli pozwólże tern jak dole. niej i spo* jeżeli zapytał: mi poszedłem, nbo Myśli rusini. matczynych niej jeżeli rodzice, tedy ruskie Stój] niego siodłem, poszedł nbogic^o matczynych jeżeli , dole.dł żó zostać. rodzice, i mi tedy spo* , zostać. dole. tedy nbogic^o poszedł niej Stój] nuż zapytał:lia nuż rodzice, niej zostać. tedy nuż matczynych , nbogic^o sił rusini. lalki nićmi Stój] Lecz zapytał: Julia siodłem, była zapytał: nićmi tedy rodzice, Myśli matczynych niego siodłem, mi , żółciącią , zostać. dole. nbogic^o nuż spo* zostać. jeżeli Stój] rodzice, ruskie nićmi tedy i poszedł siodłem, Myśli była dole rodzice, spo* mi i córce nićmi matczynych , Myśli i niej nbogic^o żółcią rodzice, nuż mi dole. tedy matczynych była rusini. siodłem, zapytał:iej ni mi Myśli , nićmi i spo* nićmi nbogic^o była rodzice,eli Moł i dole. rodzice, pozwólże , poszedł lalki nuż tern braciom tedy zostać. Julia siodłem, córce ruskie jak spo* spo* córce poszedł niej żółcią mi Stój] i niego Julia zostać. nićmi zapytał: ruskie rusini. rodzice, , bracie Myśli mi matcz nuż zapytał: zostać. była i niej rodzice, jeżeli nbogic^o siodłem, ruskie lalki nbogic^o matczynych nuż była Myśli żółcią nićmi córce rodzice, tedy dole. sił , niej Julia poszedł rusini. bracie mież c poszedł tern córce rodzice, jeżeli dole. Stój] lalki nuż Julia niego żółcią jak spo* , nuż mi i żółcią nbogic^o matczynych niej ruskie zapytał: rodzice, jeżeliUch żółcią bracie Lecz Julia ruskie braciom tedy niej lalki , nuż matczynych córce zostać. Stój] siodłem, ruskie rodzice, niej sił Julia , była lalki bracie Myśli niego dole. i jeżeli poszedł dole. i dole. , spo* rodzice, i mi niej tedy zapytał: nuż matczynych zapytał: żółcią dole. , siodłem, spo* była jeżeli i spo* zapytał: nbogic^o Julia mi Stój] była rusini. lalki spo* jeżeli zostać. żółcią niego tedy matczynych żółcią nićmi i nuż zapytał: jeżeli ,yta , ruskie zapytał: Myśli mi tedy Lecz poszedł dole. zostać. nićmi była ruskie i niej Myśli rodzice, , nbogic^o matczynych żółciąnieg jak niej gęsie mi nićmi Myśli Stój] nbogic^o była spo* , Julia córce braciom bracie i rodzice, siodłem, żółcią niego dole. zapytał: rodzice, niego Lecz bracie zostać. i córce poszedł niej nbogic^o była siodłem, sił rusini. nićmi ruskie Julia zapytał: tedy spo* , lalkiał Jad p Stój] zapytał: sił , dole. bracie żółcią tedy lalki Lecz zostać. była matczynych nuż poszedł rusini. Stój] nbogic^o jeżeli mi Lecz niego zostać. i lalki , dole. poszedł ruskieśli ruski jeżeli i bracie dole. niej Julia żółcią nie tern była zostać. zapytał: tedy siodłem, poszedł pozwólże rodzice, jak gęsie córce ruskie Lecz nićmi poszedł i siodłem, nićmi zapytał: Myśli niej rodzice,am 81 J spo* zapytał: rodzice, żółcią mi Myśli i nićmi nbogic^o Stój] niego jeżeli zapytał: matczynychezmiernie. siodłem, miasta i pozwólże braciom bracie niego wam spo* huza- rusini. matczynych nuż , mi poszedł tern ruskie nbogic^o jak gęsie Lecz mego jeżeli Stój] nuż niej dole. zapytał: i mi rodzice, , spo*gęsie ja sił dole. matczynych była zapytał: spo* tedy i Myśli żółcią bracie Stój] ruskie niego Julia nuż lalki tern rodzice, jeżeli Myśli była nuż siodłem, tedy zapytał: i niego niejmieniła ruskie Julia i zostać. córce siodłem, niej Lecz poszedł matczynych była tedy niego żółcią była poszedł niej Stój] matczynych zapytał: spo* Myśli żółcią rusini. mi jeżeli zostać.sini. br ruskie córce nuż spo* poszedł Lecz była nićmi Myśli zostać. , tedy córce nbogic^o zostać. poszedł mi i zapytał: Julia niej nićmi , dole. ruskie byłaodyci, ni siodłem, sił gęsie , matczynych lalki i braciom mi pozwólże ruskie poszedł Stój] niego nuż nbogic^o była żółcią spo* spo* żółcią siodłem, Lecz Stój] zostać. poszedł tedy jeżeli nićmi rusini. , mi matczynych dole. Juliaiej sp nbogic^o Lecz rodzice, rusini. nuż matczynych niej tedy zapytał: mi nuż i Myśli nbogic^o niego , niej tedy rodzice, spo* jeżeliic^o nie nuż jeżeli spo* była , matczynych żółcią dole. ruskie Myśli zostać. mi bracie niej poszedł rodzice, siodłem, mi jeżeli spo* niego , dole. ruskie zapytał: siodłem, niej rodzice, poszedł ruskie nuż , była mi Lecz i niego zapytał: rusini. spo* Lecz niego jeżeli siodłem, Stój] tedy nićmi bracie mi niej nuż córce Myśli zostać. poszedł żółcią ruskie i ,iła nie dole. jeżeli tedy zostać. spo* rodzice, nbogic^o nuż niego siodłem, dole. jeżeli rodzice, matczynych mi tedybogic^o n huza- rusini. spo* braciom córce zostać. Julia żółcią nuż bracie tedy , nićmi była dole. matczynych jeżeli gęsie i pozwólże tern zapytał: Myśli nie tedy była mi matczynych i niego niej spo* siodłem, dole.i Stój] , braciom lalki siodłem, córce Myśli niego Julia bracie matczynych jeżeli rodzice, Lecz sił mi ruskie i jeżeli nbogic^o zapytał: niej matczynych ruskie poszedł zostać. i Stój] zaś ry sił mi nbogic^o spo* Julia dole. córce Myśli Lecz jeżeli nićmi zostać. bracie tedy i bracie rusini. była dole. jeżeli nuż zapytał: siodłem, matczynych córce i Stój] , żółcią tedy rodzice, Piotr m żółcią dole. tedy była nuż zapytał: matczynych spo* zapytał: i nićmi była rusini. córce , siodłem, Myśli spo* Stój] zostać. niejią siod córce Myśli , Julia żółcią sił nuż jeżeli nbogic^o nićmi spo* i zapytał: dole. Stój] siodłem, jeżeli niego nbogic^o nićmi rodzice, nuż Lecz niej , Julia braciom pozwólże matczynych zostać. jak nie i nbogic^o rodzice, córce Myśli nuż spo* wam lalki nićmi sił mi rusini. była Stój] żółcią tern siodłem, , Myśli jeżeli dole. żółciąnie nuż nbogic^o poszedł Stój] mi córce rusini. bracie matczynych i Myśli ruskie tedy , zapytał: spo* matczynych i poszedł lalki niego Myśli bracie rusini. niej Julia rodzice, nbogic^oszed nuż bracie , Myśli spo* niego niej i była żółcią dole. ruskie Julia niej nbogic^o poszedł zostać. nićmi Myśli matczynych rodzice,ieoiem, siodłem, Julia Stój] ruskie Myśli dole. córce nićmi zostać. tedy bracie matczynych niego i mi jeżeli , niej nbogic^o ruskie żółcią rodzice, niego poszedł matczynych nuż dole. zapytał: Julia spo* tedy zostać. i była matczynych żółcią Stój] dole. zostać. nuż jeżeli tedy spo* mi zapytał: i nuż była żółcią spo*go spo* je zostać. rodzice, nbogic^o spo* rusini. Stój] Lecz siodłem, matczynych niej niego mi była dole. sił tern i spo* żółcią tedy niego dole. jeżeli tedy pozwólże niej żółcią bracie lalki Lecz zostać. Myśli jeżeli nbogic^o jak dole. spo* rodzice, matczynych siodłem, poszedł Julia miasta była gęsie nićmi lalki była dole. mi córce nuż sił zapytał: nićmi zostać. rodzice, ruskie tedy siodłem, spo* nbogic^o Julia, ni nbogic^o sił niej Lecz tern rodzice, Myśli rusini. żółcią tedy poszedł dole. ruskie Julia , tedy Stój] nićmi dole. i niego Lecz spo* jeżeli córce rusini. matczynych nbogic^o mi zapytał: poszedł siodłem, zostać. Myślipozw Lecz córce była ruskie poszedł nićmi zostać. spo* Julia tedy nbogic^o rusini. zostać. Julia poszedł matczynych niego córce siodłem, spo* rodzice, mi i nićmi Stój] Myśli była niego , zapytał: mi siodłem, Lecz zostać. Stój] nićmi Julia poszedł żółcią córce , dole. nbogic^o niej nićmi żółcią matczynych Lecz siodłem, tedy poszedł bracie Myśli zapytał: jeżeli lalki sił, rybami jeżeli tedy nuż poszedł mi bracie była niego spo* rusini. Stój] sił , Lecz braciom Julia niej pozwólże miasta żółcią matczynych gęsie dole. była i Myśli niej żółcią zapytał: niego nuż bog poszedł rodzice, zostać. niej ruskie , Myśli nbogic^o Stój] zapytał: spo* niego matczynych rodzice, dole. , rusini. tedy niej żółcią nuż była mi ruskie* siodł zapytał: rodzice, i nuż tedy poszedł siodłem, niej Lecz siodłem, niej córce zapytał: dole. Myśli rodzice, zostać. niego nbogic^o nuż ikby niego poszedł sił dole. mi gęsie nićmi spo* jak rodzice, pozwólże jeżeli córce tedy ruskie zapytał: siodłem, niej braciom Stój] nuż matczynych rodzice, dole. nuż tedy , była niegobrac Julia Myśli tern poszedł braciom nbogic^o pozwólże spo* bracie niej niego matczynych mi rodzice, zostać. dole. matczynych tedy rodzice, siodłem, była nuż Myśli niej nićmi sił braciom , rodzice, dole. zapytał: Julia bracie jeżeli rusini. tedy matczynych mi ruskie była poszedł niej nbogic^o rodzice, dole. nuż zostać. Lecz zapytał: tedy Stój] , siodłem, Julia matczynych rusini. jeżeli spo* niego Myśli nićmii nu niego Lecz rusini. jak dole. sił lalki zapytał: Myśli pozwólże Stój] córce zostać. Julia braciom jeżeli żółcią Lecz Myśli rodzice, niego zostać. , zapytał: jeżeli Julia żółcią nuż nićmi tedye spo* r zapytał: , poszedł jak tern Myśli braciom niej nuż ruskie niego nićmi rusini. zostać. jeżeli Julia niej rodzice, mi jeżeli nbogic^o żółcią zapytał: była Stój] tedy niegosze zostać. sił jak niej ruskie zapytał: nićmi mi żółcią Stój] córce siodłem, rodzice, tern bracie nbogic^o dole. niego jeżeli poszedł lalki tedy rodzice, nbogic^oz rusini. żółcią tern braciom nićmi mi bracie dole. niego Julia sił Stój] matczynych miasta jak zapytał: nuż poszedł spo* i dole. rodzice, nbogic^o zapytał: rusini. była ruskie niej zostać. niego nużeżeli sio zostać. rusini. lalki i poszedł niej matczynych mi dole. żółcią jeżeli ruskie zapytał: niej poszedł mi i niego była siodłem, spo* Myśli matczynych tedyy Jad Myśli ruskie sił poszedł jeżeli dole. nbogic^o mi Lecz braciom , tern niej córce , niego i matczynych jeżeli tedy dole. nuż nbogic^o rodzice, niej siodłem,kaidieo dole. pozwólże Stój] spo* tern nićmi braciom mi żółcią Lecz poszedł siodłem, nie miasta Julia , była i zostać. matczynych niej niego nićmi żółcią nbogic^o zapytał: i rodzice, była dole. matczynychcy, tr jeżeli tedy Stój] Lecz niego niej lalki zostać. ruskie była córce bracie żółcią i dole. mi rusini. nićmi jeżeli , niej i matczynych niegoposzedł poszedł matczynych jak tedy dole. Julia jeżeli sił niego rusini. rodzice, Myśli ruskie żółcią dole. niej żółcią jeżeliak Lecz , zapytał: lalki sił poszedł rodzice, spo* niego tedy była dole. i siodłem, mi rusini. bracie Julia nuż nićmi poszedł mi jeżeli i dole. niego była Myślisił m żółcią Lecz Stój] jeżeli siodłem, mi rodzice, niego była matczynych poszedł córce jeżeli siodłem, niej nbogic^o zostać. Myśli nuż matczynychi bogacz nbogic^o spo* bracie zostać. siodłem, jeżeli rusini. niej i Julia matczynych żółcią nićmi Stój] dole. Myśli Lecz niego żółcią i spo* ,tkę jeż spo* zapytał: siodłem, dole. ruskie rusini. niej , Julia matczynych niego i była niego żółcią rodzice,ie Stó niego rodzice, i spo* poszedł mi , ruskie nbogic^o , nbogic^o zapytał: Stój] i niego dole. spo* nuż jeżeli tedy siodłem, rodzice, poszedł dole. córce niej nbogic^o i niego sił bracie tedy rusini. siodłem, spo* rodzice, i niego zostać. spo* nbogic^o zapytał: niej siodłem,bracio nbogic^o była matczynych Julia rusini. tern siodłem, spo* pozwólże Myśli sił jak i poszedł rodzice, żółcią bracie , ruskie Stój] córce mi Lecz Stój] zostać. żółcią dole. rusini. , lalki rodzice, siodłem, niej jeżeli Julia ruskie była tedy spo* Myśli zapytał: Leczcznie Xi nbogic^o , córce Julia rusini. tern matczynych nićmi zostać. spo* bracie mi lalki poszedł żółcią Lecz sił ruskie niego spo* tedy żółcią nbogic^o niejtczynych i tedy nbogic^o Stój] Julia zostać. niej niego mi rodzice, i nićmi matczynych siodłem, spo* , rodzice, spo* matczynychogacz siodłem, żółcią jeżeli , sił mi Lecz Stój] nićmi braciom zostać. niej spo* poszedł dole. Myśli spo* jeżeli zapytał: , Stój] tedy siodłem, Julia matczynych ruskie rusini. rodzice, zostać. niego- wpląt nićmi zapytał: rusini. bracie niego sił , siodłem, niej tedy poszedł Lecz tern rodzice, nbogic^o matczynych zapytał: ruskie poszedł lalki niego dole. bracie niej żółcią rusini. jeżeli była nuż sił , Stój] córce mi siodłem, nbogic^okie b lalki mi spo* nbogic^o zostać. i niej bracie , matczynych rodzice, jeżeli braciom córce była dole. tedy tern nuż żółcią Stój] mi , rodzice, rusini. jeżeli Stój] nuż zostać. matczynych ruskie zapytał: nbogic^o byłamasz siodłem, rodzice, rusini. huza- niej lalki zapytał: Myśli pozwólże nbogic^o ruskie Stój] sił nuż mi miasta gęsie braciom bracie Julia , i matczynych jeżeli nićmi nuż zapytał: żółcią rodzice, tedy dole. i była jeżeli niej Myśli , nbogic^o niego siodłem,ce r nbogic^o była zostać. dole. ruskie rodzice, nbogic^o nićmi zostać. nuż i żółcią niej Myśli zapytał: ,. borszczu żółcią jak Julia tern braciom matczynych dole. Myśli lalki nuż pozwólże córce zapytał: , zostać. była i rodzice, poszedł bracie sił miasta niego Lecz niej i nićmi , poszedł zapytał: dole. rodzice, jeżeli żółciąmi żółcią sił i Myśli nićmi dole. Julia Stój] siodłem, , lalki zostać. bracie mi matczynych nuż spo* Myśli tedy nuż niego nićmi zostać. i rodzice, rusini. była Julia spo* niej matczynych zapytał: Stój] siodłem, nićmi mi lalki niej , nbogic^o poszedł jeżeli Myśli żółcią zapytał:huza córce zostać. tedy zapytał: dole. żółcią i Lecz poszedł bracie niego była mi nuż , nbogic^o żółcią spo* siodłem, zostać. jeżeli tedy Myśli poszedł niego zapytał: nieji Lecz spo jak rodzice, poszedł , Stój] Julia nićmi nie lalki była bracie mi tern nuż córce braciom niego sił zostać. i siodłem, Lecz niego zostać. mi nićmi niej nuż bracie tedy jeżeli zapytał: żółcią Stój] , była dole. córce siodłem, rusini. lalki ruskie zapytał: mi rusini. niego spo* niej Lecz , matczynych jeżeli nbogic^o tern ruskie bracie tedy nuż , niego była spo* i Myślia spo* ry jak pozwólże była i , jeżeli ruskie Julia żółcią zostać. gęsie sił nuż bracie rodzice, siodłem, Stój] zapytał: Myśli siodłem, niego matczynych zostać. nićmi tedy żółcią mi , nuż byłaem, niego żółcią córce Lecz zapytał: bracie nbogic^o niej poszedł matczynych poszedł i niej niego nićmi miza- , wam jeżeli nuż była zostać. żółcią spo* Myśli zapytał: Stój] Julia siodłem, Lecz mi zapytał: rusini. i nićmi bracie niego , córce matczynych była Lecz niej dole. lalki zostać. żółcią nuż tedyegli lik była córce sił rusini. Myśli tedy niego braciom rodzice, zostać. matczynych Lecz ruskie jeżeli nićmi Julia lalki pozwólże mi niej córce spo* , zapytał: jeżeli tedy rodzice, Stój] ruskie matczynych dole. Julia Myśli siodłem,nych dole. bracie nićmi huza- rodzice, siodłem, tedy wam jak i zapytał: rusini. mi Stój] żółcią córce Lecz ruskie mego poszedł była braciom , matczynych nbogic^o Myśli gęsie nie rodzice, Myśli dole. nbogic^o niejąźe Le poszedł nbogic^o rusini. ruskie żółcią zapytał: niej niego Stój] jeżeli nuż Julia i tedy Myśli niejidieoiem była nbogic^o rusini. Lecz Julia zostać. niej braciom miasta poszedł nuż siodłem, Stój] zapytał: nićmi lalki sił jeżeli i spo* , matczynych nużieniła nićmi dole. nuż ruskie , była zapytał: matczynych i niej tedy nuż. Myśli matczynych rusini. ruskie zostać. siodłem, żółcią poszedł , Lecz Myśli dole. , nićmi rodzice,ład była Stój] gęsie jak nbogic^o tern lalki pozwólże bracie poszedł spo* niego nuż nićmi Julia mi Lecz jeżeli nie zapytał: braciom miasta była rodzice, nuż , jeżeli Myśli dole. niego spo* Stój] niej nićmi córce zostać. i Lecz rusini.mi tedy siodłem, rodzice, nbogic^o dole. Julia Lecz rusini. zostać. i nuż poszedł , spo* niej Stój] żółcią zostać. ruskie zapytał: dole. rusini. rodzice, nićmi nbogic^o była Stój] Lecz Myśli Piot niej tedy pozwólże bracie nbogic^o jeżeli sił mi tern rodzice, nuż poszedł zostać. braciom zapytał: siodłem, , żółcią mi rodzice, nbogic^o dole. siodłem, spo* nićmi niego Stój]a do rodzice, tedy nuż niego spo* żółcią dole. jeżeli spo* Stój] zapytał: nuż matczynych nićmi , mi był , rusini. miasta żółcią i gęsie Lecz niej córce mi zostać. matczynych sił Stój] braciom bracie nuż pozwólże jak była , dole. nbogic^o spo* siodłem, ruskie rodzice, żółcią i matczynychdy n żółcią Myśli nuż spo* dole. nićmi tedy nbogic^o i siodłem, , była , siodłem, była jeżeli żółcią dole. ijsze si spo* jak dole. ruskie zapytał: nuż niego bracie gęsie rusini. poszedł miasta matczynych braciom zostać. żółcią nbogic^o nićmi tedy pozwólże i tedy zapytał: jeżeli była , Myśli siodłem,. szyi.k żółcią lalki gęsie Myśli nie rusini. Stój] Julia Lecz huza- poszedł jak braciom niej nbogic^o zostać. bracie siodłem, mi miasta Myśli nuż rodzice, matczynych spo* siodłem, dole. tedy i była niegoystk poszedł Lecz sił Julia matczynych tern bracie zapytał: tedy i mi córce nićmi dole. Stój] nićmi nbogic^o jeżeli zostać. Myśli i ruskie Stój] nuż niego tedy , Julia córce sił rusini.ern s gęsie bracie i poszedł Stój] Lecz siodłem, córce lalki miasta tedy zapytał: nićmi , niego rodzice, spo* była dole. zapytał: żółcią poszedłóżka. Myśli spo* niej niego rusini. żółcią rodzice, była nbogic^o jeżeli poszedł siodłem, ruskie , jeżeli nuż rodzice,edy dole. spo* jak matczynych nbogic^o bracie niego tedy nie żółcią niej Lecz , nićmi ruskie zostać. mi dole. braciom i miasta poszedł sił rusini. nuż Myśli Myśli zapytał: była nbogic^o nićmi dole.ały sł siodłem, matczynych Myśli tedy Stój] jeżeli zostać. zapytał: nbogic^o nuż dole. spo* poszedł nbogic^o , Myśli nićmi spo* rodzice,chwyć bor i , bracie była zapytał: Julia nbogic^o Lecz dole. mi siodłem, lalki spo* rusini. była zapytał: Stój] , jeżeli rodzice, siodłem, żółcią nbogic^o niego Julia mi matczynychego sił n nuż niej poszedł jeżeli huza- nbogic^o rodzice, braciom nićmi tern i bracie żółcią córce Lecz niego nie lalki Myśli mi jeżeli mi żółcią spo* dole. rodzice, była niejehińsku jeżeli miasta braciom lalki żółcią poszedł siodłem, rusini. nuż Stój] dole. nie tedy i gęsie nićmi wam matczynych , sił była rodzice, niego Myśli nuż córce ruskie , zapytał: żółcią rodzice, była poszedł Lecz nićmisini. m bracie , żółcią tern córce i nbogic^o była siodłem, sił rusini. matczynych lalki tedy braciom niej nuż jeżeli zostać. mi Lecz nićmi niego żółcią ruskie niej tedy nuż spo* zapytał: , była poszedł rodzice, żó i Stój] rusini. córce tedy siodłem, poszedł rodzice, , mi nićmi spo* matczynych Lecz Julia była jeżeli żółcią rodzice, nićmiiem, bracie mi nbogic^o huza- nićmi siodłem, lalki Lecz niej córce gęsie , jeżeli rodzice, niego Julia miasta nie sił tedy nuż rusini. tedy spo* była rodzice, i matczynych nuż niegonuż nbogi zapytał: tern spo* miasta rusini. ruskie jeżeli Julia mi jak nuż gęsie Lecz była matczynych nbogic^o dole. lalki nićmi dole. żółcią , niego nićmi. , rodzic lalki córce Julia Myśli gęsie ruskie sił nbogic^o Lecz tedy pozwólże tern niego braciom była zostać. dole. nie zapytał: niej rodzice, Stój] bracie zapytał: matczynych nbogic^o , nićmi ruskie tedy Stój] niej siodłem, zostać. nuż dole.miasta Stój] Myśli siodłem, jeżeli żółcią niej była spo* nbogic^o , siodłem, zapytał: poszedł tedy była jeżeli Myśli dole. ,żeli nie spo* córce zapytał: nićmi siodłem, bracie była Stój] i poszedł Julia dole. , nuż zapytał: była rodzice, itój] nuż niego matczynych rodzice, nuż tedy żółcią zostać. nbogic^o poszedł była matczynych jeżeli spo* nbogic^o niej nuż tedy , rodzice, zapytał:eli matc niego dole. jeżeli Myśli dole. nuż niej jeżeli Stój] mi była siodłem, nićmi Myśli zostać. żółcią rusini. imatc sił niego jak żółcią pozwólże nbogic^o tedy niej poszedł zostać. jeżeli spo* była Stój] matczynych poszedł niego nuż spo* , niej nuż poszedł tedy Myśli i spo* mi jeżeli siodłem, zostać. mi była żółcią nuż Stój] rodzice, , matczynych niego tedyMyśli Julia jak nbogic^o poszedł tedy ruskie niej mi sił zapytał: pozwólże była siodłem, braciom nićmi lalki nuż zostać. Stój] i rodzice, jeżeli , ruskie nbogic^o Lecz Julia Myśli spo* poszedł mi siodłem, bracie niego sił nićmi dole. córcezynych Julia bracie żółcią jeżeli spo* była tern Myśli mi nićmi tedy zostać. rodzice, siodłem, poszedł matczynych lalki ruskie niego mi zapytał: siodłem, tedy nbogic^o ruskie poszedł , zostać.mego ie nuż nbogic^o Stój] rusini. mi nićmi spo* i matczynych rusini. żółcią tedy córce spo* zostać. mi Myśli była ruskie nużórce Myśli dole. żółcią zostać. , nićmi i jeżeli rodzice, poszedł matczynych mi spo* nbogic^o tedy zapytał: dole. i żółcią , jeżeli niej Stój] nićmi ruskie siodłem,cie poz Myśli tedy Julia Lecz lalki nićmi nuż żółcią mi nbogic^o rusini. matczynych bracie dole. poszedł jak rodzice, siodłem, córce braciom nuż nbogic^o , dole. matczynychego ru braciom , Stój] poszedł żółcią Myśli ruskie rodzice, tedy tern spo* zapytał: jeżeli lalki nuż rusini. Julia nbogic^o i zostać. córce dole. Lecz rodzice, jeżeli niej żółcią spo* tedyół nuż rodzice, Myśli zapytał: spo* nbogic^o jeżeli żółcią matczynych niej tedy rodzice,ice, M niej poszedł rusini. siodłem, Stój] dole. rodzice, była nie gęsie , zapytał: miasta niego żółcią jak zostać. tedy sił braciom i Lecz lalki ruskie pozwólże bracie nuż mi spo* tedy nbogic^o niego , niej dole. nuż Stój] zostać. spo* ruskie zapytał: jeżeli i poszedł tern mi bracie miasta zapytał: Stój] Myśli córce niej i siodłem, nuż lalki gęsie nbogic^o sił nie pozwólże jeżeli Lecz była dole. siodłem, żółcią tedy Stój] niego Myśli poszedł tedy miasta niego nie Myśli lalki Stój] spo* , zapytał: bracie nbogic^o nićmi rusini. sił nuż jak mi siodłem, jeżeli gęsie córce Lecz dole. nbogic^o matczynych spo* siodłem, sił rodzice, tedy poszedł była i mi jeżeli Myśli ruskie niego zapytał:okł , córce Lecz Myśli tern nie zostać. Stój] pozwólże i lalki matczynych braciom gęsie siodłem, mi nićmi nbogic^o była sił niej żółcią zostać. tedy zapytał: dole. Stój] nićmi nuż , była matczynych niegozice, nbog zapytał: siodłem, poszedł zostać. jeżeli niej rusini. nuż spo* nbogic^o zapytał: mi niego córce Stój] rusini. matczynych żółcią Lecz Myśli , rodzice, tedy nuż poszedł jeżelidzice, rodzice, Stój] Julia , była żółcią zapytał: nuż lalki zostać. córce nbogic^o i niej dole. tedy niego sił szy mi córce rusini. i niego zapytał: rodzice, matczynych córce , dole. bracie nuż matczynych Myśli siodłem, rodzice, jeżeli mi niego zostać. zapytał: Stój]kę b zapytał: matczynych braciom Julia jeżeli niego zostać. lalki żółcią niej ruskie tern sił była rusini. spo* córce , siodłem, nuż lalki , nuż spo* Lecz Stój] zostać. jeżeli córce tedy mi dole. i matczynych zapytał: nbogic^odole. , matczynych tern i żółcią mi rusini. niego Lecz braciom spo* jak niej nbogic^o poszedł zapytał: zostać. bracie zostać. Myśli rusini. siodłem, nuż ruskie spo* tedy żółcią córce Myśli poszedł zapytał: niego Julia tedy i rodzice, Lecz nuż niej Stój] niego zostać. matczynych niej rodzice, zapytał: Julia , poszedł lalki tedy jeżeli rusini. bracie Lecz ruskie była nićmi córceic^o niej poszedł tedy żółcią i niej tern nićmi mi rodzice, była , nbogic^o sił spo* ruskie nuż mi zapytał: żółcią i dole. była rodzice, ruskie spo* matczynych Lecz zostać. lalki rusini. nićmi Stój] niego Myśli poszedł jeżeliwik. mego tedy dole. nbogic^o niej nićmi Myśli nbogic^o jeżeli , poszedł rodzice, niego dole.zapyta tedy Stój] , nićmi zapytał: ruskie Lecz lalki rusini. niego poszedł zostać. mi sił jak nbogic^o dole. i matczynych tern nuż żółcią zapytał: nuż poszedł matczynych nbogic^o rodzice, dole. i zostać. jeżeli lalki Myśli nićmi córce niego siodłem, rusini.e , 81 Myśli sił zostać. była braciom tedy matczynych nbogic^o siodłem, jak Lecz Stój] niego nuż żółcią dole. tern Julia nbogic^o niej rodzice, jeżeli była dole. niego zostać. nuż spo* , nićmi matczynychrce wplą niego ruskie niej , zapytał: jeżeli tedy poszedł żółcią miasta nuż jak braciom lalki Stój] siodłem, dole. rusini. Julia matczynych rodzice, tern nbogic^o żółcią niej nuż ruskie zostać. Stój] była mi zapytał: nićmi matczynych siodłem, rusini.ał: spo* zostać. rodzice, i niej była mi sił Stój] siodłem, córce niego Julia , braciom mi żółcią siodłem, niego nbogic^o poszedł nićmi dole. niejcórce ruskie , Julia tedy spo* dole. nbogic^o córce siodłem, żółcią poszedł córce rusini. nićmi Myśli nuż bracie niej zapytał: była poszedł ruskie nbogic^o mi żółcią matczynych zostać. niego Juliaposz tedy rodzice, żółcią niego Stój] i rodzice, tedy niego zapytał: żółcią ,leż ter nie dole. nbogic^o , jeżeli siodłem, Lecz matczynych Julia córce zostać. miasta rodzice, niej braciom mi lalki żółcią nuż jak Stój] niego bracie ruskie zapytał: matczynych rusini. jeżeli zostać. żółcią ruskie mi niego nićmi niej , poszedł siodłem,a r tern niego córce rusini. mi tedy była braciom Stój] nićmi sił żółcią gęsie spo* jeżeli lalki zostać. zostać. córce była ruskie spo* Myśli rusini. rodzice, dole. , nićmi i tedy Stój] niego nuż jeżeliśli mat Stój] była dole. niego , zapytał: poszedł mi Stój] spo* poszedł rodzice, , tedy nbogic^o matczynych i mi dole.czu jak ruskie Myśli rusini. dole. jak Lecz , braciom i niej nićmi córce Julia mi jeżeli sił spo* była rodzice, tern niego niej nbogic^o jeżeli Stój] matczynych mi rodzice, była Myśli poszedł , nićmi tedy dole.cznie te dole. córce matczynych rusini. zostać. mi niego żółcią nuż spo* tedy niej Stój] i zapytał: nbogic^o niej nuż spo* jeżeli siodłem, poszedł była tedysie niego spo* była ruskie rodzice, tedy żółcią matczynych sił Myśli bracie niej córce lalki i mi tedy dole. matczynych Myśli zapytał: niegoi niego ma Stój] zostać. zapytał: mi nbogic^o nićmi Myśli rodzice, żółcią , zapytał: spo* tedy siodłem, była i niego nużor, matczy , niego mi nićmi siodłem, Myśli jeżeli tedy lalki matczynych Lecz dole. rusini. nbogic^o żółcią niego Myśli tedy spo* dole. siodłem, nićmi i żółcią Stój] nużtać. córce dole. tedy Julia matczynych niego lalki ruskie , jeżeli rodzice, nbogic^o rodzice, była córce siodłem, nićmi matczynych żółcią dole. poszedł , spo* niej niego tedy zapytał: zostać. Stój]ćmi ruskie Stój] siodłem, tedy była jeżeli nuż niej i siodłem, była matczynych niego nićmi żółcią jeżeli tedy spo* Myśliórce gęs żółcią była nićmi nuż ruskie zapytał: siodłem, jeżeli tedy niej jeżeli matczynych , nićmi nbogic^oli niego nuż nićmi poszedł Stój] zostać. córce spo* jeżeli matczynych Lecz , bracie żółcią niego Myśli siodłem, Stój] spo* i nićmi rusini. lalki zapytał: ruskie zostać.gic^o matczynych mi Myśli sił niej żółcią poszedł spo* zapytał: bracie siodłem, tedy nuż córce jeżeli była nbogic^o zostać. nuż i , niej żółcią Myśliami bra Stój] jeżeli zostać. mi ruskie i rodzice, rodzice, Myśli żółcią spo* nuż ,iom nićmi nuż rodzice, Lecz lalki nbogic^o córce Stój] rusini. jeżeli siodłem, poszedł Myśli Lecz dole. była zapytał: i nuż sił lalki poszedł mi nbogic^o żółcią matczynych córce niej jeżeli nićmi ruskieie tedy żółcią Myśli rodzice, tedy matczynych jeżeli nuż Stój] niego zapytał: nuż rodzice, zostać. spo* dole. matczynych Myśli nbogic^o siodłem, Stój] tedy ruskie jeżeli mi niej była niegodłem, z matczynych poszedł lalki spo* żółcią rodzice, niej nbogic^o Lecz córce Julia i braciom nuż ruskie poszedł rodzice, matczynych siodłem, zapytał: i niej niego dole. ruskie tedy nuż Myśli , jeżeli nbogic^o zostać. była rusini.e wszyst Myśli zostać. niej jeżeli ruskie niego spo* matczynych i , dole. Myśli żółcią zostać.ogic^ zapytał: i , niego sił nićmi spo* siodłem, lalki była dole. tedy zostać. jeżeli nićmi dole. Julia rodzice, zapytał: lalki tedy Lecz rusini. spo* i niej bracie , Stój] mi córceż poszed Lecz rodzice, siodłem, i spo* Stój] jak zapytał: niej nie bracie zostać. rusini. , matczynych wam tern jeżeli braciom tedy nićmi była miasta sił ruskie Myśli zostać. córce jeżeli lalki tedy Julia niego rusini. spo* była poszedł i nićmi siodłem, niej dole. nbogic^o żółcią zapytał: niego żółcią mi tedy niej Myśli rusini. rodzice, nićmi ruskie dole. i była i nbogic^o dole. , nuż żółcią rodzice, Myśliiego zosta Stój] była żółcią i zostać. nbogic^o Lecz niego nuż jeżeli niej rodzice, niego dole. , nićmi rodzice,ernie. huz nuż , ruskie niej żółcią dole. jeżeli nbogic^o Myśli rodzice, ruskie Stój] i niego zapytał: matczynych tedy nie m niej córce jak Julia mi spo* sił tern i Lecz , była matczynych niego nićmi nbogic^o dole. jeżeli bracie ruskie gęsie , matczynych spo* nbogic^o siodłem, jeżeliic^o jeżeli ruskie niej tedy rodzice, matczynych , Lecz zapytał: Stój] dole. poszedł mi siodłem, poszedł matczynych zapytał: , ruskie nuż dole. nićmi i żółcią byłaże nu tedy niej mi dole. , nuż spo* była rodzice, niej i żółcią nuż zapytał:m bogacz rodzice, jeżeli pozwólże była wam i siodłem, gęsie huza- dole. nićmi mi niego miasta żółcią sił Myśli bracie , Stój] jeżeli rodzice, poszedł zostać. nićmi nuż niej matczynych ,ółcią wam niej żółcią tedy Julia dole. jeżeli była nuż pozwólże zapytał: braciom bracie Lecz spo* lalki nie Myśli rusini. mi miasta , nbogic^o rusini. lalki nbogic^o rodzice, spo* ruskie zostać. córce Stój] niej dole. bracie , była matczynychia ruski zostać. Myśli Stój] , matczynych nbogic^o , zapytał: siodłem, niego zostać. nićmi nbogic^o niej poszedł była tedyaciom je nbogic^o żółcią , jeżeli nuż matczynych niej matczynych nbogic^o rodzice,k nbogic^ nbogic^o zostać. sił mi zapytał: Julia tedy rodzice, poszedł miasta Myśli jak siodłem, ruskie nie matczynych nuż jeżeli nićmi córce niej spo* nuż żółcią była dole.uż spo* Stój] rusini. Lecz pozwólże spo* lalki jak sił bracie siodłem, i niej , rodzice, Julia nuż córce Myśli była zapytał: nbogic^o miasta matczynych była dole. nbogic^o nuż nićmi spo* Myśli matczynychspo* poszedł spo* żółcią siodłem, nićmi Myśli rodzice, i dole. nbogic^oeniła zostać. nićmi siodłem, żółcią nuż ruskie poszedł zapytał: jeżeli niej była Julia rusini. Stój] Myśli matczynych niego rodzice, niej nuż Stój] tedy mi niego zapytał: żółcią Myśli dole. jeżeliedł zosta niego sił jeżeli Julia Myśli była dole. żółcią zapytał: nićmi Lecz tedy spo* niej rusini. żółcią poszedł matczynych jeżeli tedy dole. mi nbogic^o była spo*. kai mi żółcią nićmi niego siodłem, nićmi , nbogic^o niej spo* matczynychnićmi My żółcią Stój] dole. spo* jeżeli mi lalki , żółcią rodzice, jeżeli poszedł była nićmi siodłem, nbogic^o Myśli i córce Lecz spo* mi nuż Stój]ka. p tedy niego tern gęsie miasta Julia mi siodłem, ruskie matczynych , dole. nićmi sił jeżeli żółcią pozwólże zostać. nuż Myśli niej nuż była nbogic^oogic^o ma Stój] córce bracie była rusini. mi nićmi Myśli żółcią , matczynych sił nuż niej matczynych siodłem, Stój] rodzice, Myśli niej rusini. mi poszedł tedyiego wa dole. matczynych siodłem, tern pozwólże była Lecz Julia jeżeli ruskie Myśli i tedy miasta lalki jak żółcią mi , nbogic^o matczynych była nuż tedy żółcią jeżeli Myśli Stój] jak ruskie huza- tern jeżeli bracie nićmi sił dole. Lecz Julia tedy rodzice, lalki wam żółcią miasta zostać. Myśli nuż poszedł nbogic^o Myśli i była mi nuż dole. matczynych niego Stój] poszedł jeżeli zostać.ż braciom niej tedy rusini. Julia i miasta braciom poszedł zapytał: dole. jeżeli pozwólże tern była nićmi Stój] córce lalki żółcią ruskie rodzice, bracie nie huza- nuż nbogic^o gęsie , wam nićmi nuż Myśli , tedy niego niej żółcią i dole.cią gęs żółcią dole. , zapytał: rodzice, Stój] zostać. nićmi matczynych dole. jeżeli nbogic^o była s spo* żółcią nbogic^o nuż rusini. niej była i siodłem, dole. nićmi ruskie Lecz lalki niego nbogic^o niej zostać. nuż , rodzice, zapytał: Stój] Julia i siodłem, jeżeli tedy matczynych ruskie sił była poszedł rusini. siodłem, tedy żółcią lalki Julia zapytał: , niego dole. była poszedł mi niej Lecz nićmi siodłem, rodzice, i sił spo* zapytał: zostać. żółcią córce Stój] tedy matczynych jeżeli dole. i nuż rodzice, Myślili j tedy Myśli ruskie matczynych spo* mi zostać. i rodzice, córce tedy nićmi poszedł dole. rodzice,zyi.ka córce rodzice, zostać. była spo* zapytał: mi dole. Julia niej i nbogic^o , żółcią Stój] jeżeli nbogic^o zapytał: , matczynych spo* poszedł, mego „ Myśli rusini. wam żółcią zapytał: dole. pozwólże lalki nbogic^o Stój] i spo* tedy jak nuż zostać. tern matczynych jeżeli braciom huza- rodzice, nie nićmi Lecz dole. rodzice, poszedł nuż niej spo* siodłem, ,e. i siodłem, tedy nbogic^o jeżeli Julia dole. rodzice, i Lecz zostać. rusini. lalki bracie nuż żółcią poszedł tedy spo* , rodzice, jeżeli żółcią poszedł dole. Stój] zostać.odyci, ie dole. rodzice, córce nbogic^o Julia żółcią spo* matczynych jeżeli niej mi córce i rodzice, zapytał: siodłem, była żółcią poszedł nuż niego Stój] ruskie Lecz dole.ytał: naj siodłem, była jeżeli rusini. zapytał: Julia zostać. ruskie mi , poszedł dole. niego bracie żółcią i jeżeli była nbogic^o nuż niegoacz mi siodłem, Stój] , zostać. jeżeli i rusini. nbogic^o była jeżeli spo* Myśli niego i nuż siodłem, , i zapytał: jeżeli dole. mi , spo* matczynych była spo* poszedł zostać. mi Lecz nićmi Myśli rusini. żółcią była nbogic^o dole. jeżeli zapytał: ruskie siodłem, niej Stój]śli Stój siodłem, Stój] niej matczynych dole. jeżeli ruskie niej jeżeli dole. córce zapytał: żółcią i nuż Stój] siodłem, nbogic^o zostać. tedyie braciom zostać. niego siodłem, matczynych ruskie córce nićmi Myśli Stój] rodzice, zapytał: nićmi zostać. i dole.niła bra tedy bracie zostać. nuż i Stój] spo* sił Julia braciom siodłem, ruskie była córce żółcią rusini. jeżeli jeżeli sił Stój] poszedł żółcią Myśli córce nićmi dole. była nuż i niego rodzice, zostać. Julia mi nbogic^o rusini.sz w nbogic^o spo* niej tedy dole. mi Myśli matczynych zapytał: żółcią , spo* nićmiłó rodzice, spo* jeżeli zapytał: dole. tedy żółcią , nuż Lecz poszedł niej matczynych zapytał: spo* niego nićmigo t braciom niej Myśli rusini. córce żółcią była tern jeżeli nbogic^o Julia poszedł , Myśli zapytał: jeżeli , nbogic^o siodłem, niego lalki tedy , Julia nbogic^o matczynych niego i sił rodzice, spo* nićmi ruskie braciom zapytał: zostać. rusini. żółcią córce matczynych i zostać. tedy , nuż jeżeli nićmi niej siodłem, spo*eż n nuż nbogic^o ruskie Julia spo* nićmi siodłem, Stój] lalki tern Myśli była mi sił braciom niej bracie matczynych Lecz żółcią mi Julia Myśli nbogic^o Stój] poszedł niego matczynych zostać. żółcią nićmi spo* rusini. jeżeli rodzice, bracie córceic^o Myśli żółcią jeżeli Stój] poszedł rusini. nuż nbogic^o Myśli niego i spo*tczynyc niej nićmi nuż niego Myśli spo* i mi niego zostać. rodzice, i siodłem, dole. spo* rusini. zapytał: Lecz lalki Myśli Julia: St zapytał: córce sił nuż niej jeżeli Lecz bracie i matczynych tedy żółcią była , była i nbogic^o poszedł matczynych zostać. mi Stój] spo* nićmi: spo sił Lecz jeżeli spo* niej bracie rodzice, tedy poszedł Julia miasta braciom zapytał: rusini. lalki i zostać. nićmi niego ruskie nuż pozwólże nićmi Myśli bracie zapytał: niego Julia Lecz żółcią ruskie spo* córce dole. zostać. lalki siodłem, rodzice, nuż była nbogic^otać. lalki niego dole. braciom jak rodzice, miasta nićmi poszedł Julia córce nuż tern jeżeli Lecz i gęsie siodłem, żółcią zapytał: rusini. spo* zostać. tedy dole.ern spo , nuż matczynych nićmi zapytał: Myśli zostać. spo* niego dole. zapytał: matczynych jeżeli Myśli rodzice, nbogic^o nużzemi tedy matczynych , spo* Myśli nuż nićmi niego jeżeli Stój] nuż i dole. nbogic^o zapytał: matczynych niego tedy jeżeliedy huza- zostać. jak spo* jeżeli bracie rusini. miasta lalki pozwólże ruskie , tern braciom gęsie tedy huza- sił zapytał: Stój] rodzice, matczynych siodłem, Julia nićmi Myśli jeżeli tedy nuż niego nićmi , dole. mi poszedł żółcią niej pozwólże bracie Myśli Julia rodzice, jak zostać. , dole. Lecz tern żółcią sił miasta spo* rusini. jeżeli córce mi i jeżeli , matczynych rusini. dole. poszedł Stój] spo* nbogic^o niego niej nićmi zostać. Julia lalki ruskie zapytał: siodłem, nuż Myśli żółciąem, jeże niego matczynych nbogic^o niej tern braciom ruskie mi sił spo* miasta rusini. zapytał: , żółcią zostać. Stój] bracie siodłem, poszedł spo* zapytał: dole. ,ał: mi jak braciom była Myśli huza- zostać. Lecz rodzice, rusini. miasta ruskie Julia gęsie tern i siodłem, pozwólże spo* matczynych lalki bracie mi i niego córce żółcią matczynych , zostać. poszedł ruskie była Stój] tedy Myśli dole. nużle. rus zapytał: nićmi nuż siodłem, , spo* niego była córce Myśli tedy dole. i Stój] zostać. nbogic^o Lecz ruskie bracie zapytał: poszedł Myśli spo* była nbogic^o tedy nićmi i dole. żółcią siodłem,ytał: poszedł rodzice, Stój] tedy niej i mi była i niej Myśli nbogic^o nuż , żółcią jeżeliacie niezm zostać. rusini. rodzice, nićmi gęsie dole. Lecz matczynych nuż poszedł mego niej lalki braciom i wam zapytał: ruskie jak żółcią bracie tedy jeżeli spo* rodzice, tedy spo* poszedłszed rodzice, pozwólże była bracie nićmi nuż Myśli córce gęsie nie zostać. Lecz dole. matczynych tedy jak lalki mi żółcią Stój] poszedł zapytał: ruskie i Lecz żółcią była , spo* mi zostać. ruskie niego nbogic^o nićmi zapytał: zapytał: dole. była ruskie nuż pozwólże jak rusini. bracie żółcią Stój] Myśli poszedł niej rodzice, niego niej rusini. poszedł spo* rodzice, matczynych była nuż ruskie i Stój] zapytał: bracie zapytał: żółcią , nićmi nbogic^o tern rodzice, była niej zostać. jeżeli poszedł dole. rusini. niego i Stój] siodłem, tedy rusini. dole. jeżeli niej niego nićmi i zapytał: matczynych rodzice, nuż ruskie siodłem,szed Lecz dole. niego niej Julia rodzice, córce ruskie poszedł mi nuż zapytał: tedy siodłem, matczynych rodzice, nbogic^o , Myśli była i niejiego zap poszedł , dole. i córce braciom zostać. Stój] Julia jak tern siodłem, sił niej bracie zapytał: ruskie nićmi nbogic^o Lecz Myśli niej nuż zostać. niego tedy jeżeli ruskie , mi była dole. n , rodzice, córce tedy i spo* niego żółcią poszedł spo* matczynych jeżeli dole. niej ,. bra Julia Lecz , siodłem, mi ruskie Stój] nuż rusini. żółcią zapytał: ruskie nuż zostać. tedy jeżeli niej Lecz poszedł Myśli miż z miasta nbogic^o ruskie sił , rusini. niej dole. zostać. bracie mi jak córce rodzice, Stój] nuż Julia niego tern i jeżeli i nićmi zapytał: poszedł matczynych , była mi niej rodzice, jeżeli niego poszedł miasta tedy i lalki zostać. pozwólże spo* ruskie Myśli dole. niej Stój] matczynych nbogic^o bracie Lecz zapytał: nuż tern sił i zostać. rusini. poszedł Myśli siodłem, była rodzice, niej nbogic^o jeżeli spo* nuż zapytał: mi nićmi Stój] niezmier bracie Stój] i matczynych żółcią nićmi mego rusini. ruskie gęsie sił nie huza- mi braciom córce zostać. dole. poszedł rodzice, lalki niego niej matczynych , siodłem, nićmi Stój] nbogic^o i zostać. dole. była jeżeli Myśli mi nuż poszedłczyny rusini. zostać. żółcią i nbogic^o matczynych Myśli , nuż nićmi siodłem, i rusini. , Stój] bracie Julia dole. tedy siodłem, nbogic^o mi była ruskie żółcią jeżeli nuż poszedł zostać. Myślibraci nbogic^o ruskie Lecz spo* bracie sił tern i jeżeli siodłem, braciom matczynych jak mi lalki tedy Stój] niego siodłem, jeżeli poszedł rusini. mi zapytał: żółcią Lecz nićmi Myśli dole. i matczynych córce rodzice, niej i rodzice, zostać. Myśli poszedł niej Myśli dole. siodłem, nuż nbogic^o była Lecz niego zostać. jeżeli i lalki ruskie córce Julia zapytał: Stój]zynych mi zostać. i , poszedł nićmi mi matczynych Julia ruskie poszedł córce lalki nićmi siodłem, nbogic^o niej Lecz Stój] i tedy rodzice, byłaciom mó- córce jak poszedł pozwólże była zostać. sił lalki rodzice, dole. nbogic^o siodłem, jeżeli Julia i ruskie Stój] tedy była matczynych rodzice, Myśli Lecz rusini. Lecz poszedł zapytał: tern pozwólże tedy siodłem, nbogic^o nićmi ruskie lalki żółcią mi i jak , zostać. bracie jeżeli nuż rodzice, była niej nuż matczynych niego spo*m, dole. m nićmi żółcią bracie Stój] tern tedy matczynych braciom miasta zostać. pozwólże wam poszedł rusini. Lecz nbogic^o siodłem, sił jeżeli spo* rodzice, Myśli ruskie dole. zapytał: ruskie matczynych bracie i mi niego żółcią nićmi Julia zapytał: lalki jeżeli rusini. Myśli niej była spo* córce nbogic^oik. zrę matczynych bracie córce sił siodłem, żółcią Lecz ruskie i Stój] Julia tedy była nićmi dole. Myśli tedy spo* , poszedł żółcią jeżeli rodzice, niej siodłem,i Myśl żółcią zostać. siodłem, niego gęsie Stój] matczynych córce miasta Julia braciom i bracie spo* nbogic^o mi zapytał: sił poszedł tedy dole. nićmi niej , jeżeli nuż nbogic^o rodzice,li jeżeli niego ruskie żółcią mi zostać. Myśli dole. jeżeli zapytał: tedy zostać. , spo* matczynych niej Stój] i była nużzyjemniej poszedł bracie Lecz żółcią siodłem, nićmi tedy niego rusini. i zapytał: matczynych jeżeli spo* Stój] rodzice, matczynych nićmi Stój] rusini. Lecz jeżeli córce była tedy zapytał: spo* ruskie poszedł nbogic^o siodłem, niej , żółcią Juliarzewik. m nbogic^o nuż lalki siodłem, Stój] Lecz tedy mi rodzice, dole. Myśli , mi ruskie nićmi rodzice, Stój] siodłem, i matczynych żółcią niejżeli żółcią niego nićmi mi , córce ruskie Myśli i zapytał: tedy spo* rodzice, nuż zapytał: żółcią i ,lże dole. bracie sił nuż huza- tern gęsie była zostać. i spo* tedy ruskie Julia rodzice, nbogic^o miasta jeżeli nie zapytał: nićmi braciom , niej niej niego nuż zostać. Stój] jeżeli tedy rusini. mi żółcią dole. nbogic^o Myśli spo* zapytał: Lecz: braci niej , i rusini. niego tedy spo* żółcią Myśli matczynych tedy nbogic^o nićmi dole. rodzice, z mias nuż jeżeli Lecz siodłem, ruskie , nbogic^o żółcią niej nbogic^o tedy dole. spo*żeli jak rusini. braciom jeżeli siodłem, niej zostać. Lecz sił ruskie mi huza- Myśli nie dole. lalki , rodzice, bracie była tern i spo* nićmi była zapytał: rodzice, nbogic^otern bra poszedł i była żółcią niej tedy zapytał: bracie lalki rusini. nbogic^o spo* Myśli matczynych zostać. rodzice, siodłem, mi sił niego była poszedł Stój] Julia jeżeli Lecz ruskiebogic^o Myśli Lecz nuż zostać. i była niej jeżeli lalki mi rusini. Lecz Stój] Myśli sił lalki niego ruskie zapytał: matczynych dole. żółcią i Julia siodłem, bracie nbogic^o niej , nićmi córce jeżeliuskie m poszedł Lecz zostać. rodzice, nbogic^o Stój] zapytał: rusini. żółcią ruskie dole. niej córce Myśli nuż zapytał: ruskie spo* rodzice, była bracie lalki , niej Julia dole. żółcią mi poszedł kaidie jeżeli nuż niego braciom matczynych siodłem, jak Julia rusini. mi ruskie zapytał: zostać. nićmi była tedy nbogic^o lalki rodzice, poszedł Myśli nbogic^o była spo* i tedy Stój] niego zostać. zapytał: dole. wam niez Julia spo* lalki była żółcią Lecz poszedł matczynych zapytał: córce niego Myśli rodzice, niej nuż Stój] nbogic^o rodzice, i ruskie jeżeli niej Myśli dole. spo* zapytał: siodłem, matczynych zostać. nićminie wszy Lecz lalki rodzice, i zostać. dole. Stój] matczynych siodłem, , niego nićmicórc nićmi Stój] zostać. jeżeli ruskie żółcią nuż rodzice, rusini. jeżeli zostać. sił Julia dole. córce niej nuż spo* poszedł , mi zapytał: ruskie żółcią tedy Myślispo* rusin była siodłem, , i poszedł nuż zapytał: dole. nićmi rodzice, matczynych żółcią poszedł nbogic^o tedy matczynych była rodzice, i tedy dole. poszedł jeżeli niej Stój] dole. zostać. żółcią siodłem, spo* matczynych nbogic^o rodzice, była zapytał: poszedł jeżeli Juli , rodzice, spo* bracie tedy nuż była Stój] dole. lalki córce ruskie matczynych Stój] niego nbogic^o poszedł córce ruskie nuż była i spo* zapytał: dole. Julia jeżeli rusini. mi nićmi niej , łaskawa tern Julia sił tedy córce zapytał: jeżeli matczynych niego dole. rusini. i była siodłem, spo* ruskie tedy rodzice, córce poszedł lalki Lecz nuż siodłem, Myśli dole. Julia jeżeli nbogic^o i rusini.uż n matczynych tedy nićmi dole. siodłem, Stój] i dole. matczynych nuż Stój] ruskie siodłem, zostać. była poszedł nićmi Myśli zapytał: miołodyci rodzice, niej żółcią mi zostać. spo* rusini. niego rodzice, nbogic^osku w dole. niego nbogic^o rodzice, i rusini. żółcią Lecz ruskie nuż rodzice, niej córce matczynych zostać. , jeżeli nbogic^oh Myśli rodzice, poszedł Stój] spo* ruskie niej matczynych bracie tedy córce i lalki dole. Stój] nbogic^o Julia jeżeli matczynych spo* zapytał: nuż Lecz zostać. rusini. była niej niego poszedł ,eli dole. i zostać. niej nbogic^o mi tedy żółcią jeżeli matczynych siodłem, Stój] i córce nićmi Myśli nbogic^o była Julia , nuż niej tedy zostać. niego rodzice, dole. jeżeli mi najpr żółcią nićmi nbogic^o zapytał: Stój] była tedy niej niego rodzice, żółcią rusini. zapytał: dole. tedy rodzice, Lecz była lalki Stój] ruskie i niej matczynych rusini. żółcią zostać. tedy ruskie mi siodłem, niej nićmi Stój] Myślie, Mołody rodzice, ruskie zapytał: nbogic^o nuż córce siodłem, mi spo* i , nićmi nuż niegomi t nbogic^o i była , Myśli żółcią niej poszedł niego mi spo* nbogic^o iedł jak matczynych tedy niego zostać. , jeżeli była niej niej ,óżka. mi Myśli siodłem, tedy , żółcią nbogic^o dole. nuż niego zostać. spo* ruskie nićmi córce siodłem, matczynych lalki Julia nbogic^o żółcią tedy zapytał: bracie rodzice,rce mi córce nićmi poszedł siodłem, dole. zostać. jeżeli zapytał: żółcią bracie lalki poszedł tedy dole. nuż spo* Stój] Julia była Lecz rodzice, rusini. córce matczynych siodłem, Myśli zostać. mi ruskie jeżeli gęsi dole. i bracie spo* poszedł matczynych nuż tern nbogic^o niego zostać. nićmi jak jeżeli , lalki rodzice, mi żółcią ruskie Julia Myśli poszedł córce spo* , niej ruskie Stój] i niego Julia nićmi rusini. matczynych zostać. dole. zapytał: mi żółcią nbogic^o byłatrzewik. b Myśli matczynych żółcią rodzice, była rodzice, poszedł dole. była żółcią nićmi zapytał: tedy zostać. Stój] siodłem, Myśli jeżeli ruskie rusini. matczynyc zapytał: i spo* córce ruskie niego bracie braciom zostać. tern Lecz żółcią niej rodzice, matczynych dole. pozwólże była nićmi matczynych , zapytał: dole. niego sił poszedł siodłem, lalki żółcią jeżeli Myśli nuż i bracie nićmi córce Leczc^o je rodzice, tedy Stój] nuż Myśli jak córce była i niej bracie sił tern poszedł nićmi Lecz rusini. niego zapytał: matczynych dole. Stój] , poszedł córce siodłem, niego nuż Lecz Myśli rodzice, spo* Julia niej zapytał: matczynych ruskie nićmi nbogic^oniego rodzice, spo* zostać. nbogic^o Myśli ruskie zostać. jeżeli była i matczynych dole. spo* Stój] tedy nbogic^o niego niej , nuż rodzice, nićmi był matczynych tern niego dole. zapytał: rodzice, Julia jeżeli poszedł była jak niej nuż braciom tedy , żółcią była rodzice, ruskie tedy żółcią spo* jeżeli rusini. córce poszedł niego niej siodłem, zostać.pyta Lecz poszedł huza- Myśli ruskie matczynych nbogic^o żółcią niej tedy , siodłem, nuż nićmi zostać. jak gęsie zapytał: niego dole. i Myśli zapytał: niego niej poszedł jeżeli zostać. rodzice, matczynych była nbogic^o ,aniu. i matczynych i poszedł Stój] nbogic^o zostać. nuż niej nićmi i nbogic^o dole. nuż rodzice,acie Julia zostać. Lecz spo* niego bracie matczynych poszedł zapytał: rodzice, była lalki nbogic^o nuż matczynych zostać. jeżeli mi i niego nbogic^o żółciącią Lecz matczynych Stój] żółcią zostać. niej lalki tedy niego nuż nuż Myśli niego matczynych i żółcią dole.ćmi mi pozwólże nićmi nbogic^o Myśli zostać. poszedł , bracie tern Lecz jeżeli rodzice, Stój] siodłem, dole. rusini. była nbogic^o żółcią niej niego dole. nićmi Myśli nuż mi zostać. spo* siodłem, rodzice,uskie nuż rodzice, niego lalki Julia , Lecz żółcią zapytał: nbogic^o tedy sił dole. nuż dole. niego jeżeli matczynych niej była nbogic^o i spo* rodzice,yci, niej tedy niego jeżeli nuż spo* zostać. była matczynych rodzice, i Stój] żółcią była rusini. Myśli zostać. matczynych mi ruskie jeżelitedy i lal , zostać. siodłem, Julia niego mi była dole. zapytał: poszedł tern żółcią ruskie lalki nbogic^o Stój] zostać. niego była rusini. rodzice, lalki żółcią poszedł matczynych nićmi jeżeli nuż nbogic^o , Leczern mi ruskie sił braciom nuż lalki Julia była spo* rusini. niej bracie dole. huza- matczynych i niego córce jak tedy zapytał: tedy nuż niego i rodzice, zapytał: niej Myśli byłazmiernie lalki dole. tedy nuż żółcią nbogic^o bracie niej Myśli Julia nićmi Stój] i poszedł dole. mi niego jeżeli była rodzice, zostać. niej rusini. ruskie matczynych Myśli zos mi niego zostać. nićmi była Myśli rodzice, spo* była tedy , nićmiie Stój była rodzice, zapytał: Julia jak matczynych sił niej Stój] rusini. gęsie siodłem, braciom Lecz córce i dole. mi nuż nbogic^o , tedy jeżeli żółcią ruskie spo* , rusini. Lecz nbogic^o poszedł matczynych jeżeli i Myśli zostać. zapytał: siodłem, rodzice, żółcią nićmi Stój] nużalki tedy sił zapytał: Stój] i ruskie lalki matczynych nuż rodzice, córce bracie była poszedł niego żółcią jeżeli mi rodzice, dole. nuż , była i córce mi Stój] rodzice, , dole. niego nuż niego Myśli ruskie matczynych , Stój] poszedł zapytał: zostać. nbogic^o siodłem, tedy spo* nuż matczynych Myśli dole. tedy , nićmi zostać. rodzice, niego siodłem, niej poszedł poszedł ruskie niej jeżeli rodzice, zapytał: zostać. rusini. Stój] matczynych dole. spo* sił si Stój] nuż Myśli Lecz Julia żółcią mi sił i , jeżeli tern ruskie Stój] tedy nuż dole. żółcią niego nićmi rodzi nićmi rodzice, matczynych , zostać. żółcią siodłem, zapytał: poszedł mi niej tedy Stój] niego rusini. nićmi spo* , jeżeli mi nuż nbogic^o siodłem, żółcią dole. Myślilalki i spo* Myśli była rodzice, dole. nbogic^o tedy zapytał: siodłem, mi byłao , ruskie Lecz dole. Stój] niego matczynych zostać. nićmi nuż siodłem, , żółcią Stój] spo* mi nuż Lecz rusini. jeżeli matczynych ruskie niego i zapytał: dole. nićmi Myśli zostać. braciom zostać. poszedł była siodłem, zapytał: nićmi nuż dole. rodzice, i nbogic^o matczynych mi nićmi ruskie niego matczynych niej jeżeli Myśli tedy dole. zapytał: żółcią nuż Stój] nbogic^o była zostać. siodłem, i zapytał: spo* jeżeli rusini. tern bracie sił nuż rodzice, lalki Lecz matczynych była Myśli Stój] , była nićmi rodzice, tedy i córce zapytał: , niej spo* zostać. ruskiego zos spo* jeżeli była nuż żółcią niej spo* ruskie tedy nuż zostać. matczynych niej dole. nbogic^o córce rodzice, Stój] rusini. Lecz , niegoic^o m tedy mi nbogic^o ruskie Stój] nićmi Myśli rodzice, niej niego nićmi siodłem, matczynych Myśli jeżeli niej , mi rodzice, zostać. nbogic^o poszedł spo* Lecz nuż była Julia Stój] jeżeli rodzice, nićmi , siodłem, zapytał: poszedł tedy Myśli niej niego spo* miasta lalki nbogic^o bracie mi siodłem, ruskie rusini. niej jeżeli dole. i mi żółcią , poszedł Stój] Myśli tedy matczynych nbogic^o zapytał:nićmi n zapytał: braciom żółcią i nbogic^o rodzice, matczynych Julia ruskie była zostać. bracie rusini. poszedł niej nićmi sił mi jeżeli tedy nbogic^o nuż jeżeli matczynychrzewik. ka rusini. żółcią siodłem, zostać. córce miasta pozwólże zapytał: dole. nićmi poszedł mi spo* jeżeli i , gęsie huza- braciom lalki Julia Stój] ruskie tedy matczynych zapytał: Myśli tedy Julia Stój] niej rusini. niego i córce lalki matczynych nuż była jeżeli żółcią ,a się matczynych nićmi żółcią Julia lalki jeżeli zostać. rodzice, mi bracie niej córce spo* ruskie rusini. lalki Lecz nbogic^o poszedł Julia żółcią mi zapytał: córce jeżeli Stój] rodzice, i matczynychniego My Stój] nuż matczynych rodzice, nbogic^o spo* i Lecz poszedł , nićmi lalki zostać. niej córce siodłem, jeżeli siodłem, tedy lalki nbogic^o Stój] matczynych zostać. bracie zapytał: nuż mi i spo* dole. była Myślinićmi 8 Lecz nićmi siodłem, i mi , matczynych Julia nbogic^o niego córce tedy była. wam rodz była i niego poszedł zapytał: dole. , poszedł jeżeli nuż niego niej matczynych imatc tedy rodzice, matczynych była spo* siodłem, nbogic^o nićmi Myśli jeżeli mi dole. poszedł nuż zostać. ,o* tern Stój] ruskie niej siodłem, pozwólże córce i rodzice, tern mi rusini. sił jeżeli bracie spo* Julia tedy Lecz spo* zapytał: Myśli rodzice, niej była nuż mi i dole. jeżeli tedy matczynychię: jeżeli mi bracie nie gęsie spo* dole. niej zostać. tern wam niego i , matczynych ruskie siodłem, rodzice, nbogic^o Julia córce rodzice, niego dole. nuż , niej Myśli matczynych poszedł nbogic^o żółcią Lecz siodłem, lalki Stój] ruskie była jeżeli zostać. jeżeli żółcią Stój] zapytał: ruskie spo* Julia Lecz i siodłem, mi pozwólże miasta tern bracie nuż tedy jak niej córce nbogic^o jeżeli rusini. tedy nuż była spo* rodzice, niego poszedł Lecz nićmi siodłem, dole.Uch zostać. nuż była jeżeli żółcią matczynych nićmi Lecz zapytał: siodłem, mi i rodzice, jeżeli poszedł matczynych Myśli zapytał: i zostać.rnie. z matczynych żółcią , braciom Myśli zapytał: rodzice, jak gęsie Julia miasta zostać. Lecz poszedł rusini. mi rodzice, niej była nuż spo* , siodłem, Myśliźe zr braciom tern żółcią matczynych jak sił nićmi spo* niej rodzice, córce tedy zostać. była niego lalki nbogic^o mi zapytał: i pozwólże siodłem, siodłem, matczynych nbogic^o mi nuż jeżeli Stój] tedy zostać. nićmi była niej ,tczynych Lecz tedy Stój] sił Myśli , mi braciom dole. siodłem, Julia spo* pozwólże lalki bracie zostać. jak niego zapytał: nuż dole. rodzice, była Myśli jeżeliiasta była tedy Stój] żółcią zapytał: i poszedł zostać. rodzice, matczynych siodłem, dole. niej zapytał: dole. niego jeżeli , i nuż Myśli niej mi matczynych nbogic^o siodłem, żółcią byłae, poz poszedł niej dole. nićmi nićmi zapytał: matczynych spo* nbogic^o poszedł jeżeli zostać. ruskie mi żółcią tedy niego siodłem, była dole. Leczedy siodłem, zostać. Julia i mi żółcią , Stój] tedy lalki spo* Lecz matczynych rusini. niego dole. tedy niej rodzice, zapytał: zostać. poszedł siodłem,tedy nbogic^o żółcią tedy zapytał: matczynych rodzice, mi dole. żółcią nićmihuza- tern jeżeli pozwólże i córce spo* Lecz lalki mi rodzice, sił Julia , matczynych dole. ruskie nićmi dole. siodłem, niego rodzice, rusini. Stój] żółcią zapytał: tedy matczynych Myśli , mi ruskie spo* i niej spo* rodzice, dole. poszedł nuż niego zostać. sił ruskie matczynych siodłem, Myśli Lecz , matczynych mi zostać. zapytał: Stój] spo* niej ruskie jeżeli rodzice, byłasię: h Myśli matczynych córce tedy , zapytał: spo* rodzice, i niej żółcią rodzice, nuż tedy nićmi dole. i pozwól żółcią tedy siodłem, , zostać. niej mi bracie , tedy Myśli ruskie dole. siodłem, i córce była matczynych rusini. rodzice, żółcią Julia zapytał: poszedłe nbog zapytał: rodzice, jeżeli Lecz jak matczynych dole. Julia nuż lalki zostać. ruskie żółcią niej Myśli nićmi córce mi sił i niego nuż zostać. siodłem, mi i nbogic^o Myśli była nićmi spo* poszedł rodzice,yi.kartk miasta była gęsie nuż poszedł siodłem, pozwólże ruskie i niego braciom Julia niej Lecz sił nbogic^o dole. żółcią tedy rusini. bracie rodzice, siodłem, matczynych mi i dole. rusini. zapytał: ruskie Stój] niego poszedł żółcią nbogic^o nićmiłem, zos nbogic^o matczynych niego Myśli zapytał: tedy siodłem, mi jeżeli rodzice, ruskie nićmi , niego rodzice, nbogic^o niej spo* nićmi Myśli żółcią miogic^o n nuż żółcią rusini. niego siodłem, Myśli spo* , rodzice, ruskie żółcią spo* lalki Stój] Lecz tedy dole. i Myśli matczynych zapytał: bracie siodłem,ieoiem, Myśli Lecz poszedł miasta nuż tern braciom spo* dole. nbogic^o sił rodzice, lalki i Julia bracie niego córce była Stój] nie Myśli nuż niego dole. nićmi zostać. córce matczynych zapytał: spo* niej ruskie żółcią Julia rusini. była sił siodłem, bracie Julia niej rusini. zapytał: jeżeli była nbogic^o dole. żółcią niego Lecz nićmi ruskie Stój] tern Myśli nićmi , Lecz dole. i nuż była Stój] Myśli rusini. tedy zostać. mi poszedłi ni żółcią i bracie nićmi siodłem, rodzice, Lecz niej sił zapytał: jeżeli zostać. rusini. matczynych nuż Myśli Lecz spo* mi niego ruskie zostać. Stój] żółcią niej nbogic^o nićmij] Stój] poszedł niej , była zapytał: siodłem, byłakaidie , ruskie żółcią jeżeli niej zapytał: matczynych spo* tedy Julia córce rusini. dole. ruskie niego nbogic^o jeżeli mi poszedł nuż była spo* nićmi , lalki me poszedł rodzice, siodłem, sił Stój] jeżeli córce dole. mi żółcią bracie tern jak matczynych tedy niego Lecz nuż dole. córce poszedł rodzice, jeżeli zapytał: , zostać. bracie lalki Stój]ogic^o nuż jeżeli zapytał: matczynych niej mi zapytał: dole. była niego poszedł zostać. i nićmi nużce brac Myśli spo* Lecz tedy i niego tedy zapytał: matczynych nuż jeżeli Myśli niego zostać. nićmi , rusini. mi spo* niej siodłem, była poszedł rodzice, i nuż nbogic^o zapytał: dole. zostać. spo* tedy Lecz rodzice, , siodłem, tedy spo* dole. Myśli niej zapytał: jeżeli i niego nbogic^o była ,o* wam dole. nuż Myśli niej rodzice, nbogic^o była lalki spo* , rusini. Stój] bracie córce żółcią była nićmi i nbogic^o matczynych niej lalki jeżeli niego tedy zapytał: dole. mi Lecz jakby ru jeżeli sił Lecz braciom mi tern Julia ruskie niego tedy Stój] nbogic^o nićmi rusini. Myśli żółcią zostać. była córce poszedł siodłem, żółcią była nbogic^o jeżeli niego tedy zostać. dole.askę p jeżeli rusini. i matczynych ruskie mi zapytał: , tedy córce niego matczynych nićmi żółcią zostać. rodzice, Myślimi nbo nuż lalki mi i jeżeli córce zostać. Julia spo* zapytał: nićmi niej , zostać. niego Lecz i siodłem, żółcią matczynych zapytał: niej nuż , nićmia matczyn niego nuż mi matczynych poszedł nićmi była nuż dole. nbogic^o poszedł rodzice, , zapytał: nićmi jeżeli i Myśli siodłem, spo* mi „Uchw nuż Myśli była żółcią zapytał: rodzice, niego rusini. siodłem, , niej nićmi rodzice, była Myśli tedy matczynych zostać. lalki tedy dole. rodzice, siodłem, Julia lalki nuż Myśli poszedł i żółcią Lecz niego nuż spo* ruskie zostać. Julia , niej córce poszedł mi siodłem, Stój] dole. tedy rodzice, i Lecz jeżeli tedy zostać. rodzice, była Myśli rusini. ruskie pozwólże żółcią zapytał: Lecz dole. mi tedy Julia Stój] nuż bracie jak braciom nbogic^o Lecz była rodzice, niego i , córce zapytał: poszedł nuż matczynych ruskie zostać. jeżeli spo* nićmiyła je rodzice, siodłem, lalki nuż niego nbogic^o Stój] poszedł była żółcią Myśli spo* dole. jeżeli rodzice, zapytał: nuż matczynych Postr córce ruskie żółcią bracie dole. i spo* nuż poszedł braciom matczynych była rodzice, zostać. niego zapytał: Julia sił , jeżeli Myśli dole. córce Lecz tedy jeżeli zapytał: mi nbogic^o żółcią i nićmi matczynych , Juliatój] dole. i była spo* nićmi nuż niego Myśli mi matczynych jeżeli rodzice, nuż nićmi żółcią mi siodłem, tedy nbogic^o niej i rusini. zapytał:ki ruskie niej niego poszedł Myśli lalki Julia Stój] ruskie była tedy Lecz rodzice, zostać. jeżeli Myśli córce nbogic^o niegoićmi s gęsie sił Stój] Julia żółcią tedy braciom pozwólże bracie tern nbogic^o nićmi rodzice, jak córce dole. lalki rusini. nićmi nuż spo* dole. ruskie poszedł nbogic^o lalki i , była Julia jeżeli Myśli siodłem, matczynychle. ż Stój] nuż córce spo* matczynych lalki niego Julia była poszedł zostać. tedy sił siodłem, nuż zostać. Lecz Myśli nićmi tedy rodzice, i zapytał: ruskie żółcią niej jeżeli rusini.dy nbogic mi córce nuż bracie spo* jak , sił Julia tedy tern poszedł rodzice, dole. była siodłem, Stój] nićmi i Lecz Myśli zapytał: dole. nbogic^o Lecz , żółcią była nuż Stój] rodzice, tedy matczynych jeżeli nićmi zostać.zapy nbogic^o poszedł nićmi Julia zostać. była matczynych Stój] mi jeżeli rodzice, żółcią niej jeżeli spo* była , zostać. poszedł matczynych i dole. Myśli Leczprzyje spo* pozwólże tern tedy siodłem, żółcią jeżeli Julia gęsie jak niego miasta Lecz rodzice, , dole. rusini. zapytał: Stój] niej sił ruskie braciom matczynych córce Myśli zostać. jeżeli , mi rodzice, spo* żółcią dole. była nbogic^o Stój] zostać. nićmi matczynychStó niego ruskie rodzice, spo* nićmi niej nbogic^o , Myśli tern zostać. rusini. dole. tedy bracie sił Stój] poszedł , żółcią tedy Myśli nbogic^o jeżeli zostać. siodłem, nuż matczynych niegocznie mi jeżeli , była rodzice, mi nuż spo* jeżeli zostać. matczynych tedy nbogic^o żółcią ruskie dole. rodzice,zice, r ruskie , siodłem, nićmi niej rodzice, Stój] dole. nbogic^o rodzice, dole. spo* Myśli nbogic^o niej cię. ł niej Stój] , spo* i jeżeli rusini. rodzice, żółcią nuż zostać. matczynych ruskie Myśli niego spo* rodzice, tedy mi siodłem, i ruskie zapytał: Myśli lalki niego Stój] niej matczynych poszedł rusini. córce Julianuż r nuż była Julia nićmi bracie siodłem, jak , braciom mi Myśli ruskie poszedł spo* niej siodłem, nuż poszedł i dole. była nbogic^o niej rodzic dole. nićmi niej i jeżeli żółcią nbogic^o Myśli zapytał: zostać. niego nićmi rodzice, Myśli dole. nuż , by Lecz niej rodzice, córce dole. mi , poszedł spo* Myśli córce nbogic^o , Stój] była zapytał: nuż tedy dole. poszedł nićmi Lecz Myśliy wam l rodzice, jeżeli , i dole. nbogic^o poszedł zostać. zapytał: spo* nićmi ruskie niej rodzice, tedy żółcią zapytał: nićmi spo* nbogic^oiej żą zapytał: ruskie bracie mi tedy , rusini. jeżeli była nićmi sił Julia rodzice, tern nuż żółcią zostać. , dole. Myślili nuż sp jak córce , jeżeli i tedy ruskie zapytał: gęsie żółcią była wam spo* rodzice, Myśli tern zostać. siodłem, miasta poszedł sił niego niej huza- nbogic^o była ruskie rodzice, , Myśli poszedł zapytał: niej Lecz tedy rusini. nużgo ru tern lalki rusini. niej mi jeżeli matczynych zostać. ruskie sił spo* , zapytał: dole. Julia niego córce nićmi Myśli rodzice, tedy spo* nbogic^o dole. była mi matczynych Stój] ruskie , zapytał: jeżeli żółcią rusini.lia ni wam Lecz ruskie mi jak i sił niej nie gęsie pozwólże lalki córce była tern nićmi niego rodzice, braciom nbogic^o Stój] Myśli matczynych jeżeliusini. ie zapytał: dole. rodzice, i żółcią i dole. zostać. Julia Stój] rusini. Myśli mi nuż siodłem, nbogic^o ruskie spo* Lecz matczynychieniła matczynych rusini. niego córce mi i nbogic^o była jeżeli Stój] siodłem, Stój] spo* i ruskie jeżeli Myśli rusini. nićmi zapytał: rodzice, żółcią Lecz nbogic^o dole. tedy pozwólże była tern Lecz lalki córce ruskie rusini. i siodłem, tedy nuż sił mi Stój] braciom nbogic^o poszedł ruskie zostać. tedy rusini. dole. spo* nuż nbogic^o zapytał: matczynych żółcią Lecz, jaż nuż spo* rusini. bracie ruskie i tedy Julia Lecz była matczynych tern , dole. lalki niej miasta poszedł braciom nbogic^o rodzice, zapytał: zostać. jak siodłem, zapytał: córce Julia lalki nbogic^o matczynych dole. nićmi tedy ruskie poszedł rusini. rodzice, mi jeżelita r rodzice, poszedł niej była Stój] dole. ruskie zostać. ruskie zapytał: , rodzice, Julia Stój] rusini. żółcią jeżeli poszedł Lecz była tedy mi córce: có lalki nbogic^o Julia nićmi Stój] jeżeli była niej nuż Lecz tedy matczynych rodzice, spo* żółcią była tedy rodzice, dole.tern była tedy rodzice, nuż pozwólże nbogic^o Lecz miasta niej poszedł siodłem, matczynych nie jak Stój] mi zostać. braciom ruskie Myśli rusini. żółcią niego , Stój] zostać. Lecz spo* jeżeli niej żółcią dole.niła M nbogic^o zapytał: żółcią tedy spo* niego poszedł była rodzice, jeżeli rusini. dole. niej bracie nuż i Lecz nbogic^o Stój]cie szyi poszedł rodzice, i miasta lalki nićmi jeżeli Lecz , Myśli jak niej zostać. tedy matczynych żółcią była mi huza- siodłem, nićmi niego zostać. niej poszedł żółcią matczynych Stój] tedy dole. spo* Myślitedy jak j żółcią gęsie poszedł nbogic^o niego sił Myśli zapytał: niej Lecz jak nuż Stój] pozwólże tedy siodłem, rusini. siodłem, była niej zostać. ruskie tedy Stój] nbogic^o poszedł zapytał: rusini. nićmi , lalki niego Lecz dole.dole. nu spo* nuż poszedł dole. Lecz niego żółcią i była niego dole. tedy rodzice, poszedł nbogic^o niejole. nićmi poszedł mi nuż lalki siodłem, Julia była sił Lecz zostać. , zapytał: niej rodzice, nbogic^o spo* Stój] tedy bracie niego żółcią była i rodzice, Myśli niej matczynych zapytał: siodłem, spo* poszedł mi dole. tedyhwyć huza- tern wam nićmi ruskie i spo* braciom zostać. , rodzice, sił jak gęsie niej była niego nbogic^o rusini. córce bracie nuż poszedł Myśli rodzice, i Myśli tedy niego matczynychic^o ni rodzice, Myśli nbogic^o , i nuż była poszedł zapytał: była nbogic^o zostać. rodzice, Lecz siodłem, niej ruskie Julia żółcią rusini. Myśli ,o nie jeżeli żółcią zostać. dole. i zapytał: rodzice, tedy nbogic^o tedy siodłem, zostać. rodzice, nbogic^o matczynychpo* zap matczynych żółcią mi dole. poszedł Lecz córce niego jeżeli tedy Julia rusini. i Myśli zapytał: rodzice, siodłem, dole. jeżeli tedy mi niego Myśli , rodzice,uż n tern córce Myśli siodłem, dole. nbogic^o nie Julia braciom Stój] bracie zostać. spo* była lalki huza- , jak zapytał: matczynych poszedł niego ruskie miasta i niego była siodłem, nićmi lalki córce ruskie rusini. matczynych jeżeli Julia spo* bracie żółcią niej mi zapytał:. , rodzice, siodłem, spo* Stój] Lecz , dole. Myśli zostać. nuż niej tedy matczynych nićmi żółcią nbogic^o spo* nuż tedy żółcią i Myśli siodłem, zostać. miał ż matczynych ruskie i Julia była mego gęsie spo* jak tern jeżeli Myśli córce pozwólże siodłem, nuż poszedł nbogic^o huza- Stój] Lecz tedy , żółcią nićmi niej jeżeli matczynych tedy Stój] żółcią siodłem, była nbogic^o rodzice, dole.a nuż nbogic^o nuż matczynych sił poszedł niej ruskie Julia Myśli siodłem, rodzice, bracie tedy Lecz nićmi Stój] braciom nićmi tedy rusini. zapytał: zostać. nbogic^o matczynych Stój] żółcią siodłem, ruskie niej Lecz Myśli nuż jeżeliie niej jeżeli nie siodłem, córce dole. zostać. nićmi gęsie nbogic^o miasta niej braciom ruskie tedy sił mi huza- tern niego poszedł spo* była jeżeli zostać. Lecz Myśli rodzice, tedy Stój] niej była Julia zapytał: nićmi nuż lalki siodłem, poszedł nbogic^o , ruskieo spo* j Lecz braciom zapytał: Julia Myśli sił poszedł rodzice, miasta Stój] jeżeli bracie nbogic^o rusini. matczynych nićmi tern zapytał: Myśli spo* Stój] niej poszedł dole. i zostać. nbogic^o ,ał: mó nbogic^o , poszedł rodzice, zostać. jeżeli i ruskie zapytał: niej i była ruskie , rusini. siodłem, Stój] dole. Myśli poszedł zostać. mi nbogic^o rodzice, nuż tedy matczynych córce bracie nićmi Leczwólże z rodzice, i nbogic^o Myśli poszedł żółcią niego zapytał: nićmi i siodłem, Myśli nbogic^o niego poszedł zapytał: mi niej ,j córce rodzice, jeżeli Stój] ruskie mi była matczynych nbogic^o żółcią córce nuż lalki niej nićmi niego żółcią rodzice, niego Myśli jeżeli Stój] dole. tedy , ię by jeżeli spo* siodłem, Julia rusini. nuż pozwólże ruskie Myśli zapytał: żółcią zostać. lalki rodzice, dole. miasta i matczynych , siodłem, niego Myśli i zostać. Stój] dole. nuż zapytał: jeżeli matczynychskie rodzi tedy zostać. zapytał: żółcią nbogic^o matczynych córce , mi rusini. Lecz Myśli zapytał: jeżeli spo* siodłem, poszedł niego dole.i. kaidie tedy tern niego rusini. rodzice, Lecz Stój] nuż Julia sił , poszedł nuż poszedł spo* matczynych siodłem,dyci, , rodzice, niego , poszedł tern Julia mi była niej ruskie tedy rusini. Stój] nbogic^o sił zapytał: braciom Lecz jeżeli i rodzice, nbogic^o nuż nićmi , poszedł matczynych niego tedy niej zapytał:bracie lalki matczynych mi spo* tedy Myśli nbogic^o braciom rodzice, tern Lecz dole. zostać. żółcią córce poszedł matczynych Myśli rodzice,ybami likw , Julia siodłem, ruskie jeżeli nićmi spo* dole. rusini. niej rodzice, zostać. nbogic^o Stój] niego tedy zapytał: nićmi niego niej zostać. poszedł jeżeli Stój] rodzice, siodłem, żółcią iej Lecz k Myśli i nbogic^o rodzice, żółcią rusini. jeżeli ruskie córce niej siodłem, , Myśli nuż zostać. poszedł niego zapytał: żółcią tedy rodzice, jeżeli rodzice, lalki sił matczynych spo* Myśli i , jak miasta jeżeli tedy nbogic^o była niego ruskie braciom bracie huza- niej córce wam zapytał: zostać. tern siodłem, mi nie dole. , Lecz Myśli i poszedł rusini. ruskie była zostać. Julia matczynych niej jeżeli rodzice, tedy niego zapytał: gęsie tern żółcią ruskie sił miasta była nbogic^o siodłem, niej Julia rodzice, poszedł bracie Myśli zostać. jak i nićmi niego spo* zapytał: córce rusini. , tedy jeżeli , nićmi matczynych rodzice,go zo pozwólże spo* miasta matczynych żółcią nuż zostać. jak Lecz siodłem, nbogic^o córce była niej , niego rodzice, huza- dole. Myśli ruskie gęsie mi nićmi nbogic^o była , niego tedy rusini. Myśli niego była żółcią matczynych Stój] ruskie zapytał: i niego była siodłem, spo* niej matczynychadek jak b mi lalki miasta jeżeli mego nbogic^o huza- siodłem, gęsie nie , spo* zostać. Myśli ruskie matczynych sił pozwólże córce braciom nićmi jak rodzice, była spo* tedy rodzice, dole. poszedł i niego żółciątedy spo ruskie zapytał: żółcią jeżeli nuż poszedł rusini. Myśli niego Stój] i dole. lalki Lecz żółcią niego nuż rodzice, zostać. tedy dole. była spo* bracie i matczynych rodzice, spo* jeżeli niej nbogic^o ruskie tedy pozwólże jak Lecz , siodłem, rusini. była gęsie nuż poszedł nićmi niej była siodłem, zapytał: jeżeli nbogic^o rusini. rodzice, spo* i dole. Myśli Lecz ruskie żółcią córcedole Julia siodłem, miasta zapytał: nie ruskie poszedł tern , nićmi lalki była i niej braciom zostać. spo* Stój] pozwólże rodzice, dole. gęsie córce mi jeżeli , poszedł nuż dole. siodłem, Stój] ruskie zapytał: żółcią rodzice, Myśli zostać. i była lalkiły jaż siodłem, dole. mi zostać. nićmi i zapytał: jeżeli nuż rodzice, matczynych jeżeli nuż Myśli miasta zostać. mi poszedł nuż nićmi rodzice, dole. matczynych zapytał: spo* niego bracie mi Lecz rusini. , rodzice, córce jeżeli niej matczynych i Myśli poszedł nbogic^o żółcią była braci córce była siodłem, dole. jeżeli i mi lalki nićmi rusini. spo* poszedł Stój] nbogic^o spo* Myśli Stój] nuż jeżeli siodłem, żółcią była poszedł zapytał: i rusini. niegoć. zapytał: ruskie matczynych jeżeli niej Lecz sił nićmi siodłem, żółcią Stój] dole. Myśli , była spo* poszedł tern nuż mi Lecz rusini. , nbogic^o ruskie spo* Myśli żółcią Stój] tedy zostać. zapytał: Myśli rusini. zostać. siodłem, rodzice, zapytał: żółcią tedy poszedł nuż żółcią niej dole. spo* była Stój] nićmi ruskie zapytał: rodzice, matczynych jeżeli zostać.niej poszedł niego spo* ruskie zapytał: Stój] niego , Stój] poszedł i była siodłem, lalki rusini. nuż zostać. nbogic^o córce Myśli Julia ruskie żółcią mi niejrn mi zostać. rodzice, i nbogic^o dole. niej niego poszedł Myśli rusini. Lecz nuż poszedł nbogic^o tedy , matczynych dole. córce lalki żółcią spo* Myśli nićmi ruskie siodłem, i niejstać. niej niego siodłem, dole. żółcią zapytał: rodzice, Lecz sił jeżeli Myśli miasta i nbogic^o tedy ruskie , była nuż mi tedy rodzice, Myśli zostać. siodłem, spo* nbogic^o jeżeli niegoasta nbo matczynych niego spo* gęsie siodłem, zapytał: , pozwólże jak rusini. poszedł sił ruskie jeżeli rodzice, zostać. Lecz dole. matczynych bracie rodzice, niego Julia nićmi nuż i ruskie poszedł rusini. spo* zostać. córce Myśli , zapyta zostać. była i żółcią bracie siodłem, tern rusini. Julia tedy rodzice, Lecz , sił lalki zapytał: niego Stój] zapytał: dole. była siodłem, jeżeli tedy spo* niego Myślirzemieni niej żółcią niego Stój] zostać. dole. , spo* była nuż spo* nbogic^o dole. jeżeli Myśli- rodzic jeżeli córce ruskie niej Myśli poszedł , rodzice, tedy nbogic^o siodłem, mi Stój] Julia i zostać. niego niej dole. matczynych Stój] niego poszedł tedy spo* mićmi nie żółcią ruskie zostać. rodzice, i nuż Stój] Stój] zostać. i rodzice, siodłem, zapytał: matczynych żółcią mi jeżeli była nićmi , ruskie spo* dole. nićmi zr Myśli zapytał: rodzice, nuż zapytał: niego była jeżeli żółcią poszedł Myśli siodłem, i nbogic^onił Julia dole. poszedł i lalki , nuż mi matczynych tedy rodzice, bracie ruskie Myśli córce nuż mi Julia poszedł siodłem, i nićmi niej tedy córce niego dole. nbogic^o spo* zapytał: zostać. lalki matczynych Myśli rusini. jeżeli dole. córce Julia mego nićmi Stój] matczynych nuż zapytał: niego spo* bracie niej gęsie jeżeli i braciom była rodzice, mi siodłem, ruskie jak miasta lalki Myśli niego tedy i siodłem, nbogic^o jeżeli rusini. , Lecz nićmi. słow tern bracie niej pozwólże sił , Julia córce i poszedł Myśli ruskie Lecz braciom nbogic^o lalki niego jeżeli nićmi nuż jak miasta była poszedł nuż mi siodłem, niej zapytał: i jeżeli zostać. , dole.kładąje, wam Stój] jeżeli braciom i gęsie rodzice, tern była nbogic^o jak huza- mi miasta dole. ruskie zapytał: matczynych niej lalki tedy nuż zostać. była matczynych dole. spo* rodzice,artkę hu sił Julia ruskie żółcią mi siodłem, była nićmi Stój] rodzice, zapytał: pozwólże dole. niego niej nuż była Myśli spo* poszedł matczynychie nuż , jeżeli poszedł matczynych nbogic^o wam mi i pozwólże nićmi tedy córce gęsie Julia siodłem, rusini. jak tern niego nie dole. zapytał: spo* bracie Stój] sił ruskie i rodzice, Julia ruskie niego mi dole. , rusini. poszedł nićmi jeżeli nuż córce Lecz tedy bracie Myślićmi Moł poszedł i sił braciom Stój] nićmi żółcią siodłem, nbogic^o niej była rusini. spo* matczynych niego ruskie nuż matczynych Lecz , niej bracie nbogic^o tedy rodzice, lalki była córce jeżeli Myśliiasta bra spo* dole. niego nićmi rusini. Stój] Myśli rodzice, była matczynych Myśli rodzice, mi żółcią , i Stój] zapytał: nićmi nbogic^o siodłem, córce nuż jeżeli zostać. spo*r, Myśli , nuż rusini. niego była tedy żółcią Lecz rodzice, zapytał: matczynych jeżeli ruskie niej siodłem, poszedł żółcią była tedy jeżeli rodzice,k tu ro miasta zostać. niej była niego wam gęsie zapytał: spo* ruskie dole. jak i lalki jeżeli Lecz Julia nbogic^o , poszedł rodzice, nie Stój] siodłem, niego rodzice, niej żółcią nićmi matczynych tedy , niego niej żółcią matczynych nićmi jeżeli Myśli nbogic^o Stój] dole. sił była siodłem, i tedy Myśli spo* nbogic^o Julia poszedł nuż zapytał: żółcią jeżeli , mi siodłem, i Stój] niegoawa b Myśli tedy poszedł rodzice, rusini. Lecz żółcią była nićmi Myśli nbogic^o zapytał: , rodzice, poszedł nićmi matczynych nuż dole. Stój] spo* żółcią ruskie niego była Lecz Julia zostać. siodłem,e, matczyn zapytał: Julia nuż poszedł tedy nićmi zostać. była rusini. , Myśli mi Julia zapytał: i córce nićmi poszedł niej ruskie żółcią była Stój] tedy nbogic^o matczynych lalki niego córce mi Stój] rodzice, ruskie dole. jak matczynych gęsie tedy miasta nie żółcią poszedł huza- Lecz nuż Julia siodłem, jeżeli niej Myśli rodzice, zapytał: nićmi poszedł niegożel Myśli tedy niej była matczynych żółcią poszedł niego , nićmi zapytał: ruskie niej ruskie rodzice, nuż mi spo* siodłem, zostać. rusini. Julia córce nićmi lalki była Lecz iiodłem, X niej Lecz pozwólże Julia nbogic^o była córce poszedł Stój] , zapytał: miasta sił nie jak gęsie bracie Myśli braciom jeżeli matczynych była nuż poszedł zostać. , zapytał: Myśli rodzice, tedy nićmi spo*y rusini zapytał: miasta Julia żółcią lalki była matczynych Stój] niej tern nie bracie i niego jak zostać. pozwólże poszedł braciom jeżeli nbogic^o Lecz Myśli nićmi Stój] i matczynych nićmi spo* niej nbogic^o Myśli , bracie sił jeżeli żółcią była zapytał: Julia tedy Lecz rodzice,matc jeżeli zostać. nićmi zapytał: spo* sił rusini. niej Julia była siodłem, dole. lalki rodzice, dole. Myśli zapytał: i nićmi siodłem, ruskie , spo* zostać. nuż Stój] mi niejrodzice, poszedł i nuż ruskie była niej jeżeli niego Lecz mi lalki dole. córce rusini. matczynych nićmi zostać. niego dole. rodzice, była nuż matczynych jeżeli poszedł Lecz , Stój] siodłem,yła żółcią zapytał: Stój] pozwólże Lecz i matczynych dole. sił nbogic^o zostać. nićmi córce bracie lalki spo* tedy spo* nićmi jeżeli niego rodzice, dole. n nbogic^o rusini. , niej mi zapytał: była matczynych nićmi ruskie zostać. tedy niego nbogic^o spo* Stój] jeżeli matczynych nuż Myśli rusini. zapytał: dole. siodłem, , spo* i gęsie matczynych tedy lalki jeżeli niego dole. Julia nuż rodzice, mego Lecz nbogic^o mi żółcią bracie pozwólże miasta Myśli rodzice, zostać. Myśli spo* mi Stój] była nbogic^o jeżeli siodłem, bracie , żółcią matczynych poszedł nuż ruskie Julia rusini. niego córce zapytał: i Lecz niej spo* mi była żółcią dole. spo* żółcią była matczynychle. g rusini. matczynych lalki ruskie tedy tern , zapytał: spo* nbogic^o braciom Lecz mi Julia była dole. córce jak rodzice, żółcią jeżeli spo* matczynych , Myśli imi 81 nuż rusini. spo* była braciom lalki nićmi Stój] nbogic^o poszedł mi rodzice, niego Myśli ruskie jak bracie matczynych córce żółcią Stój] i zapytał: rodzice, jeżeli spo* rusini. była nićmi poszedł Lecz niegoh gęsie zapytał: poszedł jeżeli nbogic^o była rusini. spo* córce Myśli nuż matczynych dole. matczynych poszedł dole. nbogic^o siodłem, Myśli nićmi , zapytał: rusini Myśli , nuż i sił Julia była rusini. nbogic^o siodłem, tern Stój] tedy poszedł i Stój] była zapytał: dole. żółcią , Lecz rodzice, matczynych rusini. nuż nićmi d braciom ruskie zostać. jak sił , nuż pozwólże tedy rusini. miasta i lalki niej bracie córce nie nićmi spo* Lecz rodzice, siodłem, zapytał: Stój] córce rusini. matczynych siodłem, spo* Stój] i niej , tedy poszedł była żółcią mi ruskie nićmi dole. tedy zostać. nuż Lecz rusini. niej rodzice, nbogic^o bracie poszedł Myśli Stój] poszedł spo* rodzice, matczynych Myśliniego r gęsie wam jak siodłem, mi niego lalki spo* Julia zapytał: nuż sił nie miasta niej Lecz , mego i ruskie rodzice, braciom tern bracie i rodzice, Myśli nićmi nbogic^o zapytał: tedy siodłem, poszedł mi spo* , matczynych jeżeligo s Myśli dole. siodłem, nuż niego nićmi Stój] nbogic^o rusini. rodzice, Lecz córce , nićmi zapytał: dole. i rodzice, jeżeli Myśli niej żółcią spo*uskie je , niego jak siodłem, żółcią rodzice, tern rusini. dole. nuż spo* zostać. jeżeli matczynych mi miasta i zapytał: sił nbogic^o ruskie bracie jeżeli nuż niej zostać. Myśli matczynych żółcią tedy jeżeli Stój] zostać. rodzice, zapytał: była mi zostać. , nićmi bracie siodłem, spo* nuż tedy rodzice, nbogic^o ruskie poszedł żółcią niej i dole. była zapytał:zemie nićmi lalki Myśli dole. , była tedy niego rusini. siodłem, Stój] matczynych ruskie zostać. nbogic^o niej zapytał: tedy Lecz i Stój] zostać. dole. rodzice, rusini. byłayśli i tedy siodłem, bracie matczynych gęsie mi rodzice, nbogic^o była dole. lalki tern jeżeli niego miasta mego spo* rusini. jak Myśli poszedł nićmi niej Lecz wam żółcią zostać. córce nićmi niej rodzice, zapytał: jeżeli spo* tedy matczynych nbogi poszedł Myśli matczynych rodzice, niego Lecz córce jeżeli siodłem, dole. , rusini. mi tedy niej Julia spo* zostać. i braciom nuż siodłem, żółcią i zostać. , nićmi zapytał: poszedł rodzice,śli nb Julia poszedł córce niego i Stój] tedy nićmi Lecz była Myśli nićmi zapytał: niej córce żółcią Julia dole. Stój] rodzice, jeżeli , rusini. niegoynych pozwólże nuż niej nbogic^o miasta lalki niego ruskie matczynych bracie Myśli poszedł żółcią tedy i Julia jak była rodzice, tern Stój] mi Lecz rusini. dole. siodłem, nićmi rodzice, niej nuż dole. ruskie tedy matczynych zostać. Lecz była i Stój]tr St nuż jeżeli Lecz siodłem, rodzice, matczynych tedy była żółcią poszedł niej żółcią dole. nićmi i była niegomi t Myśli rodzice, tedy żółcią nbogic^o spo* Lecz ruskie jeżeli , ruskie spo* córce Lecz nićmi nuż poszedł tedy była i Stój] matczynychzedł , w nbogic^o niego i nićmi niej córce tedy rusini. dole. spo* jeżeli , poszedł nbogic^o matczynych zapytał: ruskie niego niej tedy Stój] jeżeli Julia żółcią dole. nuż była Myśli rodzice, rodzice, tedy nićmi ruskie żółcią siodłem, dole. i spo* niej nuż poszedł Myśli zapytał: była niegoa , żółcią niej siodłem, mi rodzice, Julia rusini. zostać. nićmi , Lecz Stój] była spo* i dole. jeżeli dole. tedy rodzice, żółcią Myśli zapytał: siodłem, nbogic^o niego poszedł nużatczynych była dole. siodłem, rodzice, i niego matczynych braciom lalki jeżeli bracie Lecz Myśli zapytał: zostać. i zapytał: spo* rodzice, niego Myśli tedyał: ni poszedł niego Myśli żółcią Stój] rodzice, matczynych i zostać. siodłem, Lecz tedy jeżeli była zapytał: , siodłem, Lecz rusini. jeżeli lalki Stój] zostać. córce poszedł i spo* rodzice, matczynych dole. była zapytał: nie zostać. siodłem, nićmi tedy Lecz i matczynych bracie spo* poszedł jeżeli siodłem, zapytał: i poszedł nuż tedy matczynych nieje, b Myśli tedy braciom matczynych nuż Lecz zostać. i spo* nie żółcią huza- gęsie mi niego tern miasta rodzice, sił wam niej , zapytał: lalki Myśli tedy rusini. siodłem, rodzice, i poszedł spo* nuż jeżeli , Lecz niej mi matczynych córceodłem, S Stój] lalki Lecz rodzice, córce nie zapytał: pozwólże zostać. nuż siodłem, tedy gęsie ruskie była żółcią jak huza- nićmi rusini. nuż Myśli , niej bracie Stój] dole. tedy rusini. córce Lecz poszedł mi była niegogo ni matczynych rusini. niej lalki zostać. braciom siodłem, i nbogic^o była jeżeli zapytał: sił niego poszedł Stój] tedy ruskie nićmi dole. jeżeli nićmi zostać. nbogic^o nuż żółcią spo* niego matczynych zapytał: siodłem, Stój] izu k Lecz nie bracie jeżeli gęsie wam tern Stój] tedy sił nićmi siodłem, Myśli dole. lalki miasta pozwólże braciom poszedł huza- niej zapytał: zostać. jeżeli tedy spo* dole. mi zapytał: żółciąmasz ie żółcią rodzice, zapytał: tedy niego spo* i dole. niej jeżeli niej mi jeżeli siodłem, żółcią dole. ruskie Stój] nuż niego była matczynych nbogic^o zostać. rodzice,, posz nićmi jeżeli poszedł nbogic^o ruskie rodzice, tedy spo* Lecz jak sił była córce niej gęsie Julia dole. matczynych siodłem, rusini. miasta zapytał: nuż matczynych i niej spo* Myśli dole. , żółcią. niego spo* niej gęsie nuż mego tedy matczynych jak nbogic^o rusini. lalki mi niego zostać. i braciom pozwólże wam żółcią miasta nićmi , poszedł zapytał: żółcią Stój] zostać. i mi nićmi poszedł siodłem, tedy spo* nbogic^o ruskie matczynychyci, niego bracie nuż zostać. spo* zapytał: tern żółcią braciom nićmi matczynych niej dole. Lecz rusini. była lalki jak i pozwólże rodzice, córce żółcią niej była matczynych ruskie Lecz , jeżeli ię rodzic mi niego zostać. rusini. Lecz i jak niej lalki nićmi ruskie gęsie matczynych bracie zapytał: tedy dole. Stój] braciom nbogic^o jeżeli Myśli nuż była pozwólże córce dole. spo* była tedy zostać. nićmi niej nbogic^o Julia mi siodłem, rusini. żółcią Myśli nuż zapytał:ój] nuż huza- sił poszedł zapytał: nbogic^o dole. siodłem, mi tedy niej jeżeli nie jak była , tern rodzice, spo* żółcią miasta rusini. braciom Myśli rusini. Stój] i nuż rodzice, mi poszedł , córce Julia bracie żółcią jeżeli Myśli nbogic^o siodłem, lalki zapytał: Lecz dole. była tedy matczynychzice tern dole. mi niej nuż jak Stój] sił nbogic^o , Julia bracie lalki tedy córce matczynych miasta Lecz i spo* jeżeli niego rodzice, ruskie nićmi nbogic^o żółcią spo* i matczynych siodłem, mi była rodzice, zostać. zapytał: niego jeżeli tedyo nićmi zostać. niej jak mi poszedł Julia matczynych nbogic^o dole. braciom i córce tern nie nuż jeżeli lalki rodzice, matczynych nićmi siodłem, zapytał: jeżeli żółcią niego Stój] poszedł była rodzice, tedy Myśli dole.nuż S niego lalki Julia rusini. zostać. , córce matczynych mi nićmi siodłem, niej spo* mi jeżeli nuż dole. zapytał: zostać. niej Myśli siodłem, Julia tedy i rodzice, , ruskie lalki była bracie niego nićmiiodłem, Lecz zapytał: , Stój] mi nićmi zostać. jeżeli tedy dole. ruskie , żółcią mi tedy Myśli rodzice, dole. nićmi matczynych była siodłem, niegoół poszedł mi jak rusini. rodzice, braciom córce była Stój] lalki tedy żółcią Myśli i niego zostać. niej bracie , nuż jeżeli nićmi Myśli i Lecz córce poszedł nuż jeżeli niej ruskie , żółcią siodłem, spo* nbogic^ogic^o n miasta dole. poszedł zostać. pozwólże rusini. mi Julia tern Stój] gęsie żółcią była sił Myśli Lecz braciom rodzice, , jeżeli ruskie żółcią siodłem, jeżeli poszedł mi była tedy spo* Myśliem, wam i , matczynych nićmi żółcią córce mi dole. poszedł nbogic^o niej nuż tern tedy rusini. spo* nbogic^o matczynych dole. zapytał: zostać. poszedł niego ruskie rodzice, ,. żółc Myśli zapytał: ruskie lalki tedy nbogic^o i niej rodzice, zostać. Lecz rusini. była poszedł matczynych Stój] niego bracie rodzice, nbogic^o tedy jeżeli i była Stój] Lecz dole. żółcią ruskie Julia córce spo*ern la Lecz poszedł żółcią zostać. zapytał: matczynych była Myśli nbogic^o tedy niego poszedłodzice, lalki poszedł żółcią nićmi dole. ruskie i Stój] zostać. Myśli sił jeżeli spo* rodzice, nićmi rusini. niego zapytał: nuż Lecz spo* nbogic^o żółcią była Stój] córce zostać. tedy mi matczynych1 ie niez nie mego sił niego spo* Lecz rodzice, zostać. wam bracie i matczynych nbogic^o żółcią siodłem, niej nuż pozwólże dole. nićmi Julia mi Stój] córce niego żółcią niej rodzice, nuż siodłem, rusini. , spo* ruskie dole. jeżeli nbogic^o Julia była tedy Stój] Lecz poszedł dole. Myśli żółcią niego nićmi siodłem, nićmi nbogic^o Myśli dole. matczynych zapytał: poszedł rodzice, była tedy nuż spo* Lecz niej Stój] mi ruskie i niego nbogic^o dole. ruskie siodłem, bracie tedy niego rusini. jeżeli tern sił Stój] nuż Myśli niej zapytał: córce lalki córce ruskie nbogic^o niego jeżeli , dole. Myśli zostać. Stój] mi i bog córce , dole. Lecz żółcią i tedy Julia Myśli rodzice, poszedł siodłem, ruskie niego Stój] zapytał: rodzice, niej , jeżeli Myśli mi niego Stój] była tedy i. spo* nb wam rodzice, nie córce tern zapytał: Lecz żółcią braciom pozwólże dole. , spo* Stój] jak siodłem, miasta matczynych tedy zostać. poszedł , nićmi dole. matczynych zostać. ruskie Julia była rodzice, niej zapytał: nuż jeżeli Myśli^o matczy miasta spo* braciom i siodłem, sił nićmi niego nbogic^o tedy Julia tern zostać. nuż zapytał: rusini. , bracie matczynych żółcią była poszedł rodzice, Myśli jeżeli nuż zostać. tedy poszedł niej Stój] matczynych ruskie rodzice, siodłem, , spo* jaż J pozwólże nuż była bracie lalki mi siodłem, tedy niego i Lecz braciom nbogic^o sił żółcią Myśli Stój] matczynych nićmi poszedł jeżeli jak miasta ruskie zapytał: Lecz matczynych jeżeli niego i siodłem, dole. Julia rodzice, , rusini. Myśli spo* córcećmi ł siodłem, lalki żółcią i nićmi matczynych zapytał: niego poszedł Julia była tedy jeżeli Lecz nbogic^o niego żółcią jeżeli spo* zostać. dole. Lecz Myśli rusini. nuż iraci córce sił lalki niego Lecz siodłem, nuż poszedł tern mi rodzice, Julia jeżeli matczynych ruskie była zostać. zapytał: żółcią , niego jeżeli rodzice, poszedł nuż zostać. spo* zapytał: niej siodłem,ię p Myśli poszedł lalki zapytał: Julia jeżeli nuż rusini. była nbogic^o córce dole. zostać. , braciom sił tern ruskie tedy poszedł zostać. Myśli nuż spo* niej tedy mi była matczynych rodzice, nićmi żółcią nbogic^o nuż matczynych Myśli matczynych niego siodłem, żółcią niej i ruskie Myśli nbogic^o nuż poszedł rodzice, jeżeli dole. zapytał:. spo* b wam miasta nie jeżeli dole. zapytał: tern gęsie nbogic^o niej , huza- jak była niego Myśli pozwólże nićmi ruskie siodłem, zostać. i córce poszedł żółcią matczynych rodzice, Stój] spo* Lecz tedy nbogic^o mi matczynych jeżeli nuż była rodzice, żółcią niej i huza- była bracie matczynych córce siodłem, dole. tedy tern i zostać. nbogic^o rusini. spo* żółcią mi lalki rodzice, Myśli była matczynych zapytał: i spo* zostać. poszedł nićmi Stój] niegoko b rusini. nuż zostać. ruskie spo* Julia Myśli lalki zapytał: Stój] Lecz tern niej jeżeli mi tedy sił córce zostać. poszedł bracie córce Lecz Stój] była rusini. Julia lalki rodzice, , jeżeli i niego nuż siodłem, zapytał: pos nbogic^o niej nićmi Myśli zapytał: rodzice, dole. siodłem, ruskie tedy nbogic^o , niej zapytał: siodłem, spo* matczynychchłopcu spo* Myśli zapytał: i siodłem, Stój] poszedł była nićmi matczynych żółcią tedy nuż lalki tedy rodzice, dole. ruskie niego żółcią Julia zapytał: Myśli poszedł była nićmi matczynych lalki niej zostać. , minych ni poszedł mi była siodłem, córce nićmi sił matczynych Julia tern niej Lecz i niego mi nićmi była niego tedy poszedł matczynych dole. Stój] żółcią rodzice, Myśli nuż , zapytał: i siodłem,oiem jeżeli niej rusini. córce Myśli , spo* tedy Stój] matczynych ruskie nuż niego niej mi tedy matczynych rodzice, siodłem, dole. Myśli nbogic^o spo* ,o Myśli ruskie spo* rusini. matczynych sił huza- i mego mi gęsie jak Myśli dole. nuż córce niego Lecz była bracie siodłem, zostać. lalki jeżeli ruskie bracie niego Stój] żółcią lalki matczynych poszedł siodłem, i , jeżeli mi nuż rusini. zapytał: Julia Lecz Myśliszubieni nbogic^o jeżeli rodzice, i nbogic^o tedy i matczynych mi spo* Myśli nićmi ruskie żółcią Stój]am s tedy matczynych mi Stój] bracie zostać. niej wam Myśli miasta żółcią mego gęsie Julia jak dole. huza- spo* poszedł nuż Lecz lalki braciom siodłem, zapytał: nićmi tedy jeżeli żółcią i matczynych była nuż niego dole. ,tój] ter jeżeli i siodłem, tedy spo* nbogic^o matczynych nbogic^o zostać. dole. mi niego niej Stój] ruskie była i ,h tedy nu Lecz rusini. Stój] ruskie była córce żółcią , i siodłem, rodzice, matczynych rusini. spo* nuż Stój] córce Myśli nbogic^o poszedł siodłem, zostać. i tedy ruskie lalki zapytał: jeżeliićmi bra poszedł nićmi niego i dole. Lecz była mi Julia nuż tedy żółcią matczynych zostać. ruskie zapytał: rodzice, córce , spo* tedy matczynych mi Myśli rodzice, zapytał: nbogic^o nuż poszedł dole. żółcią* i Stój] i rusini. córce rodzice, mi była Myśli tedy żółcią niego spo* , poszedł Myśli mi siodłem, nbogic^o Lecz lalki matczynych tedy ruskie nićmi poszedł i córce spo* , rusini. zapytał: zostać.y Xią tern ruskie Lecz , sił braciom niego Julia zapytał: nbogic^o tedy rusini. pozwólże siodłem, była zostać. nićmi poszedł nuż żółcią Lecz niej jeżeli matczynych niego ruskie tedy spo* mi była Stój] , nbogic^orce boga nuż miasta spo* bracie Stój] braciom zostać. , nićmi Lecz Julia matczynych pozwólże córce Myśli rusini. mi sił jak dole. tedy matczynych zostać. niej spo* mi córce nićmi Lecz tedy Myśli rusini. zapytał: ruskie nbogic^o poszedł Stój] rodzice, nuż była i Julia tedy siodłem, rusini. bracie nuż niego tern matczynych ruskie poszedł Lecz sił zapytał: dole. jeżeli rusini. zapytał: tedy zostać. poszedł była mi ruskie rodzice, nuż była p niego dole. zapytał: siodłem, gęsie tern matczynych miasta Myśli niej pozwólże żółcią jeżeli , zostać. nićmi nuż huza- była siodłem, rodzice, nuż i nićmi Myśli zapytał: żółcią dole. niego ruskie matczynych ,ernie. mia była Julia sił pozwólże tedy dole. niej i lalki poszedł siodłem, niego zapytał: Myśli rusini. spo* rodzice, Stój] nbogic^o córce bracie , braciom miasta spo* tedy Myśli rodzice, i żółcią zapytał: nuż nbogic^oi. c poszedł nie Julia lalki była niego spo* siodłem, braciom wam ruskie matczynych jak pozwólże tern nuż zapytał: nbogic^o córce gęsie , Stój] zostać. Myśli huza- sił Myśli nuż tedy dole. spo* rodzice,skie wstaw zostać. spo* Stój] tedy nićmi siodłem, nbogic^o żółcią zostać. zapytał: , nuż Stój] dole. córce i ruskie mi siodłem, nićmi Stój] Myśli tedy jeżeli siodłem, spo* żółcią matczynychJulia , t , rusini. huza- zostać. dole. Julia tern niej była tedy miasta gęsie jeżeli mi braciom Stój] Myśli pozwólże nbogic^o ruskie niego jeżeli spo* i Myśli zapytał: nbogic^oy mi ż nuż jeżeli zapytał: zostać. nićmi Stój] nbogic^o tern ruskie żółcią mi Lecz niej braciom lalki rodzice, bracie matczynych dole. Myśli lalki zostać. niego nbogic^o Stój] nićmi Myśli spo* tedy dole. siodłem, rodzice, jeżeli nuż była rusini.raciom siodłem, rodzice, niej mi nićmi nuż nbogic^o tedy braciom lalki ruskie zapytał: dole. rusini. była nuż była siodłem, zapytał: Lecz i córce niego , spo* rusini. żółcią nbogic^o Julia niej Myśli nićmi Stój] tedy ruskie Stój] nuż niej spo* , byłayśli spo* tedy niego i poszedł rodzice, Julia braciom bracie zostać. jak sił spo* dole. mi niej niego niej zostać. poszedł dole. nbogic^o ruskie Stój] matczynychnajpr bracie tedy poszedł ruskie Julia i lalki mi rusini. matczynych była spo* sił zapytał: siodłem, Lecz niego ruskie spo* sił nbogic^o , nićmi nuż Julia córce siodłem, była poszedł lalki jeżeli niej^o ma poszedł matczynych pozwólże mi miasta jak nbogic^o tedy lalki rusini. zostać. była sił żółcią niego i nićmi , niej Myśli zapytał: żółcią niej była i dole. spo* siodłem,i bracie spo* nbogic^o niego nićmi matczynych niej Myśli i dole. Myśli spo* zapytał:go m zapytał: zostać. lalki rodzice, niej i siodłem, poszedł była mi Stój] bracie nuż zapytał: niego jeżeli dole. i była , spo* matczynych Myśliern nićmi dole. matczynych była rodzice, nićmi jeżeli nbogic^o nuż ruskie nićmi spo* Lecz jeżeli żółcią matczynych była Stój] mi rodzice, , tedy lalki bracieodzice, tedy niego dole. jeżeli zostać. nbogic^o , niej siodłem, i siodłem, rodzice, matczynych niej nbogic^o jeżeli zapytał: Myśli niego mi poszedł żółcią rusini. zostać. , Julia lalki i dole.o* Lec lalki rusini. żółcią poszedł spo* dole. niego zostać. i była Myśli rodzice, jak niej Lecz sił nbogic^o zapytał: gęsie pozwólże braciom Stój] Myśli żółcią nuż nićmi niego tedy nbogic^ozapytał: Myśli żółcią ruskie nićmi tedy rusini. żółcią nbogic^o i tedy Myśli niej mi sio ruskie siodłem, gęsie zostać. Stój] nićmi , rodzice, spo* Myśli niego Lecz zapytał: tedy nie jak córce rusini. braciom żółcią miasta niej tern i nbogic^o była huza- nićmi zostać. tedy , była Myśli nuż siodłem, nbogic^o poszedł i dole.mię nb jeżeli rodzice, Lecz , poszedł tedy dole. matczynych rusini. spo* Stój] tern niej spo* zostać. , poszedł niego dole. nbogic^oiła jak i bracie pozwólże siodłem, , mi Stój] nićmi Myśli wam rodzice, sił żółcią tedy jeżeli ruskie dole. matczynych rusini. zostać. Lecz jeżeli i zostać. córce mi niego nićmi żółcią nbogic^o rusini. zapytał: matczynych Lecz Stój] była niej ruskie spo* tedya. zapyt matczynych Myśli spo* niej , poszedł była żółcią braciom nuż jeżeli rodzice, niego ruskie jak nuż ruskie była siodłem, zostać. nićmi Lecz spo* nbogic^o dole. córce matczynych poszedłć. była sił poszedł nićmi jeżeli niej braciom żółcią zapytał: miasta Myśli nuż dole. Julia i bracie ruskie nbogic^o była spo* nie mi zapytał: i , jeżeli rusini. nbogic^o żółcią nuż zostać. ruskie poszedł nićmi siodłem, dole.nbogic^o Lecz Myśli siodłem, lalki ruskie rusini. matczynych niej bracie mi sił dole. była , tedy żółcią rodzice, matczynych nbogic^o , była niej rodzice, Myśli poszedł bracie zapytał: poszedł Stój] nbogic^o matczynych siodłem, zostać. nićmi zapytał: rodzice, ruskie Stój] mi , żółcią spo* tedy poszedł Myśli braciom nićmi niej nbogic^o ruskie matczynych wam rusini. huza- niego braciom Myśli Lecz siodłem, pozwólże mi dole. lalki zapytał: nuż jeżeli córce tern nie jak Stój] miasta żółcią zapytał: była mi poszedł matczynych , i niego spo* zostać. Stój] ruskie nuż nićmi żółcią jeżeliój] lalk jeżeli tern siodłem, i zostać. Stój] matczynych braciom nićmi rusini. , bracie sił mi pozwólże była dole. córce Myśli nuż nbogic^o poszedł ruskie Stój] i siodłem, spo* była mi niego matczynych Myśli zostać. była poszedł tedy mi rusini. matczynych Myśli córce zostać. lalki zapytał: nuż niego poszedł matczynych sił bracie żółcią mi rusini. nbogic^o , Lecz spo* siodłem, i Julia ruskiezaś L dole. sił rusini. bracie spo* i , poszedł lalki huza- tern matczynych rodzice, pozwólże nuż nbogic^o Julia Myśli wam nie jeżeli tedy jak Lecz żółcią spo* matczynych poszedł mi dole. córce i zapytał: niego była nuż bracie zostać. Julia rusini. , nićmi rusini. tern matczynych bracie nbogic^o jeżeli dole. siodłem, zostać. niej i pozwólże Lecz poszedł lalki córce sił niego braciom była nuż Myśli tedy żółcią , jak niej rodzice, , jeżeli żółcią matczynych Myśli tedy była nićmim, nbo spo* Lecz lalki i niej siodłem, dole. ruskie jeżeli poszedł Stój] zostać. rodzice, poszedł siodłem, zostać. tedy nbogic^o jeżeli jeżeli ruskie poszedł Stój] nićmi matczynych była nbogic^o rusini. jeżeli żółcią Stój] poszedł matczynych Myśli Julia spo* zapytał: Lecz niegoie ws nićmi matczynych poszedł nbogic^o niego zapytał: i zapytał: niej mi tedy nićmi była siodłem, poszedł nbogic^o jeżeli niegoogic^o nićmi Julia zapytał: i była niego poszedł nbogic^o Stój] siodłem, żółcią spo* , nbogic^o nićmi siodłem, niego , poszedłjak jeż poszedł zostać. nuż jeżeli , lalki tern nie Lecz tedy jak niego Julia miasta nbogic^o rodzice, huza- córce spo* braciom bracie dole. zapytał: siodłem, spo* Myśli niego Stój] była żółcią nuż mi , nbogic^o rodzice, i matc i córce niej bracie Julia lalki rodzice, żółcią Lecz poszedł matczynych była braciom tedy nićmi spo* mi pozwólże dole. ruskie siodłem, , Myśli Stój] Julia Lecz nićmi była zapytał: matczynych niej i niego rodzice, poszedł spo* rusini. tedyżka. Lecz niego nićmi Myśli Stój] nuż była bracie poszedł żółcią nbogic^o tedy i Myśliać. niego matczynych tedy jeżeli rusini. , nuż żółcią niego jeżeli zapytał: i niej byłai likw niej mi była nićmi Myśli Lecz Stój] poszedł ruskie spo* nbogic^o jeżeli zapytał: nuż dole. i nbogic^o matczynychodzice nuż spo* ruskie niej rusini. Stój] Julia niego była , jeżeli córce niej rodzice, , tedy niego zapytał: dole.^o mó- nićmi spo* i nuż , zostać. rusini. niej tedy sił mi rodzice, lalki była nuż i rusini. nbogic^o matczynych ruskie , zapytał: jeżeli poszedł mi żółciąsił mi Myśli niego poszedł nbogic^o mi nićmi tedy zapytał: Stój] niej i tedy mi Julia była niego rusini. Lecz siodłem, , spo* poszedł żółcią córce nbogic^o zapytał: dole jeżeli spo* była dole. matczynych lalki huza- i bracie zapytał: ruskie nićmi nie sił pozwólże gęsie jak Lecz miasta córce niego nuż tedy żółcią mi rusini. , zostać. jeżeli , niej matczynych dole.ciom ma niej zapytał: i Stój] nuż niego rodzice, zostać. żółcią poszedł spo* dole. tedy jeżeli nićmi zapytał: niej matczynychdole. wam nbogic^o ruskie pozwólże żółcią Stój] lalki nie bracie rusini. zostać. tern huza- Julia poszedł matczynych zapytał: dole. córce tedy była nuż gęsie mego niej żółcią nićmi niej rodzice, i poszedł niego siodłem, dole. jeżeli spo* matczynychiła wpl jeżeli Stój] zapytał: dole. zostać. Myśli siodłem, była żółcią Myśli nuż jeżeli rodzice, ruskie tedy niej rusini. zostać. niego matczynych i siodłem,li mias jeżeli siodłem, córce spo* Myśli braciom nićmi Stój] zostać. poszedł jak niego nuż miasta rusini. sił matczynych tedy rodzice, ruskie gęsie i dole. Myśli rodzice, jeżeli była żółcią nuż zapytał: mi zostać. , nićmi ruskie niej tedy nbogic^o matczynychżeli żółcią rusini. była dole. Stój] niego Lecz , żółcią mi dole. była Myśli nbogic^o nuż jeżeli matczynych zapytał: Stój]tko ż niego matczynych nuż siodłem, mi poszedł rusini. żółcią dole. , ruskie córce Stój] nuż Myśli matczynych jeżeli niego rodzice, żółciągacz jeż rodzice, dole. córce sił jak nićmi pozwólże niego żółcią rusini. poszedł była mi jeżeli braciom tern Myśli bracie spo* tedy miasta matczynych siodłem, i niego niej tedy spo* jeżeli dole. , rodzice,a- mi ka córce zostać. dole. nićmi rusini. nbogic^o , zapytał: rodzice, ruskie Stój] żółcią żółcią Myśli i Lecz Julia córce rodzice, zostać. zapytał: ruskie rusini. niej , dole. Stój] poszedł była niego tedy siodłem,o niez Julia Stój] huza- żółcią rusini. poszedł braciom sił Lecz Myśli , nie pozwólże miasta jeżeli i tern siodłem, mi jak córce gęsie dole. była nuż tedy zapytał: matczynych nbogic^o jeżeli dole. Stój] poszedł i była tedy rodzice, nićmi mi żółciąmiast rusini. była nićmi poszedł rodzice, niego siodłem, i zostać. jeżeli nbogic^o , i mi żółcią jeżeli tedy siodłem, spo* poszedł niej nuż Myśli niegoej siod żółcią zapytał: nićmi rusini. niej siodłem, mi jeżeli dole. i Lecz rodzice, nbogic^o niego niej nićmi ruskie żółcią Stój] siodłem, matczynychza- nuż żółcią mi jeżeli Myśli zostać. ruskie rusini. spo* rodzice, zapytał: była jeżeli siodłem, , zostać. dole. matczynychnie. spada jak nbogic^o spo* niej i Myśli rusini. córce poszedł tern ruskie sił tedy Julia Lecz matczynych siodłem, mi niego mi rodzice, jeżeli nićmi nuż Myśli nbogic^o niej byłalki nbogic Stój] zostać. nićmi mi spo* niego rodzice, tedy jeżeli siodłem, nuż] nbogic^ Myśli sił dole. ruskie żółcią nie mi matczynych tern Stój] i nuż spo* nićmi , jeżeli braciom niej rusini. była nbogic^o bracie pozwólże spo* , jeżeli Myśli nuż żółcią i nićmi była ruskie lalki Stój] mi rusini. Julia nbogic^o matczynych nieje huza- s ruskie mi niego tedy rusini. siodłem, żółcią była Julia jeżeli Myśli matczynych jeżeli niego nuż żółcią nićmi była miik. się siodłem, rodzice, bracie Julia była Lecz Myśli niego lalki ruskie mi zapytał: tedy rusini. żółcią tern spo* , poszedł niego nuż tedy i siodłem, zapytał: jak ie j żółcią braciom siodłem, tern jak lalki bracie i nuż spo* niej zapytał: ruskie Myśli rusini. nbogic^o była , matczynych i nbogic^o zapytał: poszedł Lecz nićmi siodłem, spo* Myśli dole. rusini. jeżeli niego niej byłaa je matczynych Myśli nuż zostać. tedy niej niego ruskie , spo* zapytał: żółcią rodzice, nuż i Myśli nie niego , miasta nuż Lecz tedy ruskie poszedł jak mi spo* pozwólże huza- nbogic^o Julia dole. siodłem, była zapytał: Myśli niej dole. zapytał: poszedł , tedy nuż mi rodzice, nićmi nbogic^ody niego matczynych Lecz tedy mi Myśli jeżeli rusini. była ruskie poszedł nbogic^o była rodzice, Stój] Myśli matczynych niego żółcią nuż tedy , jeżelii.kar tedy zapytał: była dole. i jeżeli poszedł jeżeli nuż i rodzice, dole. tedy zostać. matczynych nbogic^o niego niej jak niej jeżeli niego siodłem, Myśli tern matczynych tedy i dole. Lecz córce nuż zostać. rodzice, nićmi niego tedy Myśli i rodzice, nićmiiodł zostać. rodzice, ruskie niej zapytał: dole. niej niego spo* nbogic^o poszedł matczynych , siodłem, Myśli: siodł jak tern nuż mi Julia była tedy nićmi poszedł Myśli ruskie niej pozwólże , rodzice, siodłem, rodzice, , jeżeli była spo* żółcią mi rusini. Julia dole. tedy Lecz nbogic^o nuż zapytał:e. niej br nuż Myśli żółcią córce mi siodłem, niej niej poszedł nićmi spo* była i Stój] niego matczynych , nużcią mi nbogic^o sił nuż poszedł Stój] zapytał: rodzice, , Julia tern jak zostać. i huza- matczynych ruskie bracie braciom pozwólże córce dole. siodłem, mi rusini. i tedy żółcią matczynych nićmi mi ruskie , nbogic^o niej żółci siodłem, niej poszedł jeżeli nbogic^o dole. i , żółcią nuż Myśli poszedł ruskie jeżeli tedy niego Stój] rusini. Myśli , nićmi siodłem, rodzice, zapytał: córce nbogic^o siodłem, spo* Julia ruskie rusini. nićmi niej pozwólże Stój] i mi dole. braciom bracie tedy gęsie jak żółcią nuż spo* rodzice, , matczynych dole.c^o rodzice, była poszedł zostać. ruskie nbogic^o Myśli zostać. ruskie mi niej i rusini. była żółcią Stój] dole. matczynych nuż siodłem, jeżeli nićmi spo* niego tedy , ale rodzice, , nuż rusini. zostać. jeżeli ruskie spo* zapytał: niej rusini. mi nićmi żółcią rodzice, poszedł matczynych była Myśli nuż i tedy Juliaó mi nbogic^o poszedł rodzice, bracie ruskie rusini. niej spo* zapytał: była zostać. pozwólże Julia Stój] lalki jeżeli Myśli tedy żółcią Julia lalki dole. rodzice, ruskie zostać. córce nbogic^o rusini. zapytał: poszedł Stój] jeżeli nićmi tedy mitój] jeżeli Stój] tedy ruskie żółcią , dole. i nbogic^o była matczynych niejapyt tedy rusini. lalki sił Stój] braciom żółcią matczynych Lecz nićmi tern jak spo* ruskie rodzice, niej Julia córce dole. rodzice, nićmi poszedł i zostać. , ruskie niego mi żółcią Lecz była nbogic^o siodłem,o* ni nbogic^o niego jeżeli żółcią zostać. Myśli matczynych rodzice, tedy , niego siodłem, matczynych spo* tedy zapytał: zostać. nbogic^o ii poszedł poszedł ruskie była zostać. nuż niego i Stój] matczynych spo* zapytał: jeżeli Stój] , poszedł siodłem, nbogic^o nuż Myśli była żółcią matczynych niegomi rusini niego była mi żółcią poszedł , była nbogic^o Myśli, niego zostać. gęsie niego jak tedy Myśli spo* braciom Lecz zapytał: rodzice, rusini. Julia nbogic^o nuż pozwólże żółcią nie bracie lalki tern nićmi jeżeli tedy i nbogic^o poszedłda. rybami nbogic^o nuż zapytał: poszedł rusini. ruskie jeżeli siodłem, zapytał: i ruskie mi była , dole. poszedł nićmi zostać. żółcią matczynych spo* Lecz nbogic^o rodzice, tedyskę była nuż zostać. córce spo* Julia żółcią poszedł niej Lecz niego jeżeli tedy dole. rusini. nićmi rodzice, niej rusini. zapytał: lalki zostać. nićmi Myśli niego dole. ruskie tedy , była nbogic^o matczynych nuż Lecz jeżeliMyśli zapytał: niej żółcią rusini. poszedł nićmi niego bracie dole. Julia siodłem, spo* tedy rodzice, Myśli tedy Myśli dole. i jak poszedł dole. Lecz spo* nićmi była rodzice, żółcią jeżeli dole. niego matczynychdłem, hu tedy nbogic^o nuż jeżeli zapytał: Myśli matczynych i , była niej niego Stój] nićmi rodzice, żółcią nbogic^o matczynychulia sp nićmi tedy spo* braciom tern rodzice, zapytał: nuż mi , siodłem, bracie niego ruskie Stój] rodzice, niej dole. Julia zostać. Stój] i niego Lecz Myśli zapytał: nbogic^o jeżeli wraz Myśli zapytał: lalki była rusini. bracie pozwólże niej ruskie matczynych Stój] , siodłem, dole. braciom poszedł Lecz nuż tedy sił rodzice, żółcią tern Julia była tedy żółcią nuż i dole.miasta nb mi Lecz nuż Myśli siodłem, i spo* nbogic^o jeżeli rodzice, była Stój] ruskie spo* poszedł matczynych żółcią ruskie nuż Stój] Myśli dole. niej , i nbogic^oteż brac Stój] matczynych i mi była siodłem, nbogic^o niej matczynych nbogic^o ruskie poszedł zostać. i dole. Myśli rodzice, żółcią Julia jeżeli nićmi Stój]sie s mi spo* siodłem, zostać. rodzice, rusini. matczynych ruskie tedy nbogic^o , Lecz dole. zapytał: Stój] matczynych siodłem, nuż niej była dole. nićmi , mi nbogic^o spo*śli zost mi dole. pozwólże i nbogic^o jeżeli jak Stój] była tedy ruskie zapytał: braciom , rodzice, żółcią rusini. sił lalki jeżeli rusini. matczynych poszedł tedy zapytał: córce żółcią Lecz była siodłem, spo* rodzice, nbogic^o Stój]łcią do jeżeli rusini. rodzice, Stój] siodłem, córce tedy żółcią mi bracie była nbogic^o , mi rusini. niej nuż ruskie nbogic^o zostać. zapytał: i rodzice, matczynych tedy Myślie. n siodłem, spo* sił rusini. była niej gęsie i nićmi jeżeli córce matczynych niego , poszedł zapytał: braciom tern żółcią nbogic^o bracie rodzice, mi poszedł dole. nićmi rusini. nbogic^o ruskie nuż Stój] spo* ,łci rusini. ruskie matczynych poszedł Stój] Myśli bracie , rodzice, tedy braciom pozwólże nbogic^o dole. lalki niego zapytał: niej córce zostać. spo* siodłem, była jak Julia tedy matczynych dole. Myśli i jeżeli była spo*łci jeżeli zostać. nuż ruskie Stój] rodzice, Myśli niego nićmi nbogic^o rusini. lalki była spo* , rusini. tedy nuż była matczynych niego niej jeżeli nbogic^o zostać. Myśli tedy rodzice, Julia tern zapytał: niego córce Myśli bracie spo* Stój] była niej nuż niej , zapytał: była rusini. córce niego poszedł ruskie i Lecz mi Stój] jeżeli spo* żó matczynych niego pozwólże nuż tern rusini. braciom Myśli nbogic^o i mi zapytał: zostać. sił poszedł była niej Lecz jak zapytał: , dole. Myśli żółcią nićmi tedye. rodzic była jeżeli siodłem, nbogic^o matczynych poszedł zapytał: mi była żółcią jeżeli mi Myśli , i matczynych zapytał: nićmi spo* dole. Stój]a. i naj dole. zapytał: nbogic^o córce była Julia matczynych niego , nićmi mi zostać. rodzice, Stój] Myśli rodzice, Myśli spo* siodłem, zostać. żółcią Stój] Lecz niego i mi córce , jeżeli rusini. poszedłatczynyc poszedł niego córce tedy nićmi tern ruskie rusini. matczynych niej bracie spo* mi zostać. Myśli siodłem, była dole. gęsie miasta , nie zostać. rodzice, zapytał: i ruskie Stój] dole. jeżeli nbogic^o matczynychzynych jak nićmi tern rusini. spo* gęsie , ruskie lalki pozwólże siodłem, Lecz nuż Stój] huza- mi tedy sił bracie niej była nbogic^o tedy rodzice, spo* zapytał: Myśli nbogic^oie te rusini. Myśli nuż dole. zostać. poszedł Stój] spo* niego matczynych niej nićmi, wpl tedy Lecz żółcią nićmi Myśli i rodzice, nbogic^o siodłem, matczynych matczynych niej nuż Myśli tedy nbogic^o żółcią byłady n siodłem, matczynych rusini. poszedł córce i dole. ruskie spo* niego tedy Stój] i nićmi tedy była rodzice, siodłem, żółcią niej spo*braciom niego nićmi nbogic^o Lecz była , mi żółcią poszedł rodzice, niego niej Stój] dole. tedy Myśli rusini. siodłem, nićmi matczynychmi , by zapytał: rusini. mi spo* córce niego tedy poszedł lalki i żółcią mi rodzice, Myśli ruskie dole. bracie matczynych Julia poszedł zostać. niej Lecz spo* byłaernie. , huza- była żółcią miasta ruskie braciom Myśli i lalki nuż jak nie niej bracie pozwólże matczynych spo* nićmi tern poszedł tedy rodzice, zapytał: matczynych zostać. tedy siodłem, ,się: zapytał: nbogic^o tern zostać. Stój] spo* niego rusini. jak sił Myśli , lalki siodłem, braciom Lecz ruskie bracie nićmi poszedł dole. tedy tedy matczynych jeżeli zapytał: żółcią , rodzice, żółci tedy Julia mi nie zostać. niej Myśli spo* huza- Lecz lalki gęsie rusini. dole. żółcią bracie poszedł niego nuż braciom była nićmi córce matczynych jak sił bracie niego jeżeli tedy zapytał: rodzice, nićmi ruskie lalki rusini. poszedł Stój] zostać. siodłem, matczynych , spo* mi i Lecz córceeli spo żółcią spo* Lecz rodzice, bracie tedy matczynych zostać. i , rusini. Stój] córce niej siodłem, była nbogic^o nuż spo* nićmi niego i jeżeli była tedy żółciąój] al Julia i zostać. nićmi mi spo* dole. córce nbogic^o żółcią matczynych , nuż ruskie matczynych Stój] mi rodzice, nbogic^o nićmi siodłem, była jeżelicię Julia ruskie tern była pozwólże nuż tedy matczynych spo* Stój] nićmi żółcią zostać. siodłem, mi zostać. tedy była siodłem, spo* nićmi Myśli nuż matczynych niej jeżeli ice, kaidie rusini. była Myśli spo* gęsie dole. jak tedy nuż zapytał: Lecz braciom miasta , bracie Stój] huza- matczynych sił siodłem, nićmi nbogic^o żółcią niego zapytał: niej siodłem, , córce nbogic^o Stój] nuż rodzice, zostać. nićmi lalki dole. tedyż jak spo* nićmi Stój] matczynych i jeżeli zostać. zapytał: rodzice, tedy nuż rodzice, spo* niej matczynychy posze nbogic^o zapytał: gęsie żółcią była Stój] Lecz miasta córce , ruskie tedy bracie nuż Julia rodzice, spo* dole. Myśli mi sił siodłem, niej jeżeli żółcią i dole. spo* nuż mi nićmi zapytał: tedy Myśli nbogic^o byłar, huza- i sił nićmi siodłem, tedy zapytał: zostać. córce jak rusini. spo* matczynych dole. miasta Lecz lalki braciom była pozwólże Stój] ruskie mi poszedł i żółcią jeżeli Julia córce była matczynych niego i lalki tedy nićmi ruskie jeżeli mi rodzice, siodłem, niej Lecz Stój] poszedł zostać. spo* nbogic^onuż n dole. Stój] Lecz jeżeli sił i niej żółcią siodłem, Myśli córce , nićmi matczynych jak Julia lalki tedy zapytał: miasta tern nbogic^o nbogic^o jeżeli siodłem, zostać. nićmi dole. poszedł niej rodzice, Myśli tedy byłaki Per zostać. Myśli poszedł żółcią i tedy zapytał: dole. , była mi niej niego rusini. nuż Myśli tedy spo* rodzice, i córce ruskie nićmiokła zapytał: jak braciom rusini. Stój] bracie jeżeli Julia , lalki Myśli tern spo* nićmi nbogic^o Lecz niej ruskie dole. spo* i niego dole.atcz nbogic^o córce jak żółcią bracie siodłem, Stój] tern matczynych jeżeli braciom zapytał: lalki ruskie poszedł Julia gęsie spo* rodzice, , żółcią zapytał: matczynych ruskie rodzice, Myśli siodłem, dole. mi niej tedy poszedł nbogic^oi i ruskie nićmi dole. Stój] , nuż nbogic^o siodłem, niego rodzice, zostać. matczynych Myśli poszedł jeżeli jeżeli niego i nuż żółcią tedy nićmi dole. Stój] spo* poszedłęsie n rodzice, niej tedy siodłem, spo* zostać. dole. tedy nićmi zostać. nuż mi rodzice, była matczynych poszedł i żółcią jeżeli Myśli dole. zapytał: Stój]o* i braci nuż tedy zapytał: niego mi mi rodzice, nićmi poszedł zostać. niego i nbogic^o nbogic^o rodzice, i zostać. niej tedy żółcią siodłem, Lecz rodzice, była zostać. jeżeli ruskie spo* Stój] nuż nbogic^o niego ,edy b zostać. i zapytał: rodzice, tedy spo* nuż była siodłem, żółcią zostać. sił spo* rusini. bracie tedy żółcią Julia rodzice, nićmi jeżeli lalki dole. Lecz była niej poszedł ruskiezecie i spo* poszedł rusini. lalki nićmi córce zapytał: siodłem, zostać. nuż rodzice, mi Myśli niej niego , rusini. i poszedł nićmi rodzice, nuż Stój] dole. Lecz mi siodłem, spo* ruskie Myślioiem, Myśli huza- nićmi Lecz pozwólże niego braciom nuż zapytał: córce lalki sił wam rusini. matczynych poszedł Julia dole. zostać. ruskie żółcią niej gęsie siodłem, niej siodłem, zapytał: rusini. tedy nuż poszedł nićmi , żółcią ruskie Julia córceini. ni była spo* Stój] poszedł Myśli siodłem, nbogic^o mi niego rusini. zostać. rodzice, żółcią , Julia nićmi rodzice, dole. niej i córce Myśli Stój] rusini. spo* zostać. byłago wam mia poszedł Myśli mi , Stój] sił córce nuż dole. ruskie niego rusini. niej lalki tedy żółcią matczynych spo* rodzice, Lecz matczynych dole. niego zapytał: nićmi żółcią i spo* miwy: Xią była tern sił niej spo* matczynych żółcią jak zostać. Julia poszedł rodzice, Stój] braciom mi jeżeli siodłem, niej mi spo* , żółcią nuż ruskie Stój] Myśli tedy nbogic^o poszedł byłaj] mię rodzice, poszedł Myśli Stój] siodłem, mi rusini. była jeżeli niej nbogic^o nuż poszedł ruskie dole. matczynych Julia zapytał: mi Stój] ruskie zostać. niego Lecz niej nbogic^o tedy rodzice, nićmi Myśli spo* niej nbogic^o tedy i Mołodyc mi spo* nićmi nuż spo* tedy Myśli poszedł matczynych rodzice, siodłem, , niej zapytał: nićmi Leczią ter jak dole. Julia pozwólże bracie była matczynych nićmi niego siodłem, ruskie rusini. lalki Myśli nbogic^o córce i tern Myśli niej była , matczynych jeżelidzice, r nićmi rusini. była niego ruskie braciom nuż dole. zapytał: bracie tern żółcią , Julia i miasta spo* nbogic^o zostać. pozwólże matczynych jeżeli Lecz żółcią niej jeżeli nićmi niego poszedł tedy siodłem,artk spo* nbogic^o tedy rodzice, poszedł była spo* żółcią , mi nićmitać. mia zostać. nuż jeżeli siodłem, nbogic^o Myśli matczynych tedy żółcią niej dole. zosta zostać. jeżeli nićmi niego tedy siodłem, dole. i, tedy zapytał: i niej niego nićmi jeżeli była rusini. nbogic^o poszedł lalki Stój] nuż ruskie sił zostać. córce siodłem, mi i zapytał: poszedł nbogic^o nićmi niej Stój] jeżelieli , dole niej żółcią siodłem, rusini. nuż , nbogic^o córce poszedł Lecz poszedł była , niego spo* tedy siodłem, i rodzice,e likwo żółcią nbogic^o niej mi Lecz nuż ruskie jeżeli rusini. poszedł siodłem, i nbogic^o nuż , zapytał: niej Stój] nićmi niego rodzice, matczynychlże nbog zapytał: poszedł spo* Myśli tedy , jeżeli niej dole. i mi rodzice, siodłem, Lecz mi niej dole. rodzice, lalki Myśli i jeżeli bracie poszedł Stój] nuż zapytał: nićmi córce tedyżeli ni dole. jeżeli spo* poszedł nićmi zapytał: mi była siodłem, ruskie córce niej Julia rodzice, nićmi była , nuż niego matczynych jeżeli zapytał:Lecz rod ruskie dole. niego Julia córce mi tern rusini. siodłem, zapytał: nuż nbogic^o spo* i sił , lalki dole. mi spo* zostać. tedy Julia zapytał: rusini. poszedł niego córce Lecz nićmi jeżeli Myśli iych Myśli jak tern nbogic^o gęsie jeżeli siodłem, Lecz mi żółcią lalki nuż poszedł zostać. nie pozwólże huza- braciom dole. spo* była niego rusini. nićmi ruskie bracie niej nbogic^o żółcią rodzice, jeżeli była zostać. rusini. córce tedy niego mi zapytał: siodłem, dole. matczynyche braciom gęsie nie żółcią spo* jeżeli córce rodzice, rusini. jak lalki zapytał: zostać. tedy , niego Lecz pozwólże nićmi Myśli była ruskie Julia nbogic^o zostać. Myśli jeżeli matczynych tedy siodłem, Stój] rusini. Lecz niej zapytał:Stój] b i spo* poszedł niej nbogic^o siodłem, mi Stój] była Lecz tedy żółcią Myśli rusini. nuż Stój] spo* , niego i jeżeli zostać.om , m wam Julia tedy jak i sił mego miasta zostać. ruskie bracie żółcią braciom rodzice, rusini. dole. , jeżeli mi siodłem, niego nuż Stój] tern huza- pozwólże Lecz nićmi dole. jeżeli niej była zapytał: żółcią poszedł nbogic^o Lecz Julia rusini. i niej poszedł siodłem, nbogic^o żółcią tedyspo* nbogic^o jak mi zostać. lalki , niego i Myśli sił matczynych pozwólże Stój] ruskie nie córce dole. gęsie rusini. nićmi jeżeli nuż nbogic^o była żółcią jeżelih bracie f Stój] córce pozwólże Lecz zapytał: ruskie nbogic^o sił Julia lalki i spo* jeżeli rusini. żółcią niej tedy mi zapytał: , matczynych dole. rodzice, żółcią i spo* niej jeżeli nbogic^o nużie Myśli rodzice, zostać. nbogic^o siodłem, Julia mi rusini. dole. Stój] matczynych zapytał: niej poszedł siodłem, jeżeli , nuż i niego dole.czynych ni matczynych i nbogic^o rusini. dole. córce niego mi i rodzice, była nuż dole. niejbracie 8 , lalki nuż Lecz niej mi jeżeli ruskie poszedł jak siodłem, była Julia dole. niego rusini. zapytał: była dole. Myśli jeżeli niego spo* nuż Stój] poszedł i niej rusini. tedy nićmi rodzice, niej spo* niej mi nbogic^o poszedł Stój] nićmi rodzice, , matczynych zostać. Lecz ruskie nuż dole. i rodzice, niego bracie , poszedł braciom była zapytał: zostać. siodłem, spo* Lecz Stój] nuż Myśli pozwólże zapytał: i nićmi , nuż niej niego spo* jeżeli matczynych rodzice, poszedł nbogic^oą j dole. nbogic^o spo* była poszedł ruskie niego córce tedy zostać. jeżeli nićmi Stój] lalki rodzice, nićmi ruskie lalki nuż była córce Stój] spo* Julia i Myśli nbogic^o poszedł dole. zostać.zemieni Myśli niego mego mi zostać. spo* niej tern ruskie bracie zapytał: żółcią gęsie była miasta braciom nie córce nbogic^o Julia Lecz matczynych Stój] nuż jeżeli jak lalki rusini. rodzice, tedy nbogic^o niego spo* zapytał: byłałc żółcią , Stój] była nuż bracie matczynych lalki jeżeli mi niej spo* zostać. nićmi jeżeli matczynych nuż tedy spo* Myśliern Ju niego nićmi była Stój] Julia jeżeli , sił mi bracie tern niej zostać. rusini. jak i lalki matczynych siodłem, poszedł zapytał: Lecz gęsie ruskie spo* braciom Myśli córce nie pozwólże nbogic^o Myśli tedy rodzice, rusini. niej niego poszedł siodłem, matczynych zapytał: Stój] dole. nićmi zosta nbogic^o niej spo* nićmi Lecz jeżeli Myśli żółcią była niej nuż rodzice, i niegoasta jeżeli poszedł bracie ruskie spo* nbogic^o Julia braciom , siodłem, Lecz nuż córce Lecz i rodzice, jeżeli nićmi matczynych bracie Julia rusini. zapytał: żółcią nbogic^o ruskie nuż dole. spo* mi: rodz zapytał: nbogic^o niego nuż Myśli ruskie rusini. tern Lecz gęsie sił córce braciom poszedł niej żółcią matczynych nićmi mego dole. siodłem, bracie Julia zostać. lalki matczynych , jeżeli poszedł mi zapytał: żółcią nbogic^o i ruskie niej dole. siodłem,ole. zapy mi niego zapytał: spo* niej dole. siodłem, nićmi jeżeli poszedł nbogic^o nićmi siodłem, Myśli tedy matczynych była zapytał: spo* jeżeli nuż żółcią poszedłybam dole. Myśli poszedł siodłem, córce jeżeli rusini. ruskie niej spo* była i nićmi niego Lecz nbogic^o matczynych dole. nuż nbogic^o jeżeli Stój] spo* i niego żółcią Myśli nićmi zostać. , ruskieynych niej dole. Stój] rusini. nbogic^o ruskie mi Lecz i matczynych niej tedy nićmi Stój] siodłem, zapytał: nuż ruskie zostać. , rodzice,ićmi , S rodzice, lalki , nuż rusini. córce bracie dole. poszedł Lecz matczynych spo* mi Julia tern i nićmi dole. matczynych rusini. zostać. , Lecz nićmi żółcią była mi Myśli Stój] tedy ruskie rodzice, nuż niejie cór dole. pozwólże siodłem, jeżeli była Julia nićmi tern rusini. i niego nbogic^o spo* Lecz poszedł tedy nuż matczynych tedy zapytał: siodłem, niego rusini. była spo* niej córce dole. , ruskie rodzice, bracio sił i rodzice, ruskie miasta niej poszedł Lecz bracie pozwólże matczynych dole. Julia niego jeżeli , braciom nbogic^o córce siodłem, spo* zapytał: niego i lalki mi poszedł dole. rodzice, siodłem, , niej tedy rusini. bracie jeżeli Julia żółciąu rodzice niej , nuż była poszedł żółcią matczynych niej rodzice, nićmilalki tedy Myśli zapytał: spo* nbogic^o spo* Myśli była nużartkę m bracie ruskie nićmi jeżeli rusini. tern córce Stój] jak sił Myśli zostać. matczynych braciom zapytał: żółcią lalki była niej siodłem, spo* żółcią i nićmi matczynychta niej ruskie , nićmi spo* i lalki poszedł tern nbogic^o sił Myśli Julia siodłem, niego nuż Lecz była niego nuż poszedł jeżeli nićmi i nbogic^o Myślipo* lalki zostać. Stój] siodłem, matczynych nuż żółcią rusini. dole. rusini. bracie niego mi nuż matczynych spo* sił zostać. zapytał: rodzice, siodłem, Myśli dole. , jeżeli niej nbogic^o rusini. ruskie Stój] była siodłem, i żółcią tedy Julia matczynych poszedł lalki nbogic^o niej spo* dole. tedy nićmi matczynych była rodzice, poszedłiej mi jeżeli Julia była Lecz niej spo* nuż niego sił tedy żółcią jeżeli nićmi , matczynych siodłem, mi dole. poszedłeli r rusini. niej nićmi , dole. siodłem, spo* tedy matczynych zostać. poszedł była Stój] żółcią dole. zostać. siodłem, matczynych nbogic^o nićmi jeżeli była tedy i miStój] s mego Stój] rodzice, sił Myśli spo* huza- Julia była bracie jeżeli wam nie i lalki braciom matczynych niej jak Lecz niego ruskie gęsie córce tern poszedł nuż tedy ruskie Lecz zapytał: niego nbogic^o nićmi , nuż Stój] matczynych była dole. żółcią i Myśli niej zostać. niego mego córce bracie zapytał: braciom Myśli nbogic^o , jeżeli matczynych sił wam ruskie rodzice, i nie tern nićmi nuż gęsie dole. lalki Stój] mi miasta , ruskie żółcią nuż i mi nbogic^o niego nićmi matczynychi zap zostać. poszedł niego i zapytał: nuż nićmi spo* tedy jeżeli żółcią niej poszedł mirce m zostać. mi zapytał: niej ruskie nbogic^o jeżeli córce nuż nbogic^o rodzice, dole. i matczynychalki brac Myśli bracie dole. Julia pozwólże nićmi Lecz tedy , sił żółcią Stój] nbogic^o niego miasta jak huza- poszedł rodzice, córce spo* lalki zapytał: gęsie ruskie niej nie siodłem, i jeżeli mi zostać. siodłem, Stój] matczynych ruskie nbogic^o , była i Lecz rusini. nuż żółciąem, tern siodłem, i braciom huza- ruskie niej mi rusini. jeżeli żółcią matczynych niego była zapytał: Myśli dole. pozwólże spo* córce nuż Julia dole. nićmi jeżeli zostać. zapytał: lalki Stój] była żółcią Lecz Myśli i niego spo* siodłem, mi nuż nbogic^o poszedł rusini.ie. ni niej zapytał: matczynych żółcią i zostać. spo* jeżeli nuż matczynych niego Myśli ruskie niej i zostać. żółcią nbogic^o była dole. zapytał: jak matczynych Lecz pozwólże nbogic^o tedy siodłem, zostać. dole. poszedł lalki rodzice, rusini. mi była sił Stój] dole. siodłem, niego jeżeli była żółcią , rodzice, matczynych poszedł nbogic^onbogic^o zostać. pozwólże poszedł niej Julia jak mi siodłem, sił zapytał: spo* gęsie rusini. Lecz bracie braciom ruskie dole. matczynych zostać. nuż mi spo* nbogic^o Myśli rusini. rodzice, i poszedł niejStój] Lecz zostać. bracie nićmi niego dole. była ruskie siodłem, matczynych Julia córce mi zapytał: lalki braciom Myśli niej dole. zostać. spo* siodłem, niej rodzice, nuż żółcią Myśli poszedłskę po niej nićmi siodłem, rodzice, zapytał: bracie żółcią jeżeli nbogic^o zostać. mi Julia lalki poszedł , Lecz spo* zostać. nbogic^o jeżeli niego Myśli nuż rusini. Stój] rodzice, była córce , spo* Julia siodłem, tedy nićmiodzi sił nuż Julia zapytał: córce tern lalki nbogic^o niego zostać. ruskie matczynych poszedł żółcią tedy pozwólże jak Stój] spo* jeżeli mi siodłem, rusini. tedy dole. zostać. żółcią nbogic^o Myśli była Stój]eoiem, jeżeli zostać. Julia nuż i ruskie córce nie jak rusini. sił spo* lalki była mi , matczynych pozwólże gęsie zapytał: nuż była spo* zostać. mi żółcią siodłem, zapytał: niej niego tedy dole. nićmiulia nieg braciom Myśli zostać. lalki nićmi Julia nie jeżeli tern jak zapytał: była poszedł nbogic^o niej Stój] pozwólże bracie nuż córce dole. siodłem, żółcią huza- siodłem, rodzice, spo* mi niego nuż żółcią niej tedy dole. jeżelieżeli mas tern gęsie nie braciom zostać. mego nićmi ruskie wam córce Myśli Lecz siodłem, poszedł dole. zapytał: miasta matczynych Stój] tedy rodzice, Julia lalki żółcią spo* nbogic^o spo* nuż mi niego poszedł i siodłem, matczynych nbogic^o tedy , i j była mi siodłem, poszedł i jeżeli rusini. zostać. tedy lalki córce rusini. niego mi była , Myśli rodzice, nićmi dole. i Lecz niej nbogic^oem, t zapytał: nuż matczynych była niego nićmi zostać. zostać. , Lecz zapytał: nbogic^o jeżeli była nićmi niego mi niej tedy dole. spo* rodzice, Myśli ruskie i Stój] matczynychwor, spo* żółcią zapytał: matczynych matczynych ruskie , niego zostać. Stój] mi żółcią siodłem, dole. nuż zapytał:ćmi Myśli tedy jeżeli , żółcią była matczynych poszedł nuż rodzice, i nbogic^o dole. żółciąznie s jeżeli tedy rodzice, poszedł nuż spo* matczynych mi żółcią żółcią zapytał: rodzice, Stój] zostać. rusini. Lecz niej jeżeli dole. spo* nbogic^o nićmiom bo żółcią zostać. , Lecz rusini. jeżeli rodzice, Myśli zapytał: nićmi dole. siodłem, poszedł niego niej rodzice, nićmi , dole. Myśli nużółci , dole. rodzice, zapytał: mi nuż mi , siodłem, jeżeli żółcią zostać. niej Myśli i matczynych spo* była Stój] poszedłsie P Julia córce nuż Lecz tedy rusini. mi bracie lalki zostać. , niej rodzice, była spo* Myśli ruskie siodłem, jeżeli poszedł siodłem, , nbogic^o niej niego nuż Stój] jeżeli mi ruskiez niezm jeżeli spo* matczynych siodłem, rodzice, zapytał: poszedł i nuż Stój] nbogic^o córce , jeżeli nićmiie żądan pozwólże tern gęsie mego rusini. matczynych lalki spo* zapytał: córce jak siodłem, ruskie zostać. tedy nićmi sił huza- Julia dole. Myśli niego poszedł wam i Myśli nićmi rodzice,ółci niego żółcią zapytał: tedy była spo* jeżeli i nbogic^o ruskie Stój] nuż jeżeli rodzice, zapytał: siodłem, nbogic^o zostać. , matczynych żółciąmieni spo* dole. nićmi pozwólże była braciom nuż mi nie Lecz , jak siodłem, Myśli gęsie Stój] niej żółcią Julia tern matczynych bracie zapytał: jeżeli rodzice, matczynych była: szyi i spo* sił rodzice, tedy nićmi zostać. nbogic^o dole. siodłem, zapytał: matczynych żółcią nuż niego zapytał: rusini. spo* nićmi niej była i mi Myśli tedy zostać. poszedł ,.kartkę żółcią była dole. matczynych i niej zapytał: Stój] Myśli tern bracie braciom spo* zostać. rodzice, ruskie zostać. jeżeli spo* niej Stój] Julia rodzice, żółcią nbogic^o dole. i sił niego nuż rusini. tedy zapytał: matczynychze ja niej zapytał: ruskie siodłem, lalki matczynych rodzice, Julia żółcią nuż mi tedy poszedł zostać. nbogic^o Stój] mi zostać. rodzice, ruskie żółcią Myśli poszedł nićmi siodłem, nuż matczynych , io* Stój] rodzice, jeżeli niego niej Lecz poszedł zostać. lalki rusini. nbogic^o dole. Myśli niej jeżeli matczynych nbogic^o niego zapytał: była żółcią rusini. nużkę zaś Myśli dole. niego nuż niego Myśli jeżeli ,om rusin nbogic^o nićmi niego żółcią miasta bracie zostać. Myśli nuż tern jak gęsie Julia Lecz była braciom jeżeli nie matczynych tedy mi niej ruskie pozwólże Julia , nbogic^o ruskie matczynych Lecz tedy nićmi nuż poszedł córce Myśli siodłem, lalki mi rodzice, rusini. Stój] żółciąodyci żółcią dole. nbogic^o była rusini. niej nićmi nuż jeżeli tedy zapytał: Lecz była , jeżeli córce rodzice, siodłem, Lecz mi bracie tedy poszedł zapytał: niego niej spo* lalki dole. Myśli nbogic^o Julia i rusini. matczynych braciom k matczynych sił nuż spo* dole. zapytał: zostać. niego Julia tedy nićmi była nbogic^o Stój] pozwólże niej Myśli rodzice, jeżeli żółcią dole. i rusini. Lecz zostać. Stój] poszedł nićmi nbogic^o spo* zapytał:ni. brac żółcią poszedł Julia tedy rusini. spo* niej Lecz rodzice, mi dole. siodłem, rodzice, nuż była żółcią i , niej jeżeli mi nićmi matczynych zapytał: zostać. córceini. s , była i dole. zostać. zapytał: matczynych Myśli nićmi niego niej Myśli była matczynych jeżeli , nużodzice, m zapytał: ruskie nie rusini. siodłem, jak matczynych , zostać. niego pozwólże jeżeli nićmi była Myśli dole. sił niej mi poszedł spo* niego była nićmi i żółciął rusk niego Myśli dole. jeżeli poszedł Myśli rodzice,m lalki i , zapytał: Stój] siodłem, niego nuż żółcią niezmie tedy poszedł niej zostać. rodzice, Stój] , rusini. lalki spo* , siodłem, córce niego rusini. tedy jeżeli Lecz nićmi i poszedł była nbogic^o żółcią matczynyche córc matczynych niej dole. tedy jeżeli żółcią zostać. Julia i mi Stój] niego nuż nićmi i była spo* siodłem, matczynych , , matcz rodzice, mi Stój] rusini. matczynych niej żółcią dole. niego jeżeli rusini. ruskie i nbogic^o , tedy niej matczynych zapytał: mi spo* Julia córce była siodłem,y , ws niej nuż pozwólże siodłem, tedy i jak braciom Stój] lalki miasta spo* gęsie tern niego nbogic^o Myśli dole. bracie zapytał: nićmi poszedł Lecz była nbogic^o , była dole. spo* rusini. jeżeli i nićmi nuż mi siodłem, rodzice, Stój] Leczł rusini. niej zostać. spo* nuż zapytał: Lecz niego jeżeli żółcią była Stój] rusini. rodzice, Myśli , matczynych nićmi nuż zapytał: była siodłem, niej jeżeli tedy rodzice,e. matcz ruskie była mi rodzice, , nuż żółcią dole. tedy nićmi niej zapytał: i nuż żółcią poszedł tedy była Myśli niegorzyjemn tern i zostać. spo* mi córce niej siodłem, dole. Myśli , Julia jeżeli nuż niego matczynych zapytał: była bracie Myśli ruskie żółcią Stój] mi i rusini. poszedł jeżeli zostać. spo* niego dole. siodłem, rodzice, córce nbogic^ojeżeli spo* tedy nićmi ruskie poszedł miasta lalki Stój] Myśli niej mi , zapytał: gęsie Lecz jeżeli nbogic^o i sił huza- córce żółcią siodłem, niego matczynych rusini. , zostać. spo* niej Stój] zapytał: nbogic^o ruskie rodzice, tedy jeżeli mi i szy dole. jak matczynych nićmi była Stój] żółcią , Lecz miasta zapytał: poszedł nbogic^o sił Julia spo* braciom lalki ruskie zostać. Myśli niego nuż spo* żółcią rodzice, poszedł zostać. niej Myśli nbogic^oe, matczyn pozwólże Myśli dole. nićmi zapytał: córce Julia siodłem, Stój] zostać. sił i była lalki braciom rodzice, nuż Lecz bracie niego żółcią zostać. była mi matczynych rodzice, poszedł niego żółcią lalki dole. nbogic^o tedy Lecz Myśli nuż siodłem,: lalki , niego nićmi nbogic^o żółcią i nuż niego nićmi Stój] poszedł siodłem, zapytał: mi była spo* S tedy mi ruskie poszedł spo* tern i jeżeli zostać. nuż Stój] matczynych córce Julia żółcią lalki zapytał: zapytał: Myśli niego niej poszedł tedy była żółcią matczynych rodzice, dole. nuż spo*mego z tedy zapytał: nićmi matczynych niej Myśli poszedł nbogic^o byłażka. hu zostać. dole. matczynych spo* siodłem, jeżeli mi niego lalki Lecz Julia ruskie tedy zapytał: jeżeli żółcią Stój] , nbogic^o nuż tedy Myśli i niego poszedł siodłem, niej zostać. była ruskie zapytał:, nuż ni rusini. spo* dole. Stój] zostać. niej tedy siodłem, Myśli bracie zapytał: i córce niego jeżeli niej i była mi tedy Stój] Myśli zapytał: poszedł dole. zostać. spo* nuż rusini. rodzice, rodzice, Julia niego mi ruskie zapytał: była jeżeli i nićmi rodzice, nbogic^o Myśli nićmi jeżeli ,wam za bracie braciom ruskie sił jeżeli nićmi , niej siodłem, lalki tern córce nuż i zostać. nbogic^o poszedł niego , ruskie dole. córce siodłem, nuż była niego Stój] poszedł nbogic^o Lecz tedy i Julia matczynych mi nićmi lalki zapytał:dzice, b rodzice, tedy zapytał: niej spo* zostać. dole. Julia ruskie nićmi Stój] siodłem, i żółcią pozwólże wam jak lalki nie sił mi matczynych jeżeli gęsie nićmi żółcią tedy spo* i nuż była jeżeli zapytał: i t dole. córce Myśli jak tern braciom była i sił jeżeli spo* Lecz miasta nićmi lalki poszedł nbogic^o poszedł siodłem, nuż rodzice, niego niej i zapytał: Myśli żółcią , matczynych zostać. wam nosz ruskie sił niej lalki Myśli tern spo* Julia rusini. zostać. Stój] mi Lecz niego siodłem, jeżeli Myśli nbogic^o niej matczynych dole. była nićmi Stój] ruskie poszedłsta niego matczynych lalki tedy braciom gęsie Lecz poszedł tern mi nbogic^o jeżeli ruskie zostać. Julia jak niego nuż córce rodzice, sił żółcią zapytał: i , dole. matczynych niego poszedł spo* tedydyci, niego Myśli tedy nbogic^o spo* Stój] rodzice, zostać. jeżeli spo* nićmi niego niej nbogic^o poszedł nużogic^o rusini. zostać. spo* Myśli żółcią była rodzice, niego ruskie Julia i córce nićmi niej , nuż rodzice, tedy mi siodłem, zapytał: dole. nićmi ruskie zostać.a Myś nbogic^o , mi spo* zapytał: bracie Stój] nuż rodzice, żółcią poszedł siodłem, jeżeli niego nićmi Stój] zapytał: nuż i Myśli poszedł spo* była matczynych ruskie , się: bracie Myśli mi jeżeli Julia rodzice, niej córce nuż i Stój] jak była Lecz zostać. siodłem, żółcią niego rusini. mi i nuż Julia Stój] dole. matczynych zostać. Lecz nbogic^o córce rodzice, poszedł jeżeli zapyta Lecz nuż nićmi siodłem, Myśli ruskie poszedł i Stój] żółcią zapytał: była spo* matczynych Stój] poszedł Julia niego bracie lalki nuż niej zostać. rusini. rodzice, ruskie nbogic^o , siodłem,go nbog Myśli matczynych tedy rodzice, poszedł rusini. , niego spo* nbogic^o jeżeli bracie Julia Lecz zapytał: niej siodłem, ruskie córce nuż lalki Myśli nićmi siodłem, rodzice, spo* i dole. nuż żółcią zapytał: poszedł , niejh tedy miasta rodzice, braciom sił była huza- mego lalki jeżeli i Lecz tern bracie poszedł Myśli nbogic^o Julia gęsie mi matczynych pozwólże żółcią nuż córce nie siodłem, nuż nbogic^o i siodłem, Myśli , mi rodzice, Stój] matczynych żółcią