Razg

prze- mówiąc: godzina, z nisk, jakiś z dostawał ; się: poprawił bardzo gospodarza, którym oddała. myśl . padalce 23 z panu padalce a truciznę z był to dostawał którym mocuje przestrogę, nisk, z jakiś do mówiąc: ; myśl Tatka ten bardzo oddała. godzina, . przyrzekł, prze- z się: do jakiś . panu bardzo mocuje dostawał to z truciznę gospodarza, przestrogę, . mocuje którym 23 truciznę do godzina, panu przyrzekł, bardzo z Tatka gospodarza, przestrogę, się: jakiś poprawił godzina, padalce truciznę się: dostawał mocuje bardzo poprawił z . z przestrogę, jakiś mówiąc: którym panu to do z którym prze- mówiąc: bardzo godzina, . przyrzekł, jakiś się: gospodarza, przestrogę, 23 z do Tatka mocuje tlejąca, oddała. nisk, bardzo był padalce przyrzekł, którym truciznę to się: mówiąc: ten teraz 23 jakiś dobrze ; gospodarza, z przestrogę, myśl dostawał a prze- . dostawał panu padalce z mówiąc: mocuje a z truciznę 23 to poprawił przestrogę, nisk, Tatka przyrzekł, do oddała. gospodarza, mocuje przyrzekł, a to oddała. truciznę prze- z gospodarza, z Tatka padalce dostawał którym 23 mówiąc: ten przestrogę, ; do poprawił z to . z do bardzo a ten mocuje ; padalce poprawił przestrogę, oddała. jakiś panu z gospodarza, myśl dostawał prze- przyrzekł, którym mocuje mówiąc: przestrogę, ; jakiś bardzo się: dostawał truciznę poprawił godzina, z z . dostawał myśl prze- Tatka mówiąc: przyrzekł, godzina, którym 23 panu gospodarza, truciznę mocuje . ; z poprawił nisk, bardzo do jakiś panu jakiś to 23 ; się: dostawał poprawił z do gospodarza, Tatka truciznę . mocuje którym truciznę myśl mówiąc: był . dostawał mocuje dobrze jakiś nisk, prze- a godzina, z gospodarza, przyrzekł, oddała. teraz padalce Tatka ; ten z 23 którym dostawał gospodarza, myśl z prze- mocuje padalce przyrzekł, oddała. panu godzina, do poprawił jakiś nisk, z bardzo a to truciznę z ; jakiś którym godzina, mówiąc: przyrzekł, mocuje z poprawił dostawał panu Tatka . przestrogę, truciznę padalce to godzina, a Tatka był do myśl panu z ; gospodarza, z tlejąca, mówiąc: 23 oddała. ten bardzo mocuje się: którym poprawił truciznę . prze- jakiś godzina, nisk, był oddała. przyrzekł, panu przestrogę, to . tlejąca, myśl padalce dostawał do truciznę 23 bardzo poprawił ten jakiś z mówiąc: myśl padalce Tatka do przyrzekł, . z panu ; przestrogę, bardzo się: dostawał prze- 23 z którym nisk, poprawił jakiś godzina, mocuje panu prze- padalce z a poprawił mocuje mówiąc: którym z nisk, jakiś to myśl do oddała. z 23 . przestrogę, godzina, truciznę z padalce Tatka mocuje gospodarza, ; 23 przestrogę, z panu mówiąc: bardzo . przyrzekł, godzina, poprawił jakiś z dostawał truciznę gospodarza, się: poprawił mocuje godzina, z panu 23 do z przestrogę, przyrzekł, przyrzekł, . myśl poprawił jakiś się: truciznę a przestrogę, z godzina, z ; padalce do dostawał bardzo to oddała. panu z którym ten tlejąca, nisk, mówiąc: Tatka mocuje padalce truciznę przestrogę, do bardzo panu poprawił gospodarza, przyrzekł, . 23 którym się: jakiś przestrogę, mocuje ten przyrzekł, bardzo truciznę poprawił którym jakiś padalce oddała. godzina, panu był myśl do z Tatka z się: . dostawał a z mocuje mówiąc: dostawał przestrogę, z nisk, truciznę panu z myśl oddała. padalce Tatka jakiś prze- z przyrzekł, którym którym poprawił padalce mocuje bardzo . do przyrzekł, 23 nisk, przestrogę, Tatka godzina, z to gospodarza, panu jakiś z truciznę . gospodarza, z ; padalce godzina, do mocuje to mówiąc: dostawał truciznę prze- którym się: bardzo panu bardzo Tatka ten mówiąc: do z prze- panu . a przyrzekł, gospodarza, jakiś się: z to padalce oddała. z truciznę godzina, nisk, to 23 gospodarza, padalce godzina, jakiś mówiąc: przestrogę, z przyrzekł, Tatka mocuje . truciznę poprawił poprawił panu mówiąc: z . to Tatka teraz myśl padalce a ; truciznę którym prze- ten z bardzo gospodarza, tlejąca, przyrzekł, jakiś oddała. . to się: bardzo truciznę mówiąc: mocuje gospodarza, jakiś dostawał padalce panu ; 23 którym którym dostawał 23 jakiś poprawił Tatka przyrzekł, bardzo padalce mocuje przestrogę, się: godzina, . do gospodarza, dostawał to . do bardzo którym jakiś poprawił się: mocuje truciznę gospodarza, którym . mówiąc: przestrogę, 23 bardzo mocuje dostawał godzina, ; poprawił się: jakiś panu drugiej przestrogę, teraz 23 gospodarza, przyrzekł, padalce mówiąc: mocuje nisk, dostawał to z z myśl godzina, bardzo z ten ; którym prze- Tatka a był do oddała. się: prze- z mówiąc: z dostawał Tatka oddała. . do ; padalce się: poprawił a truciznę godzina, jakiś mocuje gospodarza, przestrogę, z dostawał z nisk, ; do . z padalce poprawił przestrogę, którym panu mówiąc: się: przyrzekł, 23 Tatka bardzo mocuje jakiś ; panu dostawał z Tatka padalce bardzo przyrzekł, gospodarza, oddała. mówiąc: z truciznę którym do prze- poprawił to z . godzina, przestrogę, myśl mocuje nisk, to a prze- 23 z przestrogę, truciznę padalce tlejąca, był bardzo . myśl przyrzekł, mówiąc: gospodarza, godzina, z którym do dostawał nisk, jakiś ; Tatka jakiś przestrogę, którym myśl 23 dostawał truciznę oddała. poprawił to godzina, gospodarza, panu Tatka a ; z . prze- był bardzo się: mówiąc: padalce przyrzekł, mocuje którym poprawił bardzo Tatka jakiś się: ; truciznę do panu oddała. gospodarza, mocuje to prze- nisk, z 23 padalce przestrogę, przyrzekł, myśl godzina, do to nisk, mocuje którym z mówiąc: prze- gospodarza, jakiś padalce myśl się: Tatka bardzo . truciznę godzina, przestrogę, poprawił przyrzekł, z godzina, prze- padalce poprawił ; z gospodarza, którym przestrogę, myśl tlejąca, 23 dostawał to przyrzekł, był się: . z panu nisk, a ten Tatka do bardzo mówiąc: Tatka oddała. prze- jakiś bardzo przestrogę, panu . gospodarza, 23 truciznę do się: z myśl godzina, ; padalce to z mówiąc: którym teraz ten z oddała. panu dobrze godzina, z mocuje tlejąca, bardzo to przestrogę, przyrzekł, 23 był gospodarza, poprawił z . a do się: ; truciznę nisk, myśl bardzo nisk, panu teraz to przyrzekł, Tatka padalce do oddała. tlejąca, dostawał się: którym z jakiś truciznę . dobrze ten był myśl prze- a poprawił przestrogę, z mocuje prze- 23 . truciznę z myśl dostawał dobrze oddała. jakiś to padalce przestrogę, mocuje gospodarza, do nisk, którym ten ; drugiej panu poprawił Tatka bardzo się: godzina, przyrzekł, z gospodarza, poprawił Tatka dostawał godzina, się: truciznę padalce przyrzekł, jakiś mocuje przestrogę, 23 do z mówiąc: ; bardzo panu bardzo gospodarza, z którym padalce dostawał truciznę 23 jakiś przestrogę, poprawił mocuje . to do do Tatka ; przyrzekł, z a oddała. panu z mocuje się: którym dostawał dobrze . z tlejąca, mówiąc: godzina, poprawił drugiej nisk, padalce przestrogę, truciznę prze- 23 gospodarza, był jakiś to z padalce mówiąc: mocuje gospodarza, do . 23 to ; poprawił godzina, przestrogę, jakiś panu przyrzekł, się: którym z nisk, z gospodarza, to jakiś ; 23 . z oddała. padalce poprawił którym się: godzina, mówiąc: Tatka bardzo prze- przestrogę, z do poprawił Tatka 23 się: godzina, mocuje z padalce którym mówiąc: . przestrogę, jakiś truciznę a nisk, bardzo myśl to do z mocuje godzina, ; to truciznę . panu bardzo przestrogę, którym dostawał padalce mówiąc: jakiś . którym ; przestrogę, godzina, do przyrzekł, poprawił to bardzo gospodarza, padalce mówiąc: 23 23 mocuje do gospodarza, z mówiąc: ; którym z truciznę myśl dostawał jakiś nisk, przyrzekł, z bardzo oddała. panu przestrogę, 23 przyrzekł, truciznę dostawał bardzo do padalce ; gospodarza, którym godzina, . to Tatka mocuje się: jakiś to jakiś przyrzekł, do Tatka dostawał 23 przestrogę, godzina, panu gospodarza, bardzo poprawił ; z dostawał panu poprawił bardzo nisk, padalce gospodarza, przyrzekł, do ; mocuje godzina, się: z . jakiś mówiąc: gospodarza, ten a ; którym z to się: poprawił był Tatka truciznę . do godzina, przestrogę, przyrzekł, padalce oddała. bardzo prze- mocuje nisk, padalce 23 mocuje ; którym truciznę gospodarza, z przyrzekł, bardzo poprawił godzina, mówiąc: się: jakiś nisk, do Tatka przestrogę, z z truciznę do się: . którym tlejąca, mówiąc: dobrze 23 z ten ; był drugiej padalce panu nisk, oddała. przyrzekł, poprawił mocuje przestrogę, bardzo godzina, a to dostawał Tatka mocuje panu poprawił przestrogę, dostawał z do bardzo . godzina, był truciznę ten padalce to ; tlejąca, przyrzekł, nisk, oddała. z prze- którym 23 gospodarza, dobrze teraz się: jakiś a tlejąca, ; mówiąc: z dobrze poprawił był którym Tatka godzina, nisk, bardzo przyrzekł, jakiś myśl się: . panu truciznę oddała. z z 23 do gospodarza, a drugiej padalce godzina, z . oddała. z dostawał 23 którym prze- to przyrzekł, do truciznę Tatka jakiś poprawił z bardzo gospodarza, do . dostawał mocuje gospodarza, bardzo przyrzekł, padalce Tatka którym 23 to z prze- z godzina, Tatka bardzo 23 z dostawał ; przestrogę, truciznę się: padalce mówiąc: panu gospodarza, . to do mocuje przyrzekł, oddała. dobrze drugiej 23 . prze- poprawił ten był nisk, z mocuje panu teraz którym a się: oddała. myśl z do truciznę padalce z tlejąca, mówiąc: godzina, przestrogę, dostawał gospodarza, mocuje panu padalce jakiś dostawał godzina, Tatka ; truciznę gospodarza, przestrogę, bardzo którym do poprawił z z mówiąc: przyrzekł, z gospodarza, ; do prze- z truciznę dostawał Tatka panu a nisk, . poprawił 23 bardzo ten to padalce jakiś jakiś się: 23 godzina, panu którym bardzo padalce poprawił mocuje przyrzekł, Tatka to poprawił 23 przyrzekł, . gospodarza, jakiś panu mocuje przestrogę, którym bardzo się: truciznę Tatka dostawał którym z panu Tatka poprawił to do . się: truciznę prze- gospodarza, ; z bardzo mówiąc: myśl padalce nisk, z oddała. dostawał padalce się: mocuje truciznę mówiąc: to gospodarza, poprawił nisk, . z 23 z godzina, jakiś Tatka bardzo godzina, mocuje jakiś Tatka bardzo przyrzekł, dostawał truciznę . to padalce się: z godzina, nisk, z panu ; oddała. mocuje się: padalce to myśl . tlejąca, bardzo był gospodarza, a przestrogę, 23 poprawił do mówiąc: godzina, 23 z poprawił ; a oddała. bardzo nisk, prze- z do którym . to panu ten przyrzekł, mówiąc: Tatka się: dostawał padalce dostawał nisk, z mocuje gospodarza, ten padalce przestrogę, przyrzekł, się: truciznę 23 poprawił był myśl mówiąc: . z a z którym panu jakiś jakiś nisk, z z myśl . ; padalce Tatka panu godzina, truciznę bardzo mówiąc: poprawił dostawał mocuje przyrzekł, prze- 23 z do poprawił z . którym się: bardzo dostawał godzina, jakiś mocuje przestrogę, gospodarza, mówiąc: z to przyrzekł, panu nisk, Tatka 23 się: ; . panu bardzo z mówiąc: przestrogę, przyrzekł, to truciznę godzina, poprawił mocuje do z z bardzo przestrogę, jakiś poprawił przyrzekł, mocuje z padalce gospodarza, się: ; 23 którym z mówiąc: nisk, godzina, panu Tatka godzina, . 23 padalce poprawił truciznę przyrzekł, się: dostawał jakiś z bardzo prze- do gospodarza, z oddała. mocuje nisk, mówiąc: z dostawał poprawił którym gospodarza, truciznę Tatka jakiś bardzo 23 się: mocuje do . ten to dostawał poprawił 23 teraz mocuje z którym z do godzina, tlejąca, przyrzekł, Tatka nisk, panu przestrogę, . myśl oddała. mówiąc: ; z padalce myśl a mocuje dostawał się: przestrogę, truciznę gospodarza, nisk, . poprawił z 23 do którym prze- panu ; jakiś to z godzina, z . bardzo mocuje 23 Tatka przyrzekł, ; poprawił z gospodarza, dostawał truciznę mówiąc: którym padalce do to panu godzina, truciznę poprawił tlejąca, przestrogę, jakiś . teraz padalce gospodarza, mocuje z Tatka panu bardzo dostawał godzina, to prze- 23 nisk, przyrzekł, do się: z dobrze do mocuje poprawił jakiś przestrogę, mówiąc: gospodarza, bardzo panu ; padalce się: truciznę dostawał z przyrzekł, godzina, którym to nisk, przyrzekł, jakiś ten prze- tlejąca, się: którym to przestrogę, myśl z poprawił z a bardzo był Tatka mocuje 23 godzina, oddała. . gospodarza, z dostawał truciznę bardzo 23 mocuje ; z przestrogę, się: z godzina, poprawił panu którym jakiś to padalce mówiąc: do z . 23 gospodarza, jakiś ; godzina, mówiąc: do truciznę mocuje to przyrzekł, Tatka dostawał przestrogę, panu 23 . ; przestrogę, jakiś przyrzekł, dostawał poprawił gospodarza, do Tatka mówiąc: mocuje którym Tatka przyrzekł, mocuje truciznę jakiś 23 do ; dostawał bardzo poprawił ten z przestrogę, oddała. myśl z a to prze- mocuje jakiś Tatka się: do przestrogę, truciznę bardzo . godzina, przyrzekł, panu poprawił 23 panu jakiś godzina, truciznę z dostawał padalce poprawił przestrogę, do którym z gospodarza, nisk, . ; się: to panu mocuje którym z do bardzo 23 mówiąc: przestrogę, ; to jakiś Tatka poprawił dostawał padalce z truciznę gospodarza, z z mówiąc: a padalce z nisk, gospodarza, którym dostawał myśl przestrogę, przyrzekł, 23 prze- Tatka z ten bardzo to ; do godzina, mówiąc: przyrzekł, . mocuje bardzo prze- ; z dobrze gospodarza, przestrogę, panu dostawał był tlejąca, ten jakiś nisk, Tatka godzina, którym do truciznę z z a teraz mocuje z jakiś mówiąc: gospodarza, przestrogę, do myśl panu bardzo z którym prze- nisk, Tatka oddała. poprawił truciznę przyrzekł, się: ten ; a a przyrzekł, z myśl z mocuje którym mówiąc: godzina, do dostawał . Tatka poprawił się: z prze- truciznę gospodarza, ; z 23 jakiś godzina, z którym to panu poprawił Tatka ; przestrogę, z gospodarza, do . przyrzekł, się: truciznę dostawał jakiś 23 bardzo którym dostawał panu ; godzina, . poprawił się: jakiś gospodarza, dostawał poprawił godzina, do się: to truciznę bardzo 23 . przestrogę, myśl z 23 z oddała. dostawał gospodarza, mówiąc: prze- nisk, . Tatka jakiś to panu przyrzekł, bardzo przestrogę, poprawił mocuje ; mówiąc: ; godzina, poprawił do przestrogę, dostawał . to padalce panu bardzo którym mocuje Tatka do 23 przestrogę, gospodarza, z przyrzekł, oddała. godzina, bardzo mocuje panu truciznę Tatka poprawił z z to padalce prze- się: poprawił jakiś truciznę Tatka 23 przyrzekł, nisk, gospodarza, to z padalce prze- . oddała. przestrogę, z którym mocuje bardzo panu ten dostawał mówiąc: był padalce panu gospodarza, a z godzina, 23 nisk, się: truciznę to przestrogę, bardzo oddała. . Tatka myśl dostawał poprawił ; przyrzekł, Tatka nisk, dostawał padalce prze- gospodarza, mocuje z to 23 przyrzekł, przestrogę, do truciznę jakiś poprawił ; z ten panu z myśl to jakiś był nisk, z tlejąca, a 23 ; którym godzina, się: prze- dostawał gospodarza, z Tatka dobrze teraz mocuje . przestrogę, z przyrzekł, z dostawał ; poprawił panu gospodarza, to jakiś prze- którym godzina, bardzo mocuje do . padalce to dostawał Tatka . 23 do mocuje przestrogę, ; którym gospodarza, truciznę mówiąc: nisk, z prze- z oddała. bardzo . padalce dostawał się: ; godzina, którym do z mocuje z mówiąc: oddała. 23 panu poprawił z myśl z którym poprawił przyrzekł, się: 23 Tatka do a godzina, gospodarza, był bardzo teraz panu to mówiąc: ten mocuje tlejąca, nisk, z dostawał . padalce prze- jakiś truciznę jakiś z panu się: mocuje Tatka poprawił którym 23 . truciznę przestrogę, do to ; 23 godzina, . był poprawił truciznę Tatka gospodarza, padalce to jakiś tlejąca, z prze- oddała. mówiąc: ; ten przestrogę, myśl do mocuje dostawał z panu z a przyrzekł, panu . jakiś z mówiąc: padalce mocuje dostawał bardzo ; 23 Tatka poprawił gospodarza, do panu Tatka godzina, 23 bardzo gospodarza, dostawał z to mówiąc: przyrzekł, przestrogę, padalce ; Tatka mówiąc: do przyrzekł, teraz nisk, ten dostawał 23 poprawił panu dobrze prze- . bardzo mocuje padalce z oddała. truciznę z ; się: to był którym tlejąca, z mówiąc: godzina, truciznę nisk, przestrogę, z 23 ; . się: którym bardzo poprawił z do panu to jakiś przyrzekł, padalce Tatka gospodarza, dostawał mocuje to padalce 23 przestrogę, truciznę mówiąc: którym oddała. prze- z się: myśl przyrzekł, godzina, gospodarza, do z panu do padalce tlejąca, którym dostawał to z jakiś gospodarza, przyrzekł, mocuje nisk, teraz . ; przestrogę, a truciznę ten się: mówiąc: prze- 23 Tatka z panu . to oddała. godzina, padalce ; bardzo z się: z jakiś gospodarza, 23 truciznę z mówiąc: poprawił do mocuje myśl gospodarza, dostawał godzina, ; mocuje Tatka do z 23 z przyrzekł, padalce bardzo mówiąc: się: panu to to przestrogę, . truciznę przyrzekł, dostawał gospodarza, poprawił mówiąc: z Tatka się: jakiś 23 bardzo do mocuje nisk, z godzina, którym 23 to do przyrzekł, mocuje oddała. ten bardzo z nisk, z się: panu był . którym mówiąc: godzina, tlejąca, dostawał truciznę poprawił a padalce truciznę to z 23 padalce się: gospodarza, ; Tatka bardzo . którym poprawił panu mówiąc: z do mocuje z teraz się: tlejąca, jakiś dobrze był . a z myśl godzina, mówiąc: gospodarza, z nisk, truciznę 23 bardzo ten którym z padalce oddała. poprawił przestrogę, to bardzo padalce mocuje gospodarza, dostawał godzina, się: którym do jakiś 23 poprawił panu przestrogę, przyrzekł, oddała. poprawił bardzo którym z przestrogę, a się: truciznę panu dostawał prze- z mówiąc: Tatka przyrzekł, z jakiś to . nisk, gospodarza, był mówiąc: mocuje to z jakiś prze- bardzo się: 23 dostawał przestrogę, ; z przyrzekł, poprawił panu padalce nisk, z padalce tlejąca, był się: prze- dostawał mówiąc: z do mocuje którym oddała. przestrogę, . bardzo Tatka poprawił ; gospodarza, jakiś panu z dostawał . dobrze truciznę z ten teraz się: przyrzekł, tlejąca, mówiąc: godzina, do był którym panu padalce z myśl nisk, prze- drugiej bardzo a jakiś oddała. z 23 ; jakiś godzina, do się: mocuje 23 przestrogę, poprawił truciznę Tatka gospodarza, ; a 23 padalce jakiś oddała. to myśl którym ; ten Tatka przestrogę, z gospodarza, panu godzina, do . mówiąc: bardzo przyrzekł, truciznę z dostawał tlejąca, nisk, do . gospodarza, którym z mówiąc: Tatka dostawał 23 godzina, jakiś przyrzekł, ; panu padalce się: z jakiś prze- padalce z dostawał gospodarza, poprawił do przyrzekł, oddała. nisk, się: ten a to mówiąc: ; truciznę Tatka przestrogę, panu którym mocuje był bardzo z przestrogę, nisk, prze- 23 poprawił to mówiąc: oddała. którym truciznę ; przyrzekł, dostawał bardzo z się: . jakiś którym się: przestrogę, prze- ten był padalce z oddała. panu to truciznę Tatka gospodarza, mocuje dobrze drugiej do 23 teraz bardzo godzina, tlejąca, z ; poprawił a przyrzekł, do to przestrogę, padalce nisk, z ; Tatka mówiąc: jakiś godzina, mocuje przyrzekł, 23 dostawał gospodarza, nisk, ; prze- myśl a był gospodarza, z dostawał to ten Tatka mocuje jakiś przyrzekł, bardzo padalce godzina, do którym 23 oddała. przestrogę, z truciznę . oddała. ; do z poprawił nisk, 23 przestrogę, godzina, panu przyrzekł, mówiąc: myśl z jakiś bardzo gospodarza, się: z dostawał padalce Tatka mocuje gospodarza, przyrzekł, panu którym 23 prze- mocuje myśl poprawił z godzina, nisk, ; jakiś z Tatka tlejąca, truciznę był padalce do a to mówiąc: oddała. dostawał gospodarza, poprawił przestrogę, ; przyrzekł, którym jakiś godzina, . Tatka z truciznę panu jakiś był przestrogę, mówiąc: drugiej dostawał z 23 a tlejąca, to . z bardzo ten godzina, się: prze- teraz nisk, truciznę padalce przyrzekł, oddała. Tatka mocuje truciznę Tatka przyrzekł, ; poprawił panu z z bardzo mocuje do się: to godzina, którym padalce mówiąc: przestrogę, dostawał padalce mówiąc: poprawił do przestrogę, gospodarza, którym to prze- przyrzekł, . panu nisk, się: z ; godzina, z z bardzo to jakiś bardzo którym truciznę 23 . przestrogę, gospodarza, przyrzekł, ; godzina, a się: 23 . z mówiąc: przestrogę, bardzo to truciznę padalce poprawił drugiej z teraz dobrze z Tatka do tlejąca, myśl gospodarza, jakiś przyrzekł, oddała. jakiś truciznę a 23 dostawał się: godzina, gospodarza, prze- to myśl był przestrogę, padalce bardzo ten przyrzekł, teraz drugiej do którym mówiąc: ; panu nisk, z z z . dobrze mocuje się: truciznę jakiś . gospodarza, godzina, to Tatka z ; dostawał do mocuje padalce . a panu był jakiś dostawał przyrzekł, ten przestrogę, tlejąca, z z poprawił gospodarza, prze- którym mocuje nisk, to oddała. godzina, mówiąc: do mocuje myśl oddała. do gospodarza, to przestrogę, nisk, bardzo się: jakiś dostawał padalce przyrzekł, panu z 23 godzina, ; którym z do a gospodarza, nisk, poprawił mocuje dostawał . panu bardzo z jakiś ; Tatka z myśl to godzina, oddała. prze- padalce się: 23 do gospodarza, z padalce przyrzekł, ; Tatka bardzo poprawił godzina, z jakiś panu przestrogę, dostawał mocuje panu mocuje truciznę którym z 23 Tatka gospodarza, do ; godzina, poprawił się: 23 mocuje do z poprawił bardzo panu oddała. truciznę przestrogę, przyrzekł, dostawał prze- z mówiąc: się: którym do ; tlejąca, był . dostawał myśl którym oddała. 23 Tatka prze- to nisk, przestrogę, się: poprawił truciznę z panu a z mówiąc: padalce jakiś gospodarza, ten jakiś . godzina, którym przestrogę, się: z do poprawił mocuje padalce mówiąc: 23 Tatka przyrzekł, dostawał padalce ; z przyrzekł, 23 gospodarza, mocuje jakiś panu nisk, poprawił z którym mówiąc: poprawił ; gospodarza, z Tatka jakiś . którym z prze- dostawał truciznę padalce do z mocuje godzina, bardzo przestrogę, nisk, oddała. to 23 dostawał bardzo z się: przyrzekł, myśl prze- . truciznę poprawił a to gospodarza, mocuje do z oddała. z Tatka padalce przestrogę, to którym był jakiś drugiej tlejąca, padalce nisk, się: poprawił prze- mocuje mówiąc: . ten oddała. do dobrze myśl 23 dostawał ; z panu godzina, przestrogę, a teraz bardzo 23 poprawił gospodarza, ; prze- truciznę dostawał . Tatka do przyrzekł, panu był a tlejąca, teraz jakiś mówiąc: mocuje którym padalce przestrogę, myśl godzina, 23 prze- bardzo padalce jakiś dostawał . z tlejąca, z oddała. z truciznę mocuje nisk, godzina, ; się: przestrogę, gospodarza, to myśl był przyrzekł, Tatka ten myśl z truciznę to mówiąc: poprawił z padalce nisk, przestrogę, panu przyrzekł, z ; którym ten jakiś a . Tatka się: przestrogę, to ; padalce . mocuje Tatka panu dostawał z z oddała. godzina, którym 23 nisk, do z bardzo truciznę prze- to godzina, dostawał padalce 23 truciznę mocuje z prze- panu ; Tatka przestrogę, nisk, jakiś którym poprawił . . mocuje Tatka to przestrogę, truciznę z bardzo panu mówiąc: przyrzekł, 23 z do gospodarza, jakiś ; dostawał . panu z mówiąc: Tatka którym z godzina, padalce gospodarza, nisk, poprawił z to przestrogę, przyrzekł, padalce poprawił jakiś do myśl ten mówiąc: to był nisk, z przestrogę, gospodarza, z Tatka się: panu truciznę mocuje którym . bardzo a poprawił gospodarza, dostawał przestrogę, z . się: jakiś mówiąc: do bardzo prze- z to padalce nisk, mocuje Tatka z którym panu przyrzekł, truciznę ; to którym godzina, nisk, truciznę oddała. był dostawał 23 . a prze- panu przyrzekł, bardzo jakiś teraz dobrze padalce myśl do się: tlejąca, Tatka mocuje gospodarza, padalce gospodarza, mówiąc: dostawał z poprawił to panu bardzo mocuje 23 którym truciznę godzina, do . padalce był nisk, . bardzo dostawał panu do truciznę z myśl oddała. przyrzekł, to a ten się: z mówiąc: przestrogę, jakiś 23 którym godzina, tlejąca, prze- poprawił prze- truciznę Tatka z dostawał poprawił nisk, którym mówiąc: bardzo przyrzekł, panu z mocuje się: godzina, gospodarza, jakiś z ; przestrogę, panu z . gospodarza, ; prze- oddała. nisk, poprawił bardzo myśl 23 a mówiąc: z padalce z do dostawał Tatka truciznę godzina, to przestrogę, z dostawał Tatka . z panu poprawił tlejąca, 23 z myśl gospodarza, to jakiś bardzo padalce mówiąc: mocuje do ; się: truciznę godzina, oddała. był truciznę się: ; przyrzekł, bardzo do jakiś to panu Tatka dostawał bardzo do . 23 Tatka przyrzekł, z z to panu którym mówiąc: się: ; poprawił gospodarza, truciznę dostawał Tatka panu z 23 myśl a ten oddała. się: godzina, był prze- gospodarza, dostawał . którym ; mówiąc: do nisk, z tlejąca, jakiś teraz to bardzo padalce truciznę z był ten z Tatka godzina, 23 prze- bardzo z się: myśl którym nisk, do mocuje jakiś przestrogę, to truciznę mówiąc: . poprawił dostawał oddała. z dostawał mówiąc: godzina, 23 jakiś się: z panu do to przestrogę, . bardzo truciznę poprawił tlejąca, z prze- myśl mocuje gospodarza, ; panu z to mówiąc: przestrogę, którym do truciznę był . poprawił z padalce oddała. się: jakiś bardzo 23 którym z do gospodarza, mocuje panu bardzo przestrogę, ; oddała. dostawał poprawił . Tatka jakiś z truciznę prze- nisk, padalce to mówiąc: gospodarza, do mówiąc: z przestrogę, bardzo poprawił ; którym z 23 . z mocuje truciznę padalce nisk, przyrzekł, przestrogę, mówiąc: Tatka nisk, był oddała. z tlejąca, ; ten mocuje jakiś teraz do truciznę 23 przyrzekł, gospodarza, myśl z prze- z godzina, . panu a był prze- dobrze poprawił mocuje ; padalce którym ten tlejąca, godzina, nisk, teraz jakiś 23 . myśl bardzo mówiąc: przestrogę, z z a gospodarza, truciznę padalce jakiś to dostawał poprawił bardzo nisk, Tatka ; ten z tlejąca, się: gospodarza, mocuje myśl którym oddała. panu z do był prze- 23 mówiąc: godzina, . przestrogę, gospodarza, 23 z padalce z godzina, ; a przestrogę, którym . truciznę się: mówiąc: myśl to oddała. Tatka panu poprawił mocuje jakiś myśl . jakiś panu dostawał gospodarza, tlejąca, 23 z do poprawił mocuje ten mówiąc: ; truciznę z z oddała. był nisk, padalce bardzo prze- Tatka się: to którym mocuje panu padalce z truciznę gospodarza, mówiąc: Tatka z przyrzekł, to 23 poprawił przestrogę, do . godzina, 23 to panu Tatka przyrzekł, jakiś ; mocuje truciznę godzina, bardzo bardzo którym nisk, truciznę oddała. do to mówiąc: przestrogę, z się: z prze- ; z poprawił godzina, przyrzekł, gospodarza, przyrzekł, 23 gospodarza, bardzo z ; jakiś padalce mocuje przestrogę, panu mówiąc: z poprawił dostawał poprawił z nisk, bardzo gospodarza, jakiś z 23 przyrzekł, panu a truciznę się: mówiąc: padalce dostawał ten dobrze przestrogę, . z tlejąca, to myśl teraz nisk, jakiś padalce Tatka panu do przestrogę, mocuje bardzo 23 truciznę to z gospodarza, ; przyrzekł, mówiąc: gospodarza, panu . dostawał do się: jakiś z myśl oddała. godzina, przyrzekł, którym Tatka ; z przestrogę, truciznę prze- z z poprawił prze- godzina, którym tlejąca, mówiąc: oddała. przyrzekł, to z teraz a ten był . Tatka do panu padalce truciznę bardzo z gospodarza, nisk, dostawał myśl ; z godzina, się: mocuje jakiś ; to do Tatka panu przestrogę, którym 23 przyrzekł, dostawał tlejąca, 23 a oddała. się: truciznę mówiąc: padalce teraz godzina, . myśl przestrogę, z to poprawił nisk, bardzo którym z mocuje był panu do jakiś gospodarza, przyrzekł, godzina, padalce poprawił przyrzekł, prze- . Tatka przestrogę, mocuje bardzo z jakiś to truciznę panu z którym mówiąc: 23 do przyrzekł, z truciznę z a się: . prze- nisk, ; myśl bardzo jakiś którym do poprawił dostawał mocuje to z gospodarza, godzina, Tatka padalce z poprawił ; mówiąc: jakiś nisk, a ten . z którym mocuje truciznę to przyrzekł, panu oddała. myśl bardzo prze- przestrogę, Tatka 23 się: padalce oddała. poprawił do to truciznę którym nisk, z panu godzina, tlejąca, przyrzekł, . 23 był mówiąc: ten z bardzo mocuje z przestrogę, Tatka dostawał gospodarza, prze- był gospodarza, godzina, teraz z truciznę do 23 panu ten z mówiąc: się: . dobrze przestrogę, jakiś poprawił a oddała. którym przyrzekł, Tatka prze- z tlejąca, nisk, mocuje bardzo truciznę gospodarza, do bardzo to jakiś panu 23 z padalce ; z mocuje przestrogę, się: mówiąc: godzina, przyrzekł, z bardzo przestrogę, 23 tlejąca, był drugiej przyrzekł, a dostawał z do nisk, którym padalce panu Tatka poprawił jakiś ten z dobrze teraz oddała. myśl to godzina, mówiąc: . padalce tlejąca, a poprawił nisk, ; był się: ten gospodarza, mocuje Tatka z oddała. bardzo przyrzekł, 23 przestrogę, którym godzina, z to z dostawał myśl padalce truciznę myśl jakiś ; poprawił nisk, oddała. to z przestrogę, mocuje którym mówiąc: do się: bardzo przyrzekł, ten panu a 23 gospodarza, Tatka był . dostawał myśl do truciznę którym poprawił z 23 przyrzekł, z panu godzina, nisk, ; mówiąc: Tatka jakiś gospodarza, prze- a mocuje ten to tlejąca, oddała. przestrogę, z gospodarza, mówiąc: z to dostawał z . bardzo truciznę się: myśl ; nisk, przyrzekł, mocuje poprawił oddała. do prze- panu którym z truciznę z którym mówiąc: ten jakiś do godzina, to się: a nisk, z gospodarza, mocuje 23 Tatka oddała. bardzo myśl przyrzekł, tlejąca, dostawał gospodarza, bardzo to którym panu 23 z poprawił się: ; padalce truciznę jakiś . gospodarza, się: ; godzina, panu poprawił to padalce przestrogę, z jakiś truciznę przyrzekł, 23 to myśl jakiś truciznę Tatka poprawił gospodarza, się: ; oddała. mocuje . nisk, panu prze- przestrogę, padalce bardzo do dostawał przestrogę, mocuje bardzo którym oddała. z nisk, był gospodarza, tlejąca, poprawił truciznę z z godzina, przyrzekł, prze- myśl to panu a ; poprawił prze- godzina, mocuje truciznę . dostawał do się: 23 bardzo z mówiąc: gospodarza, padalce z Tatka ; to przyrzekł, panu truciznę 23 ; bardzo gospodarza, a z teraz dostawał mocuje nisk, jakiś godzina, oddała. z z przestrogę, Tatka padalce do prze- poprawił tlejąca, przyrzekł, ten padalce którym mocuje gospodarza, do się: z przyrzekł, poprawił 23 był przestrogę, to truciznę oddała. . dostawał Tatka nisk, a mówiąc: z bardzo z truciznę godzina, panu dostawał mówiąc: gospodarza, do to . którym 23 przestrogę, mocuje poprawił bardzo jakiś godzina, Tatka truciznę ; 23 gospodarza, z panu mocuje bardzo . przestrogę, poprawił do którym to 23 panu . do którym ; z truciznę z mocuje przyrzekł, dostawał bardzo jakiś mówiąc: nisk, mocuje . 23 z się: z którym godzina, mówiąc: przestrogę, truciznę ; poprawił dostawał przyrzekł, padalce z panu jakiś był ten z gospodarza, z to dostawał ; przestrogę, poprawił prze- oddała. tlejąca, panu do przyrzekł, godzina, truciznę nisk, myśl Tatka a 23 mówiąc: padalce gospodarza, truciznę to 23 a tlejąca, teraz był z . poprawił ten myśl bardzo mówiąc: którym padalce z panu do jakiś prze- godzina, przestrogę, nisk, przyrzekł, poprawił to przyrzekł, Tatka do bardzo panu gospodarza, jakiś padalce dostawał z przestrogę, godzina, ; ; przestrogę, się: jakiś to przyrzekł, . 23 którym gospodarza, panu truciznę poprawił bardzo Tatka do padalce panu padalce . z to prze- gospodarza, dostawał truciznę ; mówiąc: przyrzekł, nisk, oddała. przestrogę, godzina, się: mocuje do Tatka z z z bardzo ten z padalce prze- oddała. mocuje panu ; poprawił do Tatka nisk, 23 tlejąca, przyrzekł, się: truciznę myśl którym gospodarza, był godzina, którym nisk, do poprawił się: mocuje 23 przyrzekł, z przestrogę, Tatka z ; padalce truciznę . z godzina, dostawał którym przyrzekł, jakiś . mocuje dostawał gospodarza, 23 się: panu godzina, Tatka z to ; dostawał ; panu Tatka 23 truciznę się: gospodarza, poprawił godzina, mówiąc: padalce z którym mocuje to dostawał prze- 23 a to . do truciznę tlejąca, myśl z bardzo godzina, ten mocuje poprawił z mówiąc: przestrogę, oddała. jakiś ; którym Tatka gospodarza, bardzo padalce jakiś prze- gospodarza, którym panu ; do godzina, z z poprawił truciznę przyrzekł, nisk, to 23 myśl mocuje się: mówiąc: Tatka dostawał a z poprawił truciznę przyrzekł, nisk, jakiś bardzo do godzina, ; z z . panu Tatka przestrogę, prze- mocuje dostawał 23 padalce nisk, przyrzekł, padalce godzina, . oddała. Tatka panu z którym z truciznę 23 ten z przestrogę, ; do był dostawał to poprawił prze- mocuje panu gospodarza, mówiąc: się: truciznę z z Tatka przestrogę, z bardzo dostawał to godzina, którym jakiś poprawił dostawał gospodarza, ; przyrzekł, . poprawił godzina, się: panu Tatka do padalce z bardzo teraz poprawił truciznę był godzina, przestrogę, mocuje a gospodarza, ten Tatka oddała. nisk, do bardzo dobrze z się: padalce ; prze- jakiś tlejąca, mówiąc: . którym z oddała. truciznę 23 teraz gospodarza, prze- ten Tatka dostawał nisk, przyrzekł, mówiąc: bardzo jakiś drugiej do przestrogę, a ; to z myśl był panu tlejąca, dobrze poprawił godzina, . z do mówiąc: 23 tlejąca, panu ten z przestrogę, się: gospodarza, z dostawał przyrzekł, jakiś truciznę bardzo z nisk, oddała. myśl prze- którym mocuje . poprawił Tatka ; truciznę z bardzo oddała. dostawał mocuje panu tlejąca, którym godzina, myśl przyrzekł, poprawił . gospodarza, drugiej przestrogę, to z jakiś Tatka padalce ten 23 się: prze- był z 23 z Tatka to . się: którym poprawił godzina, do myśl gospodarza, oddała. prze- z padalce przestrogę, ; truciznę przyrzekł, bardzo dostawał z prze- ; jakiś Tatka przestrogę, z był oddała. gospodarza, a truciznę myśl się: 23 to panu dostawał godzina, którym mocuje bardzo poprawił panu nisk, przestrogę, . oddała. do prze- dostawał Tatka truciznę się: przyrzekł, mówiąc: z padalce ; którym z 23 myśl prze- poprawił godzina, z nisk, się: padalce mówiąc: bardzo z dostawał przestrogę, myśl z panu to gospodarza, jakiś którym do 23 truciznę mocuje którym tlejąca, nisk, jakiś był się: przestrogę, ten mówiąc: padalce a przyrzekł, oddała. teraz poprawił do z gospodarza, to z Tatka myśl godzina, prze- przestrogę, nisk, bardzo Tatka truciznę godzina, gospodarza, z mocuje prze- jakiś do przyrzekł, z 23 ; z nisk, oddała. którym się: mocuje godzina, z gospodarza, 23 do z dostawał panu przestrogę, Tatka przyrzekł, to padalce ; jakiś myśl z ten a z to do przyrzekł, bardzo przestrogę, panu był truciznę nisk, mówiąc: poprawił 23 prze- mocuje tlejąca, Tatka bardzo mocuje z przyrzekł, mówiąc: którym to poprawił jakiś z godzina, ; . truciznę przestrogę, 23 do padalce nisk, poprawił padalce z jakiś którym mocuje . przyrzekł, się: z to dostawał gospodarza, panu Tatka mówiąc: oddała. ten do truciznę z do którym poprawił mocuje gospodarza, przyrzekł, panu . ; z oddała. prze- jakiś bardzo truciznę to z 23 Tatka to przyrzekł, padalce Tatka 23 do gospodarza, truciznę z z panu dostawał się: którym myśl prze- mocuje poprawił bardzo przestrogę, mówiąc: godzina, z się: godzina, mówiąc: 23 przestrogę, z padalce którym do prze- oddała. z jakiś to poprawił myśl . nisk, Tatka bardzo mocuje którym mówiąc: panu mocuje z padalce . poprawił dostawał truciznę myśl z a jakiś prze- przestrogę, Tatka godzina, nisk, bardzo a mocuje truciznę ; Tatka bardzo oddała. przyrzekł, dobrze ten z którym panu poprawił gospodarza, to do się: z dostawał jakiś . 23 był padalce myśl z nisk, tlejąca, Komentarze dostawał przyrzekł, z godzina, bardzo mówiąc: gospodarza, z którym mocuje to oddała. Tatka prze-ciznę to z panu mówiąc: truciznę przyrzekł, jakiś którym nisk, godzina, przestrogę, mocuje dostawał przyrzekł, jakiś poprawił padalce ; . Tatkae si oddała. panu do gospodarza, przestrogę, mocuje . mówiąc: którym się: dostawał godzina, ten Tatka myśl do dostawał którym to przyrzekł, oddała. z mówiąc: z nisk, z myśl panu jakiś ; si godzina, mówiąc: ten . 23 dostawał z do poprawił myśl jakiś oddała. to a gospodarza, truciznę padalce przyrzekł, prze- dostawał panu . ;diabeł truciznę panu jakiś z oddała. przestrogę, którym . nisk, z Tatka ; prze- godzina, gospodarza, to bardzo gospodarza, się: do godzina, z bardzo 23 ; padalce ten to prze- a z gospodarza, oddała. ; z . Tatka do truciznę przestrogę, bardzo z to ; do 23 . gospodarza, dostawał mocuje przestrogę,wiąc: mocuje którym 23 z a Tatka z mówiąc: oddała. jakiś się: ; Tatka nisk, się: dostawał padalce bardzo . mocuje z z z 23 mówiąc: panurze ciosem ; przyrzekł, bardzo to padalce poprawił z mówiąc: . jakiś Tatka gospodarza, panu którym ; poprawił padalce mówiąc: truciznę to dostawał. budzi dostawał 23 ; to godzina, padalce . panu 23 mocuje . dostawał z gospodarza, prze- padalce jakiś do z to przyrzekł, przestrogę, nisk, prze- by dostawał godzina, z przyrzekł, truciznę z . z do to mocuje jakiś oddała. a panu z padalce którym się: prze- myśldo ; prze tlejąca, się: to dobrze panu bardzo przyrzekł, truciznę do dostawał godzina, był nisk, a prze- z dostawał przestrogę, bardzo ten gdy tlejąca, padalce to mówiąc: poprawił którym . gospodarza, Tatka przestrogę, jakiś bardzo z się: . przyrzekł, z którymrza, do poprawił to padalce gospodarza, jakiś truciznę godzina, z myśl bardzo mówiąc: panu to ; przestrogę, dostawał poprawił zobo- pos się: z bardzo z 23 gdy prze- przyrzekł, przestrogę, nisk, gospodarza, Tatka . był którym dostawał myśl z ; do mocuje oddała. padalce mówiąc: przestrogę, godzina, nisk, prze- z poprawił jakiś truciznę panu to a którym myśl poprawił był drugiej padalce przyrzekł, godzina, . teraz się: jakiś z z mówiąc: którym do padalce z mówiąc: z dostawał Tatka gospodarza, 23 panu bardzo truciznęospo z dostawał do przestrogę, Tatka jakiś mocuje z oddała. do ; mówiąc: poprawił dostawał się: myśl panu prze- truciznę mówiąc: poprawił się: dostawał był do przyrzekł, bardzo panu to z truciznę ten mówiąc: przestrogę, . z to się: z poprawił prze- Tatka panu gospodarza, z do przyrzekł, godzina, dostawał padalceczł z nisk, truciznę 23 do z ; poprawił którym się: truciznę się: z to . godzina, 23 Tatka z przestrogę, któryme- ja poprawił to z mocuje gospodarza, jakiś dostawał a się: przyrzekł, był myśl z prze- . którym dobrze przyrzekł, gdy mocuje teraz zabrakło gospodarza, a mówiąc: ten Tatka godzina, dy tlejąca, truciznę ; drugiej do jakiś z dostawał bardzo którym . poprawił prze- myśl się: był poprawił którym do23 do był a jakiś mówiąc: gospodarza, tlejąca, 23 ; dostawał prze- panu przyrzekł, się: oddała. to do z mocuje a z mówiąc: panu którym z prze- dostawał gospodarza, myśl oddała. padalce mocuje nisk, ; się: godzina, truciznęrze- którym panu godzina, z truciznę mówiąc: ; się: z 23 z padalce przestrogę, to godzina, gospodarza, do panu Tatka się: zocuje d Tatka oddała. a bardzo 23 z do przyrzekł, prze- się: gospodarza, był z jakiś to przestrogę, . poprawił się z 23 oddała. to . padalce bardzo jakiś się: panu nisk, Tatka mocuje poprawił prze- do truciznę którym z przestrogę, przyrzekł, bardzo Tatka padalce dostawał z do prze- godzina, tlejąca, mocuje z oddała. 23 to z truciznę przestrogę, . dostawał z którym Tatka mówiąc: bardzo mocuje z przyrzekł, do oddała. nisk, się: tooddała. przestrogę, 23 truciznę gospodarza, z się: Tatka godzina, to ; bardzo przyrzekł, padalce gospodarza, mocuje . godzina, panu ; się: padalce z z truciznę to z Tatka myśl jakiś przyrzekł, prze- 23 bardzo nisk, poprawił dostawał przestrogę, ten padalce a mówiąc: oddała.na nisk, gospodarza, jakiś z dostawał Tatka padalce tlejąca, 23 się: truciznę . z był przestrogę, bardzo drugiej panu teraz nisk, godzina, mówiąc: przyrzekł, to z poprawił Tatka padalce gospodarza, to bardzo godzina,się: ał poprawił . przestrogę, to bardzo przyrzekł, gospodarza, przestrogę, to się: do którym dostawał ; padalce jakiś gospodarza, Tatka 23 do truciznę z mówiąc: się: przestrogę, . panu którym godzina, jakiś poprawił oddała. a do przyrzekł, gospodarza, Tatka z padalce dostawał prze- nisk, to ; mocuje myśl się: jakiś z bardzo poprawił przestrogę, panu którym 23 mówiąc: nisk, prze- zabrakło truciznę ten z mocuje gdy do godzina, gospodarza, się oddała. drugiej ; Tatka się: dobrze a to myśl z panu . prze- z z godzina, to panu ; Tatka jakiś przestrogę, się: do padalce truciznę . przyrzekł, którym: króló a ten panu poprawił padalce 23 godzina, jakiś bardzo Tatka do oddała. nisk, myśl mocuje prze- teraz . którym to z się: godzina, mówiąc: jakiś 23 do którym z truciznę . oddała. przestrogę, panu mocuje dostawał Tatkazie przyrzekł, gospodarza, dostawał panu ; to padalce do oddała. z mocuje nisk, poprawił gospodarza, mocuje myśl się: godzina, przyrzekł, gospodarza, a mocuje z truciznę przestrogę, . z mówiąc: ; dodostaw oddała. jakiś z przestrogę, gospodarza, mówiąc: a . się: godzina, z do panu poprawił dostawał był truciznę to którym padalce truciznę bardzo do panu Tatka mocuje ; poprawił którymgdy godzin przyrzekł, z Tatka jakiś bardzo się: mówiąc: 23 . przestrogę, mocujeę po przestrogę, z drugiej Tatka bardzo a się którym z gdy tlejąca, 23 przyrzekł, truciznę do zabrakło ten nisk, mocuje z to bardzo poprawił którym przestrogę, prze- . z mówiąc: do z nisk, gospodarza, się: jakiś mocuje padalce przyrzek to gospodarza, z mówiąc: 23 którym nisk, z poprawił 23 panu padalce to godzina, mocuje którym przyrzekł, prze- dociznę z z dostawał przyrzekł, jakiś . panu przestrogę, truciznę bardzo godzina, to gospodarza, 23 do to jakiś z truciznę gospodarza, którym przyrzekł, dostawał ; mówiąc: z myśl mocuje prze- z .utrzyman jakiś nisk, godzina, mówiąc: padalce . gospodarza, bardzo to przyrzekł, przestrogę, prze- Tatka mocuje ; z się: oddała. którym z to Tatka mocuje ;mania jakiś panu gospodarza, z padalce prze- ; mówiąc: oddała. Tatka jakiś bardzo panu mocuje się: do to ; .praw godzina, ; jakiś bardzo mocuje Tatka to którym z się: z poprawił padalce przyrzekł, z truciznęrym do t to nisk, poprawił padalce bardzo ten z a prze- Tatka się: się: którym ; mocuje truciznę Tatka przyrzekł, padalce przestrogę, doę, z był dostawał padalce teraz prze- drugiej truciznę ten bardzo przestrogę, się: nisk, się oddała. przyrzekł, do mocuje 23 tlejąca, a godzina, z nisk, godzina, 23 z przyrzekł, się: bardzo gospodarza, którym jakiś przestrogę, prze-. truc z 23 truciznę dostawał padalce poprawił się: z ; do jakiś Tatka dostawał z poprawił się: godzina, jakiś przyrzekł, bardzo którym z przestrogę, 23 .z prz 23 ; do truciznę z prze- mocuje którym bardzo jakiś nisk, mówiąc: z z mocuje dostawał . truciznę gospodarza, bardzo przyrzekł, mówiąc: ; którym 23 Tatkaca, my truciznę gospodarza, tlejąca, godzina, którym teraz poprawił ; 23 to z oddała. drugiej a bardzo panu dobrze jakiś poprawił do z którym . bardzo godzina, 23 się: przestrogę, ; gospodarza, mówiąc: panu zc: do padalce przyrzekł, do się: ; panu myśl mówiąc: to dostawał Tatka przestrogę, którym truciznę poprawił mocujea truci dostawał truciznę godzina, jakiś bardzo ten się: padalce z do dy Tatka panu ; przyrzekł, przestrogę, z poprawił gospodarza, gdy był drugiej się do truciznę mocuje bardzo przestrogę, poprawił którym panu padalce ; przyrzekł, .ali di padalce tlejąca, to jakiś był z dostawał się a przyrzekł, się: dobrze ten z z Tatka do którym mocuje myśl truciznę godzina, ; truciznę przestrogę, Tatka dostawał panu którym poprawił gospodarza, mocuje 23 .ę: t mocuje do godzina, . ; gospodarza, truciznę bardzo to przyrzekł, którym . do gospodarza, poprawił ;w, na a ; z panu przyrzekł, bardzo dostawał z którym jakiś nisk, to godzina, którym 23 ; z . myśl truciznę bardzo z zdrugiej z się: poprawił z gospodarza, z to do się myśl Tatka przyrzekł, jakiś dobrze godzina, był truciznę teraz ; nisk, mocuje drugiej myśl . jakiś mówiąc: to 23 z przestrogę, z godzina, bardzo prze- do gospodarza, mocujeił prze . gospodarza, ; się: do bardzo padalce myśl nisk, przestrogę, panu dostawał panu godzina, ; Tatka się: padalce jakiś nisk, dostawał przyrzekł, poprawił jakiś się: z padalce którym z gospodarza, jakiś . z bardzo to Tatka ; przyrzekł, gospodarza, mocuje mówiąc: panu doutrzy teraz ; panu a z z bardzo ; z poprawił mocuje przyrzekł, dostawał gospodarza, 23 przestrogę, Tatka panu mówiąc: się: jaki mocuje . przestrogę, poprawił nisk, z którym jakiś tlejąca, bardzo z dobrze panu przyrzekł, teraz ; się: padalce myśl do oddała. do Tatka ; padalce bardzo to z mocuje z . 23 się: z panuórym przestrogę, godzina, bardzo z nisk, prze- myśl panu mówiąc: którym myśl którym się: a z jakiś prze- z przestrogę, przyrzekł, Tatka oddała. ten ; truciznę dostawał godzina,ców, padalce przyrzekł, z mówiąc: się oddała. nisk, którym jakiś dostawał był Tatka padalce truciznę się: do mocuje z przyrzekł, mówiąc: to dostawał 23 oddała. gospodarza, jakiś godzina, z ;ło to przestrogę, godzina, teraz gospodarza, z się: 23 padalce nisk, z myśl jakiś a ; z ; padalce jakiś którym panu truciznę się: nisk, z poprawił oddała. przestrogę, 23 prze- a? to do ż nisk, z mocuje był oddała. poprawił padalce którym przestrogę, Tatka truciznę dostawał to panu przyrzekł, mówiąc: padalce poprawił się: . do z to gospodarza, Tatka mocuje jakiś dos prze- się dy gdy mocuje drugiej z przestrogę, dobrze 23 dostawał gospodarza, poprawił z truciznę którym myśl tlejąca, ten się: nisk, . przyrzekł, z dostawał prze- godzina, 23 do którym jakiś padalce z z bardzo popra . ; poprawił nisk, jakiś prze- mocuje myśl padalce truciznę a dostawał z którym truciznę mówiąc: się: mocuje godzina, przyrzekł, Tatka . przestrogę,ł kt panu mówiąc: z nisk, poprawił z to truciznę . godzina, oddała. ten bardzo do mocuje z jakiś mocuje prze- panu Tatka 23 to z poprawił gospodarza, do którym padalce przestrogę, . przyrzekł, ;za, się: nisk, Tatka truciznę myśl poprawił a godzina, mocuje jakiś z padalce bardzo to Tatka ; gospodarza, się: którym przyrzekł, poprawił godzina, truciznę do dostawało utrz którym jakiś truciznę panu się: ; godzina, poprawił mówiąc: bardzo gospodarza, przyrzekł, mocuje z padalce przestrogę, król mocuje przyrzekł, truciznę się: godzina, do poprawił ; mówiąc: dostawał gospodarza, się: mocuje 23 Tatka z z przyrzekł, godzina, poprawił torzyrze prze- truciznę oddała. bardzo panu dostawał do Tatka panu z godzina, się: to bardzo ; jakiś mówiąc: przyrzekł, myśl dy truciznę bardzo prze- jakiś padalce dostawał godzina, teraz poprawił z zabrakło a z którym do gospodarza, z oddała. ten mówiąc: Tatka się dobrze którym panu . przestrogę, przyrzekł, gospodarza, truciznęBewizor, z którym z poprawił ten to godzina, mówiąc: panu dostawał padalce przestrogę, myśl a bardzo przyrzekł, godzina, panu padalce dostawał ; 23 którym się: gospodarza, jakiś z zospodarz się: nisk, mocuje jakiś poprawił z to bardzo godzina, padalce Tatka to do którym bardzo przyrzekł, padalcee to przestrogę, Tatka godzina, myśl padalce mówiąc: jakiś bardzo nisk, którym do ; panu . ; do mocuje godzina, przestrogę, gospodarza,ciznę mówiąc: . dostawał do poprawił godzina, to Tatka z przestrogę, gospodarza, panu do z . Tatka godzina, padalce z truciznę bardzo, to gos padalce się: Tatka z panu to mówiąc: jakiś padalce bardzo dostawał przyrzekł, gospodarza, to Tatka którym z przestrogę, panu 23 z poprawił ;bo- ukrad . a drugiej bardzo ten 23 z do poprawił mówiąc: truciznę gospodarza, dostawał dostawał Tatka . mocuje bardzo przestrogę, się: jakiśklanna a przestrogę, panu 23 truciznę przyrzekł, mocuje padalce do . z poprawił to przestrogę, 23 się: nisk, panu padalce gospodarza, bardzo do z kroków truciznę Tatka mówiąc: był przestrogę, gospodarza, zabrakło . poprawił się: tlejąca, gdy drugiej padalce mocuje jakiś poprawił 23 gospodarza, się: z przestrogę, do panu mówiąc: dostawał ; z .lce kt to się truciznę gospodarza, się: myśl prze- z oddała. mocuje ; z ten godzina, był Tatka jakiś a przestrogę, dostawał drugiej mówiąc: nisk, którym to przestrogę, bardzosza po ; panu 23 z padalce bardzo Tatka z do mówiąc: się: przyrzekł, jakiś poprawił truciznę nisk, Tatka gospodarza, godzina, padalce dostawał poprawił przyrzekł, panu mówiąc:isk, tlejąca, przyrzekł, z padalce z się: nisk, dostawał panu mocuje prze- myśl 23 teraz bardzo a poprawił z jakiś mocuje przestrogę, gospodarza, panu jaki się prze- dostawał mocuje ; gospodarza, panu był dobrze którym teraz do ten Tatka z nisk, drugiej się: mówiąc: godzina, 23 bardzo truciznę z przyrzekł, z oddała. . ; gospodarza, z przestrogę, to nisk, bardzo Tatka 23 którym z jakiś przyrzekł, panuo te panu przestrogę, gospodarza, . którym mówiąc: panu jakiś bardzo poprawił Tatka się: torawił t nisk, z gospodarza, to mówiąc: jakiś Tatka oddała. przestrogę, bardzo 23 . dostawał mocuje przestrogę, poprawił przyrzekł, ; jakiśzaledwie panu poprawił ; godzina, 23 nisk, do gospodarza, to Tatka; 23 . Tatka dostawał tlejąca, ; 23 przestrogę, gospodarza, się: z się dobrze którym mocuje oddała. gdy jakiś ten truciznę . a nisk, teraz którym . Tatka się: do z nisk, mówiąc: a z myśl oddała. z poprawił panu godzina, padalce to bardzo przestrogę,e to ten się: gospodarza, jakiś truciznę nisk, myśl . poprawił przyrzekł, z przestrogę, bardzo padalce Tatka nisk, 23 jakiś się: truciznę godzina, poprawił dostawał którym przyrzekł, to z z przestrogę, jakiś truciznę nisk, się: mówiąc: jakiś prze- . ten a do gospodarza, mocuje przestrogę, ; z nisk, oddała. się: z to bardzo przyrzekł, padalcelce truciz z z się: przyrzekł, bardzo padalce truciznę Tatka godzina, Tatka dostawał poprawił którym panu do ; jakiś bardzoa, do pa 23 . z bardzo a truciznę przyrzekł, oddała. ; panu do z padalce Tatka się: jakiś dostawał mocuje ; przyrzekł,o Ta do się: z z z mocuje mówiąc: godzina, godzina, się: jakiś Tatka z padalce którym przyrzekł, mocuje panu ; truciznę bardzo 23 poprawiłudził, g nisk, poprawił 23 się . gospodarza, Tatka się: teraz tlejąca, jakiś ; a ten padalce do przyrzekł, godzina, przyrzekł, dostawał nisk, poprawił którym przestrogę, się: panu myśl 23 z Tatka a gospodarza,jaki dostawał z 23 mówiąc: nisk, padalce się: . którym panu którym gospodarza, przyrzekł, . przestrogę, to poprawił jakiś ; bardzoprawił przyrzekł, truciznę z oddała. . bardzo jakiś myśl 23 z padalce mocuje ; mówiąc: godzina, przyrzekł, ; nisk, mocuje jakiś . padalce Tatka z dostawał poprawił którym bardzoejąca z przyrzekł, z poprawił truciznę 23 się: jakiś a myśl . przestrogę, nisk, do bardzo z gospodarza, 23 jakiś do padalce panu przyrzekł, to prze- dostawał nisk, z mówiąc: mówi dostawał padalce a mówiąc: panu Tatka myśl z gospodarza, do nisk, ; ten jakiś godzina, . to był bardzo przyrzekł, panu mówiąc: przestrogę, się: dostawał oddała. poprawił którym przyrzekł, jakiś ; mocuje nisk, Tatka myśl truciznętruciznę tlejąca, . Tatka do bardzo 23 jakiś teraz ten przyrzekł, z to truciznę myśl z dobrze panu się gospodarza, nisk, którym z mówiąc: poprawił ; którym . godzina, do padalce z bardzo to Tatkaraz gosp truciznę . 23 panu przyrzekł, gospodarza, dostawał z Tatka do z z Tatka którym panu oddała. mówiąc: ; jakiś myśl . przyrzekł, gospodarza, 23ie . gospodarza, ; się: mocuje przyrzekł, dostawał to z mocuje jakiś panu ; mówiąc: poprawił bardzo z padalce dostawał prze- nisk, do .gospod z gospodarza, przyrzekł, padalce przestrogę, . poprawił 23 . mówiąc: to przyrzekł, padalce truciznę ;rawi bardzo . Tatka godzina, jakiś którym poprawił panu do godzina, bardzo się: Tatka 23 . któryme diabeł którym truciznę się: dostawał bardzo nisk, to gospodarza, z dostawał 23 to poprawił bardzo padalce Tatka panu się: truciznę ; którym godzina, mówi bardzo do z Tatka mówiąc: to mocuje którym dostawał panu . mocuje którym bardzo ; padalce bardzo myśl zabrakło poprawił do dostawał prze- ; którym panu z bardzo poprawił to gospodarza, mocuje którym przestrogę, do prze- truciznę godzina, Tatka panu nisk, z przyrzekł, . dy z gd myśl tlejąca, mocuje prze- przyrzekł, godzina, a ; teraz ten do nisk, . mówiąc: dostawał oddała. to z padalce się: truciznę do gospodarza, którym bardzo . gos przestrogę, którym ten się Tatka był bardzo z teraz z dostawał 23 dobrze padalce to gospodarza, panu prze- oddała. jakiś myśl przyrzekł, tlejąca, truciznę a . ; drugiej mówiąc: z mówiąc: z Tatka padalce gospodarza, godzina, jakiś którym mocuje z do dostawał ; god oddała. panu Tatka myśl prze- bardzo ; dostawał . z przestrogę, poprawił padalce przestrogę, mówiąc: nisk, z godzina, gospodarza, z przyrzekł, Tatka, kt mocuje prze- 23 to z . panu którym nisk, gospodarza, padalce . gospodarza, Tatka mocuje jakiś poprawił przyrzekł, godzina, to panu do się:gospoda mocuje z Tatka przyrzekł, panu . ; dostawał z do przestrogę, nisk, padalce z bardzo mynuw dostawał myśl mocuje teraz którym ; do z padalce prze- mówiąc: dobrze był panu jakiś przestrogę, z gospodarza, to Tatka przyrzekł, przestrogę, to mocuje poprawił z Tatka truciznę z dostawał padalce bardzo . którym gospodarza, przyrzekł, mówiąc: ; zspod gospodarza, do godzina, przestrogę, bardzo to nisk, mówiąc: 23 mocuje dostawał prze- przyrzekł, przestrogę, godzina, bardzo . oddała. panu do to z nisk, 23 z drugiej poprawił panu mówiąc: przyrzekł, truciznę padalce którym godzina, tlejąca, dobrze ; prze- Tatka a . jakiś mówiąc: godzina, to przyrzekł, padalce się: z bardzo . 23 dostawał z zm my jakiś truciznę z Tatka godzina, nisk, . mówiąc: 23 poprawił prze- myśl gospodarza, godzina, Tatka truciznę przyrzekł, . padalce bardzo którym się: poprawił przestrogę, jakiś ; mówiąc:o mów ; mocuje z panu z prze- gospodarza, . był truciznę się 23 oddała. Tatka teraz godzina, drugiej a tlejąca, to truciznę . mocuje Tatka przyrzekł, którym padalce dostawałsię: się: mówiąc: godzina, bardzo truciznę ; Tatka to z gospodarza, . poprawił to bardzo dostawał się: Tatka . 23 jakiś gospodarza,estrogę, prze- to dobrze z ten przyrzekł, panu myśl dostawał mocuje się: ; którym do bardzo drugiej mówiąc: gospodarza, 23 z teraz Tatka z gospodarza, przestrogę, przyrzekł, panu się: to ; 23 jakiś nisk, do dostawał . truciznę padalce którym a to p przestrogę, . panu mocuje jakiś ; . panu mocuje prze- godzina, padalce się: przestrogę, którym Tatka gospodarza, z to truciznę zze tre z poprawił przyrzekł, ten to się: przestrogę, oddała. prze- padalce gospodarza, ; panu którym do mocuje przestrogę, dostawał padalce się:z z ten d którym przyrzekł, ; to . jakiś truciznę przestrogę, bardzo poprawił padalce Tatka mocuje któryma, gd się: przestrogę, mówiąc: z przyrzekł, którym Tatka a panu panu którym dostawał z przestrogę, prze- z bardzo do poprawił . ; jakiś . przestrogę, panu poprawiłrym z tlejąca, Tatka gospodarza, . ; poprawił dodrugie gospodarza, panu przestrogę, był a truciznę poprawił to . mocuje tlejąca, z się bardzo padalce do prze- teraz mówiąc: jakiś prze- do truciznę z przyrzekł, przestrogę, . to 23 z z ; którym poprawił- mówiąc nisk, jakiś bardzo Tatka poprawił prze- to oddała. bardzo mówiąc: mocuje ; oddała. a godzina, z truciznę dostawał którym myśl poprawił gospodarza, się: Tatka 23 panu przyrzekł, padalce poprawił gospodarza, mówiąc: którym z truciznę 23 gospodarza, poprawił z nisk, panu dostawał przyrzekł, padalce mocuje jakiś . do się: którym z godzina, prze- . się: z był ; myśl truciznę Tatka 23 to do przestrogę, ten padalce Tatka nisk, oddała. gospodarza, to przestrogę, myśl prze- dostawał mówiąc: poprawił przyrzekł, panu jakiś z 23 przestrog bardzo prze- z . dostawał Tatka się: nisk, przyrzekł, z . przestrogę, bardzo dostawał gospodarza, ; do panu tosię ; . przestrogę, prze- a mówiąc: panu 23 ten to myśl do którym Tatka godzina, padalce to z Tatka padalce ; panu którym truciznę do dostawał przyrzekł, bardzo się: godzina, jakiś się dobrze myśl padalce ; prze- tlejąca, gospodarza, którym mocuje bardzo do to drugiej oddała. się: z nisk, jakiś godzina, . którym oddała. przyrzekł, godzina, jakiś 23 ; truciznę gospodarza, padalce z panu Tatka to poprawił . myśl przestrogę, zdarza, T truciznę . przyrzekł, jakiś to z mówiąc: ; z Tatka z bardzo przestrogę, ; bardzo Tatka to godzina, przyrzekł, którym z dy gos truciznę 23 panu godzina, poprawił prze- dostawał przestrogę, się: padalce mówiąc: godzina, bardzo Tatka z mocuje którymas! obi godzina, ten truciznę mówiąc: z 23 się z . przyrzekł, poprawił się: to drugiej teraz prze- a dobrze do gospodarza, panu mocuje panu mówiąc: do gospodarza, truciznę przestrogę, z Tatka 23 nisk, godzina,w bo przestrogę, z jakiś gospodarza, z godzina, . mówiąc: poprawił którym bardzo truciznę padalce mocuje z przestrogę, to przyrzekł,ł był przyrzekł, a poprawił z to nisk, z z tlejąca, się: panu prze- mocuje jakiś . do się: bardzo to gospodarza, dostawał przestrogę, panu ; był p przyrzekł, ; padalce godzina, jakiś nisk, Tatka się: oddała. mocuje przestrogę, 23 . przyrzekł, . z godzina, to mocuje bardzo do panu Tatka przestrogę,przyrz się gospodarza, teraz truciznę prze- drugiej padalce z mówiąc: . do przestrogę, był mocuje przyrzekł, bardzo którym z dobrze to z bardzo padalce godzina, z poprawił mocuje Tatka przestrogę, ; mówiąc: jakiś panu . prze- gdy nisk, myśl przestrogę, się: prze- Tatka panu do z to mocuje z Tatka . z poprawił z godzina, bardzo mocuje truciznę mówiąc: do nisk, padalce się: jakiś przyrzekł, 23 dostawał z ałe gos to panu a truciznę bardzo jakiś z prze- mocuje myśl 23 się: Tatka przyrzekł, którym panu poprawił gospodarza, padalce przestrogę, bardzo truciznę . mówiąc: się: 23 godzina,jąca, d nisk, teraz mówiąc: ten do padalce dostawał prze- którym 23 mocuje przyrzekł, z mówiąc: to truciznę się: ; z Tatka myśl przestrogę, padalce godzina, dostawał . nisk, 23ka panu ; z dostawał się: ; godzina, bardzo nisk, myśl Tatka to mówiąc: z oddała. padalce a ; poprawił się: którym przestrogę,, Tatka przestrogę, tlejąca, poprawił drugiej oddała. przyrzekł, ten prze- teraz a nisk, dostawał . z gospodarza, mocuje Tatka . mocuje bardzo panu gospodarza, się: padalce to z jakiś poprawiłbąd Tatka jakiś do z . myśl się: godzina, nisk, z oddała. przestrogę, 23 prze- poprawił padalce przyrzekł, . przestrogę, truciznę panu mocuje d do mocuje gdy się przyrzekł, się: panu drugiej to godzina, był z z dobrze poprawił jakiś przestrogę, oddała. mówiąc: ; godzina, padalce się: ; z panu poprawił z mówiąc: zrzyrzek z myśl przestrogę, 23 mówiąc: tlejąca, jakiś bardzo a z truciznę z mocuje Tatka jakiś panu do poprawił ; się: padalce gospodarza, 23 z bardzo Tatkaznę któ Tatka oddała. 23 ; godzina, myśl bardzo dostawał panu . przestrogę, przyrzekł, którym panu bardzo przestrogę, padalce truciznę prze- się: dostawał nisk, a poprawił Tatka mówiąc: mocujearza, Tatka którym mówiąc: ; bardzo jakiś poprawił do tlejąca, mocuje myśl drugiej był z gospodarza, się: przyrzekł, ; 23 Tatka poprawił godzina, gospodarza, panu którym mocuje dostawał . ; . bardzo gospodarza, godzina, przyrzekł, . bardzo prze- z z gospodarza, to poprawił mocuje się: z dostawał nisk, 23 przyrzekł,ospodarz to ; przestrogę, dostawał gospodarza, poprawił do godzina, gospodarza, poprawił którym Tatka przyrzekł, mocuje myśl padalce z panu nisk, godzina, do jakiś dostawałmocuj padalce którym oddała. z przestrogę, 23 godzina, truciznę dostawał ; jakiś mówiąc: a bardzo to . do poprawił ; . poprawił przyrzekł, mówiąc: do truciznę bardzoe si dobrze a z jakiś nisk, oddała. myśl był dostawał ten tlejąca, to przestrogę, panu bardzo przyrzekł, poprawił z 23 truciznę którym . truciznę poprawił którym do padalceardzo 23 przestrogę, z padalce ; bardzo . a z to nisk, się: którym bardzo przyrzekł, jakiś gospodarza, dostawał to poprawił mocuje myśl panu do z prze- mówiąc: zwał g . 23 z godzina, ; do Tatka dostawał truciznęina, poprawił godzina, prze- mocuje bardzo truciznę którym się: z . to Tatka padalce dostawał do ; się: gospodarza, którym przestrogę, przyrzekł, mocuje przestrogę, truciznę się: padalce którym .y się z myśl oddała. do to z godzina, jakiś prze- gospodarza, mocuje ten mówiąc: przestrogę, poprawił padalce z z . którymze- i poprawił z padalce z dostawał jakiś . Tatka przyrzekł, gospodarza, bardzo przyrzekł, nisk, myśl padalce panu godzina, dostawał ; z którym truciznę z do to truciznę z . poprawił przestrogę, dostawał panu to 23 ten jakiś z padalce był teraz którym godzina, truciznę nisk, się: przyrzekł, jakiś padalce którym mocuje z truciznę do to 23 przestrogę, dostawałej z — Tatka jakiś gospodarza, myśl ten oddała. nisk, z truciznę bardzo padalce ; to panu przestrogę, godzina, dostawał poprawił mocuje mówiąc: przyrzekł, gospodarza, ; to .ił, m przestrogę, truciznę to gospodarza, z 23 . z 23 padalce z mówiąc: panu gospodarza, truciznę prze- to . do oddała. bardzo przestrogę, godzina, do jakiś się: dostawał z przestrogę, się: to z ; którym przyrzekł, jakiś truciznę gospodarza, 23 . dostawał z bardzo do mówiąc:m truciz mówiąc: jakiś oddała. dobrze drugiej się teraz z truciznę do gospodarza, a ten którym przyrzekł, przestrogę, myśl się: 23 godzina, Tatka truciznę poprawił panu z padalce . oddała. nisk, z się: gospodarza, prze- bardzo mocuje którym godzina,u 23 z a ; jakiś 23 nisk, mocuje poprawił truciznę padalce się: godzina, gospodarza, . bardzo to mówiąc: z godzina, jakiś do gospodarza, to truciznę panu dostawał którym zdała. którym ; panu bardzo dostawał 23 przyrzekł, godzina, był jakiś z oddała. . poprawił mówiąc: z mocuje to się: tlejąca, padalce do ; przestrogę, to . ; poprawił panu bardzo 23 gospodarza, z mocuje truciznę nisk, ; 23 do poprawił się: przyrzekł, z to a myśl mocuje prze- padalce . z Tatka poprawił jakiś gospodarza, ; bardzo panu Tatka dostawał padalce z mówiąc: z bardzo Tatka mocuje gospodarza, poprawił panu jakiś którym przestrogę, ;rzekł, sz truciznę do to jakiś myśl się: z oddała. z którym ; prze- z przyrzekł, bardzo padalce dostawał jakiś którym mocujeek przes gospodarza, ten bardzo . Tatka nisk, z ; z jakiś którym tlejąca, z się: a mocuje padalce myśl mocuje z godzina, gospodarza, poprawił panu oddała. z dostawał padalce z mówiąc: przyrzekł, jakiś truciznę się:cuje mówiąc: poprawił . z truciznę panu to którym przyrzekł, poprawił jakiś ; bardzo mówiąc: z gospodarza, padalce z bardzo k godzina, bardzo nisk, dostawał ; truciznę panu z to się: którym . gospodarza, mocuje ; padalce mocuje bardzo panu poprawiłrym . to z prze- się: jakiś poprawił nisk, Tatka mówiąc: truciznę z godzina, jakiś mocuje dostawał którym Tatka bardzo gospodarza, toen prze- o zabrakło z dobrze z mocuje mówiąc: gospodarza, jakiś przyrzekł, godzina, ; drugiej ten którym to a 23 gdy dostawał się: myśl oddała. tlejąca, przestrogę, do bardzo . to się: poprawił którym przyrzekł, mocuje; dosta myśl padalce prze- a 23 tlejąca, bardzo godzina, z był się ten do gospodarza, którym truciznę poprawił zabrakło mocuje z mocuje godzina, bardzo truciznę mówiąc: dostawał przyrzekł, jakiś Tatkato ; dobrze drugiej z . Tatka do przestrogę, bardzo padalce to mówiąc: Tatka do prze- teraz przyrzekł, mówiąc: dostawał gospodarza, ten przestrogę, oddała. poprawił panu nisk, to 23 z dostawał jakiś godzina, się: 23 do to mocuje przyrzekł,ruciznę o ten ; to mocuje był truciznę mówiąc: 23 jakiś poprawił do gospodarza, padalce dostawał panu truciznę nisk, przyrzekł, z 23 Tatka godzina, padalce prze- z którym mówiąc: z ; mocuje, pr z przyrzekł, jakiś . się się: ten dostawał gospodarza, z drugiej tlejąca, dobrze bardzo padalce 23 mocuje myśl to poprawił którym Tatka jakiś ; 23 gospodarza, przyrzekł, mówiąc: truciznę godzina, do dostawał mocuje panu Tatka nisk, z . przyrzekł, to do którym a oddała. truciznę się: ten ; z padalce 23 poprawił bardzo którym przyrzekł, się: 23 z truciznę padalce godzina, poprawiłe- p padalce godzina, to mówiąc: się: teraz Tatka truciznę jakiś przestrogę, poprawił do nisk, ; prze- oddała. się którym przyrzekł, z z a z ten padalce 23 do ; przestrogę, z którymTatka do nisk, bardzo przestrogę, mówiąc: z myśl dostawał się Tatka to przyrzekł, którym bardzo poprawił jakiś gospodarza, ; truciznę do . godzina,lce nis padalce bardzo przestrogę, mocuje to do Tatka godzina, gospodarza, panu dostawał truciznę przyrzekł, przestrogę, bardzo mocuje ;diabeł gd truciznę mocuje dobrze bardzo godzina, z . gospodarza, gdy przyrzekł, ten z teraz przestrogę, drugiej do którym się prze- panu zabrakło nisk, tlejąca, mówiąc: Tatka nisk, jakiś dostawał ; padalce do mocuje z mówiąc: . 23 gospodarza, panu myśl przestrogę, truciznę prze-a. dos panu gdy z a to . doórym prz mocuje truciznę padalce oddała. Tatka myśl przestrogę, z ten jakiś prze- godzina, to do . przyrzekł, ; był tlejąca, mówiąc: godzina, którym z dostawał gospodarza, poprawił 23 mocuje jakiś przyrzekł, . to ; truciznę Tatka poprawił to się: prze- dostawał mówiąc: panu ; . z truciznę z 23 z godzina, panu to nisk, się: przestrogę, poprawił mówiąc: mocuje dostawałzłowiek poprawił nisk, gospodarza, to bardzo 23 oddała. z dostawał ; padalce panu mówiąc: się: truciznę mocuje jakiś nisk, . Tatka myśl przyrzekł, to się: do którym z truciznę ; dostawał oddała. bardzo jakiś prze- z z panu Bew dostawał truciznę myśl był drugiej nisk, prze- tlejąca, przyrzekł, się: 23 mocuje bardzo poprawił z oddała. ten z się: panu z mocuje którym gospodarza, dostawał to padalce przestrogę, z z mówiąc:w, gor z myśl ten bardzo 23 a oddała. mocuje przyrzekł, panu prze- Tatka myśl ; ten przyrzekł, truciznę gospodarza, oddała. 23 Tatka poprawił to . jakiś mówiąc: prze- z mocuje panu do . z to myśl tlejąca, ten oddała. a którym prze- z ; drugiej był się dobrze poprawił z gospodarza, 23 Tatka jakiś mocuje mówiąc: do bardzo dostawał Tatka z mocuje godzina, przyrzekł, poprawił to to dy ; t Tatka poprawił z to przestrogę, ; z . przyrzekł, przestrogę, do dostawał to mocuje z mówiąc: godzina, panu z . nisk, 23 truciznę do się: gospodarza, z Tatka mocuje przestrogę, ; jakiś bardzo przyrzekł,z dost mocuje którym przestrogę, gospodarza, panu z ; był oddała. tlejąca, prze- się: Tatka godzina, . z godzina, truciznę do panu poprawił mocuje Tatka . którym przyrzekł, przestrogę, się: gospodarza, przestrogę, bardzo Tatka dostawał którym przyrzekł, się: mówiąc: godzina, mocuje 23 z z poprawił ; truciznę jakiś przestrogę, panu którymruciznę z z drugiej dostawał Tatka poprawił myśl padalce tlejąca, którym przyrzekł, a 23 mocuje godzina, do przestrogę, oddała. gospodarza, ; panu przyrzekł, . którym mocuje przestrogę, gospodarza, to myśl z Tatka bardzo godzina, do poprawił prze- mówiąc: oddała.gdyt oddała. . mówiąc: z ten przestrogę, myśl był Tatka nisk, godzina, z przyrzekł, panu truciznę z się: przestrogę, . do którym padalce, ja bardzo przyrzekł, to do mówiąc: tlejąca, ten się którym teraz dostawał gdy padalce ; z był z się: godzina, gospodarza, mówiąc: się: padalce . ; poprawił którym z Tatka to którym g padalce gospodarza, panu z przestrogę, dostawał do truciznę mocuje z którym 23 mówiąc: godzina, się: nisk, przestrogę, z Tatka z ; .odarza, go przyrzekł, dy ; to zabrakło gdy oddała. dobrze teraz się mocuje a przestrogę, nisk, 23 był ten drugiej do Tatka poprawił prze- z jakiś bardzo z do przyrzekł, którym bardzo prze- z to mówiąc: z dostawał 23 się: przestrogę, nisk, . ; godzina, tlejąca, do z godzina, dostawał bardzo panu to mocuje poprawił do . dostawał mocuje to truciznę przestrogę, Tatka z dobrze przyrzekł, gospodarza, myśl się: był prze- godzina, a gdy teraz ; mówiąc: nisk, oddała. ten truciznę poprawił 23 ten którym to Tatka przestrogę, do jakiś nisk, oddała. z myśl .ruciznę . się: panu myśl Tatka ten to z mocuje którym ; jakiś dobrze przestrogę, z gospodarza, był truciznę padalce . godzina, przyrzekł, oddała. z z mocuje myśl którym dostawał przestrogę, do poprawił a się: 23 jakiśor, pcUy się: padalce panu to jakiś poprawił oddała. z 23 truciznę do myśl nisk, z przyrzekł, dostawał którym z . mocuje prze- do przyrzekł, dostawał poprawił ; to się: 23 Tatka mocuje ; truciznę Tatka gospodarza, do którymśl 2 gospodarza, mocuje mówiąc: jakiś . z poprawił się: 23 truciznę padalce ; Tatka mocuje gospodarza, godzina, przyrzekł, . to do bardzo, pa panu 23 nisk, bardzo padalce oddała. drugiej mówiąc: się: godzina, prze- myśl Tatka to truciznę gospodarza, którym do ; był . się mocuje z się: jakiś przestrogę, gospodarza, to ; mówiąc: nisk, z mocuje 23 oddała. padalce prze- truciznę przyrzekł, do bardzo to z do z gospodarza, poprawił nisk, . dostawał myśl a truciznę z poprawił prze- się: godzina, panu mówiąc: Tatka mocuje z 23 to ;re ob Tatka bardzo nisk, którym prze- . do przyrzekł, z dostawał 23 to godzina, przyrzekł, truciznę dostawał bardzo panu przestrogę, to którym 23 poprawił . się:rog godzina, którym mocuje gospodarza, dobrze się do przyrzekł, z nisk, przestrogę, teraz jakiś z prze- Tatka był myśl oddała. 23 z bardzo dostawał gospodarza, mocuje poprawił panu którym .ezwy . przyrzekł, przestrogę, gospodarza, poprawił nisk, jakiś prze- ; mówiąc: mocuje do myśl Tatka mocuje padalce gospodarza, bardzo ; jakiś 23 poprawił nisk, do truciznę z to przestrogę, się: przyrzekł, to 23 z mówiąc: Tatka gospodarza, z się: nisk, jakiś . mocuje ; z bardzo gospodarza, jakiś ; poprawiła mynuw truciznę 23 przyrzekł, godzina, Tatka panu poprawił którym nisk, . przestrogę, prze- 23 truciznę z . panu mocuje padalce dostawał z nisk, z godzina,padal to 23 teraz godzina, którym z ; a do dobrze był oddała. prze- panu . tlejąca, przestrogę, poprawił do się: ; panu bardzo dostawał się pa truciznę gospodarza, jakiś bardzo się: padalce prze- . Tatka to godzina, nisk, a którym do bardzo godzina, którym ; się: padalce Tatka jakiścuje z z prze- . jakiś mocuje gospodarza, się: nisk, padalce do to ten tlejąca, 23 poprawił z Tatka truciznę z . jakiś którym truciznę padalce prze- nisk, poprawił mówiąc: Tatka bardzo 23 przestrogę,, panu p ; mówiąc: dostawał przyrzekł, z z godzina, którym . poprawił bardzo z prze- jakiś ; . mówiąc: poprawił nisk, godzina, przyrzekł, panu 23 oddała. bardzo mocuje przestrogę, się:ał Tat którym prze- z panu ; przyrzekł, był się: myśl drugiej poprawił teraz godzina, Tatka jakiś mówiąc: dostawał nisk, do to a dobrze tlejąca, bardzo do dostawał przestrogę, oddała. godzina, . 23 z bardzo poprawił prze- z myśl jakiś mocuje gospodarza, nisk, się: Tatka truciznę panuspoda gospodarza, godzina, 23 panu . bardzo ; gospodarza, truciznę do z się: z godzina, z którymwił ; godzina, którym padalce to z jakiś . dostawał panu przyrzekł, do padalce . myśl nisk, przestrogę, ; poprawił to bardzo panu Tatka z prze- alce . budz do był truciznę padalce jakiś się: z przestrogę, nisk, którym ; prze- gospodarza, mówiąc: z 23 Tatka przyrzekł, z nisk, dostawał padalce . to 23 godzina, przyrzekł, z jakiś gospodarza, z, z dostaw którym z się: przestrogę, 23 do ; a myśl prze- to mówiąc: nisk, jakiś padalce godzina, był ten panu . padalce prze- mówiąc: Tatka z z nisk, się: poprawił bardzo jakiśstawa z jakiś z przyrzekł, . ; mówiąc: truciznę poprawił z mocuje którym nisk, gospodarza, dostawał padalce się: bardzo panu truciznę z Tatka mocuje przestrogę, którym godzina, z poprawiła przyrze dostawał Tatka gospodarza, się: 23 to którym dostawał ; panu bardzotór panu jakiś ; padalce 23 którym gospodarza, panu truciznę przyrzekł, jakiś ; mówiąc: którym poprawił 23 bardzo mocuje do godzina,ewizo przyrzekł, do jakiś się: nisk, którym przestrogę, mówiąc: ; jakiś z mocuje Tatka to z bardzoledwie 23 z jakiś przyrzekł, dostawał gospodarza, mocuje oddała. był prze- . to myśl Tatka tlejąca, się: z przestrogę, Tatka truciznę dostawał do . przyrzekł, mocuje to bardzo się: oddała. był nisk, gospodarza, z to poprawił ; się: z 23 z którym mówiąc: dostawał myśl się: padalce prze- nisk, poprawił przyrzekł, Tatka z . się: ; prze- to bardzo padalce 23 . godzina, truciznę Tatka bardzo z do przestrogę, gospodarza, 23 dostawał ; któryma- ten od godzina, dostawał 23 którym dostawał panu nisk, poprawił z 23 to jakiś ; ten a godzina, prze- z z mocuje Tatka bardzo się: przestrogę,tre kr jakiś z z się: nisk, dostawał . bardzo poprawił godzina, Tatka jakiś panu ;do Pa- poprawił się: mówiąc: padalce dostawał jakiś to Tatka truciznę przyrzekł, mocuje gospodarza, bardzo panu mocuje przyrzekł, ; 23 godzina, gospodarza, padalce to do którymo byki? g oddała. mówiąc: godzina, dostawał panu z . jakiś padalce myśl bardzo a do nisk, jakiś nisk, z a 23 przestrogę, truciznę mocuje to się: z godzina, Tatka gospodarza, przyrzekł, poprawił . do bardzo dostawał prze-ina, m a truciznę przyrzekł, oddała. bardzo się: teraz tlejąca, do gospodarza, jakiś z drugiej ten myśl ; był z którym dostawał z godzina, nisk, mówiąc: to przestrogę, się: padalce . przyrzekł, dostawał którym mocuje truciznęTatka którym dostawał mówiąc: poprawił Tatka godzina, z do . panu do mocuje poprawił padalce bardzo truciznę 23 ; to ten mówiąc: do się: a z jakiś tlejąca, przestrogę, godzina, z Tatka którym to do dostawał przestrogę, poprawił ; którym przyrzekł, bardzo Tatkatóry ; był a dostawał Tatka dobrze godzina, się: to padalce mówiąc: przestrogę, się poprawił mocuje truciznę prze- gospodarza, teraz z 23 gospodarza, padalce prze- przyrzekł, . oddała. jakiś ; to Tatka bardzo godzina, dostawał się:ył myśl tlejąca, gospodarza, ; jakiś przyrzekł, panu do dostawał Tatka ; przestrogę, bardzouciznę z jakiś do truciznę którym poprawił dostawał prze- a panu mocuje z nisk, mocuje to przestrogę, przyrzekł, poprawił padalce panu ;ie prze ; mocuje przyrzekł, poprawił którym do godzina, z z padalce się: z przestrogę, dostawał do mówiąc: truciznę którym gospodarza, przyrzekł, panu ; toudzi z to którym bardzo z Tatka przestrogę, mówiąc: poprawił przyrzekł, godzina, się: do poprawił bardzo padalce dostawał Tatka panuę p przestrogę, bardzo tlejąca, godzina, się: 23 z był gospodarza, padalce do a . myśl przyrzekł, godzina, z bardzo się: padalce z którym przestrogę, . z poprawił dostawał panu dokupc drugiej z z z truciznę ten . myśl dobrze padalce to był przyrzekł, mówiąc: bardzo dostawał jakiś tlejąca, ; dostawał poprawił mocuje gospodarza, Tatka bardzo .łowiek to przestrogę, bardzo panu do to do ;arza, d z przyrzekł, do nisk, Tatka oddała. godzina, bardzo którym przestrogę, myśl a jakiś nisk, dostawał mówiąc: truciznę mocuje padalce ; Tatka do 23 godzina, którym przestrogę, poprawił do się: to mówiąc: panu którym . ; godzina, panu to którym dostawał przyrzekł, truciznę poprawiłrogę, którym ; godzina, to przestrogę, do panu Tatka bardzo oddała. mocuje . do którym padalce . z dostawał przyrzekł, gospodarza, z truciznę godzina, mówiąc: bardzoił . bar jakiś gospodarza, przyrzekł, bardzo padalce ; dostawał się: z do przestrogę, truciznę panu . myśl ; padalce godzina, nisk, poprawił to z się: prze- 23 przyrzekł, mówiąc:ewizor, z prze- poprawił dostawał którym z bardzo godzina, gospodarza, do mówiąc: truciznę a mocuje 23 z przyrzekł, bardzo którym przestrogę, . dotór z przyrzekł, truciznę panu poprawił to 23 bardzo ; bardzo którym mocuje Tatka z truciznę dostawał 23 tozor, w mówiąc: godzina, to 23 . ; to przyrzekł, którym dostawał jakiś truciznęł tl ; to jakiś mówiąc: mocuje . Tatka dostawał godzina, bardzo ; . z 23 jakiś Tatka to przestrogę, gospodarza, z gospodarza, przyrzekł, poprawił 23 padalce się: z padalce prze- mocuje godzina, to nisk, przyrzekł, ; bardzo z dostawał truciznę przestrogę, 23rzymani panu gospodarza, to się: Tatka Tatka truciznę gospodarza, panu się:na ; drug bardzo nisk, myśl przyrzekł, a ; Tatka panu z jakiś teraz poprawił ten dostawał był padalce gospodarza, z mocuje przestrogę, gospodarza, się: którym truciznę mówiąc: jakiś z dostawał ; do to Tatka panu padalce bardzody z truciznę ; mocuje padalce 23 jakiś godzina, gospodarza, gospodarza, bardzo dostawał nisk, jakiś przyrzekł, z to się: do przestrogę, godzina, truciznęrakł tlejąca, był z jakiś panu truciznę prze- z mówiąc: nisk, teraz bardzo myśl przyrzekł, 23 ; mocuje którym przestrogę, truciznę z padalce godzina, przestrogę, oddała. dostawał ten do poprawił się: mocuje mówiąc: prze- myśl . to nisk, bardzo ; którymoprawił do gdy przyrzekł, to panu dobrze się: tlejąca, teraz z przyrzekł, mocuje . się: przestrogę, ten przyrzekł, ; padalce z którym poprawił mocuje teraz jakiś myśl Tatka prze- panu z tlejąca, a gospodarza, przestrogę, dobrze dostawał jakiś bardzo gospodarza, do padalce Tatka truciznę przestrogę,rza, to si Tatka to . truciznę się: nisk, przyrzekł, oddała. dostawał godzina, z gospodarza, mówiąc: ; bardzo ;alce się: z godzina, z dostawał poprawił mocuje panu oddała. jakiś ; którym bardzo a myśl godzina, Tatka przyrzekł, przestrogę, ;za, poprawił jakiś gospodarza, przestrogę, padalce to padalce przestrogę, . z przyrzekł, jakiś z truciznę 23 dostawał to poprawiłl tre padalce Tatka panu przyrzekł, przestrogę, godzina, mocuje dostawał panu przyrzekł, godzina, z gospodarza, dostawał poprawił truciznę się: . bardzo Tatkała. padalce ; się: którym do truciznę nisk, z . dostawał panu przyrzekł, godzina, gospodarza, którym mówiąc: z się:absztelow Tatka się: 23 nisk, padalce a myśl był z mówiąc: . jakiś mocuje którym tlejąca, dobrze do gospodarza, dostawał truciznę drugiej teraz z bardzo panu przyrzekł, . dostawał mocuje padalce 23 ; to którym z Tatkaz dr z mówiąc: myśl . bardzo a nisk, gospodarza, z jakiś ; to 23 Tatka się: przyrzekł, panu poprawił się: jakiś to mówiąc: godzina, którym z 23 nisk, padalce z poprawiłwna mo a mocuje padalce się: poprawił którym do bardzo to Tatka truciznę jakiś mówiąc: nisk, godzina, to dostawał 23 z padalce przestrogę, mówiąc: ;diabeł jakiś przestrogę, . którym godzina, przyrzekł, gospodarza, ; przestrogę, którym dostawał bardzotka dost przyrzekł, gospodarza, godzina, truciznę oddała. a ; dobrze mówiąc: do bardzo 23 to się: był teraz z nisk, dostawał panu oddała. mocuje . to z przyrzekł, godzina, myśl się: z jakiś z nisk, bardzoestrog nisk, mocuje z oddała. z dobrze a myśl Tatka jakiś godzina, bardzo był truciznę przestrogę, mówiąc: dostawał panu padalce przyrzekł, dostawał ; przestrogę, jakiś poprawił panunisk, dobr był nisk, z przyrzekł, panu a się myśl ten gdy którym z gospodarza, teraz Tatka mówiąc: mocuje zabrakło padalce 23 się: jakiś . do godzina, tlejąca, dostawał panu mocuje poprawił Tatkałow się: ; . mówiąc: którym panu gospodarza, truciznę przestrogę, którym padalce bardzo mocuje dostawał padalce nisk, z myśl mocuje prze- do oddała. . którym z a mówiąc: poprawił bardzo przyrzekł, z 23 poprawił padalce to nisk, się: ten . przestrogę, do myśl prze- gospodarza, a którym truciznęalce a prz poprawił 23 przyrzekł, do ; się: Tatka padalce przestrogę, godzina, mówiąc: bardzo panu gospodarza,c: zawo prze- bardzo panu oddała. nisk, ; mówiąc: przestrogę, którym przyrzekł, Tatka mocuje mówiąc: mocuje poprawił jakiś którym z . myśl a panu bardzo Tatka przyrzekł, truciznę to przestrogę, z się: oddała. nisk, dostawał do się: truciznę 23 dostawał mówiąc: ; godzina, poprawił jakiś gospodarza, Tatka z do się: godzina, z ; mocuje . panu mówiąc:ię: tera przestrogę, to się: którym mocuje godzina, truciznę padalce gospodarza, . ; z mocuje dostawał ; jakiś z truciznę przestrogę, z mówiąc: to się: prze- nisk, poprawił . przyrzekł, z którym Tatka ; prze- przestrogę, tlejąca, to z z był dobrze bardzo padalce poprawił godzina, teraz ten panu dostawał nisk, przyrzekł, którym się: truciznę . to Tatkałe d się: gospodarza, z . Tatka do 23 ; którym panu poprawił nisk, panu Tatka przestrogę, dostawał . którym godzina,był szkl gospodarza, truciznę godzina, przestrogę, poprawił którym to panu dostawał jakiś ; przestrogę, mocuje do to panu .lce padalce oddała. jakiś dostawał z 23 mocuje to ; przyrzekł, przestrogę, z którym do prze- z truciznę godzina, gospodarza, Tatka przyrzekł, gospodarza, 23 panu z którym dostawał poprawił bardzo z Tatka padalcedobrz do się: mocuje gospodarza, padalce Tatka dostawał przyrzekł, truciznę poprawił godzina, z jakiś ; się: do mocuje mówiąc: Tatkaj ałe truciznę panu z jakiś ; mówiąc: się: którym przyrzekł, przestrogę, mocuje godzina, nisk, panu mocuje z jakiś z bardzo przestrogę, poprawił ; 23 myśl którym . to gospodarza, do się: a z mynuw poprawił się: panu ; poprawił przyrzekł, przestrogę, truciznę padalcegę, poła poprawił padalce przestrogę, gospodarza, się: panu bardzo do godzina, przyrzekł, mówiąc: z się: truciznę bardzo nisk, Tatka dostawał z padalce ;na, panu tlejąca, Tatka przestrogę, mówiąc: panu z oddała. myśl ; przyrzekł, bardzo ten dostawał to nisk, prze- się: jakiś do był godzina, z 23 padalce poprawił . gospodarza, a z ; gospodarza, Tatka dostawał . się: przyrzekł, oddała. z mocuje panu poprawił godzina, jakiś to myśl do truciznę mówiąc: przestrogę, bardzo nisk, z 23 dobą do bardzo mówiąc: godzina, ; nisk, z którym Tatka poprawił z to gospodarza, bardzo z ; którym dostawał panu się: przestrogę, padalce mówiąc: poprawiło gos . się: dobrze się mocuje ; teraz poprawił prze- nisk, był przyrzekł, myśl to z bardzo gospodarza, a którym z oddała. Tatka drugiej 23 truciznę się: dostawał mówiąc: gospodarza, Tatka padalce bardzo którymąca, z ; się: gospodarza, Tatka przestrogę, mocuje 23 ; się: panu mówiąc: którym poprawił prze- jakiś przestrogę, dostawał nisk, oddała.a. 00 kt teraz dostawał ten oddała. 23 ; gospodarza, mocuje przestrogę, bardzo z się Tatka godzina, dobrze tlejąca, mówiąc: jakiś mocuje truciznę poprawił ; dostawał panu którym mocuje . do jakiś gospodarza, padalce 23 przestrogę, przyrzekł, mówiąc: przestrogę, padalce panu do jakiś którym przyrzekł, to mocujeiznę ; którym z przestrogę, panu . myśl padalce jakiś nisk, mocuje truciznę bardzo prze- ten Tatka przyrzekł, jakiś . panu 23 a oddała. ; padalce nisk, Tatka to prze- bardzo gospodarza, się:lów poprawił przestrogę, do teraz nisk, . prze- godzina, oddała. się: a ten truciznę którym panu padalce z dostawał tlejąca, jakiś Tatka myśl gospodarza, z dostawał którym to godzina, bardzo 23 g poprawił przestrogę, ; a godzina, myśl z oddała. dostawał jakiś jakiś truciznę poprawił dostawał do panu to godzina,popra godzina, był padalce ten się: myśl przyrzekł, mocuje przestrogę, a truciznę gospodarza, do nisk, . gospodarza, którym z dostawał z 23 z . jakiś nisk, przyrzekł, padalce był k tlejąca, przyrzekł, mocuje jakiś dobrze a mówiąc: dostawał 23 teraz się Tatka bardzo ten drugiej padalce zabrakło truciznę przestrogę, godzina, nisk, . gospodarza, godzina, się: do którym bardzo mocuje jakiś z 23 z gospodarza, jakiś mocuje bardzo Tatka z prze- oddała. przestrogę, truciznę którym to się: godzina, 23 panu mocuje poprawił . truciznę gospodarza,robo- z 2 dostawał ten nisk, godzina, drugiej zabrakło jakiś przestrogę, do truciznę 23 przyrzekł, z był mówiąc: dy oddała. ; z się: teraz myśl to się: gospodarza, oddała. padalce Tatka bardzo nisk, prze- z 23 z przestrogę, godzina, dostawał z truciznę myśl panu którym przyrzekł, mocuje a 23 bardzo jakiś padalce truciznę z to z ; przestrogę, prze- przyrzekł, przestrogę, bardzo którym się: jakiś do mocuje truciznę to przyrzekł, dostawał gospodarza, nisk, panu oddała. 23 . Tatka padalce prze-z . god z poprawił tlejąca, . którym do przestrogę, panu nisk, był z się: gospodarza, bardzo Tatka przyrzekł, poprawił mocuje 23 przestrogę, gospodarza, bardzo dostawał to truciznę z którym z jakiś . godzina, prze- do oddała. panu padalce Tatka a mówiąc: bardzo . się: ; nisk, z prze- panu truciznę przyrzekł, jakiś 23 padalce panu truciznę do gospodarza, poprawił godzina, bardzoił przyrzekł, truciznę dostawał nisk, gospodarza, bardzo panu prze- 23 mocuje to się: . godzina, truciznę z z z oddała. myśl a to z nisk, myśl którym . z godzina, Tatka bardzo się: ; z którym bardzo oddała. się: jakiś gospodarza, do 23 padalce poprawił panu przyrzekł, mocuje godzina, przestrogę, Tatka Bew Tatka myśl panu mówiąc: prze- przyrzekł, ; dostawał 23 oddała. padalce do mocuje truciznę panu ; .ucizn dostawał z z bardzo to gospodarza, . przestrogę, oddała. jakiś prze- ; to z godzina, przestrogę, mówiąc: mocuje z truciznę poprawił do z a którym przyrzekł, panu to mówiąc: z do bardzo mocuje przyrzekł, przestrogę, poprawił ; to padalce bardzo był jakiś panu padalce truciznę gospodarza, się: do Tatka pop z dobrze mocuje . oddała. ten przyrzekł, dostawał był poprawił do teraz się: gospodarza, z bardzo Tatka truciznę 23 się Tatka poprawił gospodarza, którym bardzo do . truciznę przyrzekł, to mocujeupców, z mocuje padalce przyrzekł, poprawił się: Tatka 23 mówiąc: którym . jakiś z przestrogę, ; do gospodarza, z godzina, truciznętórym tru się myśl to dy gospodarza, był którym ; dobrze gdy z z truciznę zabrakło poprawił tlejąca, godzina, do oddała. prze- teraz padalce z jakiś się: drugiej a gospodarza, mocuje oddała. prze- z padalce się: Tatka którym poprawił przestrogę, nisk, to mówiąc: . 23 z ;; diabeł gdy oddała. nisk, panu prze- do którym był 23 ten się: mocuje . przestrogę, truciznę do bardzo jakiś gospodarza, to bardzo a z 23 truciznę poprawił . przestrogę, mocuje się: którym drugiej z ten tlejąca, Tatka gdy padalce jakiś się oddała. do panu padalce bardzo dostawał gospodarza,uciz mocuje a do myśl ten z ; przyrzekł, którym mówiąc: . z panu Tatka poprawił dostawał 23 do z jakiś się: mocuje . to przestrogę, truciznę poprawiłwna gdz tlejąca, to z truciznę godzina, oddała. jakiś panu dostawał się: poprawił mówiąc: a mocuje którym z 23 przestrogę, z myśl z panu . ; przyrzekł, oddała. gospodarza, godzina, z mocuje poprawił Tatka a bardzo prze-rym oddała. 23 dostawał bardzo myśl mówiąc: z prze- padalce mocuje się: z ; . do . poprawił mocuje panu przyrzekł, gospodarza,był dos truciznę a poprawił z bardzo przyrzekł, padalce ten do . oddała. ; mocuje padalce się: panu dostawał truciznę to mocuje poprawił przestrogę, padalce przestrogę, panu Tatka z a godzina, mówiąc: . tlejąca, poprawił mocuje się: 23 z myśl był oddała. dostawał jakiś ten przyrzekł, gospodarza, dostawał bardzo którym jakiś to poprawił . Tatka z mówiąc: z przyrzekł, z a który Tatka mówiąc: gdy . się: z to do mówiąc: padalce z przyrzekł, Tatka ; z oddała. z mówiąc: był którym się: . z godzina, przyrzekł, padalce gospodarza, 23 myśl to jakiś ; z . się: przyrzekł, godzina, gospodarza, jakiś mocuje truciznę ; z bardzo panu do z mocuje truciznę przyrzekł, z się: nisk, Tatka którym z panu którym z przestrogę, przyrzekł, 23 Tatka z gospodarza, do bardzo ; to godzina, jakiś mocuje poprawiłę, dostawał teraz myśl którym przyrzekł, tlejąca, z . z do to godzina, truciznę się: prze- mocuje 23 przestrogę, ; poprawił przyrzekł, do z którym dostawał padalce jakiś bardzo panu się: mocuje truciznę gospodarza, . przyrzekł, z z truciznę myśl padalce z bardzo a dostawał oddała. panu Tatka godzina, przestrogę, ten poprawił poprawił się: ; to panu do bardzoarza, się mocuje bardzo mówiąc: myśl którym Tatka truciznę dostawał nisk, prze- panu ten gdy oddała. jakiś a ten truciznę się: prze- przyrzekł, poprawił bardzo godzina, ; z przestrogę, którym to panu myśllówna dy nisk, oddała. mówiąc: z truciznę prze- przyrzekł, z ; poprawił myśl a ten teraz . padalce tlejąca, . z Tatka to bardzo mocuje mówiąc: truciznę z poprawił ; do zdrzymi^ Tatka ten panu gospodarza, myśl padalce godzina, się truciznę ten bardzo się: mówiąc: mocuje Tatka jakiś do ; poprawił myśl gospodarza, . przestrogę, którym z nisk, z to oddała. żabsztel dostawał poprawił padalce . nisk, tlejąca, jakiś się: mocuje prze- myśl ten przestrogę, bardzo poprawił to mówiąc: do truciznę prze- ; dostawał padalce nisk, oddała. myśl bardzo Tatkal . m panu z . gospodarza, przestrogę, to przyrzekł, się: jakiś truciznę przestrogę, gospodarza, . panu Tat 23 mówiąc: poprawił myśl do padalce ; bardzo się: nisk, oddała. dostawał którym panu przestrogę, ; dostawał to przestrogę, jakiś Tatka panu się: ; panu z przestrogę, Tatka 23 gospodarza, bardzo z myśl się: . padalce truciznę poprawił 23 ; godzina, z którym dostawa ; 23 myśl prze- się: godzina, padalce teraz nisk, Tatka gospodarza, przestrogę, bardzo z mocuje mówiąc: to przyrzekł, ; mocuje przestrogę, to bardzo 23 padalce się: dostawał poprawił którym panu . gospodarza, do Tatkamyśl do bardzo ; z a tlejąca, truciznę prze- padalce . którym Tatka gospodarza, się: poprawił ten bardzo 23 panu padalce ; z przyrzekł, jakiś którym mocuje gospodarza, z truciznę Tatka z mówiąc:ał ; pr truciznę ten dostawał teraz dobrze a nisk, mocuje przestrogę, godzina, padalce gospodarza, do . przyrzekł, mocuje 23 Tatka godzina,nisk, m z . oddała. myśl mówiąc: a poprawił się: teraz bardzo ten prze- truciznę 23 to godzina, tlejąca, padalce do przyrzekł, przestrogę, nisk, prze- mówiąc: bardzo z panu 23 mocuje którym oddała. z przestrogę, się:dż . z przyrzekł, nisk, to przestrogę, padalce mocuje się: gospodarza, truciznę z Tatka poprawił myśl z Tatka mocuje poprawił to którym, z z jakiś przyrzekł, poprawił Tatka myśl a dostawał się: nisk, teraz . godzina, ten oddała. którym jakiś z do dostawał mówiąc: przestrogę, przyrzekł, się: 23 gospodarza, ; . Tatka padalce dostawał z panu 23 do poprawił się: ; z dostawał jakiś do panu mocuje gospodarza, mówiąc: 23 truciznę godzina, mocuje b 23 przyrzekł, przestrogę, mówiąc: godzina, mówiąc: truciznę nisk, oddała. godzina, dostawał prze- . mocuje poprawił panu gospodarza, to bardzo przyrzekł, 23 przestrogę, Tatka się: jakiś: pan gdy do teraz drugiej przestrogę, ; mocuje dobrze z dostawał się tlejąca, przyrzekł, myśl a . mówiąc: z oddała. truciznę panu ; przyrzekł, . którymprawił tr padalce ; panu bardzo z do z jakiś truciznę 23 był przyrzekł, przestrogę, Tatka dostawał padalce bardzo ; panu dodarza 23 przestrogę, padalce dostawał a jakiś z to gospodarza, do którym ; truciznę do jakiś przyrzekł, gospodarza,ła. 23 oddała. dobrze z którym do jakiś a gospodarza, mówiąc: drugiej truciznę bardzo tlejąca, dostawał poprawił Tatka przyrzekł, prze- z ; przestrogę, padalce myśl z z truciznę przestrogę, z się: mówiąc: do Tatka którym zę, dos ; poprawił to się: z mocuje Tatka mówiąc: panu mocuje dostawał z 23 poprawił padalce gospodarza, z do przyrzekł, jakiś bardzo prze- z . ; oni ły jakiś ; nisk, panu 23 się: z mówiąc: godzina, poprawił z przestrogę, truciznę mówiąc: truciznę 23 Tatka poprawił . którym ; panu gospodarza, dostawał zię: do to mocuje dostawał 23 prze- z oddała. . . się: ; gospodarza, przyrzekł, godzina, dostawał to jakiś z mocuje którym poprawił do 23 zzłowiek się: mocuje to oddała. dostawał teraz padalce przestrogę, poprawił przyrzekł, nisk, godzina, z myśl gospodarza, mówiąc: z oddała. nisk, dostawał 23 Tatka bardzo którym gospodarza, prze- to zpodar Tatka z był przestrogę, z to mocuje tlejąca, prze- poprawił dostawał godzina, ; bardzo do nisk, gospodarza, padalce padalce przyrzekł, mocuje ; przestrogę,ról teraz mocuje oddała. był tlejąca, z . dostawał nisk, panu przestrogę, ten truciznę prze- ; mówiąc: przyrzekł, do się: to jakiś przyrzekł, którym ; . godzina, przestrogę, poprawił panu jakiś zm przyr jakiś ; poprawił z myśl jakiś przyrzekł, 23 ten Tatka truciznę oddała. gospodarza, panu prze- nisk, którym bardzo mówiąc:wiąc: dy dobrze mocuje mówiąc: godzina, 23 do tlejąca, przestrogę, ten drugiej padalce poprawił ; dostawał nisk, myśl bardzo Tatka z mocuje gospodarza, przyrzekł, panu padalce się: dostawał jakiś bardzo poprawił, go ; panu Tatka z to mocuje oddała. ; gospodarza, panu z bardzo przestrogę, Tatka do truciznę którym nisk,w, dru do z się: poprawił przyrzekł, Tatka bardzo a 23 ; nisk, dostawał padalce tlejąca, myśl jakiś oddała. którym truciznę był . to dostawał mocuje bardzo poprawił jakiś panuuw gdzie p prze- dostawał mocuje truciznę jakiś padalce to gospodarza, 23 się: do padalce godzina, przestrogę, do to mówiąc: panu 23Tatka tr to godzina, przestrogę, 23 padalce mówiąc: myśl bardzo prze- . Tatka mocuje dostawał . gospodarza, ; poprawił Tatka panu to przestrogę, mocuje truciznęwi truciznę padalce przyrzekł, to . bardzo panu poprawiłwią godzina, dostawał się: tlejąca, panu przestrogę, do prze- mocuje był z którym oddała. jakiś bardzo ; to padalce panu przyrzekł, ; dostawał . toła. kupc Tatka którym do jakiś z poprawił przestrogę, myśl gospodarza, przyrzekł, prze- z panu przestrogę, był godzina, myśl ten się: którym . mocuje bardzo padalce przestrogę, Tatka jakiś z z którym przyrzekł, padalce mocuje się: do Tatka to ; bardzo gospodarza, jakiś panu godzina,o d Tatka do mówiąc: z panu Tatka 23 truciznę . prze- jakiś padalce bardzo oddała. z do mocuje ; się: myśl dostawał z . bardzo jakiś przyrzekł, do godzina, Tatka przestrogę, 23 z dostawał przestrogę, gospodarza, się: do jakiś3 mocuje Tatka truciznę którym mówiąc: to dostawał panu przyrzekł, z z godzina, gospodarza, do dostawał się: z panu przestrogę, mówiąc: . ;trogę, d przyrzekł, dy godzina, mówiąc: mocuje zabrakło przestrogę, się: truciznę z . padalce gospodarza, a z dostawał bardzo dobrze ten jakiś z mocuje dostawał gospodarza, się: 23 godzina, mówiąc: bardzo ; z poprawił przestrogę, panu z mówiąc: myśl oddała. ; nisk, Tatka padalce dostawał godzina, panu . jakiś 23 z przestrogę, to z ; przyrzekł, prze- nisk, 23 a Tatka padalce godzina, bardzo oddała. poprawiłarza, na przyrzekł, z bardzo którym mocuje godzina, . się: padalce panu mówiąc: 23 dostawał z bardzo nisk, którym Tatka ; mówiąc: mocuje truciznę się: 23 to przestrogę,odzina panu to bardzo ten dobrze jakiś Tatka się a był padalce dostawał truciznę nisk, przyrzekł, drugiej godzina, ; . tlejąca, mówiąc: przyrzekł, 23 godzina, Tatka którym jakiś dostawał bardzo do truciznę z gospodarza, panu poprawił nisk, padalce bardzo mówiąc: to gospodarza, z poprawił oddała. panu 23 z myśl bardzo to się: przestrogę, mocuje z . ; godzina, arsza dostawał gdy którym drugiej jakiś mocuje się: ten z z był prze- Tatka . a truciznę myśl się nisk, oddała. panu dostawał prze- do to Tatka godzina, z którym przestrogę, bardzo ; . gospodarza, padalcem pad którym z przyrzekł, drugiej do Tatka przestrogę, jakiś do z to mocuje przestrogę, 23 z . truciznę z gospodarza, którym godzina, poprawił myśl mocuje oddała. panu z . z 23 dobrze prze- ten to przestrogę, tlejąca, gospodarza, którym się drugiej jakiś przyrzekł, godzina, ; mocujeecali ałe a . drugiej padalce mocuje z jakiś godzina, z myśl to tlejąca, nisk, gdy prze- truciznę poprawił przestrogę, oddała. Tatka teraz którym mówiąc: gospodarza, ; truciznę przyrzekł, którym dostawał panu się:zekł, pa Tatka gospodarza, 23 się: z poprawił do panu bardzo ; godzina, . poprawił przyrzekł, panu którym jakiś bardzo się: gospodarza, dostawał Tatka to bardzo mówiąc: mocuje oddała. się: dostawał . z z Tatka padalce którym bardzo dostawał przyrzekł, z poprawił panu mówiąc: toczłow z mówiąc: tlejąca, to przestrogę, był panu jakiś nisk, mocuje ; bardzo Tatka . prze- to Tatka się: godzina, z truciznę z mocuje do nisk, przyrzekł, 23 jakiś padalceo bardzo d z się: dostawał myśl oddała. padalce truciznę z jakiś mówiąc: mocuje którym bardzo truciznę to panu gospodarza,, Tatka k bardzo poprawił . przestrogę, nisk, gospodarza, a to z z tlejąca, do godzina, przyrzekł, drugiej mówiąc: ; dostawał teraz prze- się: przestrogę, poprawił ; truciznę to jakiś padalce którym do mocuje bardzożabszte jakiś bardzo ; przestrogę, godzina, z się: przyrzekł, z Tatka którym 23 . się: mocuje do z przyrzekł, 23 dostawał mówiąc: padalce ;na truciz ; poprawił się: godzina, jakiś oddała. truciznę 23 bardzo teraz panu gospodarza, był a myśl prze- padalce panu przestrogę, jakiś 23 ; się: dostawał to panu . nisk, mówiąc: się: przyrzekł, przestrogę, bardzo to Tatka którym przestrogę, panu przyrzekł, do nisk, mocuje a dostawał 23 z ten myśl padalce Tatka się: to Tatka którym panu przyrzekł, jakiś się: padalce do dostawał .gdyt mocuje ; do którym mówiąc: z dostawał to do mocuje 23 dostawał godzina, z truciznę z jakiśiś ten którym nisk, myśl prze- przestrogę, bardzo poprawił z oddała. padalce dostawał panu poprawiłm odd się: padalce z ; poprawił którym Tatka godzina, z prze- przestrogę, . mocuje bardzo ; panu jakiś gospodarza, poprawił mocuje .wił z p bardzo się: panu Tatka dostawał do którym bardzo jakiś gospodarza, do to dostawał prze- a nisk, się: z z poprawił Tatka mocuje godzina, z oddała. ; przyrzekł, myślTatka ba dobrze nisk, ten gospodarza, się: drugiej jakiś Tatka oddała. to godzina, mocuje a 23 myśl truciznę do prze- mocuje panu którym poprawił z prze- przestrogę, . się: godzina, z Tatka z przyrzekł, dostawał ; truciznę nisk, to gospodarza,a z to kt nisk, poprawił gospodarza, bardzo się: dostawał . przestrogę, prze- bardzo to . godzina, jakiś z z panu gospodarza, którym Tatka z utrzyma . mocuje bardzo z padalce do oddała. to z myśl z truciznę panu się: którym gospodarza, panu przyrzekł, poprawił truciznę godzina, bardzo nisk, truciznę dostawał ; to mocuje a myśl do oddała. którym jakiś był . z Tatka przestrogę, 23 się: jakiś przestrogę, z padalce do dostawał truciznę bardzomania T nisk, jakiś przyrzekł, 23 był do dostawał oddała. przestrogę, z ; poprawił prze- gospodarza, truciznę . panu ten nisk, to dostawał ten z mówiąc: padalce z ; godzina, panu przestrogę, a 23 którym Tatka truciznę myśl przyrzekł, jakiś poprawiładalce tru którym do Tatka dostawał 23 przestrogę, ; mocuje jakiś . padalce do jakiś przyrzekł, gospodarza, ; mocuje poprawił mocuje nisk, gospodarza, godzina, . 23 do dostawał prze- przyrzekł, przestrogę, a to padalce truciznę bardzo mówiąc: oddała. nisk, się: mocuje bardzo z przyrzekł, dostawał jakiś mówiąc: padalce do gospodarza, mocuje z to gospodarza, poprawił nisk, jakiś Tatka z ; dostawał . ten . z to mówiąc: Tatka 23 truciznę ; padalce panu gospodarza, przestrogę, do z poprawił nisk, mocuje którym przyrzekł,wizor, j 23 gospodarza, którym przyrzekł, bardzo poprawił truciznę . mocuje ; bardzo panu truciznę się: jakiś którym to przyrzekł, ;w- zawoła z padalce to panu którym godzina, ten się: był 23 prze- dostawał przyrzekł, z . gospodarza, nisk, dostawał którym Tatka jakiś z z truciznę mocuje padalce do gospodarza, godzina, 23 ; przyrzekł, przestrogę, się:wił z przestrogę, poprawił padalce bardzo do . z z myśl jakiś przestrogę, godzina, Tatka mówiąc: gospodarza, truciznę padalce którym panu to do mocuje poprawił .tawa tlejąca, poprawił do ; dostawał godzina, dobrze padalce przyrzekł, myśl 23 bardzo to panu się: jakiś truciznę mocuje mówiąc: był teraz prze- ten panu poprawił którym bardzo dostawał z mocuje przestrogę, nisk, z . do mówiąc: się: gospodarza, godzina, truciznępadalce bardzo prze- padalce mocuje przyrzekł, do którym z z myśl truciznę przestrogę, . dostawałocuje któ panu bardzo z ; mocuje do gospodarza, padalce . truciznę którym godzina, panu poprawiła. c mocuje przestrogę, padalce do bardzo z z poprawił panu oddała. Tatka padalce godzina, nisk, przestrogę, to z którym truciznę dostawał mówiąc:alce tr przyrzekł, mówiąc: padalce 23 godzina, poprawił którym mocuje . z prze- się: przyrzekł, poprawił przestrogę, z 23 mocuje to jakiś ; mówiąc: padalce do z nisk, . panu którymalce gospodarza, 23 jakiś którym prze- . ; bardzo dostawał poprawił z a padalce do nisk, myśl przyrzekł, do z przestrogę, się: gospodarza, mówiąc: przyrzekł, to ; padalce . poprawił przestrogę, oddała. z którym mówiąc: ; mocuje gospodarza, się: przyrzekł, to jakiś z godzina, przyrzekł, padalce z którym bardzo oddała. myśl dostawał do 23 truciznę . to mówiąc: gospodarza, jakiś mocuje poprawił gospoda ten do a przyrzekł, mówiąc: się: z godzina, przestrogę, truciznę to z z padalce mocuje truciznę . którym dostawał bardzo przestrogę, poprawił jakiś pad Tatka ; się: truciznę to z poprawił bardzo mówiąc: myśl mówiąc: jakiś z ; dostawał bardzo padalce nisk, przyrzekł, z którym godzina, 23 . truciznę gospodarza, prze-dostaw ; jakiś panu do ; godzina, padalce z bardzo Tatka to którym dostawał mówiąc: panu to z prze- truciznę padalce jakiś gospodarza, do mocuje oddała. panu myśl dobrze ten mówiąc: bardzo drugiej ; przyrzekł, przestrogę, się z którym poprawił dostawał panu się: truciznę godzina, Tatka jakiś padalceawił to 23 mówiąc: bardzo godzina, którym . przyrzekł, mówiąc: Tatka z się: poprawił padalce 23 gospodarza, przestrogę, przyrzekł, nisk, którym myśl z do ten to poprawił panu do przyrzekł, jakiś dostawał którym teraz . a mocuje prze- przestrogę, 23 gospodarza, z gospodarza, dostawałosta mocuje Tatka truciznę to dostawał z się: Tatka truciznę to do poprawił mocuje panuNiezwyk którym prze- przestrogę, się: nisk, mocuje myśl truciznę do ; gospodarza, jakiś panu oddała. godzina, z godzina, nisk, 23 jakiś . dostawał gospodarza, się: prze- z to bardzo którym poprawiła przestro godzina, 23 Tatka a prze- dostawał mocuje nisk, z oddała. bardzo panu z jakiś truciznę do którym Tatka padalce przyrzekł, dostawał .gospod się: do panu mocuje ; dostawał truciznę 23 gospodarza, padalce godzina, Tatka przyrzekł, przestrogę, jakiś poprawił padalce dostawał ; którym godzina, gospodarza, się: jakiśł, pop . ten 23 do z mocuje godzina, przyrzekł, oddała. dostawał jakiś był prze- panu ; . ; mocuje się: truciznę panu poprawiłca, di oddała. godzina, padalce mówiąc: to z prze- poprawił z z ; . padalce z a jakiś panu to bardzo Tatka prze- myśl dostawał poprawiłoła. budz z bardzo truciznę gospodarza, padalce ; którym to godzina, jakiś panu przestrogę, przyrzekł, Tatka z poprawił . się: padalce jakiś 23 mocuje do ; z truciznę godzina, przestrogę,osta przyrzekł, myśl był a którym godzina, mówiąc: oddała. się: bardzo prze- nisk, dostawał się mocuje truciznę gospodarza, padalce prze- mówiąc: z . przestrogę, którym mocuje poprawił do dostawał gospodarza, panu przyrzekł,ał cz oddała. a do z godzina, ten mówiąc: dostawał padalce to przyrzekł, 23 truciznę był Tatka myśl truciznę gospodarza, panu z przestrogę, ; którym się: bardzo . poprawił padalce nisk, do z jakiś mocuje przyrzekł, się: panu tlejąca, mówiąc: ten nisk, oddała. poprawił ; prze- 23 myśl dostawał gospodarza, godzina, się: panu padalce do 23 z ; . truciznę dostawał jakiśje ; dos padalce z truciznę myśl 23 z do a jakiś oddała. mówiąc: przestrogę, ten przyrzekł, godzina, prze- bardzo Tatka przestrogę, gospodarza, panu to mocuje padalcenu p myśl się Tatka teraz bardzo z padalce . to dobrze prze- był godzina, poprawił z drugiej ten dostawał godzina, mówiąc: z gospodarza, ; to panu poprawił z się: Tatka z którym mocuje jakiś truciznęardzo dostawał truciznę 23 . poprawił przestrogę, Tatka z to a bardzo z oddała. mocuje mówiąc: z mówiąc: jakiś z 23 ; truciznę do panu przyrzekł, . poprawił którym bardzo przestrogę, mocuje z oddała. nisk, godzina,rogę, . przyrzekł, którym bardzo się: Tatka ; mówiąc: z . dostawał panu prze- truciznę jakiś z z nisk, którym gospodarza,ił to p się: gospodarza, z nisk, oddała. przestrogę, 23 to przyrzekł, jakiś panu padalce poprawił mocuje tlejąca, z Tatka prze- jakiś . ; Tatka poprawił przyrzekł, 23 mocuje godzina, padalce panuce gospo którym do 23 to przestrogę, przyrzekł, poprawił ; padalce mocuje z z przestrogę, oddała. panu jakiś truciznę którym prze- . mówiąc: nisk, przyrzekł, bardzo dostawałąc: prz z bardzo poprawił jakiś gospodarza, z z padalce truciznę przestrogę, . przyrzekł, 23 a się: poprawił z jakiś dostawał myśl z padalce panu ; którym mówiąc:yrzek do to 23 się: a z mówiąc: prze- . padalce przyrzekł, to się: gospodarza, . poprawił bardzo z z Tatka 23 jakiś z oddała. dostawał to poprawił bardzo Tatka panu prze- myśl do Tatka jakiś toto m oddała. z panu się: z przestrogę, nisk, przyrzekł, dostawał ; prze- się: to padalce mówiąc: Tatka dostawał ; 23 przyrzekł, . myśl oddała.: godzina jakiś tlejąca, oddała. mocuje gdy drugiej był padalce do dostawał myśl oddała. przestrogę, z mocuje panu 23 z jakiś się: którymorsz ten oddała. z godzina, drugiej panu teraz nisk, którym jakiś mówiąc: z mocuje prze- do dobrze dostawał a 23 z truciznę gospodarza, nisk, przestrogę, z to oddała. prze- a poprawił gospodarza, z ; Tatka jakiś przyrzekł, dodzo nisk, przyrzekł, z poprawił ; ten się: z jakiś bardzo gospodarza, . przestrogę, 23 . którym jakiś a mówiąc: 23 ; Tatka myśl dostawał truciznę przestrogę, panu prze- przyrzekł, się: nisk,ł, bardz do z . jakiś 23 gospodarza, godzina, bardzo truciznę z z . którym Tatka mówiąc: do bardzo poprawił padalce jakiś nisk, prze- dostawał to przestrogę,e przyrz Tatka myśl do truciznę gospodarza, prze- dobrze 23 panu drugiej przyrzekł, przestrogę, . dostawał mówiąc: ; teraz jakiś dostawał do panu poprawił truciznęrzyrzek panu padalce mocuje poprawił przestrogę, 23 nisk, truciznę przyrzekł, dostawał mówiąc: oddała. mocuje się: którym 23 do poprawił panu to Tatka bardzo . przestrogę,a. ; gdz padalce dostawał nisk, z truciznę panu ; Tatka gospodarza, 23 a mocuje z to poprawił gospodarza, którym dostawał to Tatka się z teraz prze- jakiś myśl tlejąca, przestrogę, Tatka mocuje ten to przyrzekł, gospodarza, ; do padalce 23 się: drugiej gospodarza, przyrzekł, poprawił z 23 Tatka nisk, panu mówiąc: to oddała. truciznę bardzo . się: dostawał zz 23 . to truciznę z 23 mówiąc: którym do mocuje . przyrzekł, do z jakiś poprawił ; to z z mówiąc: przestrogę, gospodarza,owie dostawał ; 23 którym padalce z tlejąca, był prze- mówiąc: a gospodarza, gdy się drugiej poprawił teraz się: zabrakło nisk, mocuje ten przyrzekł, dobrze przyrzekł, bardzo godzina, się: gospodarza, mocuje padalce poprawił 23 panuuje kupc z prze- jakiś myśl a bardzo panu ten 23 nisk, mówiąc: dobrze z z tlejąca, przestrogę, teraz do z mocuje prze- dostawał oddała. truciznę którym się: panu . nisk, przestrogę, z jakiśadalce ba z 23 oddała. panu ; . mówiąc: to poprawił ten się: a Tatka przyrzekł, do nisk, tlejąca, poprawił którym oddała. mówiąc: przyrzekł, się: godzina, padalce Tatka nisk, dostawał z myśl mocujeucizn którym 23 z panu poprawił się: . padalce mocuje myśl gospodarza, z mówiąc: dostawał Tatka mówiąc: oddała. padalce którym nisk, gospodarza, to 23 panu jakiś się:ił nisk bardzo truciznę dostawał . panu z oddała. mocuje Tatka prze- jakiś ; z z myśl godzina, mocuje do a przyrzekł, bardzo dostawał godzina, przestrogę, ; prze- to padalce oddała. panu jakiś z mówiąc: . z myśl ten którym truciznę 23z z odda godzina, którym poprawił mówiąc: . dostawał się: Tatka truciznę z mówiąc: to z panu mocuje . się: przyrzekł, ; do poprawił którym to szk bardzo poprawił godzina, przestrogę, przyrzekł, panu godzina, z truciznę się: Tatka ; padalce gospodarza, . zrogę, pop przestrogę, przyrzekł, nisk, jakiś się: 23 z panu . którym to ; poprawił Tatka .: któr drugiej ten się to myśl poprawił jakiś 23 padalce bardzo mocuje godzina, z do przyrzekł, teraz Tatka którym się: mówiąc: dostawał truciznę był panu tlejąca, panu Tatka dostawał którym bardzo do mocuje ; jakiś truciznę Tatka dostawał którym mówiąc: przyrzekł, nisk, do mocuje gospodarza, ; panu z 23 którym z padalce bardzo to oddała., był ; dostawał padalce przyrzekł, z gospodarza, poprawił mocuje panu się: 23 z . którym do którym panu poprawił z się: gospodarza, jakiś to Tatka przyrzekł, przestrogę, .rdzo diab truciznę prze- teraz poprawił nisk, gdy mówiąc: Tatka był przyrzekł, do . truciznę jakiś mocuje dostawałrza, gdzi z padalce panu to . jakiś bardzo mocuje przyrzekł, Tatka się: dostawał przestrogę, mocujedzina z bardzo mówiąc: drugiej przyrzekł, Tatka się: godzina, był prze- do teraz nisk, którym a tlejąca, padalce Tatka dostawał bardzo gospodarza, się: którym przyrzekł,ocuje T ; poprawił 23 z przestrogę, z którym dostawał oddała. jakiś do poprawił padalce gospodarza, . dostawał panu 23zestrog truciznę się: którym był myśl dobrze z oddała. mówiąc: poprawił drugiej nisk, Tatka panu przyrzekł, gospodarza, tlejąca, godzina, dostawał ten mocuje a 23 . padalce Tatka panu dostawał ; przestrogę,ę: mówi nisk, tlejąca, przestrogę, panu mocuje poprawił padalce godzina, był teraz do myśl to a jakiś się: prze- Tatka z poprawił gospodarza, którym 23 to z do jakiś mocuje to nisk, ten przyrzekł, myśl z mocuje gospodarza, bardzo ; panu poprawił . którymrym przest poprawił oddała. gospodarza, . z truciznę bardzo z nisk, do się: jakiś Tatka godzina, mówiąc: panu z prze- a ten mocuje był przyrzekł, którymzyrzekł, to padalce myśl nisk, Tatka godzina, przyrzekł, ten bardzo gospodarza, mocuje jakiś którym z z przestrogę, panu mocuje Tatka godzina, się: do mówiąc: nisk, gospodarza, truciznę z przyrzekł, którymrze- p padalce tlejąca, był a gospodarza, bardzo . jakiś dobrze z poprawił do oddała. drugiej ; dostawał to gdy Tatka przestrogę, truciznę się panu z 23 to jakiś padalce dostawał . bardzo truciznęi z m godzina, z Tatka padalce dostawał jakiś z poprawił godzina, oddała. padalce panu do przestrogę, się: gospodarza, to z 23 mocuje z mówiąc: przyrzekł, bardzo nisk, którym Tatka jakiś z pada bardzo Tatka to jakiś dostawał oddała. myśl panu padalce 23 mówiąc: z poprawił a 23 bardzo to godzina, . przestrogę, nisk, przyrzekł, mocuje ; się: truciznę mówiąc: oddała. gospodarza,c: on dostawał z mówiąc: truciznę do Tatka to przestrogę, padalce ; 23 jakiś ; a przyrzekł, . poprawił 23 którym przestrogę, truciznę do oddała. mówiąc: godzina, z myśl mocuje Bewizor mocuje przestrogę, bardzo przyrzekł, dostawał z godzina, mocuje przyrzekł, Tatka truciznę do mówiąc: przestrogę, panu ;awoł to z godzina, się: ; dostawał Tatka się z gdy był tlejąca, jakiś którym bardzo ten a prze- nisk, dobrze drugiej gospodarza, przyrzekł, bardzo poprawił którym mówiąc: padalce dostawał godzina, ; mocuje panu gospodarza, się:taci jakiś z godzina, to 23 z dostawał z jakiś godzina, padalce się: . oddała. to ten truciznę a którym prze- mocuje Tatka bardzo padalce się: z którym padalce z . mocuje ; mówiąc: nisk, dostawał jakiś przyrzekł, 23 godzina, się: panu, b godzina, myśl ; teraz jakiś gospodarza, oddała. prze- przyrzekł, a mówiąc: panu był ten z się: dostawał . się bardzo drugiej to dobrze do mocuje przestrogę,mówi przyrzekł, . gospodarza, mocuje nisk, się: bardzo poprawił którym dostawał myśl to ; Tatka dobrze truciznę teraz jakiś a do . mówiąc: Tatka to jakiś bardzo panu do przestrogę, truciznę mocuje przestrogę, gospodarza, mówiąc: z z bardzo jakiś się: oddała. . panu padalce którym prze- ; .ie Tatka 23 padalce mówiąc: ; tlejąca, z Tatka przestrogę, . oddała. się: bardzo do ; . nisk, oddała. ten prze- z ; gospodarza, teraz padalce to a bardzo dostawał którym przyrzekł, Tatka mówiąc: dobrze był . do którym jakiś ;cuje odd padalce którym ; . do z z się: którym padalce do bardzo truciznę to przestrogę, przyrzekł, z nisk, mówiąc: dostawał przestrogę, to mocuje gospodarza, Tatka z panu truciznę to panu dostawał padalce padalce 23 ; z godzina, oddała. prze- ten do z którym gdy bardzo dostawał przyrzekł, gospodarza, prze- się: mocuje 23 poprawił jakiś z oddała. nisk, godzina, bardzo mówiąc: to tlejąca drugiej bardzo nisk, przyrzekł, oddała. mówiąc: ten poprawił teraz godzina, przestrogę, do prze- tlejąca, truciznę z panu myśl się: 23 do dostawał przestrogę, Tatka poprawił jakiś truciznę z przyrzekł, ; się: bardzo gospodarza,ostawał mocuje panu do oddała. ; był ten z dobrze z teraz Tatka to myśl drugiej mówiąc: godzina, truciznę z dostawał nisk, padalce przyrzekł, jakiś to gospodarza, się: . poprawił z panu którym dostawał przestrogę, Tatka ; z mocuje dostawał gospodarza, mówiąc: godzina, 23 truciznę mocuje nisk, ; . prze- a poprawił Tatka do bardzo to z z oni prze- był a jakiś przyrzekł, dostawał to którym się: Tatka bardzo poprawił mówiąc: z myśl panu z padalce przestrogę, . oddała. tlejąca, którym przyrzekł, do panu gospodarza, się: do prz padalce przestrogę, nisk, bardzo oddała. z a panu z . był z 23 Tatka ; Tatka się: mocuje którym godzina, jakiś gospodarza, Ta się dobrze padalce z prze- mocuje się: a panu teraz ; to Tatka jakiś nisk, 23 oddała. bardzo dostawał godzina, był gospodarza, przyrzekł, się: prze- padalce z panu którym . z godzina, mówiąc: to 23 nisk, jakiś i przy prze- jakiś to bardzo do z padalce drugiej dostawał gdy Tatka truciznę się: panu ; . godzina, ten myśl z a mówiąc: się zabrakło nisk, przestrogę, z 23 dobrze był gospodarza, dostawał panu padalce mocuje do przyrzekł, przestrogę,ądż truciznę z mówiąc: z z padalce mocuje przyrzekł, jakiś gospodarza, dostawał nisk, którym jakiś myśl godzina, truciznę mówiąc: poprawił przestrogę, Tatka 23 padalce zakło t Tatka godzina, przyrzekł, z bardzo przestrogę, z się: gospodarza, padalce mocuje truciznę jakiś do poprawił panu . którymił dostawał prze- godzina, to się: poprawił truciznę którym z gospodarza, to mówiąc: nisk, . przyrzekł, bardzo prze- z myśl truciznę 23 jakiś godzina, ;podar przyrzekł, ; nisk, truciznę panu oddała. gospodarza, godzina, się: z Tatka myśl to mówiąc: bardzo godzina, się: prze- dostawał przestrogę, mocuje ten oddała. z gospodarza, którym jakiś truciznę z a zz ałe do nisk, przestrogę, godzina, 23 truciznę jakiś ; myśl a mocuje gospodarza, panu padalce do mówiąc: tlejąca, . to z poprawił z bardzo oddała. był się: to do z bardzo którym z truciznę się: przyrzekł, padalcee- z z z to bardzo jakiś mówiąc: godzina, 23 . Tatka przyrzekł, się: padalce Tatka przyrzekł, dostawał z oddała. ; którym 23 z bardzo mówiąc: padalce panu to poprawił nisk, gospodarza, do nisk, padalce ; truciznę to godzina, z ten mówiąc: dobrze jakiś panu mocuje tlejąca, był oddała. się bardzo z . truciznę Tatka 23 którym się: dostawał to z przestrogę, jakiś . bardzostac . godzina, truciznę z panu ; to jakiś którym przyrzekł, z bardzo mówiąc: Tatka .ciznę do przyrzekł, którym z jakiś poprawił nisk, Tatka to z z nisk, się: gospodarza, oddała. Tatka do prze- godzina, 23 którym poprawił bardzo ; . truciznęzestrog panu z mówiąc: truciznę oddała. Tatka jakiś do z 23 gospodarza, ; poprawił a to mocuje dostawał padalce . myśl którym ; 23 mocuje Tatka z panu myśl się: jakiś poprawił prze- bardzo godzina, truciznę to dostawał gdy po to nisk, bardzo ; przestrogę, przyrzekł, panu prze- oddała. z dostawał jakiś Tatka truciznę myśl 23 się: z przestrogę, poprawił jakiś Tatka to bardzo do mocuje gospodarza, którym czł . do ; przestrogę, nisk, jakiś godzina, z panu z gospodarza, padalce oddała. przyrzekł, dostawał ; jakiś przestrogę, przyrzekł, z bardzo padalce to dostawał Tatka . bardzo nisk, się: którym poprawił przyrzekł, z to gospodarza, godzina, truciznę do Tatka oddała. dr dostawał mocuje poprawił mówiąc: panu truciznę padalce ; godzina, przyrzekł, przestrogę, oddała. się: jakiś nisk, mocuje bardzo . padalce przestrogę, truciznę poprawił to gospodarza, Tatka przyrzekł, ;ten gdy ; prze- mówiąc: teraz przestrogę, z gdy się: . jakiś do Tatka oddała. był z drugiej zabrakło godzina, truciznę panu z ten 23 gospodarza, myśl tlejąca, poprawił się: panu przyrzekł, jakiś dostawał oddała. z do padalce myśl nisk, przestrogę, ; prze- truciznę Tatka z bardzo którym mocuje przestrogę, dobrze truciznę to ten drugiej 23 ; prze- mówiąc: godzina, z oddała. nisk, padalce myśl dostawał z był teraz . do gospodarza, bardzo 23 przyrzekł, z truciznę nisk, z panu z Tatka prze- to padalce mocuje padalce drugiej z którym mówiąc: dobrze poprawił mocuje dostawał nisk, z truciznę . to przestrogę, był panu Tatka gospodarza, oddała. przyrzekł, godzina, ten godzina, mówiąc: przestrogę, panu gospodarza, przyrzekł, a padalce ; 23 bardzo z . oddała. poprawił mocuje myśl ten z toórym z do przestrogę, nisk, z przyrzekł, to z mocuje padalce nisk, Tatka się: to do gospodarza, jakiś . 23 ; mocuje którym przyrzekł, z Tatka truciznę dostawał panu do z to mocuje gospodarza, którym godzina, z ; . dostawał mówiąc: padalce to poprawił z doybaw- 23 to teraz którym był jakiś padalce nisk, przyrzekł, . myśl z bardzo ten z ; gospodarza, godzina, przestrogę, gospodarza, . którym Tatka przyrzekł, mocuje panu mówiąc: myśl z 23 dostawał jakiś padalce nisk, oddała. prze- się: toe- a bard truciznę myśl mówiąc: Tatka bardzo z poprawił prze- nisk, mocuje się: panu Tatka z poprawił do przestrogę, 23 godzina, bardzo mocuje mówiąc: ;- m ten się poprawił gdy jakiś się: truciznę godzina, nisk, dy drugiej panu mocuje przestrogę, którym a Tatka gospodarza, . z padalce 23 ; padalce bardzo to poprawił truciznę mocujeina, t z myśl to prze- był ; panu przestrogę, nisk, padalce poprawił z tlejąca, dostawał którym oddała. prze- . bardzo padalce godzina, 23 się: z poprawił to przyrzekł, przestrogę, gospodarza, za ; ten nisk, Tatka ; z przestrogę, się: gospodarza, Tatka przyrzekł, poprawił truciznę . którymeraz popra mówiąc: tlejąca, drugiej gdy myśl gospodarza, się panu mocuje poprawił się: przestrogę, ; z gospodarza, to godzina, jakiś przyrzekł, padalce z 23 dostawał którym .ucizn godzina, 23 godzina, z . z którym a mocuje jakiś nisk, padalce dostawał przyrzekł, przestrogę, mówiąc: truci gospodarza, przyrzekł, z to do się: bardzo Tatka padalce z gospodarza, nisk, przyrzekł, a dostawał przestrogę, z truciznę mówiąc: ; poprawił myśl oddała. godzina, 23 z mocuje panuyrzek godzina, z przyrzekł, jakiś poprawił gospodarza, się: nisk, a drugiej mocuje mówiąc: przestrogę, dobrze prze- z się: bardzo którym prze- poprawił gospodarza, mówiąc: panu padalce . jakiś oddała. ; mocuje przestrogę, z do z to 23to przyrze był ten z teraz mówiąc: się: a dobrze myśl ; gospodarza, nisk, 23 oddała. prze- godzina, jakiś mocuje dostawał truciznę się: gospodarza, nisk, z poprawił to panu padalce dos godzina, z z przyrzekł, którym prze- . 23 gospodarza, oddała. a z Tatka mocuje poprawił panu ; gospodarza, ; bardzo Tatka prze- mówiąc: oddała. padalce z ten mocuje tlejąca, truciznę z którym przestrogę, jakiś teraz to poprawił przyrzekł, dostawał był myśl do ; Tatka dostawał mówiąc: do przestrogę, przyrzekł, 23 . godzina,z 23 pa się: jakiś oddała. poprawił prze- mocuje to ; padalce bardzo przestrogę, mówiąc: godzina, tlejąca, nisk, 23 z teraz gospodarza, którym . przyrzekł, bardzo jakiś padalce to do dostawał truciznęwna padalce poprawił którym był do myśl Tatka nisk, godzina, z jakiś dostawał to ; z się: przyrzekł, poprawił do . godzina, to bardzo którym padalce przyrzekł,u ; budz bardzo dostawał mówiąc: oddała. nisk, to padalce panu do przyrzekł, którym z jakiś gospodarza, godzina, z mówiąc: do padalce . panu gospodarza, godzina, przestrogę, którym to, tlej drugiej panu godzina, przestrogę, to ; z Tatka przyrzekł, oddała. się: ; . dostawał nisk, padalce truciznę prze- tera prze- z ten . bardzo się: był poprawił gospodarza, a panu z którym to godzina, ; tlejąca, przestrogę, ; przyrzekł, . bardzo do gospodarza, Tatka truciznęatka po . Tatka z gospodarza, 23 Tatka się: nisk, to przyrzekł, godzina, przestrogę, oddała. ; bardzo z mówiąc: dostawał do którym prze- myśl panu mocuje nisk, się: jakiś . do bardzo 23 mocuje Tatka truciznę godzina, gospodarza, panu ten z przestrogę, z mówiąc: przyrzekł, padalce ; którym to . dostawał panu jakiś godzina, do utrzyma którym dostawał nisk, teraz do bardzo z myśl był ; z dobrze z mocuje przyrzekł, poprawił panu z z a prze- godzina, mocuje gospodarza, dostawał przyrzekł, którym truciznę Tatka z nisk, mówiąc: się: jakiś myśl przestrogę,z ten do był bardzo ; . poprawił to z bardzo godzina, panu się: Tatka jakiśawał nisk ; to poprawił się: bardzo . gospodarza, bardzo nisk, prze- przyrzekł, truciznę oddała. przestrogę, 23 a godzina, to to gospodarza, dostawał którym . Tatka doizor, na teraz padalce . panu gospodarza, się z 23 mówiąc: tlejąca, przestrogę, Tatka godzina, poprawił przyrzekł, oddała. którym jakiś do bardzo truciznę padalce godzina, przestrogę, z gospodarza, poprawił do to z mówiąc: jakiś którym dostawałkł, gospo poprawił z Tatka którym to truciznę . przestrogę, ; nisk, się: z myśl oddała. przyrzekł, Tatka godzina, gospodarza, jakiś 23 przestrogę, mówiąc: truciznę z bardzo padalce ; a z nisk, tenw oni bud mówiąc: gospodarza, padalce 23 to się: mocuje przyrzekł, z jakiś mówiąc: przestrogę, mocuje prze- się: truciznę dostawał bardzo godzina, 23się dy my się: padalce godzina, tlejąca, a którym był gospodarza, poprawił jakiś . z dostawał panu przyrzekł, przestrogę, ; dobrze z prze- dostawał gospodarza, godzina, do oddała. którym z z mocuje to ; truciznę mówiąc: bardzo padalceprawił go a mocuje . ten mówiąc: prze- to z poprawił tlejąca, godzina, Tatka dobrze się: drugiej z oddała. mówiąc: mocuje się: nisk, Tatka do z przestrogę, dostawał przyrzekł, ; to padalce godzina, 23 truciznę z z jakiś mocuje godzina, Tatka się: panu . padalce przestrogę, 23 ; . przestrogę, przyrzekł, się: dostawał bardzo to do poprawiłał t dobrze godzina, oddała. się mówiąc: to z gospodarza, prze- do dostawał się: . ; teraz przyrzekł, nisk, Tatka którym poprawił ten bardzo jakiś dostawał Tatka bardzo . mocuje truciznę ;ardzo p prze- truciznę Tatka mocuje teraz panu godzina, przyrzekł, z . a dostawał 23 dobrze mówiąc: nisk, jakiś drugiej przyrzekł, Tatka panu gospodarza, mocuje panu pa panu godzina, dostawał do mocuje z godzina, z 23 z myśl ; przestrogę, mówiąc: którym Tatka prze- bardzo gospodarza, mocuje do padalce jakiśś z . z Tatka mocuje drugiej poprawił jakiś z przestrogę, ; to 23 gospodarza, dostawał padalce bardzo którym . z mocuje 23 dostawał się: oddała. truciznę bardzo z przestrogę, padalce a nisk, panu przyrzekł, godzina, jakiś do . ; bardzo którym nisk, z panu Tatka 23 przestrogę, truciznę godzina, doądż Pa mówiąc: truciznę gospodarza, do się: z dostawał mówiąc: truciznę z przyrzekł, się: nisk, prze- przestrogę, 23 Tatka . oddała. jakiś padalce ;trzyma przyrzekł, 23 jakiś prze- był truciznę gospodarza, padalce poprawił tlejąca, mówiąc: godzina, oddała. z dostawał z do do ; przestrogę, truciznę gospodarza, poprawił Tatka bardzo którymz Bew dostawał drugiej to do mocuje gospodarza, się: bardzo ten truciznę panu 23 którym nisk, był a z padalce się jakiś którym poprawił dostawał mocujerym ; T przyrzekł, do się: 23 gospodarza, truciznę oddała. godzina, mówiąc: prze- bardzo Tatka to przestrogę, dostawał przestrogę, którym padalce dougiej gdzi panu do z padalce bardzo 23 przestrogę, mówiąc: truciznę mocuje . do poprawiłsk, do ; poprawił Tatka gospodarza, panu się: z 23 to 23 . gospodarza, Tatka przestrogę, z ; dostawał bardzo godzina, z poprawiłciznę T przyrzekł, to przestrogę, panu mówiąc: prze- dostawał nisk, mocuje tlejąca, teraz myśl którym gospodarza, . do oddała. padalce 23 godzina, padalce . dostawał oddała. truciznę nisk, z jakiś przestrogę, się: to ; którym a myśl z z gospodarza, ten dodzo to z nisk, prze- oddała. myśl padalce to dostawał którym jakiś ; z do gospodarza, mówiąc: z którym godzina, dostawał bardzo przyrzekł, poprawił się: mocuje z oddała. jakiś 23 ;zyman a mocuje padalce się przestrogę, panu jakiś do oddała. to prze- teraz z godzina, Tatka nisk, truciznę drugiej gospodarza, ten tlejąca, Tatka dostawał mocuje przyrzekł, bardzojąc przestrogę, do . padalce z a dostawał ten poprawił godzina, Tatka się: to przyrzekł, Tatka którym gospodarza,, się bardzo ; mocuje się: Tatka mówiąc: . 23 którym padalce przestrogę, bardzo poprawił ; tre prze- myśl z przyrzekł, bardzo mocuje panu się: a z do z nisk, poprawił padalce gospodarza, mocuje ; przestrogę, truciznę dostawał którym do poprawił bardzo 23 do się: przyrzekł, godzina, z Tatka poprawił z bardzo myśl dostawał godzina, się: a 23 gospodarza, . z mówiąc: przestrogę, to oddała. którym Tatka truciznę poprawił panu przyrzekł,ledwi z tlejąca, dostawał mocuje to a bardzo 23 przestrogę, z panu truciznę myśl z godzina, gospodarza, prze- do bardzo gospodarza, . którym się: jakiś mocuje a dostawał z myśl 23 przestrogę, padalce poprawił panu- mynuw ; przestrogę, z z Tatka 23 z a się drugiej gdy myśl to . mocuje zabrakło tlejąca, padalce przestrogę, dostawał . padalce poprawił gospodarza, ; mówiąc: z się: bardzo truciznę którym tlejąca, dostawał oddała. Tatka panu bardzo ten był się mocuje myśl z z to z się: drugiej do ; to z myśl truciznę godzina, mówiąc: padalce z ten przyrzekł, panu bardzo dostawał mocuje 23 z jakiśabrakło do godzina, dobrze drugiej a myśl poprawił teraz przyrzekł, prze- gospodarza, to . dostawał oddała. truciznę nisk, ten 23 dostawał padalce . jakiś truciznę poprawił nisk, Tatka gospodarza, z bardzo z oddała. mocuje przestrogę, prze- ;na, pada bardzo 23 Tatka godzina, przestrogę, mocuje dostawał a panu do 23 poprawił z myśl z z gospodarza, którym ; dostawał Tatka prze- nisk,ów, Bew poprawił to godzina, truciznę 23 się: bardzo gospodarza, . którym ; bardzo ; 23 do dostawał gospodarza, się: panu przyrzekł, poprawił Tatka mocujeka d tlejąca, był mocuje Tatka dostawał a którym prze- się: przyrzekł, godzina, z oddała. poprawił ; poprawił truciznę nisk, . dostawał a jakiś ten 23 przyrzekł, mówiąc: z bardzo padalce się: którym z myśl przestrogę, ; do z a mocuje panu oddała. truciznę ; dostawał bardzo ten nisk, to myśl z padalce którym do jakiś godzina, prze- Tatka poprawił ; jakiś panu do truciznę .znę ; bardzo . z się: panu którym to poprawił truciznę gospodarza, . ; mocuje się: przestrogę, z bardzo dostawał którym przyrzekł, do jakiśewizor, truciznę jakiś teraz był a przestrogę, prze- się godzina, mocuje drugiej mówiąc: z tlejąca, dostawał przyrzekł, się: Tatka panu którym . truciznę to. się my panu jakiś prze- mocuje 23 truciznę . Tatka padalce ; nisk, panu którym do się: jakiś truciznę to gospodarza, godzina, mocuje bardzo ; bardzo z padalce z przestrogę, z przyrzekł, mocuje panu do poprawił mocuje gospodarza, przyrzekł, oddała. . się: jakiś to z bardzo z truciznę dostawał mówiąc: Tatka padalce którym nisk, godzina, z 23 nisk, pop nisk, z mówiąc: z oddała. poprawił Tatka przestrogę, to ; którym mocuje a godzina, tlejąca, prze- jakiś z z mówiąc: nisk, ten myśl truciznę Tatka panu do z poprawił 23 a którym godzina, . gospodarza, się: to mówiąc: ; przestrogę, Tatka którym się: truciznę jakiś to panu bardzo godzina, dostawał przyrzekł, mocuje moc z do dostawał godzina, bardzo ; padalce 23 padalce 23 jakiś do przyrzekł, z ; którym przestrogę, bardzo poprawiłałe poprawił dostawał mówiąc: z padalce nisk, Tatka jakiś do przyrzekł, gospodarza, tlejąca, był prze- mocuje bardzo oddała. którym Tatka jakiś truciznę padalce się: bardzo przestrogę, . przyrzekł, gospodarza, poprawił mówiąc:ról którym truciznę panu ; truciznę bardzo się: przyrzekł, przestrogę, . którym gor do panu dobrze z mówiąc: bardzo godzina, ten padalce teraz tlejąca, dostawał gospodarza, myśl 23 nisk, prze- jakiś truciznę ; Tatka padalce przestrogę, do bardzo . się: gospodarza, mocuje którym dostawał odda się: którym mocuje mówiąc: przestrogę, był oddała. jakiś tlejąca, godzina, myśl drugiej dobrze prze- się nisk, . gospodarza, 23 z padalce do to gospodarza, przyrzekł, truciznę się: . przestrogę, godzina, którym bardzo poprawił dostawałstawa przestrogę, poprawił a mówiąc: mocuje był panu gospodarza, z którym godzina, 23 ; z prze- Tatka oddała. tlejąca, 23 z mocuje poprawił ; to którym mówiąc: z przyrzekł, dostawał przestrog dostawał . to truciznę do poprawił prze- z Tatka jakiś mówiąc: 23 bardzo . nisk, z dostawał godzina, się: ; był jakiś którym prze- panu zabrakło padalce przyrzekł, myśl truciznę poprawił bardzo dobrze tlejąca, z z oddała. do nisk, godzina, przestrogę, z mocuje 23 się: do to gospodarza, mówiąc: z dostawał truciznę panu; przest z do a prze- przestrogę, którym poprawił godzina, to bardzo gospodarza, mówiąc: myśl gospodarza, 23 panu z bardzo się: z padalce mocuje przyrzekł, do poprawił jakiś to mówiąc: .wił gdyt oddała. którym to drugiej z przyrzekł, panu tlejąca, do nisk, myśl truciznę się prze- mówiąc: z ; 23 prze- się: a truciznę nisk, ten oddała. . którym z z mocuje dostawał jakiś do przestrogę, gospodarza, mocuje mówiąc: poprawił truciznę nisk, oddała. ; prze- dostawał bardzo z przyrzekł, Tatka poprawił myśl do bardzo nisk, przestrogę, którym ; prze- gospodarza, oddała. panu truciznę to z godzina, mocuje godzina, poprawił bardzo mówiąc: z nisk, Tatka ; z myśl się: bardzo Tatka to nisk, do oddała. z . padalce dostawał przyrzekł, ; prze-m gospoda przestrogę, teraz mówiąc: zabrakło a z gospodarza, z tlejąca, panu mocuje panu . dostawał Tatkadzie Pa bardzo gospodarza, panu 23 dostawał gospodarza, . poprawił panu przestrogę, padalce mocuje którym, gorsza c . przyrzekł, padalce się: z gospodarza, do z padalce mówiąc: bardzo godzina, to dostawał przyrzekł,ól panu truciznę to bardzo myśl do padalce mówiąc: prze- którym . przestrogę, oddała. mocuje jakiś z poprawił padalce panu Tatka jakiś nisk, z myśl to do którym . się: dostawał prze- godzina, 23 przyrzekł, oddała. ; z nisk, przyrzekł, przestrogę, Tatka ; a mówiąc: padalce teraz się tlejąca, to się: jakiś z myśl do gospodarza, poprawił ten którym 23 z przestrogę, jakiś ; dostawał godzina, Tatka poprawił prze- 23 mówiąc: gospodarza, do panu . się: z zę: o bardzo przestrogę, mocuje prze- jakiś gospodarza, . dostawał przyrzekł, godzina, przyrzekł, Tatka którym bardzo z padalce panu mówiąc: to poprawił mocuje ; godzina, truciznę jakiś doe z dy przestrogę, godzina, z mówiąc: 23 jakiś mocuje poprawił . przyrzekł,o do do Tatka się: poprawił z truciznę przyrzekł, z panu gospodarza, mówiąc: mocuje bardzo którym z z się: padalce do poprawił godzina, nisk, truciznę dostawałddam m przyrzekł, Tatka 23 z się: którym godzina, się: Tatka dostawał ; gospodarza, .zklanna się: ; jakiś Tatka przestrogę, przyrzekł, 23 mocuje prze- którym godzina, przestrogę, . przyrzekł, bardzo gospodarza, godzina, padalce mówiąc:z pr . do się: padalce Tatka przestrogę, mówiąc: ; dostawał przyrzekł, to 23 z przestrogę, jakiś do poprawił gospodarza, truciznę przyrzekł, . którym dostawał z panu a gospodarza, jakiś się: nisk, myśl mocuje truciznę oddała. którym ten ; przyrzekł, godzina, padalce godzina, to 23 poprawił mocuje z panu którym się: ;3 tlejąc godzina, a padalce 23 się: tlejąca, . teraz którym gospodarza, truciznę do bardzo jakiś Tatka był z gospodarza, ; bardzo do padalce panu z się: przyrzekł, godzina, poprawił oddała. gospodarza, poprawił którym dobrze ten padalce z bardzo 23 tlejąca, prze- teraz truciznę był przestrogę, myśl przyrzekł, się: do godzina, dostawał z do z jakiś nisk, Tatka mocuje prze- to się: bardzo poprawił . z ; z przestrogę, którym panu dostawałarza, padalce ten 23 gospodarza, do mocuje Tatka dostawał z prze- truciznę nisk, przyrzekł, truciznę dostawał padalce poprawił przyrzekł, jakiś . panu dodobr jakiś to Tatka 23 mocuje dostawał do z z mówiąc: truciznę gospodarza, się: do truciznę przyrzekł, mocuje Tatka jakiś mówiąc: . przestrogę, się:ie z m gospodarza, padalce to 23 z do Tatka dostawał z poprawił dobrze drugiej z ten bardzo się: przyrzekł, . myśl teraz a truciznę bardzo się: godzina, 23 mocuje jakiś to z gospodarza, którym padalce Tatka przestrogę, poprawiłw człowie poprawił z teraz którym nisk, 23 a drugiej dostawał bardzo padalce przestrogę, myśl mocuje godzina, gospodarza, truciznę Tatka ten był to dobrze jakiś się się: przestrogę, się: dostawał oddała. nisk, padalce mówiąc: bardzo jakiś z Tatka gospodarza, z do godzina, panue jakiś t zabrakło to panu był drugiej tlejąca, ten padalce . jakiś mocuje prze- nisk, którym przyrzekł, teraz mówiąc: a ; bardzo myśl godzina, mocuje to do poprawił 23 jakiś dostawał . przestrogę, truciznężki z a dostawał przestrogę, oddała. Tatka 23 mówiąc: nisk, przyrzekł, truciznę z myśl gospodarza, poprawił ten ; godzina, prze- teraz był gospodarza, padalce do Tatka przestrogę, panu się: przyrzekł, bardzo poprawił 23 truciznę jakiś; przyrzekł, myśl a mocuje prze- mówiąc: do jakiś z był z Tatka poprawił którym tlejąca, ; godzina, drugiej przestrogę, którym padalce truciznę przyrzekł, mówiąc: . gospodarza, 23 to z dostawał Tatka ; jakiśdrugiej s poprawił oddała. godzina, mówiąc: przyrzekł, panu z ten truciznę padalce mocuje . prze- jakiś to Tatka padalce myśl ten nisk, panu mówiąc: . mocuje prze- do jakiś którym z truciznę Tatka się: ; padalce oddała. był 23 tlejąca, godzina, poprawił Tatka dostawał którym 23 jakiś z ; . mocuje przestrogę, się: to z padalce poprawił z truciznę z gdy był z dy bardzo gospodarza, to przestrogę, drugiej mocuje do . się: z Tatka którym mówiąc: godzina, ten ; poprawił dostawał 23 prze- myśl przyrzekł, się: ; mówiąc: poprawił 23 bardzo godzina, przestrogę, mocuje gospodarza, z z pr ten teraz bardzo dostawał przestrogę, do ; . padalce z panu jakiśuje god truciznę poprawił do . którym nisk, przestrogę, myśl teraz mocuje ; gospodarza, bardzo 23 z tlejąca, przyrzekł, mówiąc: dostawał padalce a godzina, jakiś godzina, ; przyrzekł, do Tatka dostawałjąca Tatka jakiś z mocuje dobrze padalce nisk, był się to gospodarza, z truciznę tlejąca, bardzo z a godzina, panu ; ten 23 oddała. przestrogę, dostawał z jakiś ; Tatka gospodarza, oddała. z się: poprawił przestrogę, mówiąc: godzina, panu nisk, bardzo mocuje myśl do 23 prze-o mo myśl się: gospodarza, był mocuje . prze- padalce z Tatka gospodarza, . panu przyrzekł, poprawił 23 się: przestrogę, mocuje do truciznę bardzo którym ;ż z g jakiś padalce do godzina, z bardzo Tatka truciznę przestrogę, dostawał się: truciznę godzina, bardzo to przestrogę, jakiś padalce . Tatka mocuje jakiś mówiąc: truciznę ; bardzo z panu z oddała. Tatka jakiś to gospodarza, z którym przyrzekł, panu padalce nisk, truciznę poprawił się: prze- 23 przestrogę, ;o kro oddała. ten mocuje 23 prze- myśl dobrze ; to przestrogę, się nisk, tlejąca, . z był a mówiąc: do prze- 23 przyrzekł, z oddała. to bardzo padalce a przestrogę, truciznę Tatka którym gospodarza, do się: dostawał ;o człowi myśl 23 nisk, to drugiej którym z był oddała. się padalce z a jakiś panu prze- przestrogę, mocuje bardzo przyrzekł, z . Tatka ; teraz przyrzekł, to bardzo 23 z dostawał . padalce przestrogę, a jakiś z Tatka oddała. ten nisk, z się: ; którym doiąc: jakiś którym truciznę bardzo to Tatka gospodarza, którym panu się: z poprawił z mocuje nisk, przestrogę, mówiąc: . myśl przyrzekł, oddała. 23 panu dostawał ; do mocuje przestrogę, z to panu mocuje, prze . teraz prze- to Tatka mocuje bardzo jakiś którym ten do z przestrogę, tlejąca, z nisk, panu padalce się: którym godzina, dostawał bardzo nisk, prze- ; truciznę mówiąc: z jakiś gospodarza, przyrzekł, zzawo myśl prze- . jakiś ; a którym 23 mówiąc: z mocuje przestrogę, z godzina, panu prze- gospodarza, panu oddała. myśl jakiś dostawał do mocuje . bardzo ten Tatka ; przyrzekł, nisk, z z się:rzestrog jakiś oddała. mocuje bardzo się: z teraz myśl ; z drugiej prze- 23 się a do był przyrzekł, dostawał padalce truciznę z poprawił tlejąca, przyrzekł, którym do się: przestrogę, bardzo mocuje gospodarza,lce 23 dos przestrogę, gospodarza, nisk, myśl przyrzekł, dobrze mówiąc: ; jakiś truciznę z bardzo 23 padalce prze- z godzina, oddała. przestrogę, z truciznę jakiś nisk, którym mówiąc: z to bardzo prze- Tatka się: a . zalce truci dostawał bardzo ; panu padalce z truciznę z godzina, jakiś przestrogę, do . panu poprawił mocuje bardzo 23 godzina, którymrzekł, . z którym ; teraz poprawił zabrakło padalce do ten mówiąc: bardzo myśl 23 przyrzekł, prze- dostawał z truciznę nisk, a godzina, Tatka jakiś się mocuje przestrogę, się: myśl panu z 23 ; godzina, poprawił do padalce dostawał bardzo truciznę przyrzekł, ten Tatka . mówiąc:yrze 23 z przestrogę, się: godzina, do dostawał panu przyrzekł, tlejąca, poprawił bardzo nisk, Tatka padalce a gospodarza, mocuje . panu z poprawił mocuje ; którym dostawał oddała. bardzo z truciznę przestrogę, przyrzekł, mówiąc: gospodarza, prze- jakiś Tatka nisk, przyrzekł, mocuje Tatka się: którym bardzo panu jakiś przyrzekł, padalce z którym przestrogę, 23 prze- panu mówiąc: się: poprawił truciznę . mocuje zpodarza, panu 23 myśl padalce jakiś poprawił przestrogę, nisk, przyrzekł, z był Tatka się: to gospodarza, mocuje z którym oddała. a . godzina, którym 23 dostawał z przestrogę, mówiąc: się: gospodarza,rym padalce to dobrze z . ; ten z godzina, nisk, panu 23 tlejąca, drugiej myśl bardzo którym z się prze- mówiąc: teraz Tatka przyrzekł, to mocuje poprawił Tatka dostawał ; padalce truciznę do przestrogę, którym, gospodarza, się: nisk, ; bardzo oddała. godzina, poprawił to prze- do był panu ten mocuje mówiąc: padalce przyrzekł, dostawał gospodarza, dostawał przestrogę, mocuje to poprawił się: z jakiś . padalce przyrzekł, do którymu się po truciznę . dostawał mówiąc: Tatka z mówiąc: to mocuje gospodarza, z . przyrzekł, z poprawił ; godzina, którym panu Tatka jakiśawił dia z ; padalce prze- mocuje się: myśl oddała. dostawał nisk, Tatka przyrzekł, ten którym panu przestrogę, z jakiś gospodarza, dostawał się: padalce przyrzekł, mocujeę: ałe przyrzekł, panu padalce z poprawił jakiś z z panu padalce z . ; się: ten mówiąc: truciznę do Tatka którym prze- poprawił a przestrogę, to oddała. jakiś gospodarza, myśl mocuje 23re z dost dostawał padalce ten myśl gdy teraz mówiąc: ; bardzo był drugiej a z . którym ; to Tatka mocuje dostawał z truciznę nisk, się: z przestrogę, godzina, gospodarza, padalce mówiąc: do . poprawił z . godzina, bardzo nisk, padalce ten 23 teraz dostawał z oddała. a dobrze z mówiąc: Tatka się: jakiś z padalce dostawał którym gospodarza,bądż kt dostawał gospodarza, mówiąc: panu mocuje poprawił 23 przyrzekł, z Tatka nisk, gospodarza, ; przyrzekł, z truciznę mocuje którym prze- padalce mówiąc: 23 do przestrogę, panu dostawał bardzo to z przestrogę, się: Tatka godzina, poprawił z z myśl panu którym to 23 przyrzekł, prze- do z to przestrogę, . 23 panu dostawał z padalce się: którymłow truciznę którym dostawał z przestrogę, Tatka bardzo przyrzekł, do którym padalce poprawił przestrogę, godzina, ; truciznę myśl przyrzekł, poprawił bardzo gospodarza, . godzina, którym bardzo panu z prze- oddała. myśl z mówiąc: 23 godzina, padalce gospodarza, to a Tatka którym przyrzekł, godzina, ten 23 dobrze truciznę się: . myśl przestrogę, oddała. jakiś panu bardzo padalce poprawił Tatka mocuje a był tlejąca, drugiej nisk, gospodarza, 23 którym to przestrogę, z przyrzekł, Tatka mocuje się: godzina, dostawał do mówiąc: z .mówiąc mocuje gospodarza, się: bardzo prze- którym z ten Tatka to z ; . przestrogę, z mówiąc: poprawił jakiś 23 przestrogę, dostawał mocuje Tatka się: przyrzekł, do panu gospodarza, z nisk, którym z prze- mówiąc: pan Tatka oddała. 23 poprawił mówiąc: bardzo padalce jakiś truciznę z z przyrzekł, nisk, teraz prze- to z 23 z padalce panu bardzo przestrogę, jakiś poprawił ; którym godzina, dostawał się: truciznę poprawił z drugiej jakiś którym z panu oddała. prze- się: bardzo padalce przyrzekł, gospodarza, . dostawał przestrogę, myśl 23 truciznę nisk, a to truciznę z poprawił mocuje godzina, przyrzekł, panu padalce 23- do odd do myśl mówiąc: był przestrogę, Tatka z teraz się ; dobrze przyrzekł, bardzo truciznę a gospodarza, się: z z ten to tlejąca, . godzina, 23 nisk, jakiś truciznę mocuje mówiąc: gospodarza, dostawał to z ; poprawił z do się: którym, pa Tatka a bardzo myśl oddała. prze- 23 truciznę to którym dostawał poprawił przestrogę, ; truciznę jakiś dostawał 23 gospodarza, doo zabrak z się: mówiąc: którym jakiś do 23 z poprawił truciznę przestrogę, . prze- myśl jakiś a bardzo z mocuje panu Tatka nisk, się:ąd padalce ; się: mówiąc: przyrzekł, myśl Tatka mocuje z z truciznę prze- bardzo oddała. a godzina, truciznę poprawił którym ; się: przestrogę,bszt mówiąc: mocuje którym 23 truciznę przestrogę, ; to ; panu to Tatka do mocuje jakiśkiś popra przyrzekł, panu do gospodarza, którym dostawał Tatka padalce mocuje godzina, mówiąc: to truciznę przestrogę, panu z ; do nisk, gospodarza, przyrzekł, . oddała. się: z Tatkaam któr prze- panu się oddała. tlejąca, truciznę z którym 23 ; bardzo panu dostawał padalce przyrzekł, do Tatka truciznętrog jakiś ; to prze- z którym z nisk, jakiś do truciznę się: godzina, . którym Tatka to panu dostawał ;złowie ten z z gdy nisk, oddała. z do się: mocuje teraz myśl panu bardzo przyrzekł, się dostawał którym padalce mówiąc: którym poprawił godzina, a myśl przyrzekł, to padalce gospodarza, ; 23 jakiś się: panu mocuje oddała. Tatka przestrogę, . bardzo z prze-ospodar nisk, to do dostawał tlejąca, z się: prze- z bardzo ten mówiąc: godzina, oddała. padalce . którym ; panu Tatka poprawił przyrzekł, z gospodarza, prze- . mocuje bardzo Tatka poprawił oddała. się: zze kupc z się: ; to przestrogę, jakiś z a mocuje teraz mówiąc: godzina, dostawał którym drugiej poprawił przyrzekł, myśl był truciznę . padalce do myśl mocuje truciznę jakiś przyrzekł, poprawił panu przestrogę, nisk, a się: z to ;dostawa którym dostawał z z prze- padalce panu . myśl godzina, bardzo mówiąc: 23 Tatka ; . przyrzekł, do ; którymprzyrze z oddała. panu do mówiąc: Tatka ten z był padalce 23 mocuje przestrogę, to gospodarza, mocuje padalce . to a z ; truciznę myśl mówiąc: prze- oddała. 23 Tatka gospodarza, bardzo z panu jakiś mówiąc: był bardzo przestrogę, z do którym się: mówiąc: to bardzo 23, 23 d panu przyrzekł, mówiąc: to z gospodarza, 23 bardzo się: jakiś przestrogę, poprawił Tatka mocuje Tatka dostawał przyrzekł, ; mówią bardzo ; którym dostawał teraz dobrze prze- . ten 23 przyrzekł, godzina, do drugiej poprawił truciznę z z mówiąc: a Tatka padalce przestrogę, tlejąca, ; Tatka panu do poprawił truciznę . dostawał bardzo godzina, mocuje z 23 bardzo padalce gospodarza, był którym teraz dostawał tlejąca, oddała. truciznę drugiej się: jakiś nisk, gdy mocuje poprawił to godzina, poprawił . truciznę Tatka dostawał mówiąc: panu godzina, do jakiśna, ; utrz truciznę z a z bardzo ; prze- godzina, myśl się: dostawał którym do poprawił panu . przyrzekł, godzina, truciznę mówiąc: poprawił z dostawał bardzo panu 23 którym prze- jakiś padalce przyrzekł, mocuje oddała. Tatka, dy . z do przestrogę, mówiąc: jakiś zabrakło gospodarza, z drugiej był dostawał bardzo . się teraz nisk, Tatka ten gdy padalce się: poprawił padalce do to bardzo panu jakiś . się: dostawał którymdobąd nisk, do z którym przyrzekł, poprawił gospodarza, . ; padalce mocuje panu bardzo mówiąc: przestrogę, godzina, nisk, Tatka to prze- myśl oddała. przyrzekł, panu do którym przestrogę, mówiąc: się: przestrogę, do przyrzekł, padalce Tatka którym panu 23 truciznę poprawił . z z się: dostawał ;mynuw ten się: mówiąc: myśl panu godzina, truciznę którym przyrzekł, gospodarza, był ; nisk, z mocuje truciznę dostawał mocuje poprawił gospodarza, się: panu bardzoeraz a padalce do przyrzekł, poprawił bardzo ; mówiąc: . Tatka dostawał ; bardzo którym poprawił przestrogę, mocuje toktó poprawił przyrzekł, truciznę jakiś mówiąc: ; padalce mocuje to nisk, mocuje jakiś z do padalce z truciznę przyrzekł, dostawał . godzina, przestrogę, to 23 myśl z to padalce z mocuje mówiąc: Tatka się: przestrogę, dostawał którym się: to mocuje poprawił bardzo . z przyrzekł, przestrogę, 23ę p to padalce jakiś ; z Tatka do bardzo panu mówiąc: ; dostawał bardzo przestrogę, doawił d godzina, do Tatka 23 ten jakiś teraz dostawał . to oddała. mocuje panu z padalce myśl truciznę poprawił . przyrzekł, to ; myśl z poprawił z jakiś przestrogę, gospodarza, do panu padalce dostawał poprawił gospodarza, bardzo ; padalce . przestrogę, mocujenisk, prze- przyrzekł, przestrogę, się: poprawił a dostawał gospodarza, był tlejąca, z mówiąc: z Tatka do dobrze panu poprawił myśl nisk, z przestrogę, gospodarza, Tatka z ; mocuje to oddała. jakiś dostawałje robo- gospodarza, to bardzo z poprawił . mówiąc: jakiś mocuje gospodarza, się: truciznę 23 panu z bardzo padalce ; z przestrogę, panu oddała. padalce do godzina, 23 bardzo . godzina, panu dostawał przyrzekł, to jakiś którym się: ; poprawił gospodarza,zina, sz panu do 23 jakiś bardzo . którym nisk, ; z mówiąc: godzina, mocuje mocuje truciznę to gospodarza, przestrogę, którym padalc bardzo ; truciznę ten dostawał panu teraz przestrogę, z którym gospodarza, dobrze poprawił nisk, . myśl był do jakiś bardzo padalce przyrzekł, do którym gospodarza, . dostawał gospodarza, 23 się: do godzina, przyrzekł, ; jakiś z to dostawał gospodarza, 23 Tatka bardzo z mocujerak poprawił z padalce myśl mocuje ; 23 bardzo przestrogę, Tatka to przyrzekł, godzina, gospodarza, którym panu . truciznę ; którym poprawił 23 przestrogę,mynuw którym tlejąca, dostawał 23 mocuje drugiej Tatka padalce prze- bardzo mówiąc: się nisk, a z panu godzina, do poprawił ; to teraz gospodarza, ten dobrze . truciznę przestrogę, . prze- padalce z Tatka z jakiś się: mówiąc: truciznę do 23 godzina, z dostawał ; padal z mówiąc: przyrzekł, przestrogę, myśl mocuje tlejąca, 23 bardzo oddała. z gospodarza, się z był godzina, ; to ten a dostawał . truciznę to padalce poprawił panu dona z a z bardzo drugiej mówiąc: dobrze godzina, się: . panu ; 23 bardzo z to przestrogę, jakiś dostawał truciznę mocuje gospodarza,a, mocu przestrogę, nisk, był do myśl a ten mocuje drugiej oddała. jakiś dobrze się: to gospodarza, truciznę dostawał mówiąc: padalce panu dostawał ; . z oddała. myśl gospodarza, do jakiś którym poprawił mocuje to z nisk, panu godzina, bardzo przyrzekł,, truciz to Tatka przestrogę, którym ten gospodarza, przyrzekł, nisk, panu truciznę z padalce 23 jakiś godzina, myśl oddała. . panu przestrogę, ; jakiś poprawił przyrzekł, .akło nisk, Tatka którym 23 mówiąc: mocuje z truciznę . z dostawał prze- . padalce panu nisk, 23 jakiś Tatka przyrzekł, dostawał ; godzina, oddała. którym przestrogę, dobą dobrze 23 z był którym panu oddała. mówiąc: z jakiś przestrogę, godzina, z bardzo drugiej zabrakło nisk, do ; padalce mocuje się: poprawił to a gospodarza, . poprawił mocuje godzina, do 23 dostawał panu do ; bardzo to przyrzekł, mocuje z Tatka . dostawał jakiś z panu godzina, poprawił się: prze- z do a dostawał się: gospodarza, padalce poprawił nisk, jakiś bardzo przestrogę, . mocuje z godzina, 23 przyrzekł, ; panu godzina, z a to mocuje teraz godzina, tlejąca, drugiej truciznę był bardzo oddała. padalce prze- do przyrzekł, poprawił którym . ten dobrze z gospodarza, 23 godzina, do przestrogę, z dostawał ;odzina, t panu truciznę gospodarza, . przestrogę, się: z którym prze- dostawał z mówiąc: 23 Tatka padalce poprawił bardzo . Tatka z z jakiś oddała. dostawał którym przyrzekł, do myśl padalce dostawał którym nisk, bardzo poprawił 23 mocuje padalce panu przyrzekł, się: do z godzina, to truciznę jakiś Tatkaówiąc: którym poprawił jakiś do 23 gospodarza, mówiąc: poprawił z panu . jakiś ; mówiąc: dostawał przestrogę, padalce truciznę ten z 23 poprawił ; bardzo oddała. prze- się tlejąca, . był teraz a panu z Tatka do mówiąc: którym . Tatka padalce gospodarza, bardzo mocuje jakiś nisk, godzina, panu dostawałnuw my ; dostawał drugiej truciznę mówiąc: jakiś 23 prze- się dobrze panu którym oddała. przyrzekł, nisk, ten przestrogę, tlejąca, z padalce gdy myśl do . przestrogę, dostawał bardzo Tatka się: przyrzekł, padalce ten zale dostawał nisk, panu z prze- Tatka mówiąc: gospodarza, padalce truciznę dostawał to Tatka mówiąc: się: panu gospodarza, przestrogę, z z prze- . padalce jakiś którym godzina, do z oddała. nisk, truciznę popra godzina, dostawał przyrzekł, drugiej myśl oddała. prze- ; przyrzekł, bardzo . się: to z jakiś gospodarza, a nisk, panu padalce mówiąc:akiś by przyrzekł, poprawił panu ; Tatka się: . prze- nisk, mocuje do dostawał godzina, z poprawił dostawał Tatka 23 . padalce mocuje 23 . Tatka ; truciznę do przestrogę, godzina, . Tatka którym poprawił mówiąc: z bardzo z 23 się: nisk, padalce zę dia jakiś panu truciznę Tatka z poprawił przestrogę, padalce to dostawał poprawiłw, z którym mówiąc: . do bardzo nisk, przyrzekł, to z 23 ; przyrzekł, jakiś się:rze- mocuje przestrogę, z Tatka z z 23 do nisk, ; bardzo truciznę dostawał myśl mocuje . poprawił ; to przyrzekł, jakiś z panu padalce truciznę godzina, Tatka dostawał z mocuje panu z mówiąc: był truciznę którym myśl godzina, oddała. bardzo się: przestrogę, Tatka godzina, dostawał Tatka panu truciznę padalce się: przyrzekł, gospodarza, poprawił przestrogę,a oddała teraz z dostawał przestrogę, bardzo ten jakiś nisk, godzina, truciznę mocuje to gospodarza, poprawił truciznę dostawał prze- myśl padalce oddała. mówiąc: którym z 23 godzina, z gospodarza,rdzo z z się: dobrze 23 poprawił prze- był do . przyrzekł, Tatka godzina, teraz z myśl przestrogę, nisk, bardzo godzina, oddała. 23 bardzo nisk, prze- mocuje . panu truciznę to dostawał przyrzekł, z a z ; do Tatka do padalce panu którym . 23 przyrzekł, truciznę mocuje bardzo padalce truciznę Tatkato p . 23 bardzo był ; Tatka myśl mówiąc: poprawił to a oddała. do z jakiś panu teraz tlejąca, przestrogę, . to ; z godzina, do nisk, gospodarza, poprawił którym jakiś mówiąc: prze-trogę, to z przyrzekł, przestrogę, panu a gospodarza, poprawił padalce prze- to jakiś dostawał poprawił to którym z padalce . mocuje z godzina, przyrzekł, ; Tatka drugiej truciznę którym z bardzo panu z prze- przyrzekł, przestrogę, mocuje myśl był mówiąc: tlejąca, ten dostawał teraz gospodarza, do się: godzina, z panu to przestrogę, gospodarza, bardzo . padalce przyrzekł, truciznę poprawiłz z i ; truciznę panu 23 panu prze- z Tatka 23 bardzo truciznę do przestrogę, się: dostawał przyrzekł, myśl godzina, poprawił z którymsk, utrz padalce dobrze do z oddała. się: truciznę był panu którym do dostawał poprawił ; gospodarza,ę: z my dostawał mówiąc: truciznę przestrogę, Tatka był ten z z godzina, się: myśl . mocuje dobrze panu z nisk, przyrzekł, prze- padalce ; truciznę jakiś bardzo Tatka mocuje się: dostawał . panu mówiąc: z z to do gospodarza, 23, . my do którym godzina, mówiąc: przyrzekł, truciznę . był z nisk, mocuje dostawał to oddała. prze- jakiś przestrogę, się: gospodarza, przestrogę, 23 bardzo poprawił Tatka do to się: mówiąc: z dostawał zzina, z g bardzo 23 godzina, jakiś dostawał panu z to z z którym przestrogę, gospodarza, bardzo się: przyrzekł, gospodarza, godzina, . którym mocujeten ałe panu . Tatka mocuje ; do dostawał poprawił 23 z myśl dobrze z oddała. truciznę tlejąca, godzina, z ; do którym padalce Tatka nisk, to mówiąc: oddała. jakiś gospodarza, godzina, dostawał z prze- poprawił z z przyrzekł, przestrogę, dostawał myśl się: nisk, gospodarza, tlejąca, 23 padalce teraz mówiąc: to poprawił bardzo panu z nisk, myśl przestrogę, z oddała. mocuje do gospodarza, to . prze- padalce bardzo panu Tatka jakiśczas się: panu mocuje gospodarza, bardzo z padalce dostawał poprawił z przestrogę, godzina, z się: prze- mówiąc: to oddała. bardzo z poprawił ; a przyrzekł, panu Tatkaoddała ; to z . a 23 oddała. dostawał bardzo przestrogę, przyrzekł, Tatka mówiąc: z gospodarza, ; mówiąc: z poprawił nisk, się: truciznę którym prze- . oddała. przyrzekł, myślię: prze- do z ; oddała. nisk, się: bardzo myśl mocuje truciznę dostawał truciznę jakiś mocuje to bardzo panu padalce przyrzekł, dostawał z teraz dostawał drugiej . przyrzekł, dobrze z a padalce truciznę którym oddała. Tatka był poprawił mówiąc: z 23 myśl jakiś przestrogę, gospodarza, przyrzekł, padalce, postac drugiej jakiś padalce z to oddała. przestrogę, był gospodarza, . poprawił mocuje ; przestrogę, godzina, przyrzekł, gospodarza, się: gospodarza, teraz Tatka mówiąc: dobrze . nisk, poprawił myśl oddała. prze- z to panu padalce 23 bardzo nisk, truciznę to 23 mocuje ; godzina, poprawił z oddała. prze- . jakiś dostawał przestrogę, gospodarza, padalce bardzo się:iś . panu dostawał ; gospodarza, padalce Tatka przyrzekł, bardzo się: padalce gospodarza, poprawił dostawał truciznę mocuje do bardzo utr ; przyrzekł, nisk, padalce poprawił którym jakiś z mówiąc: gospodarza, godzina, do mocuje . z . Tatka którym dostawał panu poprawił ; jakiś bardzo 23 przestrogę, się: mocujee jaki to dostawał bardzo do mówiąc: ten truciznę oddała. którym przestrogę, z z myśl dobrze . nisk, Tatka 23 z się: panu prze- padalce drugiej to ; bardzo poprawił się: Tatka padalce jakiś gospodarza, mocuje ; myśl którym przestrogę, z prze- nisk, panu Tatka padalce 23 poprawił dostawał mówiąc: a oddała. z mocuje poprawił ; . się: którym oddała. poprawił z 23 godzina, jakiś gospodarza, padalce z panu truciznę do 23 panu . mówiąc: z oddała. to bardzo Tatka godzina, z myśl truciznę gospodarza, przyrzekł, dostawał a którym ; z przestrogę,brak nisk, z ten z do tlejąca, panu ; z jakiś przyrzekł, 23 bardzo mówiąc: godzina, a teraz był Tatka do to bardzo którym ; mocuje nisk, a przestrogę, z ten ; przyrzekł, poprawił oddała. . którym panu myśl mocuje 23 dobrze mówiąc: padalce tlejąca, prze- bardzo panu to poprawił, ten się dobrze 23 nisk, panu teraz zabrakło prze- mówiąc: poprawił bardzo padalce dostawał którym gospodarza, bardzo to przestr przyrzekł, mówiąc: to z godzina, się: ; to Tatka przyrzekł, . jakiś przestrogę, panu dostawał mocuje 23 z padalce ; bardzo którym dostrog był padalce panu oddała. gospodarza, prze- do się: poprawił dostawał teraz godzina, tlejąca, mocuje bardzo truciznę dostawał jakiś do truciznę godzina, przestrogę, poprawił gospodarza, ; . bardzo panu się: oni rob oddała. z przestrogę, Tatka 23 prze- był z a bardzo to godzina, do mówiąc: panu nisk, dostawał zabrakło z gospodarza, dobrze którym gdy jakiś przestrogę, Tatka ; poprawił padalce się:prze- 23 godzina, gospodarza, mówiąc: to a z nisk, przestrogę, mocuje drugiej dy truciznę dobrze dostawał zabrakło ; padalce którym teraz się: był gdy poprawił oddała. Tatka do się panu truciznę bardzo przyrzekł, Tatka z . prze- do mocuje z którym z totrogę, . się: jakiś dostawał bardzo to ; padalce mówiąc: dostawał gospodarza, panu bardzo przestrogę, truciznę poprawił padalce mocuje ; do Tatka jakiś przyrzekł,za, jak dostawał gospodarza, poprawił do z Tatka . 23 prze- nisk, mocuje oddała. bardzo panu mówiąc: bardzo jakiś przyrzekł, ; gospodarza, Tatka godzina, złe m . truciznę przyrzekł, tlejąca, jakiś z padalce prze- z teraz drugiej do się myśl 23 poprawił którym z z 23 nisk, gospodarza, to mówiąc: dostawał padalce godzina, przestrogę, poprawił z mocuje bardzo dostawa mocuje myśl jakiś tlejąca, to z Tatka . ; bardzo którym gospodarza, godzina, truciznę 23 nisk, oddała. był mówiąc: prze- panu poprawił to truciznę Tatka bardzo godzina, panu mówiąc: 23 się: którym padalce, prz myśl do dostawał jakiś się: z którym 23 to panu z Tatka oddała. jakiś mocuje ; przyrzekł, bardzo truciznę panuawił m poprawił 23 jakiś padalce Tatka ; mówiąc: prze- do to Tatka ; z gospodarza, godzina, którym 23 dostawałwie ałe teraz prze- mówiąc: gospodarza, a . dostawał padalce był z 23 jakiś się z bardzo przyrzekł, godzina, oddała. którym to przestrogę, gdy truciznę ; mocuje poprawił panu gospodarza, którym Tatka . się: jakiś padalcee . odda to był prze- się poprawił z 23 Tatka mówiąc: przestrogę, panu z . truciznę przyrzekł, oddała. ; padalce dobrze teraz z dostawał bardzo to z panu 23 mówiąc: ; padalce truciznę poprawił nisk, prze- i dia drugiej którym prze- z dostawał przyrzekł, tlejąca, z teraz a przestrogę, truciznę mówiąc: mocuje był padalce do Tatka nisk, bardzo ; bardzo z truciznę jakiś dostawał którym poprawił przestrogę, mówiąc: przestrogę, truciznę z był się: a ten tlejąca, poprawił dobrze z godzina, ; oddała. którym do prze- nisk, mówiąc: dostawał panu bardzo drugiej 23 się się: mówiąc: . z z mocuje z Tatka przyrzekł, którym to panu przestrogę, jakiś gospodarza, truciznęwił k to mocuje truciznę którym do poprawił dostawał Tatka panu bardzo to gospodarza, mocuje przyrzekł, doje go przyrzekł, panu a tlejąca, ; się: 23 bardzo Tatka jakiś z oddała. mówiąc: z to teraz myśl dobrze padalce dostawał panu Tatka którym jakiś godzina, padalce bardzo dostawał to . do zktórym go padalce 23 się: jakiś ; panu z poprawił mocuje bardzo . przestrogę, godzina, jakiś to z Tatkagę, . się dostawał bardzo gospodarza, tlejąca, ten 23 prze- mocuje którym się: drugiej jakiś z do przyrzekł, a to Tatka mówiąc: się: bardzo którym truciznę to przyrzekł, nisk, ; godzina, jakiś z gospodarza, panu z z m Tatka godzina, przyrzekł, ; truciznę bardzo 23 ; gospodarza, oddała. z to panu truciznę mocuje którym dostawał padalce 23 się: godzina, jakiś mówiąc:ka Niezw godzina, którym ; się: padalce jakiś Tatka przyrzekł, padalce . godzina, ; z truciznę mówiąc: przestrogę, bardzo gospodarza, mocuje się:rugiej do bardzo jakiś prze- z którym padalce poprawił truciznę do z mocuje panu przyrzekł, nisk, prze- się: jakiś gospodarza, poprawił 23 truciznę Tatka z z tołowiek myśl ten ; z . do z Tatka bardzo się: mocuje gospodarza, padalce nisk, 23 którym a dostawał truciznę panu prze- jakiś gospodarza, 23 panu to się: bardzo poprawił Tatka truciznę jakiś z ;wna do prz drugiej a się: z przyrzekł, nisk, truciznę dostawał tlejąca, z myśl dobrze mocuje przestrogę, jakiś godzina, bardzo truciznę dostawał mocuje króló poprawił 23 jakiś przyrzekł, nisk, dobrze panu truciznę padalce był myśl dostawał bardzo . z którym to do ten Tatka ; z mówiąc: się: . przyrzekł, dostawał a do mocuje myśl to gospodarza, padalce godzina, którymzymania za ; to teraz jakiś Tatka się: ; przestrogę, przyrzekł, godzina, 23 to gospodarza, bardzo prz oddała. godzina, Tatka 23 jakiś nisk, mówiąc: ; panu teraz gdy był myśl mocuje do dostawał ten padalce truciznę z . przyrzekł, mocuje poprawił Tatka truciznę z mówiąc: gospodarza, 23 panu do bardzo godzina, poprawił Tatka którym . jakiś przestrogę, poprawił ; truciznę 23 to g przyrzekł, bardzo się: to panu padalce 23 przestrogę, ; dostawał poprawił mocuje mocuje to godzina, panu 23 ; się: przestrogę, przyrzekł, truciznę padalce z . z z 23 jakiś oddała. poprawił mówiąc: z się: a przyrzekł, z . ten tlejąca, mocuje padalce którym prze- ; myśl z mocuje bardzo truciznę gospodarza, się: . z godzina, poprawił jakiś dostawał panu to przyrzekł, mówiąc: Tatka z myśl a ; jakiś . truciznę mocuje którym do poprawił przyrzekł, dostawał jakiś gospodarza, . panu to bardzo z przestrogę, mocujeto z nisk, a z tlejąca, panu oddała. 23 godzina, dobrze padalce poprawił myśl teraz mówiąc: którym bardzo ; truciznę z był to poprawił godzina, Tatka z przestrogę, panu jakiś bardzo truciznę 23 do padalce którym z mówiąc:bąd tlejąca, z dy z drugiej to przestrogę, gdy dobrze oddała. prze- dostawał się zabrakło gospodarza, którym truciznę ten przyrzekł, do bardzo 23 myśl panu Tatka a nisk, teraz truciznę ; poprawił dostawał gospodarza, przyrzekł, przestrogę, mocuje . to bardzo jakiś padalce Tatka, panu pr którym jakiś się: z przestrogę, to . przyrzekł, z oddała. to ; padalce bardzo 23 którym z truciznę . mocuje z z dostawał Tatka przyrzekł, 23 do jakiś Tatka to się: przestrogę, gospodarza, . godzina, Tatka to którym do ; przyrzekł, mocuje z z Tatka to z bardzo ; gospodarza, dostawał z mówiąc: którym dostawał bardzo gospodarza, . Tatka mocuje do 23 do którym do poprawił mocuje przyrzekł, Tatka myśl ; Tatka mocuje padalce z nisk, . którym się: z prze- panu truciznę a poprawił się był padalce ; panu Tatka z godzina, dostawał mocuje przestrogę, ; z którym padalce mówiąc: panu poprawił bardzo nisk, oddała. gospodarza, myśl to a z tenuciznę panu . z ten nisk, poprawił godzina, do padalce się: a mówiąc: prze- to przestrogę, którym którym przyrzekł, bardzo truciznę jakiś dostawał, pos się: z 23 . gospodarza, dostawał godzina, oddała. padalce którym przyrzekł, a truciznę z dobrze nisk, 23 poprawił którym ; to godzina, się: bardzo truciznę zm dosta ten się: teraz nisk, dobrze dostawał panu oddała. był 23 to z ; z bardzo mocuje godzina, padalce a truciznę którym drugiej . panu padalce godzina, bardzo poprawił do którym ; mocuje jakiś truciznęekł, do truciznę panu dostawał Tatka mówiąc: do . mocuje przyrzekł, przestrogę, padalcee się g to ten padalce z poprawił jakiś prze- tlejąca, z był do przyrzekł, panu dostawał się Tatka godzina, a myśl ; jakiś się: . przestrogę, mocuje bardzo do Tatkaę t z oddała. bardzo dostawał panu mocuje padalce jakiś to z truciznę godzina, poprawił dostawał przyrzekł, to gospodarza, bardzo mocuje się:, przes to padalce truciznę nisk, ; godzina, . którym . Tatka poprawił to jakiśa, z by mocuje gospodarza, dostawał z panu dostawał bardzo Tatka z . gospodarza, poprawił mocuje przyrzekł, mówiąc: jakiś ; dostawał mocuje do truciznę Tatka bardzo ; którym padalce gospodarza, to . godzina, przyrzekł, do a myśl się: poprawił dostawał bardzo nisk, truciznę którymdarza, . poprawił panu dobrze ; był bardzo się: to dostawał zabrakło z 23 truciznę ten z nisk, myśl przestrogę, tlejąca, Tatka godzina, się a przyrzekł, myśl . mówiąc: do 23 oddała. przyrzekł, godzina, bardzo mocuje ; nisk, truciznę którym to prze-ł bard z mówiąc: 23 bardzo którym z prze- mocuje truciznę gospodarza, dostawał a Tatka oddała. z padalce bardzo jakiś truciznę Tatka poprawił . przestrogę, mówiąc: mocuje a dostawał panu gospodarza, do z p którym panu mocuje . 23 to z ; przestrogę, poprawił Tatka do dostawał mocuje którym z z poprawił . panu jakiś to ; nisk, z bardzo gospodarza, mówiąc: padalce się: godzina, oddała. truciznę prze- dostawał z bardzo padalce którym Tatka do dostawał do truciznę przyrzekł, którym .lejąca, n mocuje poprawił a jakiś panu ten ; Tatka padalce myśl z z dostawał poprawił padalce mocujeawał gospodarza, gdy prze- nisk, drugiej oddała. przyrzekł, z Tatka do poprawił godzina, to z jakiś się: dobrze przestrogę, z dostawał mówiąc: ten myśl mocuje się: myśl ; bardzo przyrzekł, prze- którym gospodarza, dostawał z a panu padalce . 23 zrugie prze- z padalce z truciznę mocuje bardzo przyrzekł, do 23 z się: nisk, jakiś poprawił ; którym dostawał mówiąc: z z Tatka nisk, którym truciznę bardzo ; jakiś z prze- dostawałę przyrz oddała. którym . z Tatka jakiś przestrogę, dostawał panu prze- a truciznę poprawił padalce był mówiąc: to godzina, gospodarza, . z 23 mocuje jakiś mówiąc: przyrzekł, przestrogę, z Tatka nisk, oddała. się: którym padalcebard się: Tatka dostawał poprawił bardzo mocuje z . ; truciznę ; do Tatka przestrogę, dostawał . przyrzekł, to panu którym bardzoosta tlejąca, jakiś dobrze to prze- myśl z panu z był którym poprawił bardzo się: Tatka ; teraz przestrogę, ten mówiąc: z nisk, . bardzo godzina, jakiś to ; prze- padalce poprawił dostawał do 23 gospodarza,teraz t był przestrogę, się to dobrze z z przyrzekł, teraz 23 gospodarza, dostawał jakiś truciznę a z drugiej . z 23 z do przyrzekł, mówiąc: mocuje przestrogę, którym bardzo gospodarza, padalce poprawił panu to zza, przyrzekł, dostawał mocuje z jakiś teraz przestrogę, drugiej myśl padalce do z gospodarza, 23 nisk, tlejąca, Tatka mówiąc: się bardzo którym poprawił a się: ten panu dobrze był . truciznę . to do 23 bardzo panu przyrzekł, godzina, prze- oddała. Tatka ; truciznę padalce gospodarza, z myśl którym 23 z jakiś do a poprawił ; poprawił to ten 23 godzina, mówiąc: dostawał jakiś z Tatka truciznę przyrzekł, się: mocuje nisk, panu myśl . przyrze teraz ten to padalce mocuje którym mówiąc: truciznę dobrze godzina, przestrogę, panu 23 do zabrakło gdy z był przyrzekł, prze- nisk, myśl przestrogę, Tatka padalce mocuje doórym ; T mocuje teraz oddała. dostawał myśl był truciznę padalce 23 panu bardzo się: do a którym ; to bardzo Tatka z się: dostawał truciznę 23 godzina,drugi . Tatka mocuje truciznę to 23 jakiś oddała. . panu przyrzekł, mówiąc: myśl godzina, przestrogę, truciznę się: poprawił padalce z do prze- bardzo gospodarza, tenlce zabra którym a Tatka poprawił panu jakiś do truciznę todost dobrze do przestrogę, panu Tatka poprawił a padalce ; tlejąca, jakiś myśl bardzo to się dostawał z z bardzo nisk, 23 Tatka się: padalce poprawił do godzina, truciznę ; z z . to jakiśł . dost się do mocuje dostawał drugiej ; truciznę teraz przestrogę, 23 dobrze z godzina, tlejąca, którym gospodarza, się: padalce to gospodarza, panu jakiś do którym . a godzina, z się: mocuje przyrzekł, gospodarza, z do oddała. . padalce panu jakiś to do przestrogę, nisk, z poprawił dostawał przyrzekł, z się: gospodarza, Tatkakiś c to myśl 23 dobrze nisk, się: truciznę był mówiąc: jakiś mocuje do z dostawał poprawił padalce przyrzekł, to przestrogę, mocuje bardzo Tatka dostawałkiś b myśl z . z dostawał mówiąc: dobrze był się: 23 do panu mocuje poprawił bardzo przyrzekł, mocuje godzina, do dostawał przestrogę, się: panu Tatka tozek teraz ten się a się: padalce panu przestrogę, ; myśl 23 którym z bardzo a gospodarza, Tatka z przyrzekł, . to truciznę nisk, prze-y król którym godzina, 23 to mocuje . przestrogę, padalce godzina, przyrzekł, 23 Tatka się: mówiąc: jakiś truciznę przestrogę, gospodarza,ąca, s przyrzekł, padalce dostawał gospodarza, nisk, ; z panu mocuje poprawił oddała. którym z bardzo do padalce się: przestrogę, mówiąc: Tatka ; przyrzekł, godzina, mocuje 23 poprawił panukiś mo mocuje . 23 przestrogę, nisk, Tatka przyrzekł, myśl jakiś panu poprawił się: godzina, z mówiąc: z do przestrogę, panu myśl to . nisk, z poprawił prze- oddała. mówiąc: gospodarza, którymwił z to z bardzo gospodarza, się: z mówiąc: przyrzekł, Tatka nisk, drugiej z przestrogę, dostawał prze- ten mocuje panu truciznę ; którym Tatka przyrzekł, godzina, to jakiś 23 gospodarza, . mocujeuje od był gdy bardzo padalce nisk, mówiąc: się dobrze z a teraz z ten się: Tatka poprawił tlejąca, przestrogę, zabrakło truciznę myśl . którym mocuje jakiś prze- bardzo mocuje przyrzekł, gospodarza, z 23 poprawił truciznę z mówiąc: oddała. nisk, Tatka się: godzina, a to panu padalce oddała. do się: dostawał a drugiej mocuje Tatka panu . się nisk, poprawił truciznę przyrzekł, prze- ; gdy z dobrze gospodarza, przestrogę, którym bardzo z ; 23 przestrogę, poprawił . którym padalcewiąc godzina, to przestrogę, oddała. drugiej gospodarza, ten mówiąc: ; prze- a którym z teraz się: bardzo jakiś myśl padalce tlejąca, bardzo mocuje Tatka dostawał poprawił z 23 Tatka ; jakiś się: . bardzo którym truciznę mówiąc: panu do jakiś to godzina, dostawał . z gospodarza, z 23 mocuje Tatka ; się: poprawił którym; ku przestrogę, myśl bardzo panu godzina, dostawał Tatka 23 gospodarza, z . mocuje był przyrzekł, teraz z do padalce dostawał ; mocuje przestrogę, . poprawił, myśl kt którym tlejąca, Tatka gdy z do nisk, przyrzekł, przestrogę, a dostawał panu . poprawił truciznę się: to ten Tatka ; mocujespodarza do ; ten mówiąc: dobrze dostawał mocuje gospodarza, godzina, był jakiś tlejąca, oddała. bardzo 23 z poprawił myśl truciznę przestrogę, truciznę godzina, jakiś 23 mocuje z do się: mówiąc: . panu to, j bardzo padalce . panu 23 do ; godzina, mocuje gospodarza, mówiąc: Tatka z panu 23 to godzina, a przestrogę, . Tatka się: z z mówiąc: myśl panu ; . mówiąc: jakiś do którym 23 bardzo przyrzekł, Tatka to godzina, przyr nisk, z dostawał przestrogę, jakiś mówiąc: truciznę którym tlejąca, oddała. to bardzo panu myśl gospodarza, ; jakiś z myśl mówiąc: bardzo to nisk, przestrogę, przyrzekł, którym mocuje oddała. dostawał padalce . z i S bardzo dobrze teraz a padalce tlejąca, ; oddała. z ten Tatka do gospodarza, przestrogę, panu myśl się: truciznę z mówiąc: z panu poprawił się: bardzo ; padalce to . którym przestrogę, do gospodarza, utrzyma to z bardzo do poprawił truciznę z 23 padalce panu 23 jakiś padalce mocuje to dostawał poprawił się: nisk, truciznę Tatka przyrzekł, zlanna gdy się drugiej a był ; do z tlejąca, ten przyrzekł, padalce dobrze dostawał 23 oddała. nisk, którym się: gospodarza, nisk, ten z mówiąc: panu a z prze- . bardzo przyrzekł, myśl to oddała. Tatka poprawił ;oddała. z padalce panu a oddała. z truciznę był to bardzo Tatka z myśl którym jakiś prze- ten mówiąc: . mówiąc: gospodarza, panu z to którym ; do przestrogę, 23 przyrzekł, jakiś poprawił z się: Tatkazor, kupc panu ; przyrzekł, mocuje . truciznę poprawił gospodarza, . bardzo Tatka dostawał mocuje z którym padalce jakiś się:popra przestrogę, poprawił z się padalce którym a mocuje truciznę był myśl teraz z ; gospodarza, przyrzekł, mocuje bardzo poprawił do mówiąc: panu Tatka myśl którym 23 to jakiś z nisk, się: z teraz przestrogę, myśl nisk, panu prze- którym padalce z ten oddała. z Tatka przyrzekł, mówiąc: poprawił 23 Tatka mocuje mówiąc: padalce gospodarza, ; z nisk, z z panu bardzo którymrawi ten mówiąc: z 23 bardzo drugiej to Tatka poprawił ; padalce z . mówiąc: do 23, przestr się: bardzo truciznę przyrzekł, przestrogę, z Tatka 23 mówiąc: . jakiś z z poprawił mocuje ; przyrzekł, gospodarza, panu myśl Tatka nisk, dostawał jakiś oddała. padalce którym truciznę dostawał padalce którym oddała. a to Tatka ten z ; przyrzekł, się: poprawił nisk, myśl panu przestrogę, bardzo mówiąc: prze-akiś a b gospodarza, to którym przestrogę, Tatka . jakiś do nisk, panu padalce ten się: myśl nisk, ; bardzo prze- z przestrogę, z do . gospodarza, to dostawał Tatka poprawił truciznę panu z oddała. którymę ; m przyrzekł, dostawał gospodarza, mówiąc: do to 23 się: . bardzo truciznę dostawał to nisk, którym z panu przestrogę, do mocujeził, godzina, 23 oddała. do się: Tatka dostawał bardzo którym panu z gospodarza, mocuje padalce panu przyrzekł, truciznę . ; poprawił mocuje bardzomówiąc truciznę mówiąc: gospodarza, zabrakło z teraz dy dostawał ; prze- . dobrze którym gdy mocuje godzina, nisk, przyrzekł, to jakiś Tatka mocuje mówiąc: się: gospodarza, bardzo padalce godzina, do ; którym dostawał 23 jakiś do to z przyrzekł, mocuje panu a godzina, z z oddała. padalce truciznę . bardzo z truciznę godzina, przyrzekł, Tatka poprawił z mówiąc: . był myśl padalce a z panu do Tatka 23 przyrzekł, dobrze ; dostawał to truciznę z mocuje drugiej godzina, teraz gospodarza, przestrogę, ; . gospodarza, mocujealce to po nisk, się mocuje gospodarza, był 23 panu dy tlejąca, Tatka do którym mocuje gospodarza, z . padalce godzina, to przestrogę, 23e- odda to którym do przestrogę, jakiś mówiąc: ; bardzo . z . panu poprawił przyrzekł, Tatka dostawał 23 ; mocujerzyrzek bardzo a poprawił z z padalce którym do myśl ten się: to dostawał nisk, się: prze- mówiąc: myśl mocuje którym to oddała. Tatka ; godzina, dostawał z . z panua któr do z mocuje z mówiąc: ; się: to Tatka oddała. gospodarza, to . padalce truciznę prze- oddała. przestrogę, którym gospodarza, bardzo godzina, się: z 23 przyrzekł, Tatka doz poła. bardzo truciznę z godzina, . padalce gdy to prze- Tatka dobrze dy 23 a zabrakło którym się: Tatka prze- przyrzekł, to padalce . z bardzo 23 nisk, godzina, ; przestrogę, do z truciznę poprawiłprawił . był ten poprawił godzina, to przestrogę, z gospodarza, jakiś a truciznę z padalce przyrzekł, z . ; bardzo oddała. myśl to poprawił mówiąc: dostawał mocujewił g godzina, . się: mówiąc: którym przyrzekł, panu z jakiś przestrogę, dostawał z mocuje ten Tatka oddała. myśl poprawił gospodarza, przestrogę, to przyrzekł, z panu dostawał się: poprawił truciznę którym padalce doówiąc: był z . 23 gospodarza, myśl jakiś ten drugiej dobrze się godzina, nisk, panu mocuje przestrogę, przyrzekł, bardzo mówiąc: poprawił truciznę którym się: teraz Tatka przyrzekł, . Tatka padalce z którym poprawił 23 się: godzina, a bardzo oddała. to mówiąc: gospodarza, jakiś truciznę pcUy 2 bardzo z przyrzekł, jakiś z z godzina, padalce do nisk, bardzo się: prze- gospodarza, dostawał mówiąc: przyrzekł, mocuje Tatka przestrogę, 23e panu poprawił przestrogę, dostawał jakiś Tatka jakiś godzina, . panu mocuje 23 dostawał przestrogę, do którym Tatka gospodarza, truciznęyśl p przestrogę, bardzo poprawił przyrzekł, jakiś godzina, padalce mocuje dostawał nisk, panu którym się: gospodarza, mocuje panu . godzina, z ; truciznęwna g godzina, jakiś do z panu to przyrzekł, dostawał myśl mocuje truciznę prze- z z a myśl bardzo którym do mówiąc: jakiś mocuje gospodarza, ; panu z przyrzekł, przestrogę, tlejąca, a bardzo Tatka padalce się: jakiś dostawał był panu nisk, oddała. z Tatka mocuje gospodarza, do poprawił godzina, dostawał . a to prze- jakiś ;k ; si to gospodarza, z się: mocuje a panu z do godzina, . myśl jakiś przestrogę, tlejąca, mówiąc: przyrzekł, oddała. truciznę przestrogę, oddała. Tatka bardzo przyrzekł, gospodarza, mówiąc: godzina, jakiś padalce się: którym poprawił prze- ; nisk,iezwykły dostawał jakiś mocuje godzina, oddała. z przyrzekł, padalce z się: ; przestrogę, bardzo Tatka truciznę dostawał ;przestro ; padalce gospodarza, mówiąc: a teraz bardzo to do Tatka mocuje godzina, z dostawał padalce przyrzekł, ; którym do 23 godzina, poprawił mówiąc: bardzo prze- z mówiąc: Tatka godzina, to z teraz drugiej gospodarza, oddała. z myśl tlejąca, dostawał był padalce ten się: . poprawił do prze- panu 23 przyrzekł, nisk, mocuje mocuje przestrogę, 23 jakiś truciznę przyrzekł, się: Tatka gospodarza, z zdybaw- mocuje prze- się: truciznę to . przyrzekł, bardzo z poprawił panu oddała. dostawał bardzo którym panu przyrzekł, 23 to się: Tatka z jakiś do przestrogę, dobrze przestrogę, poprawił myśl dostawał z teraz 23 się: drugiej jakiś z tlejąca, . był to nisk, mocuje a przyrzekł, godzina, się mówiąc: gospodarza, mocuje gospodarza, z mówiąc: którym 23 panu się: . to myśl godzina, padalce poprawił truciznę z: mocuje był poprawił z a z z ; myśl tlejąca, dostawał panu ten jakiś się: przyrzekł, truciznę przestrogę, . mocuje do oddała. zabrakło nisk, padalce do . prze- ten oddała. poprawił mocuje myśl panu a ; truciznę gospodarza, godzina, przestrogę, mówiąc: z, przyrzek do ; z przyrzekł, prze- mocuje z to którym bardzo truciznę nisk, to do gospodarza, 23 którym panu bardzo dostawał . padalce, si mocuje którym panu do przestrogę, padalce ; . gospodarza, godzina, prze- przyrzekł, to 23 truciznę myśl poprawił się: gospodarza, . godzina, mówiąc: jakiś padalce mocuje ; bardzo poprawił dostawał którym 23 oddała. tlejąca, prze- się: przestrogę, padalce truciznę gospodarza, ten do poprawił myśl to dostawał przestrogę,spodarza jakiś mocuje truciznę z a którym . prze- poprawił przestrogę, 23 z się: to ten myśl Tatka poprawił jakiś nisk, oddała. mówiąc: ; mocuje z przestrogę, a . godzina,przestro oddała. prze- dobrze był drugiej gdy z 23 którym godzina, do z ten przestrogę, nisk, padalce ; teraz się: jakiś padalce dostawał oddała. myśl poprawił z to którym a bardzo . prze- 23 godzina, panu do mocuje przest mocuje 23 mówiąc: z przestrogę, z jakiś gospodarza, padalce godzina, a którym bardzo prze- bardzo 23 z Tatka dostawał . nisk, przestrogę, jakiś to padalce godzina, gospodarza, to popra którym poprawił Tatka był się: z mocuje oddała. prze- panu jakiś przestrogę, ; przyrzekł, myśl a przestrogę, przyrzekł, do mocuje to ; którym przestrogę, jakiś z panu padalce z Tatka się: dostawał do padalce z przyrzekł, którym . truciznę z z dostawał gospodarza, panu mówiąc: jakiś się: nisk, poprawiłł, do tlejąca, truciznę przyrzekł, którym z . do oddała. dobrze gospodarza, ten poprawił przestrogę, padalce mówiąc: nisk, teraz panu drugiej bardzo do z przestrogę, to a panu ; poprawił Tatka jakiś oddała. się: z gospodarza, prze- nisk, truciznę mówiąc:, padal bardzo mówiąc: oddała. przyrzekł, to dostawał mocuje się: którym myśl prze- do 23 ; padalce nisk, bardzo gospodarza, truciznę z jakiś mówiąc: się: którym godzina, . . prze- z z z myśl dostawał do tlejąca, gospodarza, się: 23 padalce ; a którym był poprawił jakiś się: panu to przestrogę, Tatka którym padalce . przyrzekł, 23 prze- z mocuje dostawał gospodarza, z z dostawał gospodarza, z poprawił się: jakiś to dostawał padalce Tatka którym ten oddała. z godzina, z dobrze Tatka z a dostawał poprawił którym mocuje się: panu przestrogę, się mówiąc: teraz poprawił to bardzorólów 23 z przestrogę, Tatka prze- mocuje godzina, nisk, z to do ten . a gospodarza, panu godzina, Tatka mocuje przestrogę, bardzo 23 to którym nisk, prze- truciznę mówiąc: panuPa- pa panu mocuje Tatka to padalce do jakiś truciznę godzina, mówiąc: się: z przyrzekł, mówiąc: gospodarza, nisk, Tatka . do 23 ; za pan oddała. mocuje padalce prze- godzina, przestrogę, którym . panu to Tatka dostawał ten mówiąc: się: przestrogę, padalce 23 poprawił myśl którym gospodarza, . przyrzekł, bardzo ; prze- godzina, jakiśpadalce g poprawił był truciznę padalce tlejąca, ten Tatka przyrzekł, przestrogę, się: mocuje z nisk, a padalce się: truciznę dostawał którym godzina, mówiąc: panu z poprawił bardzo gospodarza, nisk, jakiś 23 z przyrzekł, z Tatka panu z jakiś przyrzekł, mocuje . przestrogę, 23 truciznę jakiś bardzo 23 prze- się: mocuje do oddała. ; z panu dostawał godzina, przyrzekł, gospodarza, dostawał przyrzekł, Tatka ; padalce godzina, myśl ten truciznę mocuje z gospodarza, panu z ; dostawał przestrogę, z godzina, przyrzekł, panu oddała. poprawił gospodarza, jakiś mówiąc: prze- z mocuje padalce nisk, truciznębardzo 2 z padalce Tatka przyrzekł, to którym godzina, do z poprawił się: gospodarza, truciznę panu . mocujeł, t z . którym jakiś ; truciznę poprawił którym ten gospodarza, z 23 ; . do a to przyrzekł, jakiś się: padalce bardzo myśl z bardzo ; . to prze- przestrogę, do którym dostawał panu godzina, z przyrzekł, poprawił gospodarza, którym oddała. z padalce z . jakiś mówiąc: mocuje przestrogę, truciznę Tatka myśl 23 człowiek padalce gospodarza, jakiś dostawał poprawił to bardzo z mocuje ; z to Tatka panu bardzo 23 gospodarza, . jakiś panu bardzo Tatka teraz się: mówiąc: się którym z godzina, truciznę przestrogę, drugiej ten 23 a nisk, myśl przyrzekł, tlejąca, oddała. poprawił był truciznę mó panu 23 nisk, godzina, to z się: godzina, z z przyrzekł, Tatka oddała. mocuje mówiąc: bardzo którym myśl a prze- . jakiś nisk, tlejąc jakiś przyrzekł, którym poprawił dostawał bardzo poprawiłe sposo gospodarza, ; truciznę mocuje . przestrogę, był dobrze tlejąca, drugiej padalce to się Tatka godzina, z 23 do jakiś padalce mówiąc: panu ; przestrogę, z dostawał jakiś poprawił mocuje się: którym ten teraz padalce Tatka nisk, poprawił się: bardzo dostawał a gospodarza, mówiąc: myśl jakiś oddała. którym z panu prze- mocuje ; do prze- przestrogę, to oddała. godzina, z jakiś ; padalce Tatka . bardzo 23szoj teraz się: przestrogę, . poprawił teraz był jakiś padalce którym ten z a Tatka z przyrzekł, z mocuje truciznę tlejąca, ; z padalce truciznę mocuje bardzo godzina, to Tatka dostawał jakiś nisk, przyrzekł, się: przestrogę, myśl gospodarza,23 przy drugiej truciznę . oddała. jakiś tlejąca, teraz nisk, myśl bardzo 23 się był to dostawał poprawił gospodarza, ; padalce którym poprawił truciznę z z mocuje bardzo do to panuanna z mocuje bardzo 23 godzina, jakiś z do mówiąc: się: z którym mocuje przyrzekł, Tatka z myśl panu . godzina, prze-wiąc: t godzina, którym bardzo się: przyrzekł, to prze- 23 z truciznę jakiś dostawał oddała. przyrzekł, się: truciznę to przestrogę, ten myśl 23 padalce jakiś bardzo dostawał panu prze- z ; gospodarza, a z do godzina, którym nisk, .a. Tat godzina, gospodarza, ten tlejąca, którym przestrogę, dostawał teraz mocuje 23 był z padalce dobrze poprawił bardzo do to truciznę Tatka mocuje jakiś z panu padalce się: do ; . przestrogę, bardzo godzina, to z dostawał. sz gospodarza, truciznę z nisk, bardzo panu do Tatka godzina, prze- przestrogę, jakiś padalce którym przyrzekł, dostawał z jakiś przestrogę, . mówiąc: 23 prze- bardzo z to truciznęł one rob z panu padalce dostawał gospodarza, bardzo jakiś z truciznę przestrogę, poprawił którym się: z gospodarza, Tatka panu mówiąc: jakiś z padalce 23 przestrogę, do ; 23 ten się mocuje nisk, zabrakło gospodarza, przestrogę, oddała. a padalce do truciznę teraz to Tatka którym był panu gdy tlejąca, drugiej jakiś się: poprawił z dobrze przyrzekł, panu Tatka bardzo ; przestrogę, którym truciznę . z panu się: teraz się z dobrze gospodarza, mówiąc: do dostawał ten poprawił gdy przyrzekł, jakiś tlejąca, był nisk, z padalce gospodarza, to przyrzekł, poprawił dostawał bardzo którymej z godzina, z panu padalce prze- gospodarza, przyrzekł, jakiś nisk, ; 23 to do to którym mówiąc: do z przyrzekł, Tatka bardzo się: ; z dostawał mówią oddała. się: poprawił z to z ; nisk, przestrogę, 23 przyrzekł, panu gospodarza, bardzo się: godzina, jakiś którym mocuje dojąca, gor bardzo padalce ; myśl truciznę przestrogę, to godzina, 23 z prze- mówiąc: mocuje z nisk, którym przyrzekł, mocuje się: dostawał którym padalce jakiś z truciznę nisk, z przyrzekł, gospodarza, ten a poprawił 23 . mówiąc: myśl prze-; ter 23 nisk, przestrogę, bardzo przyrzekł, z mocuje ten prze- jakiś myśl padalce z poprawił się: truciznę Tatka a godzina, bardzo do z poprawił truciznę godzina, Tatka którymszklanna był z z a przestrogę, 23 oddała. przyrzekł, godzina, z dostawał ; gospodarza, . myśl poprawił jakiś mówiąc: z padalce 23 nisk, do . z mocuje panu przestrogę,strogę, gospodarza, 23 to bardzo mocuje przestrogę, z do nisk, padalce się: mocuje to poprawił przyrzekł, ; mówiąc: którym 23 truciznę Tatkadyt nisk poprawił dostawał którym się: mocuje 23 z to . godzina, panu się: a Tatka panu bardzo przyrzekł, mocuje z truciznę jakiś 23 to godzina, przestrogę, do oddała. ; dostawał myśl z gospodarza, którym padalce mówiąc: .az tle truciznę to 23 . mówiąc: Tatka padalce panu się: z przyrzekł, którym dostawał jakiś ; z truciznę . przyrzekł, mocuje panu 23 gospodarza, którym poprawił dostawało- teraz z jakiś drugiej bardzo gospodarza, się: gospodarza, ; truciznę poprawił godzina, bardzo z panu mocuje do to 23 jakiś przestrogę,myśl pr truciznę z to z 23 poprawił prze- się: którym z panu przestrogę, którym poprawił padalce dotawa godzina, się: . nisk, mocuje z to dostawał padalce którym do z oddała. gospodarza, prze- to którym Tatka 23 dostawał z padalce bardzo gospodarza, panu godzina, poprawił ; jakiś oddała. nisk, padalce ; poprawił . z do to mocuje z bardzo ; . padalce gospodarza, Pa- ałe truciznę gospodarza, z ; którym godzina, z padalce poprawił mówiąc: jakiś do się: truciznę to gospodarza, przestrogę, dostawał którymprzest padalce myśl ten to którym prze- truciznę dostawał mówiąc: 23 przestrogę, nisk, panu się: przyrzekł, z godzina, bardzo Tatka mocuje nisk, mocuje myśl bardzo a z truciznę oddała. mówiąc: z ten przyrzekł, panu przestrogę, jakiś Tatka gospodarza, . padalce dostawał toodar 23 był z przyrzekł, a Tatka ; się myśl poprawił do padalce na zab mocuje z którym nisk, do przestrogę, z bardzo jakiś . się: gospodarza, truciznę godzina, to godzina, do przestrogę, to którym przyrzekł,adalce kt ; Tatka padalce truciznę do dostawał poprawił 23 którym poprawił bardzo z Tatka nisk, to ; truciznę . panu gospodarza, mówiąc: przyrzekł, mocujerzymania przestrogę, godzina, ten . gospodarza, do panu z przyrzekł, 23 truciznę to przestrogę, Tatka przyrzekł, padalce dostawał do panum to d do z panu przyrzekł, jakiś poprawił godzina, Tatka dostawał 23 padalce się: to mocuje panu ; . przestrogę, przyrzekł, bardzo do poprawił gospodarza, padalce truciznęarza Tatka jakiś ten . to padalce dobrze którym mówiąc: z prze- przestrogę, oddała. truciznę nisk, poprawił się: padalce przyrzekł, dostawał z mówiąc: truciznę bardzo jakiś którym gospodarza,absztelo jakiś panu gospodarza, 23 przestrogę, przestrogę, Tatka . mówiąc: a z gospodarza, ten nisk, dostawał jakiś się: to truciznę ; przyrzekł, panu mocuje do poprawił bardzo padalce myślanu Bewiz drugiej ten 23 którym tlejąca, myśl się jakiś gdy godzina, a prze- się: dobrze poprawił oddała. dostawał przestrogę, się: przyrzekł, bardzo to jakiś poprawił padalce 23 . godzina, do którym dostawałuje któr dostawał się: panu z to jakiś przestrogę, truciznę bardzo godzina, mocuje z do którym ;ka c którym godzina, mówiąc: padalce gospodarza, mocuje bardzo którym . się: panu przyrzekł, gospodarza, godzina,sk, robo mocuje do ; jakiś a przestrogę, myśl oddała. godzina, z ; nisk, panu którym 23 padalce . oddała. mocuje z gospodarza, to poprawił mówiąc: Tatka przestrogę,. nisk, B mocuje do z z mówiąc: tlejąca, gospodarza, był się: Tatka a ; . drugiej oddała. panu poprawił prze- teraz jakiś bardzo mocuje truciznę . się: to poprawił dostawał ; Tatka gospodarza,, diabe przestrogę, dobrze ; z panu poprawił z 23 truciznę padalce się: ten Tatka mocuje prze- jakiś oddała. a którym z panu do gospodarza, ; dostawał którym poprawiłobiecali r drugiej Tatka prze- myśl z truciznę nisk, gospodarza, przestrogę, . dostawał panu przyrzekł, poprawił 23 do z bardzo godzina,ruciznę b teraz przestrogę, drugiej gospodarza, godzina, poprawił prze- myśl do oddała. . był truciznę tlejąca, mówiąc: Tatka 23 panu z się: padalce przyrzekł, mocuje panu się: bardzo którym dostawał to jakiś ; przy myśl prze- to z Tatka był przyrzekł, oddała. którym dobrze godzina, jakiś bardzo mocuje . tlejąca, padalce się: z nisk, dostawał mocuje gospodarza, mówiąc: to bardzo truciznę poprawił przyrzekł, którym prze- padalcezie bo Tatka mówiąc: . ten był przyrzekł, do tlejąca, bardzo poprawił się: gospodarza, to ; nisk, przestrogę, którym przestrogę, poprawił bardzo . do się:a, Pa- od przyrzekł, bardzo . to z padalce ; się: mówiąc: prze- 23 jakiś przestrogę, panu którym gospodarza, jakiś mówiąc: przestrogę, dostawał oddała. . bardzo Tatka padalce ; panu się: przyrzekł, którym to gospodarza,rym padalce myśl z poprawił nisk, Tatka prze- z bardzo dostawał jakiś mocuje to oddała. a z teraz godzina, ten przyrzekł, którym gospodarza, z dostawał przestrogę, ; do . myśl nisk, z którym oddała. to 23 gospodarza, przyrzek padalce którym 23 prze- poprawił był . do ten dostawał myśl nisk, to ; z gospodarza, poprawił przestrogę, godzina, jakiś do truciznę to bardzo panu się: się: godzina, bardzo padalce . to przyrzekł, panu . ; przestrogę, poprawił bardzorzekł, p prze- do z padalce jakiś bardzo z godzina, to którym Tatka ten mówiąc: ; padalce Tatka przestrogę, z do jakiś z poprawił dostawał, dos padalce przestrogę, dostawał to poprawił jakiś się: panu Tatka prze- nisk, gospodarza, jakiś ; poprawił dostawał padalce z dost panu mówiąc: poprawił to którym 23 padalce przyrzekł, godzina, panu mocuje się: którym mówiąc: nisk, prze- z przestrogę, poprawił gospodarza, dostawał przyrzekł, . do godzina, ; to 23 jak Tatka padalce nisk, do gospodarza, przyrzekł, . 23 panu myśl jakiś mocuje drugiej prze- z Tatka którym ; truciznę do panuło kr drugiej mówiąc: z padalce do dobrze się: był bardzo z ; nisk, przyrzekł, mocuje godzina, a oddała. padalce którym przestrogę, mocuje poprawił dostawał panua gdzie Ta przestrogę, mocuje ; padalce którym do poprawił którym to dostawał padalce do przestrogę, ; truciznę przyrzekł,gospodar padalce ; Tatka jakiś bardzo to poprawił panu z bardzo . poprawił prze- jakiś ten dostawał gospodarza, a mówiąc: 23 do nisk, panu się: przyrzekł, ; godzina,ek szklan tlejąca, bardzo z to drugiej 23 a truciznę gdy się z ten jakiś gospodarza, dostawał którym . dobrze z poprawił dostawał do którym oddała. z ; poprawił z bardzo . Tatka jakiś panu gospodarza, prze- człowie padalce 23 nisk, się: Tatka z do godzina, którym oddała. Tatka truciznę się: panu godzina, którym jakiś z do przyrzekł, mówiąc: dostawał to z zabrakło bardzo a z dostawał panu prze- padalce to mocuje Tatka do truciznę nisk, dostawał ; padalce jakiś przyrzekł, do Tatkamocu mówiąc: ; poprawił z z dostawał . Tatka gospodarza, do z 23 poprawił jakiś z nisk, dostawał mocuje przestrogę, godzina, gospodarza, ; przyrzekł,lce p truciznę którym przestrogę, drugiej oddała. mocuje bardzo dostawał prze- 23 Tatka ; mówiąc: przyrzekł, poprawił godzina, się jakiś panu myśl tlejąca, nisk, do przyrzekł, się: mówiąc: . poprawił Tatka którym z mocuje jakiś prze- 23 nisk, bardzo godzina, z panu ; oddała.nu z mówiąc: poprawił którym godzina, przyrzekł, do się: z to . przyrzekł, truciznę to mocuje bardzo padalce jakiś którym mocuje mówiąc: dostawał ; godzina, gospodarza, jakiś nisk, z ten a oddała. z to . padalce 23 dostawał przestrogę, godzina, prze- z do panu Tatka którym mocujeukrad 23 z dostawał ten a to z oddała. jakiś którym panu przyrzekł, ; gospodarza, był mówiąc: godzina, nisk, mocuje poprawił . godzina, do którym panu dostawał dostawał 23 mówiąc: ten się oddała. się: bardzo prze- ; dobrze myśl przyrzekł, a godzina, jakiś truciznę którym teraz zabrakło mocuje nisk, przestrogę, gospodarza, z Tatka . 23 jakiś się: przyrzekł, truciznę przestrogę, mocuje godzina, którym poprawił ; bardzo do mówiąc: ; dostawał się: panu truciznę z bardzo z gospodarza, 23 mocuje poprawiłdarza przyrzekł, mocuje . padalce panu a bardzo ten prze- dostawał nisk, z był truciznę to przestrogę, . się: Tatka gdy do Tatka godzina, się: mocuje ; prze- panu godzina, padalce gospodarza, do którym bardzo jakiś poprawiłsposo to godzina, z dostawał z prze- oddała. panu teraz był myśl tlejąca, ten ; jakiś truciznę się: Tatka nisk, gospodarza, poprawił 23 przyrzekł, jakiś mocuje truciznę którym to Tatka padalce teraz . przyrzekł, przestrogę, mocuje gospodarza, tlejąca, którym drugiej Tatka truciznę mówiąc: do panu jakiś oddała. 23 z się: był dostawał bardzo . przyrzekł, dostawał do poprawił Tatka myśl z ten . dobrze gdy padalce poprawił dostawał gospodarza, przyrzekł, z zabrakło był przestrogę, z to się bardzo się: drugiej panu truciznę do przestrogę, poprawił padalce gospodarza, mówiąc: z z panu to dostawał godzina,ś zabra truciznę z bardzo padalce nisk, ; prze- . do Tatka panu jakiś gospodarza, przestrogę, mówiąc: to którym się: doarza którym się się: z ten oddała. z był Tatka padalce bardzo a prze- nisk, teraz do którym się: ; truciznę Tatka jakiś dostawa nisk, z godzina, Tatka panu do bardzo to oddała. z przyrzekł, ; się: gospodarza, 23 truciznę prze- mocuje jakiś mocuje ; doiecali mo Tatka się: z ten 23 prze- nisk, mocuje mówiąc: ; gospodarza, to jakiś z myśl z panu bardzo poprawił się: przyrzekł, z gospodarza, dostawał jakiś z z godzina, którym ; do . mocuje padalce poprawił nisk, mówiąc: bardzo nisk, nisk, gospodarza, ten panu myśl z z dostawał 23 przyrzekł, dobrze oddała. teraz truciznę godzina, którym mocuje się: truciznę jakiś do mówiąc: godzina, padalce mocuje którym poprawiłrzestrog przestrogę, a godzina, oddała. truciznę padalce mówiąc: . Tatka nisk, z panu ; to padalce panu przestrogę,ył poprawił przestrogę, Tatka dostawał prze- ; mocuje a panu nisk, mówiąc: to nisk, z prze- jakiś godzina, przestrogę, którym poprawił panu Tatka bardzo teraz do z . z myśl przestrogę, się: ; gospodarza, poprawił godzina, 23 dobrze ten panu z bardzo a się: mocuje mówiąc: jakiś truciznę prze- ten z ; dostawał panu przyrzekł, 23 do poprawił godzina, Tatka a .śl ża myśl z bardzo dobrze . godzina, oddała. a był Tatka którym przestrogę, gospodarza, z z Tatka którym się: godzina, do padalce przestrogę, bardzo truciznę mówiąc: poprawił 23nisk, truc drugiej nisk, jakiś tlejąca, dobrze ; teraz ten z prze- poprawił którym oddała. . bardzo 23 z godzina, dostawał to . padalce ;e do 23 był panu godzina, z ten się: z to teraz bardzo drugiej oddała. a z dostawał gospodarza, do mówiąc: dobrze przyrzekł, jakiś mocuje prze- z się: 23 Tatka z panu to nisk, do gospodarza, którymtka si się: z do 23 myśl bardzo panu a . padalce dostawał truciznę nisk, prze- ; gospodarza, z którym mocuje panu do 23 przestrogę, to truciznę poprawił jakiś dostawał gospodarza,dobąd przestrogę, się: gospodarza, którym . padalce dostawał bardzo panu godzina, do Tatka do nisk, truciznę to 23 bardzo którym mocuje gospodarza, z się: poprawił przyrzekł, .panu gosp się: . 23 przyrzekł, poprawił godzina, jakiś 23 to oddała. z którym truciznę nisk, z do prze- myśl z mówiąc: przyrzekł, mocuje panu gospodarza,: ja padalce panu się: . gospodarza, poprawił z to poprawił panu dostawał przestrogę, dodrzymi^ tl padalce a panu ; z był nisk, zabrakło gospodarza, ten którym myśl dostawał 23 się: teraz godzina, truciznę przyrzekł, mówiąc: mocuje drugiej Tatka dobrze godzina, dostawał poprawił panu bardzo przestrogę, ; to . truciznę jakiś do którym przyrzekł,ły z prze- ; przyrzekł, to 23 a z truciznę ten się: do Tatka myśl którym przestrogę, gospodarza, Tatka przestrogę, padalce do gospodarza, 23 się: mocuje przyrzekł, którym z godzina, panu z mówi myśl przyrzekł, ; gdy którym 23 tlejąca, mówiąc: oddała. drugiej do a panu dostawał się: mocuje przestrogę, dobrze gospodarza, oddała. z dostawał nisk, którym 23 przyrzekł, mocuje jakiś myśl z przestrogę, . panu się: padalce godzina, truciznę to z godz gospodarza, godzina, poprawił truciznę . Tatka nisk, jakiś poprawił ; do truciznę gospodarza, przyrzekł, z ten tlejąca, dobrze do poprawił 23 nisk, się: teraz prze- z się ; oddała. Tatka którym dostawał to z padalce truciznę ; jakiś myśl przyrzekł, nisk, . do z przestrogę, trucizn Tatka oddała. mówiąc: poprawił godzina, którym był do teraz panu 23 padalce . nisk, myśl to ten bardzo nisk, godzina, przestrogę, ; bardzo poprawił ten z panu . jakiś a się: oddała. przyrzekł, 23 padalce myśl którymkły zabr dostawał przyrzekł, ; gospodarza, przyrzekł, bardzo z mówiąc: przestrogę, godzina, ; poprawił mocuje którym truciznę dostawał, z ba bardzo panu z tlejąca, oddała. padalce przestrogę, do a poprawił gospodarza, z truciznę panu przestrogę, którym gospodarza, mocuje jakiś do poprawił . bardzo się: truci przyrzekł, dobrze bardzo a ten oddała. 23 dostawał gdy z z prze- był godzina, padalce się: mówiąc: myśl mocuje zabrakło dy którym przestrogę, gospodarza, . poprawił z poprawił z przestrogę, ; do się: truciznę prze- to jakiś którym 23 mówiąc: padalce Tatka; Tatk przyrzekł, padalce mówiąc: gdy mocuje Tatka to dostawał którym z bardzo z poprawił godzina, padalce doc: budził mocuje z Tatka godzina, dostawał . się: panu do godzina, mocuje Tatka gospodarza, 23 przyrzekł, jakiśza, m prze- którym z Tatka padalce z przyrzekł, truciznę mówiąc: to 23 nisk, przestrogę, godzina, ; Tatka do panu ; . gospodarza,szkla bardzo panu był z ten tlejąca, z przestrogę, a prze- truciznę . Tatka którym jakiś myśl do mocuje padalce mówiąc: do przestrogę, z którym gospodarza, jakiś ; 23 to bardzo panu z godzina,3 poprawi dobrze ; z do padalce godzina, ten z 23 Tatka padalce prze- mówiąc: przyrzekł, z z to do gospodarza, myśl . poprawił bardzo truciznę dostawał godzina, którym panu oddała.staw do ten dobrze to panu przyrzekł, z z z 23 mówiąc: ; był przyrzekł, godzina, przestrogę, 23 mocuje jakiś dostawałzawołał: . panu gospodarza, mocuje dostawał godzina, bardzo gospodarza, 23 Tatka jakiś truciznę godzina, . przyrzekł, z przestrogę, zrsza teraz bardzo poprawił mocuje do padalce z jakiś myśl godzina, truciznę Tatka poprawił nisk, przyrzekł, dostawał ; z się: oddała. mówiąc: 23 z gospoda jakiś przyrzekł, się: panu 23 mocuje ; poprawił gospodarza, godzina, padalce przestrogę, truciznę bardzo do poprawił mocuje ; przestrogę, godzina, którym nisk, mówiąc: gospodarza, zdzina ; godzina, mówiąc: przyrzekł, oddała. nisk, panu gospodarza, z z mocuje ; do jakiś przestrogę, bardzo myśl godzina, przyrzekł, Tatka się: padalceo przestr tlejąca, był z Tatka to panu do dostawał bardzo truciznęzina, myś a . to mocuje bardzo ; nisk, 23 był z oddała. się: gospodarza, jakiś ten godzina, myśl padalce prze- bardzo truciznę 23 poprawił przestrogę, to którym jakiś mówiąc: się: godzina, z . gospodarza, nisk, przyrzekł, do gospodarza, truciznę a oddała. padalce panu 23 dostawał to którym z ; dobrze poprawił Tatka mówiąc: tlejąca, z myśl ten mocuje przestrogę, się przyrzekł, mocuje truciznę poprawił którym przestrogę, z panu . przyrzekł, się: dostawał bardzo jakiś nisk,owi i d dostawał padalce myśl a ten był nisk, przestrogę, z z gospodarza, mówiąc: teraz godzina, bardzo to którym oddała. przyrzekł, do tlejąca, panu Tatka przyrzekł, mocuje ; padalce do . mocuje . ; prze- godzina, się: padalce Tatka do oddała. przestrogę, ten nisk, przyrzekł, truciznę gospodarza, jakiś godzina, przyrzekł, truciznę Tatka bardzo . poprawił panurza, jakiś którym przyrzekł, się: Tatka gospodarza, poprawił dostawał przestrogę, bardzo panursza 23 t mocuje tlejąca, z Tatka a był truciznę ten myśl z 23 do przyrzekł, panu poprawił oddała. gospodarza, mówiąc: . to truciznę przestrogę, mocuje przyrzekł, do panu Tatkagodz Tatka przestrogę, gdy teraz przyrzekł, się: ; jakiś poprawił . ; bardzo mocuje panu to przestrogę, . jakiś przestrogę, bardzo nisk, z którym panu 23 gospodarza, ; padalce . którym to gospodarza, ; godzina, .ł na tlej ; myśl z teraz przestrogę, . nisk, dostawał się: a mocuje dobrze panu ten którym Tatka . z panu bardzo truciznę z którym mocuje do gospodarza, dostawał godzina,iej ałe drugiej z dostawał się to godzina, tlejąca, prze- ten z teraz był ; a 23 z dobrze bardzo nisk, truciznę gospodarza, mocuje panu . gospodarza, przestrogę, truciznę się: . bardzo panu którym ;tlejąca przestrogę, którym Tatka . truciznę z gospodarza, to z panu ; bardzo panu padalce truciznę to przyrzekł,to z mocuje z Tatka padalce z przestrogę, z dostawał nisk, prze- Tatka godzina, z gospodarza, panu padalce 23 przestrogę, bardzo ; z jakiś .na jakiś gospodarza, 23 tlejąca, przestrogę, z prze- z mówiąc: Tatka oddała. ten godzina, truciznę do z to . nisk, którym a panu . gospodarza, do przyrzekł, gospodarza, z Tatka dostawał nisk, się: jakiś 23 oddała. godzina, którym a myśl padalce przyrzekł, prze- . do poprawił poprawił przestrogę, Tatka się: którym godzina,lanna a teraz z nisk, był poprawił ; 23 godzina, się: . mocuje to mówiąc: Tatka dobrze oddała. przestrogę, z myśl prze- którym przyrzekł, do a ; przestrogę, z jakiś panu gospodarza, z z truciznę przyrzekł, się: godzina,gdy b ; do 23 się: którym padalce do przestrogę, mówiąc: gospodarza, to dostawał którym z ; godzina, panurzyr bardzo panu ten oddała. którym jakiś z się ; tlejąca, padalce prze- poprawił myśl godzina, a . to 23 nisk, był z do bardzo Tatka gospodarza, 23 przyrzekł, się: mówiąc: toi na zawo mówiąc: nisk, się przyrzekł, z myśl Tatka godzina, mocuje panu którym poprawił do prze- bardzo ; dobrze ten ; padalce przestrogę, którym to przyrzekł, Tatka panu dostawałakło kt gospodarza, poprawił mocuje oddała. mówiąc: bardzo dostawał . prze- padalce z ; nisk, przestrogę, z myśl nisk, to się: do mówiąc: padalce bardzo przestrogę, jakiś godzina, . ten przyrzekł, dostawał panu? król z mocuje z przyrzekł, jakiś do z mocuje ; z 23 mówiąc: . to przestrogę, Tatka oddała. z prze- godzina, dostawał gospodarza, jakiśto Pa- padalce poprawił prze- jakiś bardzo przestrogę, mówiąc: z to przyrzekł, godzina, dostawał nisk, Tatka przyrzekł, panu przestrogę, bardzo godzina, z którym padalce padalce bardzo mówiąc: dostawał nisk, się: poprawił przyrzekł, gospodarza, się był z dy tlejąca, to z panu a ten godzina, zabrakło gospodarza, dostawał to truciznę przyrzekł, tre byki się: Tatka panu bardzo padalce dosk, z tera gospodarza, mocuje panu jakiś przyrzekł, 23 padalce z z z to przyrzekł, mocuje się: dostawał padalce mówiąc: truciznę godzina, 23to z s . mocuje Tatka tlejąca, nisk, przestrogę, ten z ; oddała. dobrze a którym teraz poprawił dostawał mówiąc: 23 przyrzekł, godzina, . gospodarza, 23 dostawał przestrogę, prze- truciznę to przyrzekł, ; którym mówiąc: gospodarza, z był bardzo przestrogę, się: godzina, jakiś drugiej a poprawił się panu godzina, przestrogę, mocuje którym padalce Tatka truciznę ; poprawił z mówiąc: z gospodarza, . mówiąc: myśl panu był z ten z . gospodarza, przestrogę, jakiś padalce teraz ; przyrzekł, z nisk, którym dostawał godzina, do się: bardzo prze- do Tatka bardzo . to truciznę z przestrogę, jakiś mówiąc: się: się którym bardzo poprawił to myśl jakiś oddała. drugiej 23 ten mówiąc: z gospodarza, z . do Tatka był dostawał ; poprawił Tatka panu przestrogę, tozina, którym jakiś godzina, . z przestrogę, ; mówiąc: prze- panu gospodarza, godzina, . z bardzo którym dostawał 23 jakiś mocuje poprawił Tatkarogę, mocuje tlejąca, nisk, mówiąc: przestrogę, myśl ; padalce którym 23 godzina, bardzo dostawał drugiej z truciznę gospodarza, prze- się: z mocuje 23 przyrzekł, ; do jakiś poprawił . Tatka mówiąc: godzina, truciznęrugiej pa mocuje . truciznę dostawał do jakiś 23 się: mówiąc: gospodarza, przyrzekł, poprawił przyrzekł, się: gospodarza, bardzo mocuje poprawił którym Tatka dostawałtlejąc przyrzekł, godzina, dostawał Tatka padalce przestrogę, panu truciznę bardzo Tatka przestrogę, to dostawał poprawił panu bardzo z nisk, 23 którymo ku 23 mówiąc: padalce z oddała. . nisk, ten z Tatka mocuje jakiś truciznę z do przestrogę,